Теоретичні питання слов’янського мовознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛс-51мпрофесор ВАСИЛЬЄВА Людмила

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Теоретичні питання слов’янського мовознавства»

Викладач: Васильєва Людмила Павлівна

час консультацій за домовленістю через електронну пошту;
e-mail: milav2000@yahoo.com

Лекція 29.04.2020
Практичне заняття на тему:
Соціолінгвістика у слов’янських країнах

 • Сучасна мовна ситуація в південнослов’янському регіоні
 • Вирішення важливих мовних проблем в Болгарії, Чехії.
 • Соціолінгвістичні дослідження в Болгарії.
 • Соціолінгвістичні дослідження в Чехії.
 • Підсумок

Завдання готують:
«Соціолінгвістичні дослідження в Болгарії» (Школяр, Гороб’юк);
«Соціолінгвістичні дослідження в Чехії» (Онофріюк, Вільгота, Котик, Левченко, Шклярська).

Література:

 1. Франко І. Слов’янська взаємність в розуміння Яна Коллара і тепер / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – Т.29. – Київ, 1981. – С.25–67.
 2. Мацюк Г. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії і завдання / Г. Мацюк // Мова і суспільство. – 2010. – Вип. 1. – С. 5–20.
 3. Стоянова Е.П. Деякі аспекти мовної ситуації в Болгарії у зв’язку з її вступом до Європейського Cоюзу / Е.П. Стоянова // Мовознавство. – – № 6. – С. 11–22.
 4. Франко І. Слов’янська взаємність в розуміння Яна Коллара і тепер / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. – Т.29. – Київ, 1981. – С.25–67.
 5. Плотникова О.С. Словенский язык / О.С. Плотникова // Славянские языки. Москва : Московский университет, 1977. – С. 289–332.
 6. Toporišič J. Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja / Toporišič. – Maribor : Obzorja, 2000. – 1000 s.
 7. Васильєва Л.П. Концепція літературної мови Вука Караджича і сучасна лінгвальна ситуація в південнослов’янському регіоні / Л.П. Васильєва // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – Вип. – Львів, 2009. – С. 185–200.
 8. Виденов М. За социолингвистическото направление и за направленията в социолингвистиката / М Виденов [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://www.e-nasledstvo.com/index.php/2014-11-21-14-37-22/88-2015-09-10-09-42-38. (1 грудня 2016р. ).
 9. Ѓуркова А. Социолингвистички аспекти на македонскиот јазик:од стандардизација до актуелните тенденции. [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://philologicalstudies.org/dokumenti/2008/vol2/2/4.pdf (16 січня 2017 р.).
 10. Катунин Д. А. Статус языков в современном законодательстве Словении и словенский язык в законодательных актах сопредельных стран. Статья первая / Д. А. Катунин // Язык и культура.— 2008,— № 3.— С. 23–
 11. Ажнюк Б.М. Сучасні тенденції розвитку сучасної соціолінгвістичної термінології / Б.М. Ажнюк // Мовознавство. – 2013, – №2–3. – С.163–183.
 12. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика / Н. Б. Мечковская – Москва : Аспект-пресс, 1996. – 207 c.
 13. Васильєва Л. Специфіка функціонування серболужицьких мов та сучасна ситуація в слов’янському мовному світі / Л. Васильєва // Питання сорабістики. – 2000. – Вип.8. – C. 64–69.

Додаткова література

 1. Пачев А. България и българският език в Европейския съюз. / A. Пачев //Български език. – 2007. – № 1. – С. 1–14. [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://www.balgarskiezik.eu/1-2007/A_Pachev.pdf. (12 грудня 2016р.)
 2. Bourdieu P. Language & Symbolic Power / P. Bourdieu –First Translated by Gino Raymond & Matthew Adamson. Edited by John B. Thompson. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1991. – 291 p.
 3. Šipka M. La langue serbocroate standard contemporaine a la lumiere des rapports nationaux / M. Šipka // Vuk Stefanović Karadžić (Actes du Collooue International tenu en Sorbonne, les 5 et 6 octobre 1987) – Paris, 1988. – P. 43–48.
 4. Isaković A. Varijante na popravnom ispitu / A. Isaković // Život. – 1970. – Br.11/12. – S.54–71.
 5. Radovanović M. Srpski jezični standard / M. Radovanović // Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini / Ured. L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić – Zagreb : Disput, 2009. – S. 199–214.
 6. Škiljan D. Planiranje jezika / D. Škiljan // Jezična politika. – Zagreb, 1988. – S. 40–55.
 7. Brozović D. Gramatičke značajke hrvatskoga jezika / D. Brozović // Jezik. – 1997. – Br.4. – S.127–135.
 8. Cooper Robert L. Language Planning and Social Change / Robert L. Cooper – Cambridg : Cambridger Unversity Press, 1996. – 187 p.
 9. Peti-Stantić A. Restandardizacija (hrvatskoga) standardnoga jezika / A. Peti-Stantić // Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. / Ured. L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić. – Zagreb : Disput, 2009. – S. 71–82.
 10. Perović M., J. Silić J., Vasiljeva Lj. Pravopis crnogorskoga jezika / Perović, J. Silić, Lj. Vasiljeva. – Podgorica 2010.– 384 s.
 11. Čirgić A., Pranjković I., Silić J. Gramatika crnogorskoga jezika / A. Čirgić, I. Pranjković, J. Silić — Podgorica, 2010. — 358
 12. Крючкова Т. Б., Нарумов П.  Б. Социолингвистика в Германии / Т. Б. Крючкова, П.Б. Нарумов // Зарубежная социолингвистика. Германия. Испания / Отв. ред. Ю. В. Михальченко. — Москва : Наука, 1991. —  157 с.
 13. Черненко Г. А. Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне завдання / Г.А. Черненко // Мовознавство. — 2011. — № 2. — С. 47–56.
 14. Дешериев Ю. Д. Проблема функционального развития языков и задачи социолингвистики / Ю. Д. Дешериев // Язык и общество. — Москва : Наука, 1968. — 383 с.
 15. Lice i naličje jezične globalizacije / Ured. B. Kryżan-Stanojević. – Zagreb : Srednja Europa, 2009. – 160 s.
 16. Inovacije u slavenskim jezicima / Ured. B. Kryżan-Stanojević. – Zagreb : Srednja Europa, 2011. – 154 s.
 17. Jezik i mediji: jedan jezik – više svjetova / Ured. J. Granić. Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2006. – 808 s.
 18. Стоянова Е.П. Деякі аспекти мовної ситуації в Болгарії у зв’язку з її вступом до Європейського Cоюзу / Е.П. Стоянова //Мовознавство. – – № 6. – С. 11–22.
 19. Васильєва Л.П. Концепція літературної мови Вука Караджича і сучасна лінгвальна ситуація в південнослов’янському регіоні / Л.П. Васильєва // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – Вип. – Львів, 2009. – С. 185–200.
 20. Ѓуркова А. Социолингвистички аспекти на македонскиот јазик:од стандардизација до актуелните тенденции. [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://philologicalstudies.org/dokumenti/2008/vol2/2/4.pdf (16 січня 2017 р.).
 21. Катунин Д. А. Статус языков в современном законодательстве Словении и словенский язык в законодательных актах сопредельных стран. Статья первая / Д. А. Катунин // Язык и культура.— 2008,— № 3.— С. 23–
 22. Vidovič Muha А. Sodobni položaj nacionalnih jezikov v luči jezikovne politike / А. Vidovič Muha // Obdobja 20. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje / Ur. A. Vidovič – Ljubljana : Filozofska fakulteta. 2001. – S. 5–27.
 23. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х рр. ХХ ст. [монографія] / C. Андрусів – Львів : ЛНУ ім. Ів.Франка; Тернопіль : Джура, 2000. – 340 c.
 24. Гак В. К типологии форм языковой политики / В. Гак // Вопросы языкознания. – 1989. – №5. – С. 104–133.
 25. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика / Н. Б. Мечковская – Москва : Аспект-пресс, 1996. – 207 c.
 26. Šipka M. La langue serbocroate standard contemporaine a la lumiere des rapports nationaux / M. Šipka // Vuk Stefanović Karadžić (Actes du Collooue International tenu en Sorbonne, les 5 et 6 octobre 1987) – Paris, 1988. – P. 43–48.
 27. Isaković A. Varijante na popravnom ispitu / A. Isaković // Život. – 1970. – Br.11/12. – S.54–71.
 28. Brodnjak V. Razlikovni rječnik srpskoga i hrvatskoga jezika / V. Brodnjak. – Zagreb : Školske novine, 1991. – 632 s.
 29. Radovanović М. Sociolingvistika / M. Radovanović. – Novi Sad : Matica srpska, 1986. – 304 s.
 30. Baotić J. Standardni jezici štokavskog narječja / J. Baotić // Simpozij o bosanskome jeziku (Zbornik radova). – Sarajevo, 1999. – S.89–96.
 31. Bugarski R. Raslojavanje jezika / R. Bugarski // Uvod u opštu lingvistiku. Beograd. – Novi Sad, 1989. – 174 s.
 32. Škiljan D. Planiranje jezika / D. Škiljan // Jezična politika. – Zagreb, 1988. – S. 40–55.
 33. Крючкова Т. Б., Нарумов П.  Б. Социолингвистика в Германии / Т. Б. Крючкова, П.Б. Нарумов // Зарубежная социолингвистика. Германия. Испания / Отв. ред. Ю. В. Михальченко. — Москва : Наука, 1991. —  157 с.
 34. Черненко Г. А. Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне завдання / Г.А. Черненко // Мовознавство. — 2011. — № 2. — С. 47–56.
 35. Дешериев Ю. Д. Проблема функционального развития языков и задачи социолингвистики / Ю. Д. Дешериев // Язык и общество. — Москва : Наука, 1968. — 383 с.
 36. Jezik i mediji: jedan jezik – više svjetova / Ured. J. Granić. Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2006. – 808 s.
 37. Begović B. Upotreba rodno osetljivog jezika i prikaz žena u štampanim medijima u Srbiji / B. Begović. [Електронний ресурс]. – Доступно з : https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei=n6DIVZ_1AaLe8gelrKmICQ&gws_rd=cr,ssl#q=Upotreba+rodno+osetljivog+jezika+i+prikaz+%C5%BEena+u+%C5%A1tampanim+medijima+u+Srbiji. (12 грудня 2016р. ).
 38. Katičić R. Novi jezikoslovni ogledi / R. Katičić. – Zagreb : Školska knjiga, 1986. – 338 s.
 39. Йовева Р. Литературно образование и българоевропейска реалност / P. Йовева // Български език и литература. – 2007, № 1. – C. 9–15.
 40. Vajzović H. Jezik i identitet slavenskih muslimana:Bošnjaci između lingvistike i politike / H. Vajzović // Jezik i identitet. [Електронний ресурс]. – Доступно з : https://www.scribd.com/doc/316753639/hanka-vajzovic-clanak-pdf. (12 грудня 2016р.).

6.05.2020
Практичне заняття на тему: Термінологічні дослідження в слов’янських країнах

 • Початки формування лексики спеціальних галузей у слов’янському регіоні.
 • Два напрями термінологічних досліджень: практичний і теоретичний.
 • Проблеми упорядкування галузевих термінологій та укладання термінологічних словників.
 • Термінологічні дослідження в Болгарії.
 • Термінологічні дослідження в Чехії.
 • Підсумок

Завдання готують:
«Термінологічні дослідження в Болгарії» (Школяр, Гороб’юк);
«Термінологічні дослідження в Чехії» (Онофріюк, Вільгота, Котик, Левченко, Шклярська).

Література:

 1. Васильєва Л.П. Термінологічні дослідження в південнослов’янських країнах // Мовознавство. – 2018. – №1. – С. 24-35.
 2. Mihaljević M. Odnos nazivlja i standarda (leksički odnosi u nazivlju i leksički odnosi u standardnome jeziku / L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić (ur.) // Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. — Zagreb, 2009. — S. 276–281.
 3. Halonja A., Mihaljević M. Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja. — Zagreb, 2012. — 229 s.
 4. Кирова Л. Еволюцията на българската компютърна терминология и компютърен жаргон. — <http://www.liternet.bg/publish3/lkirova/gamers.htm>
 5. Bokal Lj. Znamenja angleščine kot globalnega jezika v slovenščini, še posebej s stališča terminologije // Terminologija v času globalizacije. — Ljubljana, 2004. — S. 45–55.
 6. Hudeček L. Anglizmi u hrvatskome nazivlju // Словенска терминологиjа данас… — С. 30.

Додаткова література:

 1. Ивић П. Развој терминологије у језику средњовековних Срба // Глас Српски Академије наука и уметности. Одељења језика и књижевности.— Београд, 1980. Књ.11. — С. 63–70; Ивић П. Српски народ и његов језик. — Сремски Карловци ; Нови Сад, 2001. — С. 209.
 2. Бјелаковић И.Г. Терминологиjа код Срба у 18. и 19. веку(математичка географиjа и картографиjа. — Нови Сад, 2017. — С. 22.
 3. Pogorelec B. Razvoj funkcionalnih zvrsti slovenskega knjižnega jezika // seminar slovenskega jezika, literature in kulture (dodatek). — Ljubljana, 1974. — S. 1–11;
 4. Goršič F. Purizem in pravniški jezik //Jezik in slovstvo. — 1961. — Št.7/1. —  23–26, 50–53.