ЮЗВЯК Ірина

Наукові інтереси

– проблеми викладання української мови як іноземної у вищих технічних навчальних закладах.
– тюркологія.

Курси

Публікації

Наукові статті у фахових виданнях

2009
1. Аудіювання як активний вид мовленнєвої діяльності під час вивчення української мови як іноземної. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 4. – Львів, 2009. – С. 248-256.
2010
2. Лексична міжмовна омонімія на матеріалі української та турецької мов. Зб. наук. праць: «Проблеми української термінології» . – Львів, 2010. – С. 125-128.
2011
3. Українсько-турецька лексична омонімія у функціонально-семантичному аспекті // Матеріали VI Міжнародної науково-практично конференції «Актуальні проблеми тюркології та сходознавства». Зб. наук. праць: «Культура народів Причорномор’я». Сімферополь, 2011 – С. 101-103.
4. Граматична інтерференція під час навчання української мови як іноземної в тюркомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 6. – Львів, 2011. – С. 141-147.
5. Лексико-тематичні групи в автобіографічному романі Халікарнас Баликчиси «Блакитне заслання»// Сходознавство, № 53-54. – С. 234-242.
2012
6. Мульфільми на уроках з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 7. – Львів, 2012. ― С. 76-83.
7. Гагаузький сакральний фольклор як одне із джерел християнської релігійної термінології. Зб. наук. праць: «Культура народів Причорномор’я». – №224. – Сімферополь, 2012. ― С. 143-148.
2013
8. Синоніміка релігійної термінології гагаузької мови // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. К. − 2012. − С. 274-280.
9. Вивчення дієслів руху на заняттях з української мови як іноземної: практичні аспекти // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 8. – Львів, 2013.− С. 178-185.
10. Войцек Бобовський – перекладач-сходознавець. // Сходознавство, № 62-63. – C. 202-213.
2014
11. Сакральна культура гагаузького народу та її відображення у релігійній термінології гагаузької мови. // Мовні та концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. Вип.47, ч.2 – Київ, 2014. – С. 560-569.
2016
12. Елементи просторічної лексики у мові прози Ю. Андруховича на базі твору «Лексикон інтимних міст») // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. Випуск 62. – С. 95-99. (у співавторстві).
2017
13. Юзвяк І. П. Мусульманські терміни та їхня семантична функціональність у релігійній термінології гагаузької мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Т.65. – C. 98–103.

Інші публікації

2008
1. . Проблема українсько-турецької омонімії в лінгводидактичному аспекті. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 3. – Львів, 2008.– С. 219–222.
2010
2. Особливості викладання української мови як іноземної в тюркомовній аудиторії (лексичний аспект) // Матеріали ІV Міжнародної науково – практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів, 2010. – С. 138.
2011
3. Викладання української мови як іноземної: практичний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Львів для української мови у світі». – Львів, 2011.
4. Irina Yuzvyak. Halikarnas Balıkçısının Dili: «Mavi Sürgün» // 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu 9-12 Mayıs 2011. Sempozyum Bildirileri, s. 610-617.
5. Гагаузький сакральний фольклор як джерело християнської релігійної термінології // XV Сходознавчі читання А. Кримського. – C. 243-245. 2012
6. Особливості викладання родового відмінка у системі функціональної граматики турецької мови // Матеріали V Міжнародної науково – практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів, 2012. – С. 232-233.
2013
7. Irina Yuzvyak. Urumca din terminolojisinin oluşum ve işlevsel özellikleri. // 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu bildirleri – Ankara, 2013. – S. 611-616.
8. Субстантивати в християнській релігійній термінології гагаузької мови // ХVI Сходознавчі читання А. Кримського. – С. 134-136.
9. Проблеми добору навчальних текстів для студентів-іноземців природничих спеціальностей // Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова у світі». – C. 329-336.
10. Halk ticaret sanatında deyimler ve atasözleri; rolü ve işlevi // Bilim ve Kültür. Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi.Sayı 01: Mart 2013.- S. 180-191.
11. Türk ve Ukraynadaki halk atasözlerinde kadın görüntüsü (dil karşılaştırmalı özellikleri) / Bilim ve Kültür – Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi Science and Culture – Journal of International Cultural Studies Sayı / Number: 04, Aralık /December, 2013: s. 72-82.
12. Урумське рукописне Євангеліє 1743 року як цінне джерело релігійної термінології урумської мови. Тези доповідей // ХVIІ Сходознавчі читання А. Кримського. – К. 2013. – С. 30.
13. Türk kahvesinin Viyana’yi Fethi ve Lviv’e yolculuğu // Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Ekim 2013, sayı 322, cilt 54, s. 24-25. 14. Türk yazar ve şairlerinin eserlerinde Bodrum tarifi dil ve tasvir araçları // III Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu 30 Ekim − 1Kasım 2013. Sempozyum Bildirileri.
15. Тюркомовні християнські народи України: віра, мова, культура // Зб. матеріалів VI Міжнародної конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтв». – Львів, 2013. С. 92-97.
2014
16. Sivas Halk Türküleri Üzerine Dil Araştırması / Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildiri kitabı. Cilt 1.- S. 295- 303.
17. Türklük ve hristiyanlık; Gagavuz dini terminolojisi üzerine dil araştırması // Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri konulu 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. – Ankara, Türkiye, 2014. – S.335-343.
18. Тюркомовні християни України: минуле та сьогодення.Тези доповіді // «XVІІІ Сходознавчі читання А. Кримського» До 95-річчя від дня народження академіка Омеляна Йосиповича Пріцака. – К., 2014. – С. 41.
2016
19. Використання науково-популярних текстів у лінгвістичній підготовці студентів-іноземців природничих спеціальностей вищих технічних навчальних закладів». // Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. Одеса, 2016. – C. 285-290.
20. Образ князя Володимира в давньоруській літературі. // Збірник матеріалів VIII Міжнародної конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». – Львів, 2015, С. 166-170.
21. Методика использования научных текстов в курсе преподавания русского языка как иностранного в технических вузах// Парадигма пізнання: гуманітарні питання. –№1 –К., 2016, – С. 32-44.
22. Ірина Юзвяк. Релігійні терміни грецького походження в генезисі гагаузької релігійної термінології // Міжнародна наукова конференція «XХ Сходознавчі читання А. Кримського» До 145-річчя від дня народження А. Кримського та 25 річчя Інституту сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. Тези доповідей. – С. 61-62.
23. Юзвяк І. П. Лексична інтерференція під час навчання української мови як іноземної в тюркомовній аудиторії та типологія вправ для її подолання // Українська мова у світі : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 310–314.
24. Юзвяк І. П., Яремчук С. М. Drewniane budownictwo cerkiewne v Karpatach na terenach Polski i Słowacji. Typy cerkwi // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво : збірник матеріалів IX Міжнародної конференції (Львів, 24 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 290–294.
2017
25. Юзвяк І. П. Погляд з-за кордону на систему освіти у м. Діярбакир: проблеми та шляхи рішень (Diyarbakir’da eğitim durumuna bir yabanci bakişi; sorunlar ve çözüm yollari) // Міжнародний симпозіум м. Діярбакир : збірник тез (Діярбакир, Туреччина, 2–5 листопада 2016 р.). – 2017. – C. 244.

Біографія

З 2010 -2014 рр. аспірантура (без відриву від виробництва) НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського.

Стажування:
Львівський національний університет ім. Івана Франка (квітень – травень 2014 р.) Складання іспиту з турецької мови та отримання сертифіката (С1) 06.11.2015 р.

Методичні матеріали

Навчальні посібники та підручники

2012
1. Наука і техніка в сучасному світі [Текст] : зб. наук.-попул. текстів та навч. завдань для студ.-іноземців техн. вишів / [Бойко Г. та ін.] ; за ред. канд. філол. наук, доц. Ігоря Карого ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 179 с.
2013
2. Місто Лева [Текст] : навч. посіб. з укр. мови для чужозем. студентів : рівень В2 / Галина Бойко [та ін.] ; за ред. доц. Ігоря Карого ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 99 с. З дод. CDR1617.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!