Третя слов’янська мова (словацька)

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ХОДА Лідія

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛчес-11мдоцент ХОДА Лідія
ФЛблг-11мдоцент ХОДА Лідія
ФЛхрв-11мдоцент ХОДА Лідія

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Третя слов’янська мова (словацька)” складається з теоретичної і практичної частин і має за мету висвітлити засадничі характеристики сучасної словацької мови як однієї з південнослов’янських мов, мови, що належить до балканського мовного союзу, офіційної мови Республіки Болгарія та Європейського союзу; ознайомити студентів з особливостями системи словацької мови шляхом формування навичок, необхідних для усної і письмової комунікації, читання, перекладу та праці з текстами і фаховою інформацією з словацьких джерел.
Для досягнення мети навчальної дисципліни “Третя слов’янська мова (словацька)” передбачає виконання таких завдань:
– подати студентам інформацію про словацьку мову;
– ознайомити студентів з загальними відомостями про культурне та суспільно-політичне життя у Болгарії, деякими фактами з історії;
– викласти теоретичний матеріал, пов’язаний з особливостями з особливостями фонетичної, морфологічної, синтаксичної системи словацької мови;
– розглянути основні граматичні теми та засвоїти граматичні правила словацької мови;
– закріплювати граматичні правила шляхом виконання практичних (усних та письмових) завдань;
– вивчити розмовні теми для розвитку усного монологічного та діалогічного мовлення;
– виробити навички спілкування на побутовому рівні;
– навчити перекладати тексти початкового рівня складності та сформувати уміння працювати з текстами та фаховою інформацією;
У результаті опанування дисципліною студент повинен:
знати:
– відомості про сучасну словацьку мову;
– особливості фонетичної системи словацької мови;
– основний словниковий запас словацької мови;
– основи морфології та синтаксису словацької мови, необхідні для володіння іноземною мовою на базовому рівні;
– норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності;
– загальні відомості про культурне та суспільно-політичне життя Болгарії.
уміти:
– застосовувати здобуті знання з фонетики, лексики та граматики словацької мови на практиці;
ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН 2. Упевнено володіти іноземною мовою для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування.
ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів

Рекомендована література

Базова:
1. Буров С. Български език за чужденци – първа част. – Велико Търново: Фабер 2000. – 292 с.
2. Гарибова Н., Дачева Г., Тишева Й., Хаджиева Е. А, Б, В, Г, Общ курс по български език за чужденци. – София: Изд. К. Охридски, 2011. – 311 с.
3. Иванова Е., Шанова З., Димитрова Д. Български език. Курс за начинаещи. – СПб: КАРО, 2011. – 368 с.
4. Колева-Златева Ж. Емилиянова Б. Аз говоря български: Български език за чужденци. Първа част. – Велико Търново: Фабер 2004. – 156 с.
5. Куртева Г., Бумбарова К., Бъчварова С. Здравейте! Учебник по български за чужденци (ниво A1 – A2) Ч. 1. – София: Нов български университет, 2016. – 264 с.

Додаткова:
6. Сорока О., Крейчова Е., Сталянова Н. Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език. София, Парадигма, 2016. – София: Парадигма, 2016. – 154 с.
7. Сорока, О.Б., Сокіл, Б.М. Українсько-болгарський розмовник і словник. Скажи це болгарською! Украинско-български разговорник и речник. Кажи го на български! Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 252 с.
8. Сорока О.Б., Сокіл Б.М., Албул О.А. Українсько-болгарський розмовник. Фрази. Слова. Коментарі. Украинско-български разговорник. Фрази. Думи. Коментари.– Ужгород: ІВА, 2015. – 220 с.

Інформаційні ресурси:
9.https://www.youtube.com/watch?v=hZZRR2_xV2c&list=PLD-j2mUAgCFwgC5mBJhZqeaP26R57F-Vq&index=1
10. https://www.youtube.com/watch?v=lC5qZ1wM1Iw&list=PLD-j2mUAgCFwgC5mBJhZqeaP26R57F-Vq&index=6
11. https://www.youtube.com/watch?v=cNqj4CYyxAI
12. https://ibl.bas.bg/rbe/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус