Жанрові та стильові особливості сучасної російської літератури

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ІГНАТІВ Надія

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132

Опис курсу

Програмними результатами навчання мають стати:

 1. Розуміння змісту категорій «жанр» і «стиль» у сучасному літературознавстві та суміжних гуманітарних галузях.
 2. Знання основних теоретико-методологічних засад аналізу літературних жанрів та стилів.
 3. Знання гносеолого-евристичного досвіду світових наукових шкіл у галузі стилю та жанрознавства.
 4. Розуміння методологічних основ аналізу літературних жанрів і стилів.
 5. Знання найважливіших тенденцій у сфері жанротворення (на матеріалі сучасної російської літератури).
 6. Розуміння естетики художнього твору, його поетологічної специфіки та новаторського характеру.
 7. Розуміння літературного твору як окремого виду творчості, результату діяльності людської психіки.

 

 1. Уміння диференціювати категорію «жанр» та «стиль» і категорії дискурсу, тексту.
 2. Уміння ефективно аналізувати тексти різних жанрів з метою виявлення їхніх жанрово-стильових особливостей.
 3. Уміння здійснювати аналітично-синтетичну актуалізацію знань у галузі жанрознавства для застосування їх у літературознавчих наукових дослідженнях та у викладанні спеціальних філологічних дисциплін.
 4. Уміння аналізувати явища сучасної літератури, застосовуючи належний термінологічний і методологічний інструментарій.
 5. Уміння застосовувати жанровий аналіз у дослідженнях в галузі філології.

 

 1. Здатність до аналізу, системного мислення та концептуалізацій.
 2. Володіння базовими уявленнями про жанрову організацію та стильові особливості у літературознавстві.
 3. Володіння концептуальними уявленнями про жанрову систему та про сучасний стан її дослідження.
 4. Здатність здійснювати жанровий та стильовий аналіз художніх текстів.

 

 1. Здатність висловлювати і обґрунтовувати власні думки в контексті поглибленого жанрознавчого та стильового аналізу художнього твору чи низки художніх творів певного автора або тематичної групи творів.
 2. Вільне оперування термінологією у галузі жанрознавства.
 3. Готовність брати участь у роботі дослідницьких груп із обраної сфери філологічних досліджень.
 4. Здатність коректно провадити наукову дискусію та обґрунтовувати власну позицію.

 

 1. Вміння робити узагальнення та висновки.
 2. Здатність опановувати новаторські підходи до вивчення та розуміння жанрово-стильових особливостей художнього твору.
 3. Здатність формувати нове бачення художніх явищ з погляду становлення  їхньої жанрово-стильової специфіки.