Творчість Федора Достоєвського: проблематика і поетика

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ГАЖЕВА Інна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент ГАЖЕВА Інна

Опис курсу

        Мета курсу – сформувати у студентів цілісне уявлення про творчість Ф.М.Достоєвського, проблематику, жанрову своєрідність та особливості поетики його романів;  окреслити розвиток «достоєвськознання», його проблеми.

Завдання: поглиблене вивчення «зовнішньої» та «внутрішньої» біографії письменника, його світогляду в різні періоди життя; аналіз особливостей художнього світу Достоєвського; формування навичок концептуального аналізу творів Достоєвського; ознайомлення студентів з класичними творами «достоєвськознання» та новітніми бібліографічними посібниками.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 •          своєрідність художнього світу Достоєвського;
 •          роль Достоєвського у світовому культурному процесі;

вміти:

 •     а аналізувати творчість Достоєвського у контексті розвитку  російської літератури його епохи;
 •          інтерпретувати художні твори письменника в координатах християнської культури;
 •    працювати з різними видами джерел (літературно-критичними, літературознавчими, релігійно-філософськими) і відбирати необхідний матеріал для самостійного написання есе, присвячених творчості письменника.

      Рекомендована література

 1.  Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского, М., 1979.
 2.  Бедяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. Откровение о человеке в творчестве Достоевского// Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. – М., 1994. Т. 2.
 3.  Ветловская В.Е. Роман Ф.М.Достоевского ,,Бедные люди”, Л., 1988.
 4.  Ветловская В.Е. Поэтика романа ,,Братья Карамазовы”, Л., 1977.
 5.  Гроссман Л. Достоевский. ЖЗЛ., М., 1965.
 6.  Долинин А.С. Последние романы Достоевского. – М.; Л., 1963.
 7.  Долинина Н. Предисловие к Достоевскому. Л., 1980.
 8.  Достоевский. Материалы и исследованя: Вып. 1-16/ Под ред. Г.М.Фридлендера; с 13-го выпуска – под ред. Н.Ф.Будановой и др. – Л.; СПб., 1974-2006
 9. Захаров В.Н. Система жанров у Достоевского. Типология и поэтика. –Л., 1985
 10.  Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века, М., 1989.
 11.  Кашина Н.В. Человек в творчестве Ф.М.Достоевского. М., 1974.
 12.  Кирпотин В.П. Достоевский художник. М., 1972.
 13.  Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. – М., 1970.
 14.  Лаут Р. Философия Достоевского. – М., 1996.
 15.  Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. – М., 1995.
 16. Мочульский К.В. Достоевский. Жизнь и творчество // К.Мочульский Гоголь.
 17.  Соловьев. Достоевскй. – М., 1995.
 18.  Нечаева В.С. Ранний Достоевский, 1821-1841. М., 1979.
 19.  О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов.
 20.  Пономарева Г.Б. Достоевский: я занимаюсь этой тайной. – М., 2001.
 21.  Розанов В.В. «Легенда о Велоком инквизиторе» Ф.М. Достоевского: Опыт критического комментария// В.В.Розанов. Мысли о литературе. – М., 1989.
 22.  Роман Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения: Сб. статей отечественных и зарубежных ученых / Под ред. Т.А. Касаткиной. – М., 2001.
 23.  Сараскина Л. Бесы: роман-предупреждение, М., 1990. Серия ,,Достоевский. “Материалы и исследования”.
 24. Тихомиров Б.М. ,,ЛАЗАРЬ! ГРЯДИ ВОН”: Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий. – СПб., 2005.
 25. Тяпугина Н.Ю. Поэтика Ф.М.Достоевского. Символико-мифологический аспект. – Саратов, 1996.
 26.  Ф.М.Достоевский в русской критике конца XIX начала XX века. – СПб., 1997.
 27. Фридлендер Г.М. Реализм Достоевского, М.-Л., 1964.
 28.  Фридлендер Г.М. Достоевский и мировая литература, М., 1985.
 29.  Фудель С.И. Собр. соч. в трех томах. Т.3. Наследство Достоевского. М., Русский путь, 2005. с.7-176
 30.  Щенников Г.К. Цельность Достоевского. – Екатеринбург, 2001.
 31. . Эткинд Е.Г. Психопоэтика: “Внутренний человек” и внешняя речь. СбП, 2005.

Програмними результатами навчання мають стати:

 1. Знання змісту, композиції, поетики, історії написання творів Ф.Достоєвського.
 2. Знання «зовнішньої» та «внутрішньої» біографії письменника, його світогляду в різні періоди життя.
 3. Знання особливостей художнього світу Ф.Достоєвського.
 4. Знання методики концептуального аналізу творів Ф.Достоєвського.

 

1. Опрацювання різних видів джерел (літературно-критичних, літературознавчих,

релігійно-філософських) і відбір необхідного матеріалу для самостійного написання есе, присвячених творчості письменника.

2. Самостійне написання есе та наукових розвідок, присвячених творчості письменника.

 

 1. Знання класичних творів «достоєвськознання».
 2. Знання новітніх досліджень в галузі «достоєвськознання».

 

 1. Готовність брати участь у роботі українських і міжнародних дослідницьких груп із обраної сфери філологічних досліджень.
 2. Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації, професійно володіти категоріальним апаратом сучасної філології.
 3. Спроможність коректно провадити наукову дискусію та обґрунтовувати власну позицію.

 

 1. Креативність.
 2. Здатність до системного мислення та самостійних оригінальних висновків.
 3. Вміння здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.