МАРТІНЕК Світлана

Посада: доцент кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-56

Електронна пошта: svitlana.martinek@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

Когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, семіотика, етнолінгвістика.

Курси

Публікації

Словник

 • Український асоціативний словник. В 2 т. – Т. 1: Від стимулу до реакції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –344 с.
 • Український асоціативний словник. В 2 т. Т. 2: Від реакції до стимулу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 468 с.
 • Український асоціативний словник. В 2 т. Т. 1: Від стимулу до реакції. – 2 вид., стер. – Львів: Паїс, 2008. – 344 с.
 • Український асоціативний словник. В 2 т. Т. 2: Від реакції до стимулу. – 2 вид., стер. – Львів: Паїс, 2008. – 468 с.
 • Український асоціативний словник . – Львів : ПАІС, 2021. – Т. IІІ. Від стимулу до реакції. – 544 с. – У співавторстві з В. Мітьковим.
 • Український асоціативний словник . – Львів : ПАІС, 2021. – Т. IV. Від реакції до стимулу. – 648 с. – У співавторстві з В. Мітьковим.

Рецензії на словник:

 1. Ужченко В.Д., Батарчук О.В. “Добротне джерело української ментальності”: Мартінек С.В. Український асоціативний словник: у 2 т. – Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 257-260.
 2. Бук С. Світлана Мартінек. Український асоціативний словник. У 2 томах. Том 1. Від стимулу до реакції. Том 2. Від реакції до стимулу. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008 // Критика. Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146). – С. 17.

Статті:

2021

 • Концепт здоров’я у свідомості носіїв української лінгвокультури // Nazwy wartości w językach europejskich: Raport z badań empirycznych / Red. B. Żywicka. Lublin-Przemyśl. S. 115-123. – У співавторстві з В. Мітьковим.

2019

2017

 • РОБОТА і ПРАЦЯ в українській мові та культурі // Nazwy wartości w językach europejskich: Raport z badań empirycznych / Red. I. Bielińska-Gardziel, M.Brzozowska, B. Żywicka. – Przemyśl, 2017. S. 227-236. – У співавторстві з В. Мітьковим.

2016

 •  Концептуалізація зорового сприйняття (за результатами асоціативного експерименту з носіями англійської мови) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2016. – Вип. 11–12. – Ч. 2. – С. 38–41.
 • Концептосфера РОБОТА в українській лінгвокультурі / Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca. Red. J. Bartmiński, M. Brzozowska, S. Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2016. S. 241-278.

2014

 • Опозиція US/THEM в англійській лінгвокультурі: засоби мовної концептуалізації // Нова філологія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 62. – С. 82 86.
 • СВОЇ і ЧУЖІ, або бінарна опозиція як когнітивний механізм // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Мова – Література –Мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 82. (у співавторстві з Баран А.В.)

2013

 • Гендерная вариативность концептуализации (по результатам ассоциативного эксперимента) // Материалы Х Международного конгресса международного общества по прикладной психолингвистике / Ред. Н.В. Уфимцева, А.А. Степанова, Д.В. Маховиков, Л.С. Жукова. – М. : Инт-т языкознания РАН, 2013. – С. 230‑231.

2012

 • Структура когнітивної категорії крізь призму асоціативного експерименту (на матеріалі слов’янських мов) // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2012. Вип. 61. – С. 76–85.

2011

2010

 • Емпіричні методи у сучасній когнітивній лінгвістиці // Методи лінгвістичних досліджень: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції. – Слов’янськ: Слов’янський держ. пед. ун–т, 2010. – С. 119–122.

2009

 • Conceptual structures via an Associative Experiment // Маґістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60–річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича. — Львів, 2009. – С. 250–257.
 • Everyday Experience in Word Meaning: How it is Revealed Via an Associative Experiment. In Studies in Language and Cognition, J. Zlatev, M. Andrén, M. Johansson Falck, C. Lundmark. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. – P. 142–159.

2008

 • Opozycja swój / obcy w świadomości współczesnych rodzimych użytkowników języka i kultury ukraińskiej // Etnoligwistyka. – № 20. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008. – S. 281–296.
 • A Verb’s Aktionsart through the Prism of an Associative Experiment. In: Du fait grammatical au fait cognitif. From gram to mind: grammar as cognition. Vol. 2. Eds. Jean–Rémi Lapaire, Guillaume Desagulier, Jean–Baptiste Guignard. PUB–Presses Universitaires de Bordeaux, France, 2008.– P. 83–101.

2007

 • Концептуализация зрительного восприятия (по результатам ассоциативного эксперимента) // Ученые записки ТНУ им.В.И.Вернадского, серия “Филология” том 20 (59) Серия “Филология”, 1, 2007. – С.340–348.
 • ‘RIGHT’ and ‘LEFT’, or Binary Opposition as a Cognitive Mechanism. In: Further Insights into Semantics and Lexicography. Magnusson, Ulf, Henryk Kardela and Adam Głaz (eds.).– Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007. – P. 191–205.

2006

 • Pomarańcze i rewolucja czyli zmiany w kategoryzacji barw podstawowych // Etnoligwistyka. №18. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. – S. 295–310.

2005

 • Концептуалізація синього кольору (за результатами асоціативних експериментів) // Науковий щорічний журнал„Мова і культура”. – Вип. 8. – Т. ІІ. Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 31–39.
 • Концептуалізація зорового сприйняття: глядіти і глянути // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей. Випуск 7 / Відп. ред. М.П. Кочерган – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – С. 61–67.
 • Бінарна опозиція ЛІВИЙ – ПРАВИЙ (за результатами асоціативних експериментів) // Наукове видання „Лінгвістика”. – № 2 (5). – Луганськ: Альма–матер, 2005. – С. 20–30.
 • Експлікація бінарних опозицій в асоціативному експерименті // Наукове видання „Лінгвістика”. – № 1 (4). – Луганськ: Альма–матер, 2005. – С. 12–20.
 • ЖОВТИЙ: прототипна референція// Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Филология”. Том 18 (57). – №2. – Симферополь, 2005. – С. 75–81.

2004

 • Концептуалізація зеленого кольору (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць, № 10. – К.: КНУ, 2004. – С. 404–412.
 • Амбивалентность концепта ЛЮБОВЬ (по результатам ассоциативных экспериментов) // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. № 49. Т.1. 2004.– С. – 33–36.
 • Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування (за результатами асоціативного експерименту) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 34. У 2 ч. – Львів: Видавництво ЛНУ, 2004. – Ч. 1. – С. 41–47.
  http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/34_1/martinek.doc
 • Экспликация локативных валентностей глаголов перемещения (по результатам ассоциативного эксперимента) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 632. Серія ФІЛОЛОГІЯ. Вип. 42. – Харків: Вид–во ХНУ, 2004. – С. 133–137.
 • The role of the associative experiment in the profiling of concepts. In: Imagery in Language. Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker (eds.B. Lewandowska–Tomaszczyk and A. Kwiatkowska). – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004. – P. 489–498.
 • Концептуалізація зорового сприйняття: бачити і дивитися // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. Вип. 14. –Кн. 2. – Київ: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 3–9.

2003

 • Экспликация валентностей слова в ассоциативном эксперименте // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. № 44. 2003. – С. 130–134.
 • Концепт ‘красный’ в сознании носителей русского и английского языков (по материалам ассоциативных экспериментов) // Науковий щорічний журнал „Мова і культура”. – Вип. 6. – Т. ІІІ. Ч. 1. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2003. – С. 341–350.
 • Оппозиция ‘правого’ и ‘левого’ в сознании носителей русского языка (по материалам ассоциативного эксперимента) // Мова: Науково–теоретичний часопис з мовознавства. – № 8. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 161–165.

2002

 • The role of an associative experiment in revealing of conceptual structures. In: Cognitive Linguistics Today. Series: Łódź Studies in Language (eds. Barbara Lewandowska–Tomaszczyk and Patrick James Melia). – Frankfurt/Main: Peter Lang, 2002. – Pp. 97–108.
 • Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. Праць. – № 7. – К.: КНУ, 2002. – С. 338–347.
 • Ідеали та стереотипи як складові концептів культури // Науковий щорічний журнал „Мова і культура”. У 10–ти томах. Вип. 5. Том І. Ч. 1. – Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – С. 226–233.
 • Языковая концептуализация отношений часть – целое // Видатні вчені Львівського університету ХХ століття: Євген Володимирович Кротевич (1901–1979). Раздел ІІІ. Научные публикации, посвященные 100–летнему юбилею Е.В. Кротевича. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 429–438.

2001

 • Концепти ВОЛЯ та СВОБОДА в українській культурі (за результатами асоціативного експерименту) // Лінгвістичні дослідження. Зб. наук. праць. Вип. 7. За ред. проф. Л.А. Лисиченка. – Харків: ХДПУ, 2001. – С. 184–190.
 • Два аспекта проблемы речевого воздействия // Вісник Харківського національного університету № 520. Серія філологічна. Вип. 33. Філологічні аспекти дослідження дискурсу. – Харків, 2001. – С. 273–277.

2000

 • Аналіз специфіки культурних концептів за результатами асоціативного експерименту // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей. Вип. 5. – Київ: КДЛУ, 2001. – С. 31–33.
 • Концепты “прощение” и “извинение” в русском языке // Вісник Харківського національного університету № 491. – Харків: ХНУ, 2000. – С. 233–237.
 • Ассоциативный эксперимент как метод анализа культурных концептов // Семантика мови і тексту. Зб. статей VІ Міжнар. конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 369–372.

1999

 • Емоційно–оцінні деривати та їх когнітивна організація (за результатами асоціативного експерименту) – Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукраїнської наук. конференції. – Львів: Літопис, 1999. – С. 71–74.
 • Метафорическое переосмысление вариантных прототипических представлений // Национально–культурный компонент в тексте и языке. Материалы II Междунар. научн. конференции: В 3 ч. – Ч. 1. – Минск: БГУ, 1999. – С. 203–206.
 • Застосування дистрибутивного методу для аналізу текстів та побудови інтелектуальної системи пошуку знань // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі” № 383.– Львів: Державний університет “Львівська Політехніка”, 1999. – С. 154 – 164. – у співавторстві з Нікольским Ю.В.

1998

 • Когнитивный анализ метафорических реакций (на материале ассоциативного эксперимента) // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. Материалы Первой междунар. школы–семинара по когнитивной лингвистике. В 2–х ч. – Ч. 2. – Тамбов: Изд–во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 72–74.

1997

 • Оценочные реакции как характеристика эталонного представления объекта // Язык. Культура. Взаимопонимание. Материалы междунар. конференции. – Львов, 1997. – С. 200–204.
 • Когнитивный подход к анализу ассоциативного эксперимента //Принципы и методы функционально–семантического описания языка: итоги, направления, перспективы. Материалы конференции. – Москва – Симферополь, 1997. – С. 158–160. – у співавторстві з Левченко О.П.
 • Исследование фрагмента концептуальной картины мира носителя языка по данным ассоциативного эксперимента // Когнитивная лингвистика конца ХХ века. Материалы междунар. конференции. В 3–х ч. – Ч. 1. – Минск, 1997. – С. 186 – 191.
 • Емотивні реакції як відображення концептуальних структур свідомості людини //Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи (До 100–річчя романістики у Львівському університеті). Матеріали Міжнар. наук. конференції. – Львів, 1997. – С. 228–231.

1995

 • Структура значения слова по результатам ассоциативного эксперимента //Научные чтения, посвященные 50–летию образования кафедры русского языка филологического факультета. Материалы: доклады, сообщения, тезисы. – Львов, 1995. – С. 67–70.

1992

 • Психолингвистический анализ слов со значением “водоем” в русском и украинском языках // Русский язык: вопросы функционирования и методики преподавания. Сб. науч. статей и методич. материалов. – Львов, 1992. – С. 76–84.

 

Тези доповідей:

 • Бінарні опозиції у свідомості сучасних носіїв української мови (за результатами асоціативного експерименту) // I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny „Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze”. program i tezy referatów. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2021. – S.148-149.
 • The US – THEM opposition in the consciousness of Polish, Russian, and Ukrainian speakers. In: 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje: Povzetki prispevkov. Ljubljana, 2017.– S.123-124. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/povzetki_prispevkov_splet.pdf
 • Conceptualization of visual perception in English, Polish, and Ukrainian (as based on the associative experiment) // Third International Conference “Challenges of Psycholinguistics and Psychology of language and Speech”: Book of Abstracts. Lutsk-Svityaz’, 2017. P. 20-21.
 • LIGHT and DARK, or binary opposition as a cognitive mechanism. In: Third International Symposium on Figurative Thought and Language: Book of abstracts. Osijek, 26-28 April 2017. Faculty of Humanities and Social Sciences. University of Osijek, 2017. P.62.
 • Oppositional metaphors: LIGHT and DARK// Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика / Матеріали міжнародної наукової конференції УАКЛіП. 8-10 жовтня 2016. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 70.
 • СВОЇ і ЧУЖІ, або бінарна опозиція як когнітивний механізм // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Мова – Література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс”. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 82 – у співавторстві з А.В. Баран.
 • Culture concepts via an associative experiment // Abstracts of The Australian and New Zealand Slavists’ Association 2013 Conference. – Sydney : Macquarie University, 2013. – P.20‑21.
 • Концептуальные структуры в сознании носителей языка сквозь призму ассоциативного эксперимента // Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: В 2 т. Калининград, 18–24 июня 2012 г. – С. 518‑519.
 • Gender variations of conceptualization via an associative experiment // Abstracts of the LAUD Symposium 2010 “Cognitive Sociolinguistics: Language Variation in its Structural, Conceptual and Cultural Dimensions”. – Universität Duisburg–Essen, 2010. – P. 73–74.
  http://www.uni-landau.de/anglistik/LAUD10/abstracts/martinek.htm
 • Everyday Experience in Word Meaning: How an Associative Experiment Reveals it // Book of abstracts: First SALC Conference. Lund University, 2007. – Pp. 26–27.
 • Концептуалізація сірого кольору (за результатами асоціативних експериментів) // MegaLing’2007 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій: Доповіді міжнар. конф. (24–28 вересня 2007 р., Україна, Крим, Партеніт). – Сімферополь: ДиАйПи, 2007. – С. 71–72.
 • Оппозиция свой/чужой в сознании современных носителей украинского языка и культуры // Opozycja SWÓJ/OBCY (INNY) w językach i kulturach słowiańskich: problem tożsamości grupowej w Europie. Międzynarodowa konferencja etnolingwistyczna. Lublin, 6–8 listopada 2006. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007. – С. 28–29.
 • Концептуализация зрительного восприятия (по результатам ассоциативного эксперимента) // MegaLing’2006. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. Доповіді міжнародної наукової конференції 20 – 27 вересня 2006 Україна, Крим, Партеніт. – С. 89.
 • Оппозиция СВЕТЛЫЙ – ТЕМНЫЙ и метафорическая деривация // Вторая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: В 2т. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2006. Т. 2. – С. 359–360.
 • Oppositional Metaphors: ‘LEFT’ and ‘RIGHT’ // Joint Swedish–Polish conference “New Insights into Semantics and Lexicography”. – Lublin: UMCS, 2005.
 • The Role of an Associative Experiment in Investigating the Goal–over–Source principle // International Conference “Du fait Grammatical au fait Cognitif / From Gram to Mind: Grammar as Cognition”. – Bordeaux: Université de Bordeaux 3, 2005. – P. 17.
 • Revealing Peculiarities of Cultural Concepts via the Data of an Associative Experiment // Language, Culture and Mind. Integrating Perspectives and Methodologies in the Study of Language. – Portsmouth: Portsmouth University Press, 2004.– P. 38.
 • The role of an associative experiment in investigating the relationship between language and cognition. // Challenging tasks for psycholinguistics in the new century. Book of abstracts. ISAPL 2004. 7thCongress of International Society of Applied Psycholinguistics. – Cieszyn: University of Silesia, 2004. – P. 80–81.
 • The Associative Experiment and its Role in Investigating the Relationship between Language and Cognition // 8th International Cognitive Linguistics Conference “Cognitive Linguistics, Functionalism, Discourse Studies: Common Ground and New Directions”, Logroño. July 20–25, 2003. – P. 100.
 • The role of associative experiment in the profiling of concepts // Imagery in Language. Obrazowanie w języku. A cognitive linguistic conference in honour of Professor Ronald W. Langacker. Abstracts. – Łódź, 2003. – P. 61.
 • The role of an associative experiment in revealing of conceptual structures. In: Cognitive Linguistics in the Year 2001. Abstracts. – Lodz, 2001. – P. 57.
 • Застосування технологій підтримки прийняття рішень для пошуку семантично близьких текстів на природних мовах // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. 7–а всеукраїнська наукова конференція. – Львів: ЛНУ, 2000. – С. 62–63. – у співавторстві з Ю.В.Нікольским, К.Г.Шпунтом.
 • Культурно обусловленная эмоциональная оценка объекта // Язык и социум. Материалы III Международной научной конференции. – Минск, 2000. – С. 184–185.
 • Ассоциативный эксперимент как способ экспликации семантических корреляций // GraLis–2000. DIE SEMАNTISCHEN CORRELATIONEN. – Graz: Institut fur Slawistik Karl–Franzens–Universitat, 2000. – Pp. 47–48.
 • Национальная психология и ее отражение во фразеологических системах близкородственных языков //Язык, слово, действительность. Тезисы докладов международной научной конференции – Минск, 1997. – С. 179–182. – у співавторстві з Левченко О.П.
 • Результаты ассоциативного эксперимента и лексикографическое толкование значений слов (на материале русского украинского языков) //Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики. Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции.– Екатеринбург, 1995. – С. 133–134. – у співавторстві з Бутенко Н.П.
 • К вопросу о роли текста в формировании когнитивных структур // Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю.Р. Куриловича. Зб. тез. – Львів, 1995. – С. 32–34.
 • Результаты ассоциативного эксперимента с точки зрения семантической комбинаторики // Проблемы словосочетания. Тезисы межвузовской конференции. – Пятигорск, 1992. – С. 144–146.
 • Психолингвистический анализ семантической структуры слов с общим значением “водоем” (на материале русского и украинского языков) // Актуальные проблемы лексикологии. Тезисы докладов научно–методической конференции. В 2 ч. – Ч. 1. – Даугавпилс, 1991. – С. 88–89.
 • Термин “предметное значение” в современной лингвистике и психологии // Профессор Е.В. Кротевич и современное языкознание (К 90–летию со дня рождения). Тезисы докладов региональной научной конференции. – Львов, 1991. – С. 39–40.
 • “Комбинаторные приращения смысла” слова в художественном тексте //Изучение теоретического наследия акад. В.В. Виноградова. Методические рекомендации (результаты внедрения научных исследований в практику преподавания русского языка). – Львов, 1989. – С.33–34.

Наукова біографія

Мовознавець, кандидат філологічних наук (1998), доцент (1999).

У 1981 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “російська мова і література”, а в 2003 році отримала диплом викладача “англійської мови і літератури” Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Концептуальна організація і семантична структура іменників зі значенням “водний об’єкт” у свідомості носія російської мови” (науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. Флорій Бацевич) в Інституті мовознавства ім. О.O. Потебні НАН України.

З 1999 – доцент кафедри російської філології, а з 2009 – доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Дисертації, захищені під керівництвом С. Мартінек:
Орленко Оксана Володимирівна. Семантичні відношення у прийменникових системах української, сербської, англійської мов. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. Захист відбувся 11 жовтня 2016 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Керує написанням кандидатських дисертацій:

Василини Чабан, Марії Ольхович-Новосадюк

Проекти

 • 2004 – стипендіат Каси імені Йозефа М’яновськєго у Варшаві, стажування у відділі Текстології і граматики сучасної польської мови, Університет імені Марії Кюрі-Складовської (Люблін, Польща) під керівництвом проф. Є Бартмінського.
 • 2006 – стипендіат Фундації Королеви Ядвіги Ягелонського Університету в Кракові, стажування при кафедрі ЮНЕСКО для досліджень перекладу і міжкультурної комунікації (Краків, Польща) під керівництвом проф. Е. Табаковської.
 • 2009 – стипендіат “ArtesLiberales” Варшавського університету, стажування у відділі Текстології і граматики сучасної польської мови, Університет імені Марії Кюрі-Складовської (Варшава-Люблін, Польща) під керівництвом проф. Є Бартмінського.
 • З 2012 по 2015 рр. – участь у міжнародному науковому проекті EUROJOS „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych” під керівництвом проф. Є Бартмінського (ПАН, Варшава; Університет імені Марії Кюрі-Складовської, Люблін, Польща).
 • З 2016 р. – участь у проекті EUROJOS-2 „Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym” під спільним патронатом Етнолінгвістичної комісії Міжнародного комітету славістів та Інституту слов’янознавства PAN за участю Інституту польської філології UMCS
 • Членство в наукових товариствах:
  • The International Association for Cognitive Semiotics http://www.iacs.dk/theboard.html
  • The International Cognitive Linguistics Association https://www.cognitivelinguistics.org/en
  • Член редколегії журналу “East European Journal of Psycholinguistics”. http://eepl.at.ua/index/editorial_board/0-12
  • Член Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
  • Член Редакційної колегії журналу “Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” https://journals.umcs.pl/et/about 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!