Українська література в середній школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент КРУПАЧ МиколаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФЛо-12мдоцент КРУПАЧ Микола

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у системному і послідовному висвітленні здобутків української методики викладання літератури як науки у загальноєвропейському дидактичному контексті, виробленню у магістрів фахових методичних умінь і навичок, засвоєнні психолого-педагогічних знань та їх застосування у практичному викладанні української літератури.

Основними завданнями дисципліни є забезпечення процесу методичної підготовки магістрів, який повинен ґрунтуватися на основі компетентнісного та особистісно-зорієнтованого підходів. Пріоритетним є розвиток міжпредметних зв’язків, зокрема вивчення дисципліни із урахуванням навчального матеріалу з педагогіки, психології та філологічних дисциплін відповідної спеціалізації; розроблення та введення у навчальний процес інтегрованих спецкурсів. Вироблення креативно-творчого мислення майбутніх викладачів, розвиток самостійності в інтерпретації текстів, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, особистісного і професійного самовизначення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни магістр повинен знати специфічні особливості викладання української літератури в різних класах середньої школи, уміти застосовувати різні методики викладання української літератури.

Матеріали

. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981.

 1. Антонюк З. Два кінці “етичної драбинки” // Критика. – Липень-серпень 2009. – Число 7-8. – С.28-32.
 2. Баган О. До проблеми переосмислення концепції вивчення творчости І.Франка у школі // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич, 2003. – С. 15-23.
 3. Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури у 9-11 класах. Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа. – 1989. – 158 с.
 4. Бандура О.М. Засвоєння понять з теорії літератури // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник. – К., 2002.
 5. Бандура О.М. Навчальні книги з літератури в школах Західної України // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 292-294.
 6. Бандура О.М. Підручники з літератури в школах Росії ХУІІІ – поч. ХХ ст. // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 294-296.
 7. Бочарник У. Українська література. 9 клас. Плани-конспекти уроків. – Харків: Ранок, 2001. – 179 с.
 8. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі. – К.: Рад. школа, 1962. – 391 с.
 9. Вакарчук І.О. Система тестувань для вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, “Місіонер”, 2002.
 10. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава. 1994. – Т. 1.
 11. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.
 12. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.
 13. Волошина Н.Й. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок учнів // Наукові основи методики літератури. – К., 2002.
 14. Гнаткович Т., Ходанич Л. Як сформувати вчителя інноваційнокомпетентною особистістю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2007. – №8.
 15. Грабовський А.В. “І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь”: Методичні аспекти вивчення української літератури у взаємозв’язках із зарубіжною. – К.: ППРВС “Софія”, 1998. – 255 с.
 16. Демчук О. Нестандартні уроки з української літератури в 9-11 класах. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 144 с.
 17. Демчук О.В. Життєпис письменника: конспекти нестандартних уроків. – К.: Педагогічна преса, 2002. – 192с, іл.
 18. Денисюк І. “Не спитавши броду” як роман виховання // Українське літературознавство. – Випуск 66. – Львів, 2003. – С. 64-78.
 19. Денисюк І. Франкова концепція національної літератури // Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів, 2001. – С. 173 -177.
 20. Дейвід Гопкінз. Оцінювання для розвитку школи. Переклад з англ. Галини Вець. –Львів: Літопис, 2003. – 256 с.
 21. Джон Д’юі. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.
 22. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 23. Житник Б. О. Методичний порадник. Форми і методи навчання. – Харків: Видавнича група “Основа”, 2005. – 125 с.
 24. Жулинський М. “Ну що б, здавалося, слова…” // Дивослово. – К., 2002. – Ч. 8. – С. 19-20.
 25. Захлюпана Н. Іван Франко про реформування школи і сучасність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 924-930.
 26. Зязюн І.А. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / М.М. Зекович, О.М. Семашко та ін. – К.: Знання, 2000. – 622 с.
 27. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич: Коло, 2003. – 260 с.
 28. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск другий. – Дрогобич: Коло, 2010. – 256 с.
 29. …І вічна таїна слова: Аналіз великого епічного твору: Посібник для вчителя / В. П. Марко, Г. Д. Клочек, В. Є. Панченко та ін.; Відп. ред. В. П. Марко. – К.: Рад. школа, 1990. – 205 с.
 30. Капська А.Й. Педагогіка живого слова: Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 204 с.
 31. Караманов О. Іван Франко як історик школи і освіти // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150- річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 930-940.
 32. Киселівська–Ткач Л. Українська література у вищих класах шкіл українознавства (ч. 1). Нариси методики навчання української літератури. – Нью-Йорк: Вид-во Шкільної Ради, 1983.
 33. Копець З. А. Драматичне мистецтво у школі. – К. : Рад. школа, 1981.
 34. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.
 35. Краса педагогічної дії. Навч. посібник. (Зязюн І., Сагач Г. та ін.) – К., 1997.
 36. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : монографія / Куцевол О. – Вінниця: ГлобусПрес, 2006. – 348 с. 49.
 37. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – Харків-ОВС, 2002.
 38. Лесик В.В. Елементи теорії літератури в школі. Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа. – 1959. – 219 с.
 39. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федорейко Д. П. Історія української школи і педагогіки. – К.: Знання, 2003.
 40. Мазуркевич О. Нариси з історії методики української літератури. – К., 1961.
 41. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Вища шк., 2007. – 415 с.
 42. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 200 с.
 43. Микитюк В.І. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.
 44. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.
 45. Микитюк В.І. Вступний іспит з української літератури у Львівському національному університеті ім. І.Франка: досвід і проблеми // Дивослово. – К., 2003. – Ч. 4. – С. 36, 45-49.
 46. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 444 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Корнійчук В.С., Крохмальний Р.О. та ін.)
 47. Микитюк В.І. Принципи проблемності у викладанні української літератури // Дивослово. – К., 2005. – Число 1. – С. 20-23.
 48. Микитюк В.І. Тестування знань з теорії літератури // Дивослово. – К., 2006. – Число 5. – С. 6-10.
 49. Микитюк В.І. Іван Франко і його вчителі // Дивослово. – К., 2007. – Число 8. – С. 17-22.
 50. Микитюк В.І. “Crux professorum”. Сторінками однієї статті Івана Франка // Урок української. – К., 2008. – Число 3-4. – С. 5-9.
 51. Микитюк В.І. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) // Дивослово. – К., 2009. – С.2-7.
 52. Микитюк В.І. Подільська “бурса” у рецепції Івана Франка // Слово і Час. – К., 2010. – № 1. – С. 72-80.
 53. Микитюк В.І. Франкова концепція учіння літератури // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150- річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 940-948.
 54. Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Випуск 76. – С. 20-31.
 55. Микитюк В. Іван Франко в історії українського підручникотворення / Володимир Микитюк // Науковий вісник національного університету 50 біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 277. – С. 167–173.
 56. Микитюк В. Від філантропізму до прагматизму: освітній дискурс Івана Франка / Володимир Микитюк // Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». Серія «Педагогічні науки» / Редкол. : Козяр М. М. (гол. ред.) та ін. – Львів, 2017. – Вип. 16. – С. 173–179.
 57. Микитюк В. Форми і методи дидактичного впливу Івана Франка / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 340–345.
 58. Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури / Володимир Микитюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. – Випуск 26. – С. 73–84.
 59. Микитюк В. Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 1 (60), лютий 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 193–199.
 60. Мірошник С. Тестування як метод діагностики навчальних досягнень учнів (На матеріалі завдань з української літератури) // Дивослово. – К., 2011. – Число 1. – С. 2-8.
 61. Мовчан Р. “Зацікавлено вдивляючись у майбутнє…” // Дивослово. – К., 2002. – Ч. 8. – С. 21.
 62. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 9 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 208 с.
 63. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури.10 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 224 с.
 64. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 11клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 224 с.
 65. Нетрадиційні уроки з української літератури. 5-11 класи / Укладачі С. С. Скляр; Л. І. Нечволод. – Харків: Торсінг, 2004. – 224 с.
 66. Наукові основи методики літератури. За ред. Н.Волошиної – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
 67. Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі. – К.: Рад. школа, 1978. – 248 с.
 68. Падалка О.С., Нісімчук А.С., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. – К., 1995. – 253 с.
 69. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., Ленвіт, 2000. – 384 с. 51.
 70. Пастушенко Н.М. Діагностування навченості учнів з української літератури як шлях до педагогіки толерантності (теорія і практика) // Українська мова і література в школі. – К.,1999. – Ч. 2. – С. 28-34.
 71. Пастушенко Н.М., Пастушенко Р.Я. Діагностування навченості. Гуманітарні дисципліни. Львів: ВНТЛ, 2000. – 130 с.
 72. Пастушенко Н. Ці непрості відкриті завдання: приклади текстів-роздумів, їхній критеріальний аналіз // Пастушенко Н. Зовнішнє оцінювання з української мови. Тестові завдання та порадник для учнів і вчителів. – Львів: Літопис, 2007. – С.30 – 41.
 73. Педагогічна майстерність. Підручник / Зязюн І. А, Крамущенко Л. та ін. – К., 1997.
 74. Петраш О. Іван Франко в школі. Коментарі та зауваги до шкільної програми // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 977-985.
 75. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. 5-11 класи (укладачі: М.Г.Жулинський, Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; К., 2002 р.); опублікована також у журналі “Дивослово” (К., 2002. – Число 8. – С. 19-54), або ж будь-яка редакція шкільної програми останніх років.
 76. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури. Курс лекцій. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 143 с.
 77. П’ятакова Г. М., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 56 с. Олійник В. А. Виразне читання. Посібник для вчителів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.
 78. Оліфіренко В. В. Підручник з української літератури: історія і теорія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.
 79. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К.: Інкос, 2003. – 352 с.
 80. Равчина Т. Ідеї навчання і виховання у творчій спадщині Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 956-967.
 81. Рева Г. С. Вивчення прози в середній школі. Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1965.
 82. Рижак Л. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 918-924.
 83. Романенко Ю., Олійник М. Створення тестів для школи і визначення їх якості // Рідна школа. – Число 7-8. – К., 1999. 52.
 84. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 158-191.
 85. Слабошпицький М. Заперечення віджилої практики і спрага нових відкриттів (Розмова Анатолія Дімарова та Михайла Слабошпицького) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2006. – Ч. 7-8. – С. 31-32.
 86. Словник-довідник з української лінгводидактики. За загальною редакцією М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.
 87. Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів. 9 клас. – К.: Видавництво “Рідна мова”, 2000. – 592 с.
 88. Слоньовська О. В., Сушевський Б. С. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів. – К.: Видавництво “Рідна мова”, 2000. – 277 с.
 89. Степанишин Б. Вивчення життя і творчості М. Кропивницького // Українська література в школі. – 1998. – № 1. – С. 54-63.
 90. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі. – К.: Проза, 1995. – 254 с.
 91. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – Київ: Либідь, 2000. – 504 с.
 92. Степанишин Б. Нові підходи до викладання української літератури // Дивослово. – К.,1995. – № 1.
 93. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів. – Київ/ Тернопіль, 2003. – 190 с.
 94. Степанишин Б.І. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі: Методична трилогія. – К.: РВЦ “Проза”, 1999. – 384 с.
 95. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упорядник та наук. ред. Б. С. Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с.
 96. Сторчак К.М. Основи методики літератури. – К.: Рад. школа, 1965. – 420 с.
 97. Телехова О. П. Українська література. Методичні матеріали до вивчення шкільного курсу. Посібник для вчителів. – Харків, Ранок, 2000. – 111 с.
 98. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. – 317 с.
 99. Токмань Г. Методи літературознавчого аналізу в школі // Дивослово. – К.,1999. – № 6.
 100. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г.Л.Токмань. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 312 с. – (Серія «Альма матер»).
 101. Філ Рейс. Секрети успішного навчання. Практичні поради для студентів. – Львів: Свічадо, 2006. – 255 с.