Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190професор ВАСИЛЬЄВА Людмила

Опис курсу

Переддипломна практика є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, вона є завершальним етапом формування фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Виробнича (переддипломна) практика – вид навчальної роботи, спрямований на поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих магістрами у процесі навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок за обраною магістерською програмою. Зазначена практика для магістрів є однією із форм професійного навчання у вищій школі і становленні ї як професіоналів-дослідників. Тому повинні бути створені умови, що забезпечують не лише закріплення теоретичних знань зі спеціальних предметів, але й набуття практичних навиків роботи за спеціальністю на основі глибокого вивчення досвіду. Предметом цієї практики є науково-дослідна робота як специфічний вид науково-практичної діяльности в галузі науки й освіти.

Переддипломна практика підготовки фахівців за освітнім рівнем «магістр» проводиться відповідно до навчального плану в 3 семестрі тривалістю два тижні. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання як зі спеціальних, так і загальних дисциплін.

Програма складена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 року № 93 та на основі програм спеціальних курсів для закріплення теоретичних знань і здобуття практичних навиків роботи за фахом.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета переддипломної практики полягає в тому, щоб забезпечити зв’язок між навчальною і науково-дослідною роботою у вищому навчальному закладі, навчити студентів застосовувати на практиці одержані теоретичні знання сучасних напрямів та методів наукових досліджень у галузі філології для здійснення наукового пошуку методів і способів адекватного застосування одержаних теоретичних знань, розвитку вмінь роботи зі спеціальною науковою літературою, використання сучасних методів проведення наукових досліджень із філології.

Завданням переддипломної практики студентів є поглиблення філологічної підготовки студентів та закріплення навичок науково-дослідницької роботи, а саме:

 • самостійного пошуку необхідної наукової та спеціальної літератури;
 • опрацювання та критичного аналізу першоджерел;
 • вибору та застосування відповідних методів лінгвістичного аналізу фактичного матеріалу, що досліджується;
 • активного володіння всіма теоретичними фаховими знаннями;
 • наукового викладу результатів проведеного дослідження;
 • підготовки наукової доповіді та презентації;
 • оволодіння сучасною методологією наукового дослідження;
 • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою;
 • оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової інформації.

Під час проходження практики студенти повинні вміти:

− виконати завдання з науково-дослідної роботи;

− працювати з фаховою літературою;

− підготувати наукову доповідь та презентацію для захисту магістерської роботи.

Рекомендована література

  1. Берко А. Ю. та інші. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: Навчальний посібник. – Львів : «Новий Світ–2000», 2010. – 282 с.
  2. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / Упоряд. Ю.І. Цеков; Попереднє слово Р.В. Бойка. – К. : Ред. «Бюл. ВАК України», 1999. – 64 с.
  3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. за ред.О. Глотова. –  Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
  4. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
  5. Кульбабська О.В. Основи мовознавчих досліджень : модульний курс : навчальний посібник / О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144 c.
  6. Літнарович Р.М. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / МЕГУ ім. С.Дем’янчука ; Літнарович Р.М., Кубай О.В. – Рівне : Вид-во МЕГУ ім. С. Дем’янчука, 2010. – 44 с. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга : 2013. – 119 с.
  7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Філологія» (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
  8. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
  9. Основні вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів) : методична розробка / КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т філології ; кер.проекту Г.Ф.Семенюк. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 82 с.
  10. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК. – 2008. – № 3. – С. 9–13.
  11. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
  12. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

   

  1. Інформаційні ресурси
  2. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/
  3. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
  4. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
  5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
  6. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dnop.kiev.ua/
  7. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу [Електронний ресурс]: https://mon.gov.ua/ua
  8. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.ua/

  Іноземні сайти

  http://linguistics.kava.kiev.ua/seminar

  https://vukajlija.com/forum/teme/51421-srpski-jezicki-portal

  http://www.srpskijezickiatelje.com/

  Dotazy z jazykové poradny [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://dotazy.ujc.cas.cz/

  Elektronické slovníky a zdroje [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу:http://www.ujc.cas.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje/

  Internetová jazyková příručka [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: http://prirucka.ujc.cas.cz/

  Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ujc.avcr.cz/

  Bibliografie české lingvistiky / [Електронний ресурс] / Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. – Режим доступу: https://bibliografie.ujc.cas.cz/search-form

  https://korpus.sk/

  https://slovnik.juls.savba.sk/

  https://zborniky.e-slovak.sk/

  https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

  https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

  https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

  https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/

  https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/

  https://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/

Робоча програма

Завантажити робочу програму