Український ліро-епос

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор СОКІЛ ГаннаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ,

Опис курсу

Завдання курсу «Український ліро-епос” – показати особливість ліро-епічних фольклорних жанрів, оскільки ліро-епос – двородове утворення, в якому поєднуються епічне та ліричне сприйняття подій. У таких творах люди­на зображується ніби у двох планах: з одного боку, передаються певні події її життя, а з іншого – переживання, емоції, настрої. До фольклорного ліро-епосу належать: билини, думи, історичні пісні, балади, пісні-хроніки, деякі пісні літературного походження. У курсі розглядаються сюжети, мотиви, образи цих народних творів, а також їхні зв’язки з іншими фольклорними жанрами.

Курс українського ліро-епосу призначений для студентів-україністів третього року навчання. Як частина обов’язкової програми цей курс дає студентові знання з історії походження ліро-епічного фольклору,  національної специфіки, системи ліро-епічного фольклору (билини, народні думи, історичні пісні,балади, співанки-хроніки), підсумовує вивчення курсу історії української фольклористики (де, коли і хто фіксував явища ліро-епічного фольклору); вчить аналізувати основні жанри усної словесності та закономірності розвитку сучасного українського фольклору. Завдання курсу «Український ліро-епос» – показати зв’язок  фольклору з історичними явищами, відображення  в ньому специфіки національної ідентичності  та  загальнолюдських цінностей.

Завдання курсу – допомогти студентам простежити поетапне становлення духовного середовища українського етносу, тісний зв’язок людини з історією свого народу;

з’ясувати роль усної народної творчості у формуванні світоглядних засад українців;

з’ясувати особливості функціонування  ліро-епосу на різних  історичних етапах;

ознайомити з географією побутування українського ліро-епосу, головними  класичними дослідженнями та сучасними науковими  студіями.

Мета курсу — допомогти студентові засвоїти основні жанри ліро-епічного фольклору та осягнути їхню  функціонально-семантичну цілість.

Курс «Український ліро-епос» має загальнотеоретичне і практичне значення.

Загальнотеоретичне значення курсу дає мож­ливість:

зрозуміти ґенезу, систему українського ліро-епосу;

глибоко осмислити проблеми взаємозв’язку фольклору та історії етносу;

пізнати значимість ліро-епосу українського народу;

Практичне значення курсу в тому, що він допоможе:

усвідомити жанрову своєрідність ліро-епічного фольклору;

фахово аналізувати  твори цих жанрів усної словесності,

виявляти «сліди» билинної традиції в інших жанрах українського фольклору

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.

Спецкурс «Український ліро-епос» є складовою частиною професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і  пов’язаний з дисциплінами «Українська усна словесність», «Історія фольклористики», «Народознавство», «Українська література».

У результаті навчання студент повинен:

знати:

основні ознаки ліро-епічних  творів українського фольклору, специфіку взаємозв’язку з іншими жанрами;

 • жанрову систему ліро-епічного фольклору, проблеми класифікації;
 • виявляти головні мотиви народних пісень, основи поетики ліро-епічних творів, науково-теоретичні підходи щодо вивчення ліро-епічних пісень

вміти:

 • з’ясувати роль народної ліро-епіки у формуванні світоглядних засад українців
 • орієнтуватися в концепціях основних сучасних досліджень з фольклористики, які стосуються ліро-епічних фольклорних жанрів
 • вміти застосовувати основні концепції до аналізу уснословесних творів

Рекомендована література

Базова:

Билини // Енциклопедія українознавства / за ред. В.Кубійовича. – Львів, 1993. – С.122-123.

Билини давньокиївські: реконструкції-переклади С. Росовецького, О. Хмельовського. – Київ, 2016.

Бойко В.Г. Пісні літературного походження в українській народній творчості / Бойко В.Г., Омельченко А.Ф. // Пісні літературного походження / [упоряд. В.Г. Бойко (тексти),  А.Ф. Омельченко (мелодії)]. – К. : Наукова думка, 1978.  – С.9–43

Грушевська К.  Українські народні думи / упоряд. та передм. С. Мишанича // Вибрані праці : У трьох томах. Донецьк: Норд-прес, Том 1. 2007. С.11–149;  2006. Т.2.  444 с.

Грушевський М. Історія української літератури: у 6-ти т., 9-ти кн. – Київ, 1994. – Т.4. – Кн.1: Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ–ХVІІ. С.12– 177

Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000 років. Львів, 2003.584 с.

Дівчина з легенди – Маруся Чурай. – К. 1967.

Івашків В. Билини // Енциклопедія Наукового товариства імені Шевченка. – Київ, Львів, Тернопіль, 2012. – С. 561–564.

Соловей Е.С. Билини // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 2. –С.600–601.

Стрілецька Голгофа  / [упор. Т. Салига]. Спроба  антології. – Львів: Каменяр, 1992 .

Українські билини : Історико-літературне видання східнослов’янського епосу / упоряд., передм., післясл., приміт. та обробка укр. нар. казок і легенд  на билинні теми В.Шевчука. – Київ, 2003

Ярмоленко Н. Український усний епос : динаміка традиції. – Київ, 2010.– 552 с.

 

Допоміжна:

Бойко В. Г., Омельченко А. Ф. Пісні літературного походження в ук­раїнській народній творчості // Пісні літературного походження. – С. 9–43.

Былины. Киевский цикл. – К., 1988.

Былины: В 2 т. – М., 1958. – Т.1–2.

Галичко М. (він же Прийма о.Н.-В.) Золотий міт. – Львів: Місіонер, 1996. – 104 с. («Пісня про Василя Івахіва» – Гей на Півночі, на Волині).

Ганіч О. Проблема походження української народної балади. Донецьк, 2007. 140 с.

Гоголь Н.В. О малороссийских песнях // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т. – М., 1967. – Т.6.

Горленко В.П. Кобзари и лирники. – К., 1884.

Грица С. Украинская песенная эпика. – М., 1990.

Грица С.Й. Функція музичного елемента в співанках-хроніках // Співанки-хроніки. – К., 1972.

Грицай М.С. Думи // Грицай. М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. К., 1983.

Грицай М.С. Історичні пісні // Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвсь­ка Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. – К., 1983.

Данилов В. В. Ненародные песни в украинском фольклоре // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Х., І909. – Т. 18.

Дей О. І. Українська народна балада.Київ: Наук. думка, 1986.264 с.

Дей О.І. Співанки-хроніки (новини) // Співанки-хроніки. – К., 1972.

Денисюк І. Релікти лицарсько-дружинної та билинної поезії (знахідки у фольклорі  волинсько-поліського ареалу) // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці.  Львів, 2006. – Т.3. – С.115–126.

Драгоманов М. Політичні пісні українського народу. – Женева, 1883, 1885. – Ч. 1 – 2.

Думи. Упорядкування текстів, вступна стаття, примітки Г.Нудьги. К., 1969.

Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. – К., 1883.

Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш. – Спб., 1856. – Т.І.

Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М.Драгоманова. – К., 1874, 1875. – Т.1–2.

Історичні пісні / упор. І.П. Березовський, М.С. Родіна, В.Г. Хоменко. За ред М.Т.Рильського і К.Г. Гуслистого. – К., 1961.1068 с.

Кирдан Б. Украинские народные думы /ХV – начало ХVІ в./. – М., 1962.

Кирдан Б. Украинский народный эпос. – М., І965.

Колесса Ф. Мелодії українських народних дум. – Львів, 1910; 1913. Т. І–2.

Колесса Ф. Про генезу українських народних дум /Українсьі народні думи у відношенню до пісень, віршів і похоронних голосінь. – Львів, 1922.

Колесса Ф. Українська народна пісня в найновішій фазі свого розвитку // Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К., 1970.

Колесса Ф. Формули закінчення в українських народних думах // ЗНТШ. – 1935. – Т. СLІV.

Колесса Ф. Хмельниччина в українських народних піснях і думах // Записки історичного і філологічного факультетів Львівського університету. Львів, 1940. Т. 1.

Костомаров Н. И. Об историческом значении русской народной поэзии. – Харьков, 1843.

Костомаров Н.И. Историческая поэзия и новые ее материалы // Вестник Европы. – 1874. – Кн. 12.

Костомаров Н.И. Историческое значение южноруского народного песенного творчества // Костомаров Н.И. Собр. соч. – СПб., І905. Т.21. – Кн. 8.

Костомаров Н.И. История казачества в памятниках южнорусского песенного творчества // Там

Костомаров Н.И. Об историческом значении русской народной поэзии. – Харьков, І843.

[Лукашевич П.] Малорусские и червонорусские народные думы и песни.– СПб., 1836.

Максимович М. Украинские народные песни. – М., 1834.

Матяш І. Думознавчі студії Катерини Грушевської // Родовід 1997. № 15.– С. 5–11.

Мишанич С. Один із підрозділів українських народних дум //ЗНТШ. – Т. ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики. – Львів, 1992.

Мишанич С. Принципи наукового видання повного зібрання українських народних дум // Народна творчість та етнографія. – 1989. №5.

«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. – Львів, 2005.

Набок М. Українські народні думи: особливості національного характеру і типологія героя. Тернопіль: Підручники і посібники, 2014.176 с.

Народні думи /Упоряд. і пояснив др. М.Пачовський. Львів, 1901, 1903.  Ч. І – 2.

Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные  Я. Ф. Головацким. – М., 1878. – Т. 2. – 841 с.; Т.3. – 556 с.

Народные южнорусские песни / Изд. А. Метлинского. – К.: В университет­ск. топографии, 1854. – ХVІІІ, 472 с. + ІV.

Науменко В. Происхождение малорусской думы о Самуиле Кошке // Киевская старина. – 1883. – Кн. 6.

Новицкий Я. Малорусские песни, преимущественно исторические, собранные в Екатеринославской губ. 1874 – 1894 гг. – Х., 1894.

Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Львів: Ін-т народозн., 1997. Т.1. 424 с.; 1998. Т.2. 512 с.

Павлій П.Д. Думи // Українська народна поетична творчість. К., 1958. Т.І.

Перетц В. Українські думи // ЛНВ. – 1907. – №4.

Перетц В. Українські думи в новому виданні К. М.Грушевської // Грушевська К.  Вибрані праці: У трьох томах / упоряд. та передм. С. Мишанича. Донецьк: Норд-прес, 2006.Т.2 (Додаток. Арк. 28–89).

Пісні літературного походження / Упоряд. В.Г. Бойко (тексти), А.Ф. Омельченко (мелод.). – К.: Наук. думка, 1978. 496 с.

Прийма о. Николай-Василь  (псевдо Микола Галичко). Молиться серце. – Львів; Люрд: В-во отців василіан «Місіонер», 1995. – 112 с. («Гаїлка про Закарпаття»).

Рильський М. Героїчний епос українського народу. – К., 1955.

Слово і зброя. Антологія української поезії, присвяченої УПА і революційно-визвольній боротьбі 1942-1967 / упоряд. Леонід Полтава,1968.

Смілянська В. Л. Ліро-епос // Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2016. Т.17.  С.441.

Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту.Київ, 2011. 232 с.

Сокіл Г. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність» // «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. – Львів, 2005. – С.181–189.

Сокіл Г.  «Гей, на півночі, на Волині»: історія  виникнення пісні, динаміка тексту  // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київський ун-т. 2018. С. 106–115.

Сокіл Г. Образ  Джурила  в українському фольклорі // Народознавчі зошити. – 2014. –№ 4. – С. 713–720.

[Срезневский И.И.]. Запорожская старина. – Харків, 1833–1838.

Срезневский В. И. Климовский-Климов. «Козак-стихотворец» и два его сочинения. – Харьков, 1905.

Стельмах М. П. Пісні літературного походження // Українська народна поетична творчість / За ред. М.Рильського. К., 1958.– Т. 1. – С. 668–677.

Студинський К. Лірники. – Львів, 1894.

Сумцов М. Українські думи. – Львів, 1914.

Сумцов Н. Дума об Алексие Поповиче. – К., 1894.

Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і заг. ред.. М.Чорнопиского.  Тернопіль, 2008.

Українська фольклористична енциклопедія / керівн. проекту, наук. ред., упоряд. В.Сокіл. Львів, 2018. 808 с.

Українські записи Порфирія Мартиновича. – К., І906.

Українські народні думи та історичні пісні. – К., 1955.

Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким. Пісні та думи з-архіву вченого. – К., 1990.

Українські пісні, видані М. Максимовичем. Фотокопія з видання 1827 р. / Підгот., вид. і розвідка члена-коресп. АН УРСР П. М. Попова.   – К.: Наук. думка, 1962. – 337 с.

Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К.: Наук. думка, 1983. – 526 с.

Фольклорні матеріали з отчого краю  / Зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1998. – 614 с.

Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 31. – С. 45-120.

Франко І. Хмельниччина (думи, пісні та вірші). // Зібрання творів: У 50 т. – К., 1986. – Т.43.

Франко І.Я. Студії над українськими народними піснями // Франко І.Я. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 42, 43.

Чікало О.  Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект. Львів, 2010. 228 с.

Матеріали

Викладач: Сокіл Ганна Петрівна

тел. 0973164594

(час консультацій: 18.03.2020; 25.03.2020; 01.04.2020 – з 16.30 до 18.30)

email: hanna.sokil@lnu.edu.ua

 

18, 25 березня 2020 року

Тема лекції: Козацький героїчний епос: культурний контекст (4 год.)

 1. Тематика й середовище побутування козацького героїчного епосу.
 2. Січове лицарство. Захист національних святинь і кордонів у народних думах.
 3. Національна своєрідність характеру епічного героя. Інтерпретація героїчного: героїка життя; концепція героїчної смерті.
 4. Християнська парадигма героїчного епосу (герой-мученик; від гріха до розкаяння).
 5. Думознавчі студії Катерини Грушевської. Внесок її у дослідження українського героїчного епосу як специфічного жанру фольклору, його генези та умов формування кобзарського репертуару.
 6. Сучасний стан кобзарства в Україні.

 

Література:

Грицай М.С. Думи. Грицай. М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. К., 1983.

Грушевська К. Вибрані праці: у трьох томах / упоряд. та передм. С. Мишанича. Донецьк: Норд-прес. 2007. Т 1; 2006.Т.2;

Думи. Упорядк. текстів, вступна стаття, примітки Г.Нудьги. К., 1969.

Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. Киев, 1893.

Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш. Спб., 1856.  Т.І.

Колесса Ф. Мелодії українських народних дум.  Львів, 1910; 1913. Т. І–2.

Колесса Ф. Про генезу українських народних дум. Українсьі народні думи у відношенню до пісень, віршів і похоронних голосінь. Львів, 1922.

Колесса Ф. Формули закінчення в українських народних думах. Записки НТШ.  1935. Т. СLІV.

Колесса Ф. Хмельниччина в українських народних піснях і думах. Записки історичного і філологічного факультетів Львівського університету. Львів, 1940. Т. 1

Матяш І. Думознавчі студії Катерини Грушевської. Родовід. 1997. № 15. С. 5–11.

Мишанич С. Один із підрозділів українських народних дум. Записки НТШ. Т. ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики. Львів, 1992.

Мишанич С. Принципи наукового видання повного зібрання українських народних дум.Народна творчість та етнографія.  1989. №5.

Набок М. Українські народні думи: особливості національного характеру і типологія героя. Тернопіль: Підручники і посібники, 2014.176 с.

Народні думи /Упоряд. і пояснив др. М.Пачовський. Львів, 1901, 1903.  Ч. І – 2.

Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Львів: Ін-т народозн., 1997. Т.1. 424 с.; 1998. Т.2. 512 с.

Павлій П.Д. Думи. Українська народна поетична творчість. Київ, 1958. Т.І.

Перетц В. Українські думи в новому виданні К. М.Грушевської. Грушевська К.  Вибрані праці: У трьох томах / упоряд. та передм. С. Мишанича. Донецьк: Норд-прес, 2006.Т.2 (Додаток. Арк. 28–89).

Н. Ярмоленко. Український усний героїчний епос: динаміка традиції. – Київ, 2010.– С. 145–196

 

 

1 квітня 2020 року

Тема лекції: Історична пісня як етап розвитку епічної традиції (2 год.)

 1. Зв’язок історичних пісень з думами, соціально-побутовими піснями.
 2. Жанрові особливості. Текст ліро-епічної пісні.
 3. Питання поетики історичної пісні. Специфіка моделювання просторово-часової моделі історичної пісні та моделі творення ліро-епічних героїв.
 4. Засоби зображення епічної дійсності: а) народнопоетична символіка історичних пісень; б) художнє вираження поетики.
 5. Ідейно-тематична характеристика історичних пісень.
 6. Пісні національно-визвольних змагань українців в системі історичних.
 7. Специфіка вияву в історичній пісні історичних фактів та особливості діяльності історичних постатей.

 

Література:

Грицай М.С. Історичні пісні. Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвсь­ка Л.Ф. Українська народнопоетична творчість – К., 1983.

Драгоманов М. Політичні пісні українського народу. Женева, 1883, 1885. Ч.1- 2.

Исторические песни малорусского народа с объяснениями В. Антоновича и М.Драгоманова. К., 1874. Т.1, 1875. Т.2.

Історичні пісні / упор. І.П. Березовський, М.С. Родіна, В.Г. Хоменко. За ред М.Т.Рильського і К.Г. Гуслистого. К., 1961.1068 с.

Костомаров Н.И. Об историческом значении русской народной поэзии.

Костомаров М. Слов’янська міфологія.  Київ, 1994. С. 108-123.

Максимович М. Украинские народные песни. – М., 1834.

«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. – Львів, 2005.

Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту. Київ, 2011. 232 с.

Сокіл Г. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність». «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005. С.181–189.

Сокіл Г.  «Гей, на півночі, на Волині»: історія  виникнення пісні, динаміка тексту. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київський ун-т. 2018. С. 106–115.

Українські народні думи та історичні пісні. Київ, 1955.

Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким. Пісні та думи з-архіву вченого. Київ, 1990.

Українські пісні, видані М. Максимовичем. Фотокопія з видання 1827 р. / Підгот., вид. і розвідка члена-коресп. АН УРСР П. М. Попова.  Київ: Наук. думка, 1962.  337 с.

Франко І. Із секретів поетичної творчості Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т.  Київ: Наук. думка, 1980. Т. 31. С. 45-120.

Франко І. Хмельниччина (думи, пісні та вірші). Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. Київ, 1986. Т.43.

Франко І.Я. Студії над українськими народними піснями Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. Київ,1984. Т. 42; 1986. Т. 43.

 

 

01 квітня 2020 р.

Тема лекції: ПІСНІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНЦІВ У СИСТЕМІ ІСТОРИЧНИХ (2ГОД.)

1. Тяглість сюжетно-мотивного фонду від билинного епосу до пісень про сучасні історичні події.

2. Історична основа повстанського пісенного фольклору 1940–2000-их років.

3. Проблеми класифікації пісень, пов’язаних з новітніми національно-визвольними змаганнями: баладні, співанки-хроніки (новинкові).

4. Образна система повстанських пісень.

Письмове завдання:.

Студія одніє повстанської пісні  (за вибором).

Література:

Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940–2000-их років. Львів, 2003. – 584 с. (89–113; 227–258).

За волю України. Повстанські пісні / упоряд. Євгена Гіщинського. – Луцьк, 2002.– 316 с.

Пісні УПА / зібр. і зредаг. Зеновій Лавришин // Літопис УПА. Торонто; Львів,1996–1997. – 556 с.

Сокіл Г. П. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність» // «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. – Львів, 2005. С.181–189.

Гарасим Я. Етноестетика українських повстанських пісень // «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. – Львів, 2005. С. 162–168.

 

 

08 квітня 2020 р.

ТЕМА ЛЕКЦІЇ: НАРОДНІ БАЛАДИ (2 год.).

 1. Своєрідність українських балад, їх походження та зв’язок з західно- та східнослов’янською епічною традицією.
 2. Проблема класифікації балад. Покажчик сюжетів і мотивів. Цикли народних балад.
 3. Поетична структура, сюжетність, драматизм, символіка, метафоризація, естетика трагічного. Збирання, публікація, дослідження балад.
 4. Перші записи українських балад. Публікації М. Максимовича, А. Метлинського, Я. Головацького, П. Чубинського, О. Роздольського, В. Гнатюка, О. Кольберга.
 5. Теоретичні дослідження О. Потебні, М.Драгоманова, І. Франка та ін. Наукові студії народних балад у студіях сучасних фольклористів.

Письмове завдання: Охарактеризуйте найбільш поширені баладні сюжети  (тройзілля, брати-розбійники і невпізнана сестра, невістка-тополя, Лимерівна, Бондарівна та ін.) та простежте особливості їх застосування  у  художній літературі (на вибір студента).

Література:

Ганіч О. Проблема походження української народної балади. Донецьк, 2007. 140 с.

Дей О. І. Українська народна балада. Київ: Наук. думка, 1986. 264 с.

Фольклорні матеріали з отчого краю  / Зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1998.  С.137–247 (балади).

Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 31. – С. 45-120.

Франко І.. Студії над українськими народними піснями // Франко І.Я. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 42, 43.

Франко І. «Тополя» Т.Шевченка // Франко І.Я. Зібр. творів: У 50 т. Київ, 1980. Т.28. С.73–87.

 

 

 15 квітня 2020 р.

ТЕМА ЛЕКЦІЇ: СПІВАНКИ-ХРОНІКИ ЯК СВОЄРІДНИЙ СПОСІБ МИСЛЕННЯ ТА ПІЗНАННЯ СВІТУ В ЙОГО КОНКРЕТНИХ ЛЮДСЬКИХ ВИЯВАХ  (2 ГОД.)

1.Художній зміст новинкової пісні, вияв естетичного погляду народу на родинне та громадське життя.

2. Характеристика різних визначень жанру, особливості відтворення конкретних соціально-побутових та історичних подій переважно драматичного й трагедійного плану.

3. Записи й дослідження співанок-хронік. Особливості жанру співанок-хронік у зіставленні з думами, історичними піснями та баладами.

 Література:

Грица С.Й. Функція музичного елемента в співанках-хроніках // Співанки-хроніки. К., 1972.

Дей О.І. Співанки-хроніки (новини) // Співанки-хроніки.  К., 1972.

Сокіл Г. Повстанські пісні – героїчний літопис українського народу  Воля і Бвтьківщина. Львів, 2004. № 2-3.С. 146–152.

Чікало О.  Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект. Львів, 2010. 228 с.

«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. – Львів, 2005.

Снігирьова Л. Українські народні історичні пісні: поетика тексту. Київ, 2011. 232 с.

Франко І.Я. Студії над українськими народними піснями Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. Київ,1984. Т. 42; 1986. Т. 43.

 

 

22 квітня 2020 р.

ТЕМА ЛЕКЦІЇ: ПІСНІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОХОДЖЕННЯ (2 ГОД.)

1. Особливості жанру. Умови переходу літературного твору у фольклорний. Наукові підходи до вивчення жанру – праці І. Франка, В. Данилова, М. Возняка, Ф. Колесси та Г. Нудьги

2. Сучасне розуміння пісень літературного походження. Осмислення принципу фольклоризації літературних текстів.

3. Народне «редагування» тексту. Співвідношення авторського, індивідуального та народного, колективного у змісті таких пісень.

4. Класифікація творів жанру.

5. Національно-патріотичні, релігійні гімни України («Ще не вмерла Україна», «Не пора, не пора», «Боже великий, єдиний», «Зродились ми великої години» та ін.). Пісні січових стрільців та їхні автори.

6. Особливості пісень літературного походження про Українську Повстанську Армію.

7. Сучасні новотвори, приурочені подіям на Майдані під час Революції Гідності та воєнних дій на Сході України.

Література:

Бойко В.Г., Омельченко А.Ф. Пісні літературного походження в українській народній творчості. Пісні літературного походження.Київ: Наук. думка, 1978.С. 10–42.

Данилов В. В. Ненародные песни в украинском фольклоре. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков., І909.  Т. 18.

Галичко М. (він же Прийма о.Н.-В.) Золотий міт. Львів: Місіонер, 1996.  104 с. («Пісня про Василя Івахіва» – Гей на Півночі, на Волині).

Дем’ян Г. Українські повстанські пісні 1940-2000 років. Львів, 2003.584 с.

Дівчина з легенди – Маруся Чурай [упор. Стельмах М. П.]. Київ, 1967.

«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005.

Кузьменко О. Стрілецькі пісні.  Львів, 2005.

Слово і зброя. Антологія української поезії, присвяченої УПА і революційно-визвольній боротьбі 1942-1967 / упоряд. Леонід Полтава,1968

Сокіл Г. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність».«Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005.  С.181–189.

Сокіл Г.  «Гей, на півночі, на Волині»: історія  виникнення пісні, динаміка тексту. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київський ун-т. 2018. С. 106–115.

Стельмах М. П. Пісні літературного походження. Українська народна поетична творчість / За ред. М.Рильського. К., 1958. Т. 1. С. 668–677.

Стрілецька Голгофа  / [упор. Т. Салига]. Спроба  антології. Львів: Каменяр, 1992.

 

Письмові завдання для студентів:

 1. Опрацювати матеріали про експедицію Ф.Колесси з метою записування мелодій народних дум, яку ініціювала та спонсорувала відома українська поетеса Леся Українка 1908 р.
 2. Підготувати есе на одну з тем: «Розстріляний кобзарський з’їзд»;

«Сучасне кобзарство в Україні»;

«Традиція та новаторство  в українському ліро-епосі: сучасні виміри.

 1. Поетика історичної пісні (аналіз на матеріалі конкретного народного твору).
 2. Проаналізувати образ ватажків національно-визвольних повстань українського народу в історичних піснях (на конкретному матеріалі)
 3. Виписати з спеціальних збірників і проаналізувати пісні-хроніки на різну тематику.

Робоча програма

Завантажити робочу програму