БУТКОВСЬКА Оксана

Посада: асистент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: oksana.butkovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Соціолінгвістика, мовна політика та мовна ситуація, термінологія, пропаганда

Курси

Публікації

Статті в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus

 1. Васильців О. С. Терміни на позначення взаємодії мови і політики (на матеріалі української, англійської та польської мов) / Оксана Васильців // Мова і суспільство / гол. ред. Г. П. Мацюк. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2015. – Вип. 6. – С. 35–45.
 2. Бутковська О. До проблеми аналізу метамови соціолінгвістики: методика поетапного моделювання термінологічного поля / Оксана Бутковська // Мова і суспільство / гол. ред. Г. П. Мацюк. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2016. – Вип. 7. – С. 7–17.
 3. Бутковська О. Romaniuk Svitlana. Ukraiсski dyskurs polityczny w latach 2010–2014. Analiza lingwistyczna. – Warszawa – Iwano–Frankiwsk, 2016. – 357 s. / Оксана Бутковська // Мова і суспільство / гол. ред. Г. П. Мацюк. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2016. – Вип. 7. – С. 156–157.
 4. Бутковська О. Терміни на позначення взаємодії мов у різних соціолінгвістичних традиціях / Оксана Бутковська // Мова і суспільство / гол. ред. Г. П. Мацюк. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2017. – Вип. 8. – С. 12–21.
 5. Бутковська О. Парадигматичні відношення в терміносистемі соціолінгвістики: семантична група «білінгвізм» (на матеріалі української, польської та англійської мов) / Оксана Бутковська // Мова і суспільство / гол. ред. Г. П. Мацюк. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2019. – Вип. 10. – С. 22-34.

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Васильців О. С. Структурні особливості двокомпонентних термінів соціолінгвістики (на матеріалі української, англійської та польської мов) / Оксана Васильців // Граматичні студії : зб. наук. пр. / Донецький нац. ун-т ; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 152–157.
 2. Васильців О.С. Структурні особливості трикомпонентних термінів соціолінгвістики в українській, англійській та польській мовах / О. С. Васильців // Термінологічний вісник : зб. наук. пр. : у 2 ч. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2015. – Вип. 3 (2). – С. 53–61.
 3. Васильців О. С. Особливості творення однокомпонентних термінів соціолінгвістики в українській та англійській мовах / О. С. Васильців // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 12. – С. 194–199.
 4. Васильців О. С. Явище антонімії соціолінгвістичних термінів в українській, англійській та польській мовах / О. С. Васильців // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / гол. ред. М. Є. Скиба. – Хмельницький, 2015. – Вип. 9. – С. 23–28.
 5. Васильців О. С. Мікрополе політична комунікація: ядерна зона (на матеріалі української, польської та англійської мов) / О. С. Васильців // Studia Linguistica: зб. наук. праць. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 9. – С. 426–434.

 

Публікації в інших виданнях

 1. Васильців О. С. Гіперо-гіпонімічні відношення терміна білінгвізм в українській та англійській мовах / О. С. Васильців // Zbiór raportów naukowych: Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka. – Wrocław, 2014. – Cz. 5. – C. 112–118.
 2. Васильців О. С. Явище синонімії соціолінгвістичних термінів в українській, англійській та польській мовах / Оксана Васильців // Studia Ucrainica Varsoviensia. – Варшава, 2016. – С. 43–51.
 3. Васильців. О. С. Структура дефініції соціолінгвістичного терміна в українській, англійській та польській мовах / Оксана Васильців // Мова і суспільство / гол. ред. Г. П. Мацюк. – Львів : Вид-во Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2013. – Вип. 4. – С. 74–81.

Біографія

У 2013 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – прикладна лінгвістика. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Структурно-семантичні особливості термінів соціолінгвістики в українській, польській та англійській мовах” (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство). Науковий керівник – доктор філол. наук, проф. Галина Мацюк.

З 2016 н. р. – асистент кафедри українського прикладного мовознавства, З 2021 року – асистент кафедри української мови імені проф. І. Ковалика.

Проекти

Співорганізатор Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару для науковців (2013–2015 рр.), Міжнародної соціолінгвістичної конференції – Львів 2016 “Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ” на філологічному факультету.

Член журі щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики, що має статус міністерського.

З 2016 р. – відповідальний секретар загальноукраїнського мовознавчого збірника «Мова і суспільство», який входить до наукометричної бази Index Copernicus.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!