Загальне мовознавство (магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор БАЦЕВИЧ ФлорійФЛу-11м, ФЛу-12м, ФЛк-11м, ФЛл-11м, ФЛп-11м, ФЛя-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м, ФЛблг-11м, ФЛсрб-11м, ФЛслц-11м, ФЛхрв-11м, ФЛчес-11м, ФЛслн-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФЛу-11мПРОЦАК Любов
ФЛу-12м
ФЛп-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій
ФЛя-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій
ФЛл-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій
ФЛт-11м
ФЛк-11мПРОЦАК Любов
ФЛф-11мЯСІНОВСЬКА Оксана
ФЛблг-11м
ФЛсрб-11м
ФЛслц-11м
ФЛхрв-11м
ФЛчес-11м
ФЛслн-11м

Опис курсу

Процес загальнолінгвістичної підготовки студентів-філологів розпочинається зі вступу до мовознавства, продовжується в теоретичних розділах усіх дисциплін лінгвістичного циклу і закінчується курсом загального мовознавства. Курс «Загальне мовознавство» узагальнює теоретико-лінгвістичні знання студентів-випускників, розширює і поглиблює їхню загальномовознавчу підготовку, знайомить з основними лінгвістичними напрямками і школами, дозволяє повніше зрозуміти нові ідеї та течії в науці про мову. Згадана навчальна дисципліна має також велике світоглядне зачення, оскільки спрямована на розуміння студентами значення ролі мови в організації життєдіяльності людини і суспільства, механізмів мовної концептуалізації, категоризації, умов і принципів комунікації, тісно пов’язана з філософією, логікою, теорією пізнання, історією матеріальної і духовної культури та іншими науками.
Метою курсу «Загальне мововзнавство» є вивчення закономірностей розвитку і функціонування мови в її багатоаспектних зв’язках з людиною, суспільством, історією, культурою з ура-хуванням методів дослідження та опису мови, а також здобутків лінгвістики за багато віків її розвитку.
Завданням навчальної дисципліни є розширення і полиблення лінгвістичної підготовки студентів, оволодіння ними досягненнями сучасного світового і вітчизняного мовознавства, розуміння ролі наукових ідей у практиці вузівського і шкільного викладання. Оволодівши цим курсом, студенти повинні: 1) знати, що сучасний стан мовознавства є результатом довготривалого розвитку науки про мову, засвоїти найважливіші досягнення світової лінгвістичної думки, традиції вічизняної лінгвістики; 2) оволодіти теоретичною проблематикою курсу в її найтісніших зв’язках з філософськими, логічними та іншими напрямками; 3) оволодіти методами, методиками і прийомами дослідження мови як соціально-історичного, індивідуально-біологічного, семіотичного тощо явища.
Студент-випускник повинен уміти: 1) застосувати теоретичні знання про мову для вирішення проблем навчання українській, російській та іншим мовам у школі у відповідності з діючими програмами та завданнями національного відродження; 2) уміло використовуваи методи і прийоми, опрацьовані в мовознавстві; 3) формувати в учнів знання про основні закономірності, притаманні тій чи іншій мові, функціонування мовних одиниць та категорій, закони її розвитку в тісних зв’язках з історією народу.
Курс «Загальне мовознавство» традиційно зорієнтований на три розділи, які складають його зміст: історію мовознавства (історію лінгвістичних учень), теорію мовознавства і методологію та методи лінгвістичного аналізу.

Рекомендована література

Методичне забезпечення
1. Бацевич Ф. Робоча програма курсу “Загальне мовознавство”. – Львів: ЛДУ, 1998.

Рекомендована література
Базова
1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М., 1999.
2. Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003.
3. История лингвистических учений. Древний мир. – Л., 1980.
4. История лингвистических учений. Средневековый восток. –Л.,1981.
5. Ковалик І., Самійленко С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичної думки. – К., 1985.
6. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Київ, Академія, 2006.
7. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 432 с.
8. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. – М., 2001.
9. Норман Б.Ю. Теория языка. Вводный курс. – М., 2004.
10. Общее языкознание. Методы лингвистических исследований. / Под ред. Б. А. Серебренникова. М.: Наука, 1970.

Допоміжна
1. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М.: Просвещение, 1966. 302 с.
2. Баранов Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2001.
3. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М., 2001.
4. Гийом Г. Принципы теоретичской лингвистики. – М., 2004.
5. Гируцкий А.А. Общее языкознание. – Минск, 2001.
6. Гречко В.А. Теория языкознания. – М., 2003.
7. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 1992.
8. Зубкова Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. – М., 1999.
9. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988.
10. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
11. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. – М., 2004.
12. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К., 2002.
13. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1988.
14. Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М.: Наука, 1985.
15. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М., 2001.
16. Фуко М. Археологія знака. – К., 2003.
17. Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Сб. обзоров. – М., 1997.
18. Язык и наука конца 20 века // Под ред. Ю.С.Степанова.– М., 1995.
19. Язык и наука конца ХХ века: Сб. ст. / Под ред. Ю.С. Степанова. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. 420 с.
20. Bartmiński J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki // Jezyk a kultura.– 1988. №12. – S. 63 83.
21. Fromkin, V., Hayes B., Curtiss S., Szabolcsi A., Stowell T., Steriade D. (2000). Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory. Oxford: Blackwell.
22. Halliday M.A.K., Webster J. (2006). On Language and Linguistics. Continuum International Publishing Group.
23. Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar, Volume I, Theoretical Prerequisites. Stanford, California: Stanford University Press, 1987.
24. Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar, Volume II, Descriptive Application. Stanford, California: Stanford University Press, 1991.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус