Вступ до літературознавства (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор ІЛЬНИЦЬКИЙ МиколаФЛо-12, ФЛо-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛо-11доцент ФЕДОРІВ Уляна
ФЛо-12доцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Курс «Вступ до літературознавства» призначений для студентів першого курсу. Він повинен дати студентам уявлення про основні й допоміжні галузі літературознавства, познайомити з історією формування поетики як наукової дисципліни, показати роль літературознавчої теорії в розвитку літератури, навчити аналізувати художні тексти, показати зв’язок літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами, розкрити зв’язок національної літератури з іншими літературами, навчити виявляти спільне в них, показати еволюцію поглядів на літературу, виникнення і зміну літературознавчих концептів, навчити аналізувати твори, розкрити зв’язок і специфіку теорії, історії літератури та літературної критики.

Завдання:
• ознайомити студентів з основними літературознавчими категоріями;
• розкрити специфіку й основні функції літератури;
• показати динаміку зародження і зміни літературних стилів і течій;
• ознайомити з головними літературознавчими школами;
• навчити визначати й характеризувати роди і жанри літературних творів;
• навчити визначати віршові розміри, аналізувати тропи, риторичні фігури.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
• обсяг предмета літературознавства;
• основні та допоміжні галузі дисципліни, їх взаємозв’язок, формування поглядів на літературу, її роль та призначення;
• зв’язок літературознавчої науки з такими гуманітарними дисциплінами як історія, соціологія, філософія, естетика, фольклористика, мовознавство;
• основні етапи розвитку літературознавства, літературознавчі школи від ідей античної поетики до літературознавчих концепцій ХХ – початку ХХІ ст.
• вклад українських учених у розвиток світової літературознавчої думки;
• образну природу літератури;
• єдність змісту і форми в художньому творі;
• основні елементи змісту: тема, ідея, проблема, пафос;
• формотворчі складники художньої літератури: мотив, сюжет, композиція;
• система художньої мови на фонемному, лексичному та синтаксичному рівнях;
• засоби версифікації: квантитативна, силабічна, силабо-тонічна, тонічна системи віршування, народнопісенний вірш та верлібр, національні особливості версифікації, характер Шевченкового вірша;
• генологія: поняття про роди і жанри літератури, зв’язок жанру і стилю, класифікація жанрової системи та дифузія жанрів;
• система тропів, еволюція художньої образності;
• поняття про літературний процес: напрям, стиль, течія, стилі епохи: ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм.

Освоєння теоретичного курсу передбачає практичні вміння. Студент повинен
уміти:
• розрізняти прочитані статті за галузями: теоретична, історико-літературна, літературно-критична;
• аналізувати художній текст: визначати проблему, особливості стилю, жанр, вміти обстоювати свою позицію у полеміці;
• робити порівняльну характеристику творів за тематикою, жанрами та стильовими особливостями;
• визначати типи тропів у поетичних творах;
• аналізувати віршовий розмір у поетичному творі;
• визначати типи звукових та синтаксичних повторів;
• обґрунтовувати приналежність художнього твору до напряму (стилю).

Рекомендована література

Базова
1. Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К., 1998.
2. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К., 2001.
3. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.
4. Безпечний І. Теорія літератури. – К., 2009.
5. Марко В. Основи аналізу літературного твору. – Кіровоград, 1997.
6. Наєнко М. Українське літературознавство. Школи. Напрями. Тенденції. – Київ, 1997.
7. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – Київ, 1998.
8. Ільницький М. Література українського відродження: напрями і течії в українській літературі 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1994.
9. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред.. М. Зубрицької. – Львів, 2002.
10. Література. Теорія. Методологія. – К., 2006.
11. Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.
12. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. – К., 2008.
13. Литературный энциклопедический словар. – М., 1987.
14. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.

Допоміжна
1. Чижевський Д. Українське літературне бароко. – К., 2001.
2. Сивокінь Г. Давні українські поетики. – Харків, 2001.
3. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. – Дрогобич, 2008.
4. Качуровський І. Фоніка. – Мюнхен, 1985.
5. Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен, 1985.
6. Качуровський І. Строфіка. – Мюнхен, 1967.
7. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм. – Ч. 1. Лексика. – Ніжин, 1994.
8. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм. – Ч. 2. Фігури і тропи. – Київ, 1995.
9. Качуровський І. Генерика. – К., 2008.
10. Хализев В. Теория литературы. – М., 2000.
11. Современное зарубежное литературоведение: Энциклопедический справ очник. Концепции. Школы. Термины. – М., 1999.
12. Енциклопедія постмодернізму. – К., 2003.
13. Мітосек З. Теорії літературознавчих досліджень. – Сімферополь, 2003.
14. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – Ленинград, 1972.
15. Боровська Н. Психоаналіз і літературознавство. – К., 2003.
16. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основне понятия и термины. – М., 2000.
17. Вступ до літературознавства / Уп. Н. Бернадська. – К., 1995.

Матеріали

Лекції з курсу відбуваються в дистанційному режимі та доступні за посиланням:

Лекція №1
Предмет і завдання курсу “Вступ до літературознавства”.

Лекція №2
Основні й допоміжні галузі літературознавства.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус