Теорія літератури (4-славісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛк-41, ФЛс-41, ФЛр-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛк-41доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛр-41ст. наук. співробітник ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна
ФЛс-41ст. наук. співробітник ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Нормативний курс «Теорія літератури» має важливе значення для підготовки фахівця-філолога. Цей курс розрахований на студентів-старшокурсників, а тому покликаний актуалізувати знання студентів, здобуті під час вивчення курсів історії української та світової літератури, вступу до літературознавства, філософії, а також мовознавчих дисциплін. «Теорія літератури» допомагає зорієнтуватися у полі літературознавчих концепцій та методологій, поглибити знання в царині поетики художнього тексту, з’ясувати найважливіші проблеми літературної комунікації, наратології та генології, звернути увагу на основні закономірності розвитку літератури, формування літературного канону і, зрештою, на неоднозначність самого поняття «література». Водночас курс «Теорія літератури» повинен навчити студентів самостійно мислити, застосовувати теоретичні категорії для аналізу та інтерпретації художніх творів і, навпаки, на основі аналізу конкретних творів робити теоретичні узагальнення.

Результати навчання:

  • знати:

зв’язок літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами;

основні концепції сутності літератури;

основні етапи розвитку теоретико-естетичної думки від античності до XVIII ст..;

літературознавчу методологію ХІХ і ХХ століть;

закономірності літературного процесу, поняття літературного канону, теорії інтертекстуальності;

специфічні властивості художнього образу;

основні компоненти змісту і форми літературного твору;

основні форми викладу в художньому творі та способи репрезентації авторської свідомості в тексті;

основні літературні жанри (ліричні, епічні та драматичні); зв’язок жанру і стилю, особливості дифузії жанрів.

  • вміти:

володіти термінологічним апаратом сучасного літературознавства;

брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку;

розпізнавати та застосовувати на практиці різні літературознавчі методології;

здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;

визначати жанрові та стильові особливості твору;

здійснювати аналіз літературного процесу.

Рекомендована література

Базова
1. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. – М., 1970.
2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / за ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.
3. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. – К., 2008.
4. Безпечний І. Теорія літератури. – К., 2009.
5. Білоус П.В. Вступ до літературознавства. – К., 2011.
6. Білоус П.В. Теорія літератури. – К., 2013.
7. Введение в литературоведение /под ред. Г.Н.Поспелова. – М., 1988.
8. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / под ред. Л. Чернец. – М., 2000.
9. Волинський П.К. Основи теорії літератури. – К., 1967.
10. Волков И. Теория литературы. – М., 1995.
11. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.
12. Жирмунский В. Введение в литературоведение. – СПб., 1996.
13. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв. Трактаты, статьи, эсе. – М., 1987.
14. Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка. Кн. 2. – К., 2008.
15. Качуровський І. Метрика. – К., 1994.
16. Качуровський І. Строфіка. – К., 1994.
17. Качуровський І. Фоніка. – К., 1994.
18. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М., 2001.
19. Література. Теорія. Методологія /упор. Д. Уліцька. – К., 2006.
20. Літературознавчий словник-довідник / ред кол. Р. Гром’як та ін. – К., 1997.
21. Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе. – М., 1980.
22. Мітосек З. Теорії літературних досліджень. – Сімферополь, 2005.
23. Наєнко М. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К., 1997.
24. Нефедов Н.Т. История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988.
25. Современное зарубежное литературоведение: Энциклопедический справочник. Концепции. Школы. Термины.– М., 1999.
26. Теорія літератури в Польщі: Антологія /за ред. Б. Бакули і В. Моренця. – К., 2008.
27. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 2003.
28. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1978.
29. Фізер І. Американське літературознавство. – К., 2006.
30. Хализев В. Теория литературы. – М., 2000.
31. Чернец Л.В. Литературные жанры. – М., 1982.
Допоміжна
32. Адорно Т. Теорія естетики. – К., 2002.
33. Балухатый С.Д. Вопросы поэтики. – Ленинград, 1990.
34. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989.
35. Барт Р. S/Z. – М., 2001.
36. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
37. Безпечний І. Теорія літератури. – К., 2009.
38. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.
39. Білітюк Л. Жанр і зміст художнього твору як проблема. – Луцьк, 1998.
40. Бланшо М. Простір літератури. – Львів, 2007.
41. Вороний М. Театр і драма. – К, 1989.
42. Вступ до літературознавства. Хрестоматія / Уп. Н. Бернадська. – К., 1995.
43. Галич О. Загальне літературознавство. – Рівне, 1997.
44. Гинзбург Л. О лирике. – М.; Ленинград, 1964.
45. Гром’як Р. Орієнтації. Розмисли. Дискурси. – Тернопіль, 2007.
46. Ґадамер Г. Ґ. Вірш і розмова: Есе. – Львів, 2002.
47. Ґадамер Г. Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.
48. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.
49. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів, 2004.
50. Женетт Ж. Фигуры: работы по поэтике. В 2-х т. – М., 1998.
51. Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.
52. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів, 2004.
53. Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія /уп. П. Федченко, М. Павлюк, Т. Бовсунівська. – К., 1996.
54. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. – Львів, 2005.
55. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. – М., 1972.
56. Коцюбинська М. Мої обрії: У 2т. – К., 2004.
57. Кошелівець І. Нариси з теорії літератури. – Мюнхен, 1954.
58. Краснова Л. До проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору. – Дрогобич, 1997.
59. Крижанівський С.А. Художні відкриття і літературний процес. – К., 1979.
60. Кузьмин А.И. Повесть как жанр литературы. – М., 1984.
61. Ласло-Куцюк М. Засади поетики. – Бухарест, 1983.
62. Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Сюжет в художественной системе литературного произведения. – Рига, 1990.
63. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К., 1997.
64. Легкий М. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. – Львів, 1999.
65. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
66. Лесик В.В. Композиція художнього твору. – К., 1972.
67. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів. – К., 1971.
68. Лесин В. Літературознавчі терміни. – К., 1985.
69. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. Кожевникова, П. Николаева. – М., 1987.
70. Лотман Ю. Семиосфера. – Санкт-Петербург, 2000.
71. Мельничук Б.І. Драматична поема як жанр. – К., 1981.
72. Методологические проблемы художественной критики. – М., 1987.
73. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006.
74. Немецкое философское литературоведение наших дней: Антология. – СПб., 2001.
75. Погрибный А.Г. Художественный конфликт и развитие современной советской прозы. – К., 1981.
76. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976.
77. Сартр Ж.-П. Что такое литература? – СПб, 2000.
78. Сидоренко Г.К. Від класичних нормативів до верлібру. – К., 1980.
79. Смирнов И. Смысл как таковой. – СПб., 2001.
80. Сучасна літературна компаративістика: стратегія і методи. Антологія / за ред.. Д. Наливайка. – К., 2009.
81. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия. – М., 2001.
82. Теория метафоры: Сб. трудов. – М., 1990.
83. Ткачук О. Наратологічний словник. – Тернопіль, 2002.
84. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. – М., 1996.
85. Українська літературна енциклопедія: у 5-ти т. / Ред. кол. Дзеверін І. та ін. – Т. 1 – 3. – К., 1988, 1990, 1995.
86. Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы. – М., 1970.
87. Хализев В.Е. Драма как род литературы. – М., 1986.
88. Шмид В. Нарратология. – М., 2003.
89. Culler J. Teoria literatury. – Warszawa, 1998.
90. Głowiński M. i in. Słownik terminów literackich. – Wrocław – Warszawa – Kraków, 2000.
91. Ingarden R Szkice z filozofii literatury. – Kraków, 2000.
92. Kulawik A. Poetyka: Wstęp do teorii dzieła literackiego. – Kraków, 1997.
93. Sławiński J. Próby teoretycznoliterackie. – Kraków, 2000.
94. Teorie literatury XX wieku: Antologia / pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego. – Krakόw, 2007.

Інформаційні ресурси

1. http://books.google.com
2. http://litera-ua.livejournal.com
3. http://www.nbuv.gov.ua
4. http://ae-lib.org.ua
5. http://www.lib.ua-ru.net
6. http://booksshare.net
7. http://www.doaj.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму