Українська література ХХ-XXI століття: ключі до постколоніалізму

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ФЕДОРІВ УлянаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛт-11мдоцент ФЕДОРІВ Уляна
доцент ФЕДОРІВ Уляна
доцент ФЕДОРІВ Уляна
доцент ФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс «Українська література ХХ-XXI століття: ключі до постколоніалізму» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів першого року навчання магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох попередніх років. Зокрема, курс передбачає поглиблення знань з історії та теорії літератури, соціології літератури тощо. Курс спонукає студентів замислитися над особливостями перепрочитання української літератури з точки зору постколоніальної критики. У його рамках увагу зосереджено на особливістю взаємозв’язку літератури та суспільства, над значимістю впливу соціальних механізмів на літературний процес тощо.

Мета курсу – спонукати студентів до цілісного теоретичного переосмислення усього колоніального/тоталітарного досвіду української літератури ХХ століття, навчити їх відчитувати знакові коди та підтексти підпорядкованого поля літератури з точки зору постколоніальної критики.

Завдання:

 •  ознайомити студентів із основними поняттями та категоріями постколоніалізму;
 • розглянути різновекторні підходи дослідження постколоніалізму в літературознавстві;
 • продемонструвати можливості «перечитання» текстів української літератури ХХ ст. у контексті постколоніальної критики;
 • навчити студентів самостійно мислити;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору.

у результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • ключові поняття і терміни, пов’язані з постколоніальною теорією;
 • причини виникнення та особливості формування постколоніальних студій;
 • особливості українських студій постколоніалізму;
 • специфіку постколоніального перепрочитання текстів української літератури ХХ століття;

вміти:

 • володіти термінологічним апаратом постколоніальної теорії;
 • характеризувати основні тенденції сучасного дискурсу про постколоніалізм;
 • аналізувати та інтерпретувати художні твори;
 • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • готувати та презентувати наукові доповіді та проекти;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

 1. Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / Пітер Баррі / Пер. з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.
 2. Бгабга Г. Націєрозповідність / Гомі Бгабга // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 738-740.
 3. Браточкін О. Культурна травма і медія [Електронний ресурс]/ Олексій Браточкін. – Доступно з: http://culture3.net/lektsiya-oleksiya-bratochkina-kulturna-travma-i-media/
 4. Василенко В. Модифікація травми в українській еміграційній прозі другої половини ХХ століття // Дис. канд. філол. наук: 10.01.01. Київ, 2016. 204 с. URL:http://shron1.chtyvo.org.ua/Vasylenko_Vadym/Modyfikatsiia_travmy_v_ukrainskii_emihratsiinii_prozi_druhoi_polovyny_KhKh_stolittia.pdf. [Дата звернення: 03 Жовтень 2018].
 5. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. − К. : Критика, 2005. − 528 с.
 6. Грабович О. Колоніальна спадщина в сьогоднішній Україні / Оксана Грабович // Арка. – 1994. – № 1(3). – С. 14 – 15.
 7. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с.
 8. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 264 с.
 9. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи [Електронний ресурс] / Тамара Гундорова . – Доступно з: http://uamoderna.com/md/hundorova-postkolonial-novel-generational-trauma
 10. Гундорова Т. Посттоталітарна пам’ять: виправдати чи виправити? / Тамара Гундорова // Критика. − 2008. − Число 12 (134). − С. 22 – 24.
 11. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми / Тамара Гундорова. – Київ : Грані-Т, 2013. – 548 с.
 12. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес / Володимир Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.
 13. Дюрінг С. Література – двійник націоналізму? / Саймон Дюрінг // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 744-747.
 14. Забужко О. Хроніки від Фротінбраса. Вибрана есеїстика / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2006. – 325 с.
 15. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Зборовська Н., Ільницька М. – Львів : Літопис, 1999. – 336 с.
 16. Іванишин П. Два постколоніалізми: національно-екзистенціальна диференціація // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. Вип. 33. – Ч. 2. – 2004. – С. 191-198.
 17. Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти): монографія / Петро Іванишин. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2005. – 308 с.
 18. Карут К. Почути травму. Київ: Дух і літера, 2017. – 496 с.
 19. Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор / Оксана Кісь. – Доступно з: http://uamoderna.com/md/216-216
 20. Козієнко Р. Культурна травма та політики пам’яті: на межі особистого та офіційного / Руслана Козієнко. – Доступно з: https://www.youtube.com/watch?v=mzu5b8d4KKk
 21. Кушнерюк Ю. Концепція радянської ментальності в українській молодіжній прозі початку ХХІ століття. URL: http://web.znu.edu.ua/herald /issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/kushneryuk.pdf. [Дата звернення: 02 Листопад 2018].
 22. Лемаршанд Ф.  Зруйнований простір (топос Чорнобиля) / Ф.Лемаршанд. // Дух і Літера. – 2001. – № 7-8. – С. 372-382
 23. Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении / Ю. М. Лотман Чему учатся люди. Статьи и заметки. – М. : Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. – С. 249–255.
 24. Лотман Ю. М. Память культуры / Ю. М. Лотман Чему учатся люди. Статьи и заметки. – М. : Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. – С. 256–269.
 25. Монахова Н. “Підпорядковане” в українському контексті (Спроба постколоніальної інтерпретації роману Оксани Забужко “Польові дослідження з українського сексу”) // Сучасність. – 2003. – № 4. – С. 124–142.
 26. Мукгерджі А. Чий постколоніялізм і чий постподернізм? / Арун П. Мукгерджі // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 741-743.
 27. Нора П.. Теперішнє, нація, пам’ять / П’єр Нора. – Київ : Кліо, 2014. – 272 с.
 28. Онікієнко I. Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час апокаліпсису / І.М. Онікієнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць). – вип. VI. – 2009. – С. 134-138.
 29. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті / Марко Павлишин. – К. : Час, 1997 . – 448 с.
 30. Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія // Антологія світо- вої літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис. – 1996. – С. 531-535.
 31. Поліщук Я. Гібридна топографія. місця й не-місця в сучасній українській літературі. Чернівці: Книги – ХХІ, 2018. 272 с.
 32. Поліщук О. Пошуки національної ідентичності в умовах постколоніалізму (за прозою Юрія Андруховича) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. Вип. 33. – Ч. 2. – 2004. – С. 254-259.
 33. Поліщук Я. Жінка, пам’ять, мова [Електронний ресурс] / Ярослав Поліщук // ЛітАкцент — світ сучасної літератури. – 3 червня. – 2010. Доступно на: http://litakcent.com/2010/06/03/zhinka-pamjat-mova/
 34. Поліщук Я. Література як ідеологічний простір / Ярослав Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. – Випуск 19. – С. 74-78.
 35. Поліщук Я. Постколоніальна критика як актуальна пропозиція / Ярослав Поліщук // Філологічні семінари. Понятійний апарат сучасного літературознавства: «своє» й «чуже». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – Вип. 10. – С. 87–97.
 36. Поліщук Я. Постколоніальна парадигма інтерпретації літератури / Ярослав Поліщук // Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя проф. Р. Гром’яка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 7-15.
 37. Поліщук Я. Реактивність літератури / Ярослав Поліщук. – К. : Академвидав, 2016. – 192 с.)
 38. Поліщук Я. Література як геокультурний проект / Ярослав Поліщук. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с.
 39. Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. – К. : Лаурус, 2016. – 336 с.
 40. Пухонська О. Літературний вимір пам’яті. Київ: Академвидав, 2018. – 304 с.
 41. Пухонська О. Травматична память і національна ідентичність: посттоталітарна версія взаємовпливу (на прикладі сучасної української літератури) / Оксана Пухонська //
 42. Літературний процес: методологія, імена, тенденції :зб наук. праць (філологічні науки). – № 7. – 2016. – С. 107 – 111.
 43. Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження / Микола Рябчук. – К. : К.І.С., 2011.
 44. Саїд Е. Культура й імперіялізм / Едвард Саїд. – К. : Критика, 2007. – 608 с.
 45. Сивокінь Г. «Постколоніалізм» у сучасній українській літературі: симптоми, тенденції, явища / Григорій Сивокінь // Дивослово. – 2003. – № 7. – С. 8 – 12.
 46. Смелон С., Тіффін Г. Постколоніальна критика / Стівен Слемон, Гелен Тіффін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 709-713.
 47. Співак Ґ. Ч. В інших світах: Есеї з питань культурної політики / Ґаятрі Чакраворті Співак ; [з англ. пер. Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков]; передм. С. Шліпченко ; комент. М. Ґхош. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2006
 48. Суший О. Проблема колективної травми в українському соціумі та пошук стратегій її опанування // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – Вип. 6 (74). – С. 18-32.
 49. Томпсон Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Е. Томпсон ; пер. з англ. М. Корчинської. – К. : Основи, 2006. – 368 с.
 50. Ф’ют О. Зустрічі з Іншим / Олександр Ф’ют / Перекл. з польської Ярослав Поліщук. – Х. : Акта, 2009. – 268 с.
 51. Федунь О. Постколоніальна критика в українському літературознавстві / О. Федунь // Слово і час. – 2005. – № 10. – С. 10 – 13.
 52. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Мирослав Шкандрій ; пер. з англ. П. Таращук. – К. : Факт, 2004. – 496 с.
 53. Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії : моногр. / Олена Юрчук. – К. : ВЦ. “Академія”, 2013. – 224 с.
 54. Alexander J. Cultural Trauma and Collective Identity / Alexander J. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
 55. Ashcroft, B. Postcolonial Studies: The Key Concepts / B. Ashcroft, G. Griffths, H. Tiffin. 2nd ed. L. : Routledge, 2007. – 292 p.
 56. Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader / ed. by Patrick Williams, Laura Chrisman. Columbia, 1994; Postcolonialisms: an Anthology of Cultural Theory and Criticism. Oxf., 2005.
 57. Cultural Memory: an International and Interdisciplinary Handbook / edited by Erll Astrid, Nunning Ansgar. – Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. – 441 p. – (Media and Cultural Memory).
 58. Eagleton T. Postcolonialism. The case of Ireland // Multicultural States. – Ibid. – P. 125-134.
 59. Gandhi L. Postcolonial Theory: A Critical Introduction. N. Y. – Columbi a UP, 1998. – 200 р.
 60.  Kordys J. Pamięć i opowiadanie, w tegoż: Kategorie antropologiczne i toż- samość narracyjna / J. Kordys. – Kraków, 2006. – 217 s.
 61. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna. – 2013. –№ 1. –356 ss.
 62.  Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia. – 2014. –№ 2. – 408 ss.
 63. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989. – 2015. –№ 3. – 260 ss.
 64. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko. – 2016. –№ 4. –180 ss.
 65. Post-colonial Studies Reader / edited by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. L., 1995.
 66. Spivak G. C. The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues. – New York and London: Routledge, 1990. – 176 р.

Матеріали

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус