ПЕЧАРСЬКИЙ Андрій

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: andriy.pecharskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Літературознавство, психоаналіз, лінгвістика, богослов’я.

Курси

Вибрані публікації

Вибрані публікації

Монографії:

 1. Печарський А. Поетика творчості Осипа Турянського: моноґрафія. – Львів: ЛНУ ім.І. Франка, 2003. – 202 с.
 2. Печарський А. Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини XX сторіччя: моноґрафія. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 466 с.
 3. Печарський А. Художній світ творчості Василя Симоненка: тексти і контексти: монографія. – Ужгород: Вид‑во «TIMPANI», 2018. – 188 с.
 • Рецензії на моноґрафію [Печарський А. Психоаналітичний аспект української белетристики першої третини XX сторіччя] : Набитович І. У пошуках нової парадигми психоаналітичного методу дослідження // Слово і Час. – 2011. – № 10. – С. 115–118; Павлюк І. У психоаналітичному ЗаДзЕрКаЛлІ українського книгобачення // Дзвін. – 2011. – № 10. – С. 151–152; Жигайло Н. Крізь психоаналітичні виміри духовного становлення особистості // Ukrainian Weekly Newspaper ▪ USA ▪ Canada. – 2011. – 17 листопада. – № 47. – С. 46.

Колективні монографії

 1. Pecharskyi A. Ya. Anthropology of love in Volodymyr Vynnychenko’s life and writings: psychoanalitical aspect. Development trends of philological sciences: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. P. 201–219.
 2. Pecharskyi A.Ya. Creativity by Ivan Franko: psychoanalitical horizons of Ukrainian-Austrian literary in teractions. Development trends of the modern philology: collective monograph: D. Ch. Chyk, I. I. Dmytriv, P. V. Ivanyshyn, N. V. Maftyn, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 84–106.
 3. Pecharskyi A. Ya. Psychoanalytic interpretation of literary activities: problems and prospects. Development trends of modern linguistics in the epoch of globalization: collective monograph: L. I. Bieliekhova, I. I. Dmytriv, M.Yu. Fedurko, Κ. Μ. Ivanochko, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 197–215.

Публікації:

Поетика стилю і жанру

 1. Поетика трагічного оптимізму в творчості Осипа Турянського // Дзвін. – 1997. – № 9. – С. 146–152.
 2. До питання жанрово-стильової специфіки «Поза межами болю» Осипа Турянського // Філологічні студії. Зб. наук. праць. – Луцьк, 1998. – Вип. 4. – С. 85–90.
 3. «Поза межами болю» Осипа Турянського: функція персонажа як «фігури» несвідомого // Слово і Час. – 1999. – № 1. – С. 25–29.
 4. Художньо-естетичний світ роману «Поза межами болю» Осипа Турянського // Джерела. Науково-методичний вісник. – Снятин, 1999. – № 1–2. – С. 55–61.
 5. Експресіоністична свідомість і книга Болю Осипа Турянського // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. – Рівне: РДГУ, 1999. – Вип. VII. – С. 56–64.
 6. Відлитий біль симфонією лине // Перевал. – 1999. – № 4. – С. 178–187.
 7. Duch uwieńczony w zadumie męczeńskiej (z okazji 120-tej rocznicy urodzin Osypa Turjanśkiego) // Pogranicza. – 2000. – № 4. – S. 81–85.
 8. Забутими стежками творчості Осипа Турянського // Український альманах. – Варшава, 2000. – С. 233–236.
 9. На розгорнутих сторінках ліричного роману «Поза межами болю» Осипа Турянського // Сучасність. – 2000. – № 7–8. – С. 75–87.
 10. Мистецько-виражальні особливості в «Поза межами болю” Осипа Турянського // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. – Рівне, 2000. – Вип. VIIІ. – С. 142–149.
 11. Етнопсихологічна основа функції образів-символів у «Поза межами болю» Осипа Турянського // З його духа печаттю… Зб. наук. праць на пошану Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 152–158.
 12. Образ України в творчості Осипа Турянського та Василя Пачовського / Василь Пачовський у контексті історії та культури України. Зб. наук. праць – Ужгород: УжНУ, 2001. – С. 155–160.
 13. Моделювання образів-символів у творі Осипа Турянського «Поза межами болю» // Українське літературознавство. Зб. наук. праць – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – Вип. 65. – С. 170–178.
 14. Поетика любові в творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація // Слово і Час. – 2013. – №1. – С. 23–31.
 15. У новелістичній краплині поетичного всесвіту Василя Симоненка // Слово і Час. – 2013. – № 9. – С. 34–44.
 16. Homo Ludens та епічний вектор українського шістдесятництва: антивоєнний контекст // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Філологічні науки. – 2014. – Вип. 35. – С. 129–132.

Психоаналіз і художня творчість

 1. Феномен «інтелектуального нарцисизму» як невротична форма творчого процесу // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. – 16. – С. 239–247.
 2. Методика психоаналітичної літературної інтерпретації в Україні: ґенеза, проблематика, нові перспективи // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 18. – С. 188–196.
 3. До проблеми суїциду Миколи Хвильового: едіпів комплекс, ситуація і конфлікт // Українське літературознавство. Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 67. – С. 91–98.
 4. Мала проза Михайла Коцюбинського: деструктивність людської особистості // Вісник Прикарпатського університету. – Серія: Філологія (літературознавство). – Ів.‑Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2006‑2007. – Вип. 13–14. – C. 76–81.
 5. Літературоцид у белетристиці Олексія Плюща: психоаналітичні аспекти та їх текстологічні вияви // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія: Філологія. – № 787. – Харків, 2007. – Вип. 52. – С. 222–226.
 6. Основні мотиви суїциду та їх психоаналітична інтерпретація в інтелектуальній парадигмі творчого шляху Івана Франка // Рецептивні моделі творчості Івана Франка. Зб. наук. праць на пошану проф. Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – С. 120–130.
 7. Проблема суїциду як «літературно-художньої фікції» (на матеріалі української літератури початку ХХ століття) // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 39. – Част. 2. – С. 284–290.
 8. Творчість Богдана Лепкого як етнопсихологічний вимір «еґо-ідентичності» митця // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого: Матеріали міжнародної наукової конференції, Тернопіль, 2-3 листопада 2007 р. – Тернопіль: Вид-во «Рада», 2007. – С. 161–167.
 9. Особливості психодинаміки Еросу-Танатосу в житті і творчості Надії Кибальчич // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. – Ів.-Франківськ, 2007–2008. – № 8–9. – С. 405–412.
 10. Психоаналіз чи «соціалістичний антиреалізм» як альтернатива української белетристики в культурно-ідеологічному каноні радянського простору // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Літературознавство. – Ів.‑Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2007–2008. – Вип. 17–18. – С. 125–131.
 11. Архетипи життя і смерті в гірських акварелях української белетристики перших декад ХХ століття // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип. 18. – С. 95–102.
 12. Психоаналітичні засади літературних напрямів у становленні української прози 20‑30‑х років ХХ століття // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 25. – С. 243–252.
 13. У задзеркаллі художньо-естетичної проекції терапевтичного альянсу й едіпової ситуації в романі «Недуга» Євгена Плужника // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк, 2008. – № 17. – С. 120–124.
 14. Синдром любові і відчуженості в оповіданні Івана Франка «Сойчине крило» // «Для добра міліонів хай вічно живе…»: Зб. наук. праць на пошану 150–річчя від Дня народження Івана Франка. – Ів.-Франківськ: «Місто НВ», 2008. – С. 303–308.
 15. Проблеми літературної антропологіії в психоаналітичному вимірі: ідентифікація і суперечність // Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології / Studia methodologica. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 24. – С. 105–107.
 16. Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість у психоаналітичному вимірі // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість (до 170–річчя з дня народження видатного письменника-класика І. С. Нечуя-Левицького). Зб. наук. праць Всеукраїнської наукової конференції. – Черкаси, 2008. – С. 67–70.
 17. Таємниця кримінального минулого Андрія Головка: едіпів комплекс, ситуація і конфлікт // Українське слово-Ukrainian Weekly Newspaper. – Chicago (USA). – 2008. – № 46. – 17 November. – р. 48.
 18. «Манія величі» чи аберація сприйняття? // ЛітАкцент / Як це було. – Літакцент, 2008. – litakcent.com/autor/andrij-pecharskyj.
 19. Психологічні горизонти творчості Валер’яна Підмогильного: історія, факти, інтерпретації // Українське слово-Ukrainian Weekly Newspaper. – Chicago (USA). – 2009. – № 48. – 26 September. – p. 44.
 20. Психоаналітичний дискурс української інтелектуальної романістики кінця 20-х років ХХ століття // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія: Філологія. – № 846. – Харків, 2009. – Вип. 56. – С. 110–115.
 21. Ілюзорна концепція Я‑ідеалу в белетристиці Бориса Тенети та Івана Микитенка (жертви психопатичного «радянського соціоциду») // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. – Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 159. – С. 82–93.
 22. Кримінальна тенденція екстерналізації в житті і творчості Андрія Головка (українська сторінка шекспірівської отеллології) // Слово і Час. – 2009. – № 9. – С. 23–30.
 23. Груповий психоаналіз в оповіданні «Басараби» Василя Стефаника: «сімейна модель», регресивна дія «масової душі», проективна ідентифікація // Наукові записки. – Серія: Літературознавство. – Зб. наук. праць з нагоди 60–річчя д-р філол. наук, проф. Миколи Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 27. – С. 159–164.
 24. Біблійні мотиви у танатологічних вимірах української малої прози антивоєнної тематики 10-20-их років ХХ ст. // Вісник Київського славістичного університету. – Серія: Філологія. – Київ.: КСУ, 2009. – Вип. 40. – С. 95–102.
 25. Психоаналітична парадигма амориністики в українській белетристиці першої третини ХХ століття: метаморфози Едіпового комплексу // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. – Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2009. – Вип. 168. – С. 13–20.
 26. У психоаналітичному вимірі автобіографічної основи роману «Андрій Лаговський» Агатангела Кримського // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2009. – Вип. 85. – С. 310–318.
 27. Загадка «внутрішнього сфінкса» в житті і творчості І. Нечуя-Левицького (до питання національної ідентичності) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія: Філологія. – Харків, 2009. – Вип. 58. – С. 154–158.
 28. Персоніфікація душевного апокаліпсису в українській прозі перших декад ХХ ст. // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Філологічні науки. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 49. – С. 130–134.
 29. Художній світ Валер’яна Підмогильного у задзеркаллі індивідуального і суспільного нарцисизму // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. – Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 64–70.
 30. Психоаналітична парадигма в літературно-художньому просторі: проблема діалогічної множинності // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – № 30. – С. 151–162.
 31. Антропологія «літературного нарцисизму» (на матеріалі української белетристики першої третини ХХ ст.) // Вісник Прикарпатського університету. – Ів.‑Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – Вип. 27–28. – С. 204–210.
 32. Іван Франко і літературно-психоаналітична думка: крізь призму ХХ століття // Українське літературознавство. Зб. наук. праць. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 71. – С. 3–14.
 33. Леся Українка і сучасність: у діалогічному задзеркаллі психологічного етюду «Сліпець» // Леся Українка і сучасність (до 140-річчя від дня народження). – Зб. наук. праць. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – С. 36–46.
 34. Тюремні мотиви в українській малій прозі початку ХХ ст.: психоаналітичний вимір героя та його еволюція // Вісник Львівського університету. – Серія: «Філологічна». – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 43. – С. 308–313.
 35. Едіпальна інтроекція як принцип організації національного наративу в класиці української белетристики початку ХХ століття // Наукові записки. Національний університет «Острозька академія». – Серія: «Філологічна». – Острог, 2010. – Вип. 18. – С. 152–160.
 36. Homo Ludens і літературоцид у психоаналітичних вимірах української прози першої третини ХХ ст. // Маґістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Серія: Літературознавчі студії. – Київ, 2010. – Вип. 38. – С. 52–56.
 37. Нарцисизм і трансформація особистості в житті і творчості Володимира Винниченка // Слово і Час. – 2010. – № 7. – С. 3–14.і
 38. Психоаналітичні аспекти антивоєнної тематики у творчості Ольги Кобилянської: компаративний аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2011. – Вип. 545–546. – С. 54–57.
 39. Феномен «евристичної незрячості» (до 120-річчя від дня народження Василя Єрошенка) // Дзвін. – 2011. – № 1. – С. 116–119.
 40. У літературознавчих лабіринтах психоаналітичного методу дослідження // Слово і Час. – 2011. – № 6. – C. 13–24.
 41. Психоаналіз і християнська антропологія у парадигмі ринкових відносин // Зб. наук. тез міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління» (19.04.2012). – Львів: «Сполом», 2012. – С. 45–46.
 42. Психоаналітична рецепція трактату Івана Франка «Із секретів поетичної творчості» // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – 2013. – Вип. 58. – С. 22–28.
 43. Сучасний психоаналіз і українська література: аспекти взаємодії. С. 40-46.
 44. Psychoanalytischer Diskurs und ukrainischer literarischer Kontext: Genese, Problematik, neue Perspektiven // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. – München‑Berlin, 2013. – S. 692–710.
 45. Іван Франко: – «дух, наука, думка, воля»: психоаналітична парадигма творчості // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 59–65.
 46. Таємниця поетичного обличчя Василя Голобородька, або «свій» серед чужих і «чужий» серед своїх» // Українське літературознавство. – Вип. 81. – 2016. – C. 94–97.
 47. Василь Симоненко та українське шістдесятництво: діалог крізь час «атомних прелюдій» // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 46. – С. 137–152.
 48.  Мистецтво – життя або життя як творчість (на матеріалі малої прози українських класиків перших десятиліть XX століття) // Spheres of Culture. – Люблін, 2017. – Vol. XVI. – С. 207–213.
 49. Етнопсихологічний аспект творчості Богдана Лепкого // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство матеріали міжнародної наук. конф. «Богдан Лепкий у полі культурному дискурсі Європи та Америки». – Тернопіль, 2017. – Вип. 47. –153 – 167
 50. Літературний дискурс Василя Симоненка в пресі тоталітарного режиму // Вісник Львівського університету. – Серія: Журналістика. – 2018. – Вип. 43. – С. 31–37.

 

Літературно-критичні оцінки

 1. У вірі святиться Слово (Любомиру Сенику – 80!) // Дзвін. – 2010. – № 7. – С. 134–136.
 2. У дзеркалі літературознавчої апологетики Бого-націо-центризму [рец. на кн. Іванишин Василь. Нариси з теорії літератури: навчальний посібник. – Київ: ВЦ «Академія», 2010. – 256 с.] // Дивослово. – 2012. – № 4. – С. 62.
 3. У літературному полум’ї «Червоних коней» [презентація кн.: Наєнко Михайло. Художня література України. Від міфів до модерної реальності. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2012. – 1088 с.] // Слово Просвіти. – Ч. 40, 4–10 жовтня, 2012. – С. 11.
 4. На руїнах постмодерної ВаВиЛоНсЬкОї ВеЖі (із критики та метакритики Петра Іванишина) // Слово і Час – 2012. – № 12. – С. 107–109.
 5. Проблема реконструкції психопортрета митця [рец. на кн.: Михида Сергій. Психопоетика українського модерну: проблема реконструкції особистості письменника: монографія. – Кіровоград: Поліграф‑Терція, 2012. – 352 с.] // Дзвін. – 2013. – № 3. – С.140–141.
 6. У полоні творчого дивоцвіту Лесі Українки (світлій пам’яті професора Леоніли Міщенко) // Українське літературознавство. – 2013. – Вип. 77. – С. 333–338.
 7.  «Економіка совісті» за моральним виміром Віктора Грабовського // Українська літературна газета. – 2014. – № 1 (17січня). – С. 6–7.
 8. Персоналії: Володимир Винниченко, Майк Йогансен, Григорій Косинка, Валер’ян Підмогильний, Осип Турянський, Василь Симоненко та ін. // Енциклопедія «Світова література в персоналіях і пам’ятках»: У 6 томах (упоряд.: Б. Щавурський, І. Лучук). – Тернопіль: Вид‑во «Богдан».
 9. Поза межами людського болю… / Турянський О. Поза межами болю. Дума пралісу. Твори. – К: Академвидав, 2015. – С. 7–10.
 10. Зі знаком намоленості у праці // Первісність життєвих змагань. Науковий збірник на пошану професора Миколи Зимомрі / За ред. М. Ткачука, І. Добрянського, І. Зимомрі. – Дрогобич‑Тернопіль‑Ужгород: Посвіт, 2016. – С. 196–198.
 11. Іван Денисюк: художньо-літературознавчий діалог з українськими класиками // Українська філологія: традиції та сучасність = Ukrainian Philology: Traditions and Modern Age : зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2017. – C. 100–105. – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми» ; вип. 14 ; ч. 1).
 12. Зриває тишу голос калиновий… / Сеник Л. Via Aeterna: поезія. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – С. 86–87. – (Серія: «Бібліотека альманаху українців Європи «Зерна» № 68»).
 13. На перехресті вічної Любові… / Трач І. Вересневе літо відліта. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – С. 86–87. – (Серія: «Бібліотека альманаху українців Європи «Зерна» № 70»).
 14. «Код української літератури – розбудова національної державності…» (Вшанування пам’яті Ніли Зборовської) // Слово і Час. – 2018. – N 11. – С. 62–64.

 

Літературна компаративістика

 1. На марґінесі експресіоністичної свідомості («Поза межами болю» Осипа Турянського та «Сіль землі» Юзефа Віттліна) // Молода нація. – К., 1999. – Вип. 13. – С. 302–309.
 2. «Поза межами болю» Осипа Турянського та європейський контекст // Київ. – 2001. – № 5–6. – С. 157–159.
 3. Антропологічні аспекти у творчості Григорія Сковороди і Цао Сюеціня (曹雪芹): міжлітературна рецепція // Spheres of Culture. – Люблін, 2012. – Vol. 3. – С. 104 –110.
 4. У ментальному хронотопі китайської поезії епохи династії Тан (唐诗) і українського літературного бароко // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. – 38. – С. 370–384.
 5. Іван Франко – Мо Янь (莫言): екзистенційні пошуки літературного діалогу // Українське літературознавство, 2014. – Вип. 73 – С. 103–110.
 6. Тарас Шевченко і Ван Вей (王維): літературно-мистецький дискурс // Spheres of Culture. – Люблін, 2014. – Vol. 7. – С. 99–105.
 7. Поезія Василя Симоненка у світовому контексті: минуле і сучасне // Слово і Час. – 2015. – № 1. – С. 31–43.
 8. «Сойчине крило» Івана Франка – «Лист незнайомки» Стефана Цвайґа: аналогії та психоаналітичні інтерпретації // Слово і Час, 2017. – № 11. – С. 72–78.
 9. Мотиви ностальгії в поезії Лі Бо і Лесі Українки: від давнини до недалекого минулого // Питання літературознавства. – № 97. – 2018. – С. 57 – 68.
 10. Антитоталітарний дискурс «Хорватської рапсодії» М. Крлежі та «Поза межами болю» О. Турянського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2018. – Вип. 69. – С. 228–233.
 11. The context of the artistic narrative of the works of Mykhailo Kotsiubynskyi and Jalil Mammadkulizade // Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom VII: Tożsamość i wolność w edukacji i nauce [Red.: J.Grzesiak, I.Zymomrya, W.Ilnytskyj]. Konin-Użhorod-Bielsko-Biała- Kijów: Poswit, 2019. P.162–163.

Наукова біографія

Народився 29 жовтня 1972 року в м. Івано‑Франківську.

Учасник творчої літературної групи «Іскра юності» (Івано-Франківськ, 1984–1989), Київського республіканського семінару молодих митців (1985). Автор низки новел («Незабутній ранок», «Малий музикант» // Жовтень. – 1988. – № 8. – С. 59–62 та ін.).

Закінчив українське відділення філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (1995); психологічний факультет Міжрегіональної академії управління персоналом (2006); аспірантуру (2000); докторантуру (2011) Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Поетика ліричного роману «Поза межами болю» Осипа Турянського»; у 2007 присвоєно вчене звання доцента; у 2012 захистив докторську дисертацію «Психоаналітична парадигма української прози першої третини ХХ сторіччя»; у 2015 присвоєно вчене звання професора. У 2015 році стажувався у Вроцлавському університеті.

Член редакційної колегії академічного науково-теоретичного журналу «Слово і Час» (Національної академії наук України), а також наукових журналів «Закарпатські філологічні студії», «Актуальні питання гуманітарних наук».

Експерт експертної ради Міністерства освіти і науки України з проведення експертизи дисертаційних робіт з філологічних наук і соціальних комунікацій. Член спеціалізованої вченої ради К 76.051.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук (10.01.01 «українська література» та 10.01.06 «теорія літератури») у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Започаткував науковий проект «Україна і світ: діалог мов та культур» (у галузі перекладознавства української та китайської словесної творчості).

Проекти

«Україна і світ: діалог мов та культур»

«Психоаналіз і словесна творчість: ґенеза, проблематика, нові перспективи»

Методичні матеріали

Методична література:

 1. Антологія українського та китайського письменства: перекладацькі інновації у львівській «alma mater» (до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм): Хрестоматія / за ред. Андрія Печарського, Сунь Кевеня. – Львів: Вид‑во ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 492 с.
 2. Печарський А. Психоаналіз і художня творчість (на матеріалі української класичної літератури): Навчальний посібник. – Ужгород: Вид‑во «TIMPANI», 2018. – 304 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!