БІЛОУС Марія

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: mariya.bilous@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Проблеми культури мови, зокрема мовленнєвого етикету, екології мови; історії мовознавства; дослідження лексико-семантичних груп; мови окремих письменників; морфемної й словотвірної будови української мови.

Курси

Публікації

 • К вопросу о семантическом развитии прилагательных вкусообозначения в восточнословянских языках // Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнословянских языков. Тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции. – Днепропетровск, 1975. – С. 46-47.
 • Українська лексика на позначення смакових якостей предметів у зіставленні з російською // Проблеми типологічного дослідження східнослов’янських мов радянського періоду. Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Випуск П. – 1979. – С. 62-67.
 • Складні прикметники на позначення смакових якостей // Мовознавство. – 1980. – №5. – С.78-79.
 • Формування українських термінів на позначення смаку // науково-технічний прогрес і проблеми термінології. Тези доповідей Республіканської конференції (Львів, травень 1980). – Київ, 1980. – С. 27-28.
 • Засоби вираження смаку в українській мові // Культура слова. – К., 1982. – Випуск 22. – С. 26-31.
 • Прикметники смаку в оригінальній поезії Івана Франка // Іван Франко і питання мовознавства. Вісник Львівського університету. –Серія філологічна. – Випуск 13. – Львів,1983. – С.57-62.
 • К вопросу о первичной и вторичной номинации // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Тезисы докладов ІІ республиканской конференции (25-26 сентября 1986г). – Часть ІІ. –Гродно, 1986. –С.235-236.
 • Структура словообразовательного гнезда гірк/ий в восточнославянских языках // Російська мова: питання функціонального розвитку і взаємодії зі східнослов’янськими мовами. Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Випуск 17. – Львів, 1986. – С.40-43.
 • Прилагательные вкусообозначения в современном украинском языке. АКД. –Ужгород,1986. –23с.
 • Поліфункціональність прикметників смаку // Порівняльно-типологічне вивчення східнослов’янських мов. – Вісник Львівського університету.– Серія філологічна. – Випуск18. – Львів,1987. – С.45-48.
 • Словотворчість Валер’яна Поліщука // Літературний процес на Україні 20-30-х років і творчість Валер’яна Поліщука. Тези доповідей і повідомлень республіканських літературних читань 2 жовтня 1987 року). – Ровно, 1987. – С.111-113.
 • Вислови ввічливості в листах О.Кобилянської // Творчість Ольги Кобилянської у контексті української та світової літератури (до 125-річчя з дня народження письменниці). Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції (24-26 листопада 1988 року). – Ч.ІІ. – Чернівці,1988. – С.89-90.
 • Мовленнєвий етикет листів І.С.Нечуй-Левицького //Творча індивідуальність І.С.Нечуя-Левицького і літературний процес. Збірник тез доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження письменника. – Черкаси,1988. –С.99-101.
 • Прийоми передачі неологізмів Олеся Гончара в російських перекладах // Літературний процес і творча індивідуальність письменника (На матеріалі творчості Олеся Гончара) : Обласна конференція. Тези доповідей. – Дніпропетровськ,1988. – С.69-70.
 • Лексика сучасного села // Науково-технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики української народно-розмовної мови. Тези доповідей Республіканської конференції. – Ужгород, 1989. – С. 14-15.
 • Мовознавча франкіана в працях радянських лінгвістів // 50 років возз’єднання Західної України з Українською Радянською Соціалістичною Республікою у складі Союзу РСР: Республіканська наукова конференція 27-29 вересня 1989 року. Тези доповідей і повідомлень. – Львів, 1989. – С.336-337.
 • Прийоми передачі фонової лексики в російському перекладі “Тіней забутих предків”//Обласна науково-методична конференція, присвячена 125-річчю з дня народження М.М.Коцюбинського (тези оповідей). –Ч.ІІ. – Чернігів, 1989. – С.75-77.
 • Я.Головацький – дослідник мовленнєвої культури етносу //Яків Головацький і рух за національне відродження та культурне єднання слов’янських народів: Тернопільські славістичні історико-філологічні читання. Рік І. Тези доповідей та повідомлень конференції. – Тернопіль,1989. – С.78-79.
 • Погляди М.Возняка на походження української мови // Академік Возняк і розвиток української національної культури. Тези наукових читань 20 березня 1990р. – Львів,1990. – С.78-79.
 • Василь Сімович про роль рідної мови в інтелектуальному розвитку дитини // Методичні читання, присвячені 80-ій річниці від дня народження М.М.Шкільника. 17-18 травня 1990 року. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 1990. – С. 74-75.
 • До питання про мовленнєвий етикет // Мова і культура нації. Регіональна науково -практична конференції. 9-10 жовтня 1990 року. Тези доповідей. – Львів, 1990. – С.18-19.
 • Зглибивши насолоду труду // Просвіта. Випуск 17. – Серпень 1990. –С.6 (у співавт.).
 • Франкознавчий доробок Василя Сімовича // Республіканська наукова конференція (до 135-річного ювілею Івана Франка). 23-24 вересня 1991 року. Тези доповідей. – Львів, 1991. – С.188-191.
 • Етика спілкування персонажів Григора Тютюнника // Григір Тютюнник. Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю від дня народження письменника. 5-6 грудня 1991 року. – Луганськ, 1991. – С. 144-146.
 • Лінгвістична спадщина Василя Сімовича. //Використання спадщини забутих і повернутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи. Тези республіканської міжвузівської науково-практичної конференції 29-31травня 1991р.). – Ровно,1991. – С.10-12 ( у співавт.).
 • Матеріали до бібліографії праць Василя Сімовича // Мова і соціальне відродження. Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Випуск 22. – Львів,1991. – С.79-82(у співавт.).
 • Повернутися до народного досвіду спілкування // Мова в системі початкового навчання. Тези республіканської науково-практичної конференції 12-14листопада 1991р. – Полтава, 1991. С.132-134(у співавт.).
 • Мовленнєвий етикет українського народу // Культура мови і культура в мові. – К. НМКВО,1991. –С.74-81.
 • Фольклористичні праці В.Сімовича // Фольклор у духовному житті українського народу. Регіональні наукові читання 24-25 січня 1991р. – Львів, 1991. – С.20-22.
 • Василь Сімович в українській культурі // Розвиток мовознавства в Західній Україні в 20-30-их роках ХХ ст.: Регіональна наукова конференція, присвячена пам’яті Василя Сімовича (28-29 січня 1992р.). Тези доповідей. – Львів, 1992. – С. 3-10 (у співавт.).
 • З історії української філології у Львівському університеті (1939-1941р.р.) // Сучасна філологічна наука в національному відродженні: Матеріали звітної конференції викладачів, студентів, аспірантів, присвяченої пам’яті проф. Т.Комаринця. – Львів, 1992. – С. 49-52.
 • Матеріали до бібліографії Василя Сімовича // Розвиток мовознавства в Західній Україні в 20-30-их роках ХХ ст.: Регіональна наукова конференція, присвячена пам’яті Василя Сімовича. – Львів, 1992. – С. 100-123 (у співавт.).
 • Питання церковної мови в працях Івана Огієнка // Іван Огієнко (незабутні імена української науки): Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 110-річчю від дня народження Івана Огієнка (26-27 травня 1992р.). Тези доповідей. – Львів, 1992. – С. 31-34.
 • Український мовленнєвий етикет // Мова і духовність нації. – К. НМК ВО. – 1992. – С. 164-199.
 • Дослідження дитячого мовлення в українському мовознавстві // Словотвір як вияв динаміки мови // Наукова конференція, присвячена пам’яті професора Т.Возного. – Львів, 1994. – С. 19.
 • Заговори, щоб я тебе побачив // Антисуржик. – Львів: Вид. “Світ”. – 1994. – С. 19-23.
 • Василь Сімович. Визначні діячі НТШ. – Львів, 1995. – 179с. (у співавт.).
 • До історії філологічного факультету // Українська філологія: досягнення і перспективи // Матеріали Республіканської наукової конференції до 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. Львів, 1995. – С. 58-63.
 • Слово в духовному житті нації (у співавт.). – К., 1995. – 96с.
 • До питання мовно-правописного редагування Франкових творів // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів: Світ, 1998. – С. 633-636.
 • Фатичне спілкування українців //Мова і культура нації. –Львів, 1999.– С.18-23.
 • Нові посібники з морфеміки української мови ( Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А. Словотвірна морфеміка сучасної української мови. – К., 1998. – 161с.; Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998. – 182с.). – Рецензія // Вісник Львівського університету.– Серія філологічна. – Львів, 2002.– Випуск 29.– С.314 –318.
 • Програма курсу “Морфеміка і дериватологія”. – Львів,2002. – 13с.
 • Чарівні слова //Урок української.–2002.–36-37.
 • Екологія українського слова. Практичний словничок-довідник.– Львів: Манускрипт, 2003. – 68с. (у співавт.).
 • Словник етикетних жестів (пробний зошит) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 30. – Львів, 2003. – С. 222-231. (у співавт.).
 • Збірник конкурсних тестових завдань з української мови. – Львів, 2004. – 347с. (у співавт.).
 • Практичні завдання з морфеміки й дериватології сучасної української літературної мови (для студентів філологічного факультету). – Львів,2004. –76с. (у співавт.).
 • Подяка як елемент етикету наукового стилю //Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна. Вип.34. – Ч. ІІ. – 2004.- С. 381 – 385.
 • Франкіана Василя Сімовича/ Упорядкування, передмова, примітки. – Львів: Піраміда, 2005. – 233с. (у співав.).
 • Екологія українського слова. Практичний словничок – довідник. Видання друге, виправлене і доповнене. – Львів, 2005. –-87 с. ( у співав.).
 • Нові обрії мовного світу Івана Франка. –– Рецензія //Теле- та радіожурналістика. Збірник науково-методичних праць. –- Вип. 8. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2009. – С.285 – 280 (у співав.)
 • Публічне мовлення Василя Сімовича. / Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Вип. 46. – Ч. ІІ. – 2009. – С.241 – 246.
 • Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / О. Сербенська, М.Білоус, Х. Дацишин та ін..; за аг. ред.. О. Сербенської: навч. Посібник. –2-ге вид.. доповн. і перероб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 258с.
 • Етика поведінки та мовленнєвий етикет студента в академічному середовищі. – Львів, 2011. –52с. (у співавт.)
 • Штрихи до портрета мовознавця / Україноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. –Львів: Ліга-Прес, 2014. –С.13-29.
 • Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови: Практикум /Марія Білоус, Ірина Кузьма .–Львів, 2014. –156с.
 • Нові обрії мовного світу Івана Франка// Заслужені професори Львівського національного університету ім І. Франка: Олександра Сербенська. – Львів.– 2014. – 80-87(у співавт.).
 • Екологія українського слова: практичний словник-довідник /Сербенська О., Білоус М. –Вид. 3-тє виправл. і доп. – Львів: СПОЛОМ, 2015
 • Антисуржик / За заг. ред. Олександри Сербенської. –  3-є вид., доповн. і переробл.  – Львів: Вид-во «Апріорі». – 2017. – 310 с. (у співав.).
 • Олександр Панейко /М.Білоус//Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 6-4. – Ч. 1. – Львів, 2017. – С. 456-463.

Біографія

Kандидат філологічних наук, доцент.
Народилася 28 січня 1946 року, с. Ільпибоки Млинівського району, Рівненської області. Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка в 1969р.
Кандидатську дисертацію “Прикметники на позначення смаку” захистила 13 червня 1985р. Спеціальність: 10.01.02 – українська мова.
Читає курс “Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови” (студентам українського і слов’янського відділень філологічного факультету); спецкурс “Актуальні проблеми морфології української мови” (магістрантам українського, слов’янського і сходознавчого відділень); веде наукові семінари студентів 2-ого й 4-ого курсів.
Член Наукового Товариства імені Т.Шевченка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!