Виробнича (переддипломна) практика (богемісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190доцент ЛОБУР Надія

Опис курсу

Виробнича (переддипломна)  практика є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у закладах вищої освіти, вона є завершальним етапом формування фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Виробнича (переддипломна) практика – вид навчальної роботи, спрямований на поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих студентами у процесі навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок за обраною магістерською програмою. Зазначена практика для студентів є однією із форм професійного навчання у вищій школі і становленні їх як професіоналів-дослідників. Предметом цієї практики є науково-дослідна робота як специфічний вид науково-практичної діяльности в галузі науки й освіти.

Мета виробничої (переддипломної) практики полягає в тому, щоб забезпечити зв’язок між навчальною і науково-дослідною роботою у закладі вищої освіти, навчити студентів застосовувати на практиці одержані теоретичні знання сучасних напрямів та методів наукових досліджень у галузі філології для здійснення наукового пошуку методів і способів адекватного застосування одержаних теоретичних знань, розвитку вмінь роботи зі спеціальною науковою літературою, використання сучасних методів проведення наукових досліджень із філології.

Завданням виробничої (переддипломної) практики є  поглиблення філологічної підготовки студентів та закріплення навичок науково-дослідницької роботи, а саме:

 • самостійного пошуку необхідної наукової та спеціальної літератури;
 • опрацювання та критичного аналізу першоджерел;
 • оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та оброблення наукової інформації.
 • вибору та застосування відповідних методів аналізу фактичного матеріалу, що досліджується;
 • оволодіння сучасною методологією наукового дослідження;
 • закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою;
 • активного володіння всіма теоретичними фаховими знаннями;
 • наукового викладу результатів проведеного дослідження;
 • підготовки тез наукового дослідження;
 • підготовки науковї доповіді та презентації.

 

У результаті проходження практики студент повинен вміти:

 • оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення;
 • упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами;
 • застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі;
 • оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації;
 • здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних;
 • дотримуватися правил академічної доброчесності;
 • доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються;
 • створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів;
 • обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу;
 • використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

Рекомендована література

Основна

 1. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 2. Основні вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів) : методична розробка / КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т філології ; кер.проекту Г.Ф.Семенюк. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 82 с.
 3. Čmejrková S. Jak napsat odborný text / Světla Čmejrová, František Daneš, Jindra Světlá. – Praha : Leda, 1999. – 255 s.
 4. Čmejrková S. Normy vědeckého dorozumívání / S. Čmejrová // Termina 94 / ed. M. Žemlička. – Liberec : Pedagogická fakulta TU a UJČ AV ČR, 1994. – S. 55–65.
 5. Daneš F. Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu / František Daneš. – Slovo a slovesnost. – 2000. – Č. 61. – S. 81–92.
 6. Daneš F. Jazyk vědy / F. Daneš // Český jazyk na přelomu tisíciletí / F. Daneš a kol. – Praha : Academia, 1997. – S. 68–83.
 7. Daneš F. K mluvenosti a psanosti ve vědecké komunikaci / F. Daneš // Termina 94 / ed. M. Žemlička. – Liberec : Pedagogická fakulta TU a UJČ AV ČR, 1994. – S. 203–208.
 8. Daneš F. Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu / František Daneš // Slovo a slovesnost. – 1994. – Č. 55. – S. 1–16.
 9. Foltýnek T. How to Prevent Plagiarism in Student Work. A Handbook for Academic Staf / Tomáš Foltýnek et al. – Prague: Charles University, Karolinum Press, 2020. – 34 p. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/24024/9788024648170%20Foltynek%20-%20How%20to%20Prevent%20Plagiarism%20in%20Student%20Work.pdf
 10. Foltýnek T. How to Avoid Plagiarism. Student Handbook / Tomáš Foltýnek et al. – Prague: Charles University, Karolinum Press, 2020. – 42 p. – Режим доступу: https://karolinum.cz/data/book/24023/9788024648163%20Foltynek%20-%20How%20to%20avoid%20plagiarism.pdf
 11. Holmerová I. Minimum akademického bontonu / Iva Holmerová. –Praha : Grada, 2014. – 104 s.
 12. Meško D. Akademická příručka / Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra. – České upr. vydání. – Martin : Osveta, 2006. – 481 s.
 13. Spousta V. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření / Vladimír Spousta. – Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. – 232 s.

Додаткова

 1. Берко А. Ю. та інші. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: Навчальний посібник. – Львів : «Новий Світ–2000», 2010. – 282 с.
 2. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. за ред.О. Глотова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с.
 3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 4. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга : 2013. – 119 с.
 5. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 45 с.
 6. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
 7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 3-є вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
 8. Filka J. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. – Brno : Vydavatelství Knihař, 2002. – 223 s.
 9. Katuščák D. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce / Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík. – Nitra : Enigma, 2008. – 161 s.
 10. Schneiderová S. Jak nepsat diplomovou práci / Soňa Schneiderová. – Olomouc, 2011. – 60 s.

Інформаційні ресурси

 1. Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
 4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 5. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dnop.kiev.ua/
 6. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу [Електронний ресурс]: https://mon.gov.ua/ua
 7. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус