Ніколайчук Христина Миколаївна

Посада: доцент кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Електронна пошта: khrystyna.nikolaychuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

фразеологія, лінгвокультурологія, лексична семантика, мовлення ЗМІ, дидактика, корпусна лінгвістика, медична термінологія

Курси

Публікації

у фахових наукових виданнях:

 1. Ніколайчук Х.М. Структура темпорального мікрополя „МОЛОДІСТЬˮ (на метеріалі польської фразеології) / Ніколайчук Х.М. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті ак. Л. Булаховського : зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2011. – Вип. 16.– С. 107–120.
 2. Ніколайчук Х.М. Роль корпусних досліджень у вивченні польської темпоральної фразеології / Христина Ніколайчук // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 56. – Ч. 1. – С. 160–171.
 3. Ніколайчук Х.М. Польські темпоральні фразеологізми в словникових дефініціях і текстах / Христина Ніколайчук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 186–198.
 4. Ніколайчук Х.М. „Jesień życiaˮ в мовній картині світу поляків / Х.М. Ніколайчук // Словʼянський збірник : зб. наук. праць. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – Вип. – Ч. 2. – С. 128–134.
 5. Ніколайчук Х.М. Структура і склад мікрополя „дитинствоˮ (на матеріалі польської фразеології) / Х.М. Ніколайчук // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ „КНУˮ, 2013. – Вип. 9.– Ч. 2. – С. 121–135.
 6. Ніколайчук Х.М. Семантичні особливості синонімічних пар stara panna i singielka, stary kawaler i singiel (на матеріалі текстів сучасної польської мови) / Ніколайчук Х. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб. наук. праць. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 33. – С. 81–90.

 

в інших наукових виданнях:

 

 1. Ніколайчук Х. М. Символіка кольору в поемі Юліуша Словацького „У Швейцарії” / Христина Ніколайчук // Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ століття. Матеріали міжнародної студентської наукової конференції. Львів, 2–3 грудня 2009 року ; за ред. Я. Гарасима. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 68–80.
 2. Nikołajczuk K. Czy starość nie radość? Polska frazeologia oznaczająca starość przez pryzmat teorii pól / K. Nikołajczuk // Język Polski. – – XCIII. – S. 162–173.
 3. Nikołajczuk K. Kompetencja rodzimych użytkowników polszczyzny oraz obcokrajowców (Ukraińców) w zakresie stosowania polskiej frazeologii temporalnej / Krystyna Nikołajczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej ; pod red. I. Dembowskiej-Wosik, E. Paluszyńskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – T. 20. – S. 83–92.
 4. Nikołajczuk K. Procesy innowacyjne w polu frazeologicznym „starośćˮ (na materiale współczesnego języka polskiego) / Krystyna Nikołajczuk // Wort – Text – Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawishen Sprachen. Zum 200. Geburtstag von Taras Ševčenko. Szczecin – Greifswald, 14–17.11.2013. – Greifswald, 2013. – S. 75.
 5. Ніколайчук Х. Інноваційні процеси у польській фразеології на позначення старості / Христина Ніколайчук // Słowo – Tekst – Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. Rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Tom 2 ; pod red. Michaiła Aleksiejenki, Halyny Biłowus, Mirosławy Hordy [i in.]. – Szczecin – Greifswald : VOLUMINA.PL, 2014. – S. 116–124.
 6. Nikołajczuk K. Starość człowieka w polskiej frazeologii / Krystyna Nikołajczuk // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. Tom II. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg–Opole, 10–13 lipca 2012 r. ; pod red. Stanisława Gajdy, Ireny Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 346–354.
 7. Nikołajczuk K. Najwyższy czas na frazeologię. Nauczanie polskich frazeologizmów o znaczeniu temporalnym w środowisku ukraińskojęzycznym / Krystyna Nikołajczuk // Linguo-cultural research on phraseology. Volume three / pod red. J. Szerszunowicz. – Białystok : University of Bialystok Publishing House, 2015. – P. 555 – 575.
 8. Ніколайчук Х. Динамічні процеси у фразеологічному мікрополі „середній вік” (на матеріалі польської мови) / Христина Ніколайчук // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. – Київ: Фірма “Інкос”, 2015. – С. 614 – 627.
 9. Nikołajczuk K. Czy „młodość musi się wyszumieć”? O wartościowaniu młodzieży w polskiej frazeologii / Krystyna Nikołajczuk // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm. – 2017. – S. 151–168.
 10. Krawczuk A., Nikołajczuk K. Frazeologia biblijna wieżą Babel? O znajomości normatywnej frazeologii biblijnej z nomen proprium wśród native speakerów oraz Ukraińców uczących się polskiego / Ałła Krawczuk, Krystyna Nikołajczuk // Prace Językoznawcze. – 2017. – XIX/1. – S. 101–120.
 11. Nikołajczuk K. Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość / Krystyna Nikołajczuk // Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, percepcje, perspektywy. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka. Tom III. VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice, 22–25 czerwca 2016 r. ; pod red. Jolanty Tambor, Marcina Maciołka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 165–177.
 12. Король Л., Ніколайчук Х. Сучасний стереотип викладача (на матеріалі анкетування студентів Львівського національного університету імені Івана Франка) / Леся Король, Христина Ніколайчук // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. – Київ: Фірма “Інкос”, 2017. – С. 153 – 172.
 13. Nikołajczuk K. Jak nie nabawić się kłopotu i odnieść sukces: kilka rozważań nad prozodią semantyczną polskich czasowników / Krystyna Nikołajczuk // Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych ; pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – S. 121-139.
 14. Ніколайчук Х. Структурно-семантичні особливості польських ФО (być) w kwiecie wieku i (być) w sile wieku / Krystyna Nikołajczuk // Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych ; pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – S. 213-226.
 15. Ніколайчук Х. Аксіологічний компонент значення польських фразеологізмів на позначення періодів людського життя / Христина Ніколайчук // Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich; pod red. M. Gębki-Wolak, A. Krawczuk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019. – S. 151–167.
 16. Бундза І. В., Ніколайчук Х.М. Використання підручників у навчанні польської мови студентів-першокурсників львівської полоністики / Христина Ніколайчук, Ірина Бундза // Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті ; за ред. А. Кравчук, В. Кметя. – Київ : ІНКОС, 2018.– С. 99–110.
 17. Ніколайчук Х. Зміни у значеннєвій структурі польських фразеологізмів із семою ‘вік людини’ у словникових дефініціях і текстах / Христина М. Ніколайчук // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. – Warszawa, 2019. – T. 54. – 23 с.

Біографія

ОСВІТА ТА НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ

23-28.07.2020 – участь у практикумі “Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі” (30 годин, 1 кредит)

2018 – отримала сертифікат знання польської мови на рівні С2.

04.2018 – наукове стажування в рамках програми “Erasmus+” в Інституті польської філології Зеленоґурського університету (Зелена Ґура, Польща). Проведення лекцій для студентів університету.

12.2017 – наукове стажування в рамках програми “Erasmus+” в Інституті полоністики і логопедії Варміно-Мазурському університеті (Ольштин , Польща). Проведення лекцій для студентів університету.

2015  – кандидат філологічних наук ( спеціальність: 10.02.03 – слов’янські мови, тема дисертації: „Фразеосемантичне поле на позначення періодів людського життя у польській мові”)

2011–2014 – аспірантка кафедри польської філології філологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.

10.2009–02.2010 – семестрове навчання у Варшавському університеті (Польща). Філологічний факультет, спеціальність: польська філологія. Центр польської мови і культури для іноземців  „Polonicum”, лекторат з польської мови як іноземної.

2006–2011 – студентка кафедри польської філології філологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка (диплом магістра з відзнакою за спеціальністю „Викладач польської мови і літератури та української мови і літератури. Перекладач”).

 

РОБОТА

З січня 2018 – доцент кафедри польської філології Львівського національного університету ім. І. Франка.

2012–2017 – асистент кафедри польської філології Львівського національного університету ім. І. Франка.

Методичні матеріали

Читає вибірковий курс:

“Польська мова за фаховим спрямуванням” для студентів спеціальності 032 Історія та археологія (історичний факультет, ІІІ курс)

Робоча програма

RP_bak_032_3-kurs_Polska_mova_fahove_spramyvannia

Силабус

SIL_bak_032_3-kurs_Polska_mova_fahove_spramyvannia

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!