Nataliya HLIBCHUK

Position: Associate Professor, The Ukrainian Language Department named after professor Ivan Kovalyk

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Email: nataliya.hlibchuk@lnu.edu.ua

Web page: philology.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

 • morphology of the Ukrainian language.
 • dialectology of the Ukrainian language.

Publications

Аrticles (іn Ukrainian):

 • Глібчук Н. Про мовознавчі погляди Олени Курило. Культура слова. Київ. 1993. Вип. 44. С. 35–38. (On the linguistic views of Olena Kurylo)
 • Глібчук Н. Погляди О. Курило на систему фонем української мови. Мовознавство. Київ. 1993. № 6. С. 34–37. (O. Kurylo’s views on the phoneme system of the Ukrainian language)
 • Глібчук Н. Мовознавчі погляди Олени Курило: Автореферат дис. канд. філол. наук. Львів, 1994. – 24 с. (Linguistic views of Olena Kurylo: Dissertation thesis for a scientific degree of Candidate of Philological Sciences)
 • Глібчук Н. Олена Курило як діалектолог. Українська філологія: досягнення і перспективи. До 145-річчя заснуванн якафедри української філології у Львів. ун-ті. Львів. 1994. С.165–167. (Olena Kurylo as a dialectologist)
 • Глібчук Н. Роль Олени Курило у формуванні української термінології. Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. Матеріали засідань Мовознавчої комісії та Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1994 –1995 рр.  Львів. 1996.  С.157–160. (Olena Kurylo’s role in the establishment of Ukrainian terminology)
 • Глібчук Н. Проблеми мовної норми в науковому доробку О. Курило // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2000. – Вип. 29. – С.41-45. (The problems of linguistic standard in Olena Kurylo’s academic works)
 • Глібчук Н. Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів / Упорядник Н.М. Глібчук. Львів, 2000.  155 с. (The Southwestern dialect of the Ukrainian language. Collection of texts)
 • Глібчук Н. Практичні завдання з української діалектології для студентів філологічного факультету. Львів. 2000.  47 с. (Practical tasks in Ukrainian dialectology for the students of the Faculty of Philology)
 • Глібчук Н. Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. 2004. Вип. 34. Ч. ІІ. С. 120-127. (From the observations of the wedding ceremony lexicon in Naddnistryanskyy and Nadsianskyy dialects)
 • Глібчук Н. Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. М. Глібчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2005.  238 с. (Ukrainian dialect forms of the Southwestern dialect. Texts)
 • Глібчук Н. Реалізація діалектних норм у говірці села Волосянка Сколівського району Львівської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. 2006. Вип. 38. С. 149–157. (The function of the dialectic norms in the dialect of the Volosianka village, Skolivskyi district, Lviv region)
 • Асіїв Л., Глібчук Н. Діалектологічна практика. Навчально-методичний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006.  103 с. (Dialectological practice. Educational and methodological textbook)
 • Глібчук Н. Стверджувальні та вказівні частки у бойківських говірках // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. 2009. Вип. 46. Ч. 2. С.97–104. (Affirmative and demonstrative particles in Bojkivski dialect)
 • Глібчук Н. Інтерферентні явища фонетичного та граматичного рівнів у говірці села Волосянка Сколівського району Львівської області // Діалектологічні студії. 8.: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. Львів: Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАНУ, 2009. С. 149–158. (Interference phenomena of phonetic and grammatical levels in the dialect of Volosyanka village, Skolivskyi district, Lviv region)
 • Глібчук Н., Добосевич У. Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум: Навч. посіб. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). Київ: “Знання”. 2009. 486 с. (Modern Ukrainian Language. Morphology. Practicum: Textbook)
 • Глібчук Н., Добосевич У. Проблеми міжчастиномовної омонімії в сучасній українській літературній мові. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. 2010. Вип. 50. 386-403. (The problems of lexical-grammatical homonymy in modern Ukrainian language)
 • Глібчук Н. Партикуляція – один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т. Донецьк: ДонНУ, 2011. Вип. 22. С. 77–83. (Particulation as a means of formation of lexico-grammatical homonyms)
 • Глібчук Н. Адвербіалізація іменників як один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів // Вісник Львівського університету. Серія філол.  Вип. 57.   С. 26–36. (Adverbialisation as one of the ways of development of lexico-grammatical homonyms)
 • Глібчук Н. Адвербіалізація іменників як вияв граматичної перехідності // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24-26 квітня 2012 року. Київ: ІУМ НАНУ, 2012.  С. 128–131. (Nouns adverbialization as a manifestation of grammatical transposition)
 • Глібчук Н. Штрихи до мовознавчого портрета Таміли Панько // Українська філологія: традиції та сучасність = Ukrainian Philology: Traditions and Modern Age: зб. наук. праць (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті). – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2013. С. 199–-209. (The features of the linguistic portrait of T.I. Panko)
 • Глібчук Н. Явища міжчастиномовної омонімії в діалектних текстах (на матеріалі записів із с. Волосянка Сколівського р-ну Львівської обл. // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [тези доповідей міжнародної конференції] / За ред. П. Ю. Гриценка. Ін-т укр. мови НАН України. Київ: КММ, 2014. С. 113–117. (The phenomena of lexical and grammatical homonymy in dialect texts (Based on the recordings from Volosianka village, Skolivskyi district, Lviv region))
 • Глібчук Н. Синкретизм у площині функціональної омонімії // Україноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. Львів: Ліга-Прес, 2014. С. 91–113. (Syncretism in the plane of functional homonymy)
 • Глібчук Н. Транспозитний потенціал абстрактних іменників негативної та позитивної оцінки // Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. С. 33–38.  (Transpositional potential of abstract nouns of negative and positive evaluation)
 • Глібчук Н. Ідіолект Парасковії Павлюк крізь призму діалектних текстів. Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій [матеріали доповідей міжнародного круглого столу] / За ред. П. Ю. Гриценка. Ін-т укр. мови НАН України.  Київ: КММ, 2015.  С. 60–74. (Paraskoviya Pavliuk’s idiolect through the prism of dialect texts)
 • Глібчук Н., Добосевич У. Словник міжчастиномовних функціональних омонімів сучасної української мови: від ідеї до проекту. Україністика – минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 20-тій річниці україністики в Університеті імені Масарика в Брно (26-27 травня 2015, Брно, ЧР). Брно. 2015. С. 141–149. (The dictionary of modern Ukrainian lexico-grammatical homonyms: from idea to project)
 • Глібчук Н. Діалектні норми в говірці села Розлуч Турківського району Львівської області крізь призму текстів // У координатах мови: Збірник наукових праць на пошану професора  Лідії Коць-Григорчук.  Львів: ПАІС, 2016.  С.52–62. (Dialectal norms in Rozluch village dialect (Turka district, Lviv region) based on texts))
 • Глібчук Н. Синкретична природа незмінюваних прикметників. Вісник Львівського університету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016.  С.13–23.  Серія філологічна;  вип. 63. (Syncretic nature of unchangeable adjectives)
 • Глібчук Н., Добосевич У. Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови / Н. Глібчук, У.  Добосевич. Львів: Апріорі, 2016.  640 с. (The dictionary of Ukrainian lexico-grammatical homonyms)
 • Глібчук Н. Синкретична природа похідних інтер’єктивів у площині міжчастиномовної омонімії. Вісник Львівського університету.  Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.  Ч. 1.  С.138–150.  Серія філологічна;  вип. 64. (Syncretic nature of derivative interjections as a part of lexico-grammatical homonymy)
 • Глібчук Н. Препозиціоналізація у площині міжчастиномовної омонімії. Вісник Львівського університету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. 2018. Серія філологічна;  вип. 68. С.  58–67. (Prepositionalization in lexico-grammatical homonymy)
 • Глібчук Н. Унікальні лексеми календарної обрядовості в надсянських говірках. Серце чистеє, думка чесная… : Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. Львів: «Левада», 2018.  С.  571–584. (Unique lexemes of calendar ritualism in Nadsianskyy dialect)
 • Глібчук Н. Транспозитний потенціал займенників у площині міжчастиномовної омонімії. У вимірах слова: збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. Дрогобич: «Посвіт», 2019.  С. 240–251. (Transpositional potential of pronouns in the context of lexico-grammatical homonymy)
 • Глібчук Н. Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів сіл Любині, Воля-Любинська, Сарни Яворівського району Львівської області. Вісник Львівського університету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.  Ч. І.  С. 358–369. Серія філологічна;  вип. 71. (Structural and word building characteristics of the microtoponyms of the villages Liubyni, Volia-Liubynska, and Sarny of the Yavorivskyi district of Lviv region)
 • Глібчук Н. Вербалізація вигуків та звуконаслідувальних слів у площині функціональної омонімії. Вісник Львівського університету.  Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020.   С. 63–75. Серія філологічна;  вип. 72. (Verbalization of  interjections and onomatopoeias as part of functional homonymy)
 • Глібчук Н. Таміла Іванівна Панько – людина, науковець, педагог. Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Панько.  Львів, 2021. С. 4–20.   (Tamila Ivanivna Panko – person, scholar, educator)
 • Глібчук Н., Костів О. Діалектологічні дослідження на катедрі української мови Львівського університету у ХХ столітті. Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів: Растр-7. 2022. С. 350–406 (Dialectology research at the Ukrainian Language Department of Lviv University in the XX century)

Biography

Nataliya Hlibchuk is a linguist, Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor. She was born on November 7, 1968 in Lviv. In 1991, she graduated with honors from the Ukrainian Language Department of the Faculty of Philology of the Ivan Franko University of Lviv. Nataliya Hlibchuk studied at the postgraduate course at the Ukrainian Language Department of the same university during 1991–1994. In 1994, she defended her PhD thesis on the topic: “Linguistic Views of Olena Kurylo” (specialty: 10.02.02 – Ukrainian Language). Since 1995, she had worked as an Assistant Lecturer at the Ukrainian Language Department of the Ivan Franko University of Lviv, since 2002 she had held the role of an Associate Professor, and in 2006 she received an academic rank of Associate Professor. Nataliya Myroslavivna Hlibchuk gives lectures on Ukrainian dialectology, modern Ukrainian language (morphology), current issues of Ukrainian grammar for the students of the Faculty of Philology. Her research interests include morphology and dialectology of the Ukrainian language.

Teaching materials

 • E-learning courses

Schedule

Page with teachers schedule not found!