Український романтизм у європейському контексті

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор ІВАШКІВ ВасильФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛф-11мпрофесор ІВАШКІВ Василь

Матеріали

Викладач: Івашків Василь Михайлович

Час консультацій: 18.03.2020; 25.03.2020; 01.04.2020 – з 16.40 до 18.00.

email: vasyl_ivashkiv@ukr.net

 

18 березня 2020 року

Тема лекції: Течії в європейському та українському романтизмі (2 год.).

 1. Концепція Д. Наливайка про основні течії в європейському романтизмі як спроба поглибленого дослідження окремих тенденцій розвитку цього явища в європейському контексті.
 2. Характеристика основних течій європейського романтизму та їх українських різновидів: а) ранній романтизм; б) фольклорна течія в європейському романтизмі; в) особливості «байронівської» течії європейського романтизму та її відгомін в українській літературі; г) «гофманівська» чи гротескно-фантастична течія європейського романтизму та її українська специфіка.
 3. Класифікація течій українського романтизму та їх конкретного вияву (за «Історією української літератури ХІХ ст.». Книга І. К., 1995).
 4. Фольклорна течія в українському романтизмі та її розгалуження на фольклорно-побутову та фольклорно-історичну. Характеристика основних аспектів вияву громадянської та особистісно-психологічної течій в українському романтизмі та конкретні приклади їх вияву.

Основна література

 1. Гайм М. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума. Санкт-Петербург, 2007.
 2. Зеров М. К. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. К. Твори: У 2 т.– К., 1990. Т.2. С. 64–245.
 3. Єфремов С. О. Історія українського письменства. К., 1995. С. 305–460.
 4. Кирилюк Є. П. Український романтизм у типологічному зіставленні з літературами західно- і південнослов’янських народів (перша половина ХІХ ст.). К., 1976.
 5. Козак С. Між історіософією і месіанізмом («Книги буття українського народу») // ЗНТШ. Львів, 1992. Т. ССХХІУ. Праці філологічної секції. С. 56–70.
 6. Козак С. Українська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське братство. Івано-Франківськ, 2004.
 7. Комаринець Т. І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму /проблема національного й інтернаціонального/. Львів, 1983.
 8. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. К., 1981. С. 3–57.
 9. Чижевський Д. Історія української літератури. Тернопіль, 1994. С. 355–458.
 10. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. / Під загальною редакцією Василя Лісового. К., 2005. Т. 1. С. 104–132.
 11. Яценко М. Т. Романтизм // Історія української літератури ХІХ століття / За ред. М. Т. Яценка: У 3-х кн. К., 1995. Кн. 1: Перші десятиріччя ХІХ ст. С. 240–312.
 12. Яценко М. Т. Гердеризм і українська літературно-теоретична думка доби романтизму// Українська література в системі літератури Європи і Америки (ХІХ–ХХ ст.). К., 1997. С. 9–27.

 

 

20 березня 2020 року

Тема практичного заняття. Характеристика течій українського романтизму.

 1. Класифікація течій українського романтизму та їх конкретного вияву (за “Історією української літератури ХІХ ст.”. – Книга І. – К., 1995).
 2. Особливості фольклорної течії в українському романтизмі.
 3. Роль і значення фольклору у процесі становлення естетики українського романтизму.

 

 

01 квітня 2020 року

Тема лекції: Школи й угрупування в українському романтизмі (2 год.)

Основні питання лекції:

 1. Харківська школа романтиків: проблеми та постаті. Відкриття 1805 р. Харківського університету. Друковані альманахи й журнали першої третини ХІХ ст., діяльність І. Кулжинського, а згодом І. Срезневського, Л. Боровиковського, А. Метлинського, О. Корсуна, Я. Щоголіва та інших письменників, котрі власне склали харківський гурток українських романтиків.
 2. Кирило-Методіївське братство й український романтизм (Київський гурток романтиків) – Т. Шевченко (період «трьох літ»), П. Куліш (роман «Михайло Чарнышенко», епопея «Україна», «Повесть об украинском народе») М. Костомаров (його праця в Київському університеті, цикл лекцій «Слов’янська міфологія», початок праці над історичною монографією про Богдана Хмельницького). «Книги буття українського народу»: її основні положення та контекст.
 3. Особливості розвитку романтизму на західноукраїнських землях. Діяльність “Руської трійці” та їх “Русалка Дністровая” (1837). Я. Головацький та відкриття 1848 р. у Львівському університеті кафедри української словесності.

Основна література

 1. Зеров М. К. Три пори українського романтизму. Харківський гурток. А. Л. Метлинський. М. І. Костомаров. Романсисти й баладники 30–40-х рр. // Зеров М. К. Твори: У 2 т. Т. 2. С. 74–94.
 2. Зеров М. К. Київські романтики та Кирило-Мефодіївське братство. “Книги буття українського народу” // Зеров М. К. Твори. Т. 2. С. 135–145.
 3. Зеров М. К. Галицьке літературне відродження. Галицько-українське відродження // Зеров М. К. Твори: У 2 т. Т. 2. С. 120–135.
 4. Комаринець Т. І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму /проблема національного й інтернаціонального/. Львів, 1983. С. 26–75.
 5. Єфремов С. О. Історія українського письменства. К., 1995. С. 355–357.
 6. Чижевський Д. І. Історія української літератури. Тернопіль, 1994. С. 371–424.
 7. Горинь В. І. Естетичні погляди «Руської трійці» (До генези українського романтизму) // Шашкевичіана. Львів-Броди-Вінніпег, 1996. Вип. 1. Маркіян Шашкевич і українське національне відродження. С. 33–40.

 

 

3 квітня 2020 року

Тема практичного заняття. Школи й угрупування в українському романтизмі.

 1. Харківська школа романтиків: проблеми та постаті.
 2. Кирило-Мефодіївське братство й український романтизм (Київський гурток романтиків).
 3. Особливості розвитку романтизму на західноукраїнських землях.
 4. Діяльність “Руської трійці” та їх “Русалка Дністровая”.

 

 

15 квітня 2020 року

Тема лекції: Українська тема в європейському романтизмі (2 год.)

Основні питання лекції:

 1. Українська тема в польському романтизмі.
 2. Українська тема в російському романтизмі.
 3. Українська тема в романтизмі західноєвропейських літератур.

 

Зміст лекції подано в документі:

Лекція 15.04.20 Івашків

 

 

17 квітня 2020 року

Тема практичного заняття. Українська тема в європейському романтизмі.

 1. Українська тема в польському романтизмі.
 2. Українська тема в російському романтизмі.
 3. Українська тема в романтизмі західноєвропейських літератур.
 4. Проблеми стосунків українських і слов’янських письменників періоду романтизму.

 

 

29 квітня 2020 року; 13 травня 2020 року.

Тема лекції: Український романтизм у контексті історико-літературного процесу (постаті і жанри) (4 год.)

 1. Особливості української романтичної поезії, яка охоплює межі 1820–1860-х років. Рання романтична поезія – це засвоєння і стилізація фольклорної поезії. Творчість М. Костомарова, Л. Боровиковського, А. Метлинського, І.Срезневського. Т.Шевченко – романтик. Збірка романтичної поезії П. Куліша «Досвітки» (2 год.).

Основні положення лекції та рекомендовану літературу подано в документі:

Лекція 29.04.2020 Івашків

Лекція 13.05.2020 Івашків

 

 

1 травня 2020 року, 15 травня 2020 року

Тема практичного заняття. Український романтизм у контексті історико-літературного процесу (постаті і жанри). (4 год)

 1. Особливості української романтичної прози (включаючи аналіз творчості одного прозаїка-романтика на вибір).
 2. Особливості української романтичної поезії (включаючи аналіз творчості одного поета-романтика на вибір).
 3. Особливості української романтичної драми (включаючи аналіз творчості одного драматурга-романтика на вибір).

 

Основна література:

 1. Яценко М.Т. Українська романтична поезія 20–60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики. – К., 1987. – С. 5–36.
 2. Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20–60-х років ХІХ ст. – К., 1988. – С. 93–137.
 3. Івашків В.М. Українська романтична драма 30–80-х років ХІХ ст. – К., 1990. – С. 31–63.