Khrystyna Shchepanska

Position: Associate Professor, The Department of Ukrainian Applied Linguistics

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Phone (office): (032) 239-43-55

Email: Khrystyna.Shchepanska@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

didactic linguistics (in particular, teaching Ukrainian as a foreign language), cognitive linguistics, social linguistics, linguistic cultural studies and lexical semantics.

Publications

 1. Shchepanska Kh. A. Movnyi obraz, kontsept, verbalnyi symvol i yikh funktsionuvannia v khudozhnomu teksti// Linhvistychni doslidzhennia: Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody/ Kh. A. Shchepanska. – Kharkiv, 2012. – Vyp. 33. – S. 66-71.
 2. Shchepanska Kh. A. Kohnityvno-komunikatyvni mekhanizmy formuvannia movnoho obrazu sertsia v lirychnii drami I.Franka «Ziviale lystia»// Naukovi zapysky. Seriia «Filolohichna»/ Kh. A. Shchepanska. – Ostroh: Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». – Vyp.29. – 2012. – S.224-227. URL: http://uk.x-pdf.ru/6filologiya/178039-1-udk-81-704-821161209-franko-7-schepanska-lvivskiy-nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-m.php
 3. Shchepanska Kh. A. Movnyi obraz sertsia v baladakh T. Shevchenka// Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna/ Kh. A. Shchepanska – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. – Vyp. 57. – 2012. – S.156-161. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/1990
 4. Shchepanska Kh. Sotsiokulturni vymiry slovoobrazu sertsia v ukrainskii poezii pershoi polovyny KhIKh stolittia / Kh. Shchepanska // Mova i kultura (Naukovyi zhurnal). – K.: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2013. – Vyp. 16. – T. VI (168). – S.112-119.
 5. Shchepanska Kh. A. Frazeolohichnyi obraz yak odyn iz profiliv linhvalnoi reprezentatsii slovo-obrazu sertsia v ukrainskomu poetychnomu dyskursi KhIKh stolittia/ Shchepanska Kh. A. // Science and Education a New Dimension: Philology, I (3), Issue: 13. – Budapest, 2013. – S. 206-210. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/shchepanska_kh.a._phraseological_image_as_one_of_the_profiles_of_the_linguistic_representation_of_the_verbal_image_of_heart_in_the_ukrainian_poetic_discourse_of_the_xix_century.pdf
 6. Shchepanska Khrystyna. From the Archetype Original Image to the Functional Language Image (Based on the Verbal Image of Heart in the Ukrainian Poetic Discourse of the XIXth Century) [Text] / Khrystyna Shchepanska // Linhvistychni studii : zb. nauk. prats / Donetskyi nats. un-t; hol. red. A. P. Zahnitko. – Donetsk : DonNU, 2014. – Vyp. 29. – S. 15-22.
 7. Shchepanska Kh. A. Linhvistychna interpretatsiia poniattia «obraz»: triada «chuttievyi obraz» – «mentalnyi obraz» – «movnyi obraz»// Semantyka movy i tekstu: materialy KhI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (26-28 veresnia 2012 r.)/ Kh.A.Shchepanska. – Ivano-Frankivsk, 2012. – S. 694-697.
 8. Shchepanska Kh. A. Obraznist u profesiinomu movlenni // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna / Khrystyna Shchepanska. – Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2016. – Vyp. 63. – S. 254-258;
 9. Shchepanska Kh. A. Formuvannia movnoi svidomosti yak odne iz zavdan kursu «Ukrainska mova (za profesiinym spriamuvanniam)» // Humanitarna skladova u svitli suchasnykh osvitnikh paradyhm : materialy Vseukrainskoi dystantsiinoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (14-15 kvitnia 2016 roku, Kharkiv) / Khrystyna Shchepanska. – Kh. : Vyd-vo NFaU, 2016. – S. 378-383;
 10. Shchepanska Kh. Movna osobystist studenta: verbalno-semantychnyi riven realizatsii / Khrystyna Shchepanska // Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri : zb. nauk. prats. – Drohobych : Posvit, 2018. – S. 221-230;
 11. Shchepanska Kh. The levels of imagery in the poetic text/ Shchepanska Khrystyna // Problemy humanitarnykh nauk : zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filolohiia». – Drohobych : Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka, 2018. – Vyp. 42. – S. 186-194;
 12. Shchepanska Kh. A. Vyvchennia obraznoi leksyky v kursi ukrainskoi movy yak inozemnoi (na prykladi obrazu sertsia)/ Khrystyna Shchepanska // Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi. – 14. – Lviv, 2019. – S. 181–189. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/2732
 13. Shchepanska Kh. A. Movnyi obraz chy movni zasoby vyrazhennia obrazu: koreliatsiia poniat/ Khrystyna Shchepanska // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna. 2020. Vyp. 72. – 244–250. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/viewFile/10926/11144
 14. Shchepanska Kh.A. Rol slovesnoho obrazu u formuvanni movnoi ta khudozhno-poetychnoi kartyn svitu / Khrystyna Shchepanska // Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri : zb. nauk. prats. – Drohobych : Posvit, 2021. – S.169-178; URL:  http://nwed.dspu.edu.ua
 15. Shchepanska Kh. A. Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam u formuvanni movnokomunikatyvnoi kompetentsii filoloha – vykladacha ukrainskoi movy yak inozemnoi / Iryna Kmet, Khrystyna Shchepanska, Lesia Duda // Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi. – 15. – Lviv, 2021. – S. 172–179. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrinos/article/view/3294

Biography

 • Date of Birth: December 19, 1988

EDUCATION AND TRAINING

 • – 2011 – Ivan Franko National University of Lviv – Full Time, Master’s, Philology department, major: General linguistics

Thesis: The Functions of the Verbal Symbols in the Art Communicative Acts

 • – 2014 – Ivan Franko National University of Lviv – Graduate School, Full Time, specialization: Ukrainian language

Thesis: The Verbal Image of Heart in the Ukrainian Poetic Discourse of the XIX century

Scientific degree: PhD (diploma № 026025)

LANGUAGES

Ukrainian – native language, perfect language skills

Polish – good speaking and writing (level B2)

English – good speaking and writing (level B2)

Awards

Certificate № СВ N 0095-2022 – Improvement of teaching skills, April 2022; certificate №GDTfE-02-П-00436 – GOOGLE DIGITAL TOOLS FOR EDUCATION, September – October 2022, certificate № 0034429 – Polish language skills at the level B2, 29.04.2022

Schedule

Page with teachers schedule not found!