Вступ до літературознавства (прикладна лінгвістика, фольклористика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент БУДНИЙ ВасильФЛл-11, ФЛл-12, ФЛф-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛл-11доцент БУДНИЙ Василь
ФЛл-12доцент БУДНИЙ Василь
ФЛф-11доцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Мета:

Навчальний курс “Вступ до літературознавства” належить до нормативних дисциплін, які мають пропедевтичний (підготовчий) характер. Навчальний предмет «Вступ до літературознавства» слухають студенти першого курсу, він має на метіознайомлення першокурсників з основами науки про літературу, засвоєння системи теоретико-літературних термінів і понять, вироблення навичок їх застосування для аналізу, інтерпретації та оцінки мистецьких явищ під час вивчення історико-літературних дисциплін.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними проблемами літературознавчої науки, навчити правильно використовувати основний понятійний апарат та  продемонструвати міждисциплінарні зв’язки літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами.

Завдання:

 • Опанування основного термінологічного апарату літературознавства.
 • Вироблення вмінь і навичок аналізу та інтерпретації літературного твору.
 • Ознайомлення студентів з методологічними засадами провідних літературознавчих шкіл.
 • Розвиток у студентів аналітичного та критичного мислення.
 • Розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах, обґрунтовувати власну позицію та розуміти і випрацьовувати позиції й стратегії, відмінні від власної.
 • Спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

 

У результаті вивчення курсу «Вступ до літературознавства» студент повинен

знати: 

 • літературознавство як наукова дисципліна;
 • специфіка літератури як виду мистецтва;
 • властивості художнього образу;
 • основні компоненти змісту і форми літературного твору;
 • наративні форми літературноготвору;
 • літературні роди й жанри (ліричні, епічні та драматичні);
 • зв’язок літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами;

 

вміти: 

 • володіти системою термінів, понятьі категорій сучасного літературознавства;
 • здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;
 • визначати жанрові та стильові особливості твору;
 • брати участь у літературознавчій дискусії, коректно відстоювати власну думку;
 • здійснювати аналіз літературного процесу.

Рекомендована література

Базова
1. Будний В. Вступ до літературознавства. – Львів, 2017. – 266 c. Електронний ресурс: http://philology.lnu.edu.ua/course/vstup-do-literaturoznavstva-slavisty.
2. Вступ до літературознавства : хрестоматія / Упор. Н. Бернадська. – K., 1995.
3. Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика. – Мюнхен, 1993.
4. Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен, 1985.
5. Качуровський І. Основи аналізи мовних форм. Частина 1 : Лексика / І. Качуровський. –Ніжин, 1994.
6. Качуровський І. Основи аналізи мовних форм. Частина 2 : Фігури і тропи / І. Качуровський. – Київ, 1995.
7. Качуровський І. Строфіка / І. Качуровський. – Мюнхен, 1967.
8. Качуровський І. Фоніка / І. Качуровський. – Мюнхен, 1974.
9. Лесик В. Композиція художнього твору / В. Лесик. – Київ, 1972.
10. Моклиця М. Вступ до літературознавства / М. Моклиця. – Луцьк, 2011.
11. Нитченко Д. Елементи теорії літератури / Д. Нитченко. – Полтава, 1993.
12. Сидоренко Г. Як читати і розуміти художній твір. – Київ, 1988.
13. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки XX століття / За ред. M. Зубрицької. – Львів, 1996.
14. Ткаченко А. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства / А. Ткаченко. – Київ, 1998; 2003.
15. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – Москва, 1978.
16. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Твори: У 50 т. – Київ, 1981. – Т. 31.
17. Фролова К. Субстанції незримої вогонь… (Про поетику художнього твору) / К. Фролова. – Київ, 1983.
18. Фролова К. Цікаве літературознавство / К. Фролова. – Київ, 1991.
19. Фролова К. П. Аналіз художнього твору / К. П. Фролова. – Київ, 1975.
20. Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1993.
21. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Українське слово : Хрестоматія. Кн. 3. – Київ, 1994.
22. Юриняк А. Літературні жанри малої форми. – Київ, 1996.
23. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Zarys teorii literatury / M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński. – Wyd. III. – Warszawa, 1991.
24. Kulawik A. Poetyka : Wstęp do teorii dzieła literackiego / Adam Kulawik. –Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
25. Solar M. Teorija književnosti. – Zagreb: Školska kniga, d.d., 1976.

Допоміжна
26. Енциклопедія постмодернізму. – Київ.: Основа, 2003.
27. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
28. Лесин В. Літературознавчі терміни / В. Лесин. – Київ, 1985.
29. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів / В. Лесин, О. Пулинець. – Київ, 1971.
30. Літературознавча енциклопедія / За ред. Ю. Коваліва: У 2 т. – Київ, 2007.
31. Літературознавчий словник-довідник / Ред. Р. Гром’як, Ю. Ковалів та ін. – Київ, 1997.
32. Современное зарубежное литературоведение : Энциклопедический справочник. Концепции. Школы. Термины. – Москва, 1999.
33. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студ. филолог. факультетов / Автор-составитель Н.Д.Тамарченко. – Москва.: РГГУ, 1999. – 286 с.
34. Cuddon J. A. A Dictionary of Literary Terms / J. A. Cuddon. – 4-th ed. – London, 1999.
35. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Słownik terminów literackich / Pod red. Głowińskiego. – Wyd. III. – Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 2000.
36. Slovník literární teorie. – Praha, 1984.

Інформаційні ресурси

Українські:
1. Розділ «Літературознавство» на сайті «Бібліотека української літератури»: http: // ukrlib.com.ua .
2. У пошуку е-бібліотеки «Чтиво» Ви знайдете практично всі необхідні матеріали навчального курсу. Е-адреса «Чтива»: http://chtyvo.org.ua/.
Болгарські:
3. Інтернет-видання «Литературен клуб» (http://www.litclub.com/) – це простір для болгарської та перекладної художньої літератури, літературознавства, гуманітарних наук.
4. Літературний і культурологічний сайт часопису LiterNet: https://liternet.bg/
Польські:
5. Portal dla polonistów i nie tylko – сторінка, повністю присвячена теорії літератур: http://teoria-literatury.cba.pl/ .
6. Kulturalna Polska / Streszczenia i opracowania lektur – сторінка містить літературні тексти, їх аналіз та інтерпретації, інформацію про літературні епохи і головні мотиви в літературі і мистецтві: http://klp.pl/.
Російські:
7. «Русский филологический портал» (Philology.ru) подає інформацію, що стосується філології як теоретичної і прикладної науки. Центральний розділ порталу – бібліотека філологічних текстів (монографій, статей, методичних посібників).
8. Сайт Poetica (http://philologos.narod.ru/index.html) містить теми й тексти з теорії літератури, а також підручники і праці деяких російських теоретиків.
Сербські:
9. Відомості з літературної теорії на сайті Opste obrazovanje:
https://www.opsteobrazovanje.in.rs/srpski-jezik/knjizevnost/umetnicka-knjizevnost/.
10. Цифрова національна бібліотека Сербії містить матеріал із колекцій Національної бібліотеки Сербії: http://digitalna.nb.rs/.
Словацькі:
11. «Hyperlexikón literárnovedných pojmov» (http://hyperlexikon.sav.sk/sk/index/), над яким працює Інститут світової літератури Словацької академії наук, надає доступ до концепцій сучасного літературознавства та суміжних гуманітарних галузей.
12. Цифрова бібліотека «Zlatý fond», що містить понад дві тисячі оцифрованих літературних творів на сайті https://zlatyfond.sme.sk/.
13. Цифрова бібліотека Університетської книгозбірні у Братиславі: http://digitalna.kniznica.info/browse.
Словенські
14. Digitalna knjižnica Slovenije – це інтернет-інформаційний портал який надає доступ до оцифрованих знань та культурних скарбів: http://www.dlib.si/.
15. Споріднений з Вікіпедією портал «Literatura» на сайті «Znanje sveta» (https://www.znanjesveta.com/o/Portal:Literatura) висвітлює основні літературознавчі терміни та іншу різноманітну інформацію.
Хорватські:
16. Hrvatski arhiv weba Національної та університетської бібліотеки в Загребі – це колекція публікацій з Інтернету як частини хорватської культурної спадщини: http://haw.nsk.hr/ .
17. Lektire.hr – портал, де ви можете знайти понад 900 різноманітних матеріалів літературознавчої тематики: визначення та пояснення найважливіших літературних та мовних термінів, стислий зміст хрестоматійних творів, цитати, характеристики персонажів тощо.
Чеські:
5. Відомості з літературної теорії на сайті часопису VašeLiteratura.cz: http://www.vaseliteratura.cz/teorie-literatury.
Англомовні:
13. Відомості про літературознавчі концепції на сторінці проф. Kristi Siegel:
http://www.kristisiegel.com/theory.htm.
14. «Literary Devices» (https://literarydevices.net/) пропонує словник літературних засобів і понять, які допомагають оцінити, інтерпретувати та аналізувати літературний твір.
15. Веб-портал «The European Library», надає швидкий доступ до колекцій 48 національних бібліотек Європи: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/. Її каталог нараховує понад 230 млн записів на 35 мовах, а також понад 24 млн сторінок повнотекстового контенту і 10 млн цифрових об’єктів.
16. World Digital Library – Світова цифрова бібліотека (СЦБ), створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США. СЦБ прагне поширити неангломовні та незахідні ресурси в інтернеті: https://www.wdl.org/en/.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус