Oleksandra Salii

Position: Associate Professor, The Department of Literary Theory and Comparative Literary Studies

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032)239-46-30

Email: oleksandra.salii@gmail.com

Web page: philology.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Research interests

Franko studies; problems of local text and historical memory; poetics of the text.

Publications

Publications (selected)

Monographs

 1. Салій О. «Сей край невичерпаної красоти» : гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX – початку XX століття : монографія / Олександра Салій ; наук. ред. Микола Легкий ; НАН України, Інститут Івана Франка. Київ : Наукова думка, 2018. (“This land of inexhaustible beauty”: Hutsul text in Ukrainian prose of the end of the 19th – beginning of the 20th century).
 2. Салій О. Учень, опонент і колега: взаємини Кирила Студинського та Івана Франка / наук. і літ. ред. Євген Нахлік ; НАН України. ДУ «Інститут Івана Франка». Львів, 2020. 231, [1] с. : іл. Серія «Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва» (ХІХ – початок ХХ століття). Випуск ІІ (Student, opponent and colleague: relations between Kyryl Studynskyi and Ivan Franko)

Chapter in the book

 1. Салій О. Крізь терни суперечок і непорозумінь: історія взаємин Остапа Луцького з Іваном Франком / Олександра Салій // Муза і чин Остапа Луцького [науково-публіцистичне видання] / Упоряд. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. Київ: «Смолоскип», 2016. С. 121‒173 (Through the thorns of disputes and misunderstandings: the history of Ostap Lutskyi’s relationship with Ivan Franko).

Articles (selected)

 1. Салій О. Вияви еросу в гуцульських текстах Ольги Кобилянської і Гната Хоткевича // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. Бердянськ : БДПУ, 2013. Вип. XVII. Ч.3. С. 272–284 (Manifestations of eros in the Hutsul texts of Olga Kobylyanska and Hnat Hotkevych).
 2. Салій О. Дорога до смерті: танатологічний аспект осягнення гуцульського тексту // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. Маріуроль, 2013. С. 108‒116 (The road to death: the thanatological aspect of understanding the Hutsul text).
 3. Салій О. Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2014. Вип. 21. С. 197–203 (Eros and Thanatos: moral and ethical issues of Hutsul text by Marko Cheremshyna).
 4. Салій О. У просторі гуцульських текстів Івана Франка, Ольги Кобилянської та Михайла Коцюбинського: вияви містичного // Spheres of culture / Ed. by Ihor Nabytovych / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. Lublin, 2014. Volume VII. P. 192–200 (In the space of Hutsul texts by Ivan Franko, Olga Kobylyanska, and Mykhailo Kotsiubynskyi: manifestations of mysticism).
 5. Салій О. Замислені у спільне [післямова] // Бахчисарай. 2021 / Сеяре Кокче, Володимир Тимчук, Maye Safet. ‒ Упоряд., передм. В. Тимчука. Львів : Тріада Плюс, 2015. С. 149‒152 (Conceived in common [afterword]).
 6. Салій О. Ще раз про поняття «гуцульський текст» в українській літературі // Вісник Львівського університету. Львів, 2015. (Серія філологічна : франкознавство). Вип. 62. С. 237–246 (Once again about the concept of “Hutsul text” in Ukrainian literature).
 7. Салій О. Перша світова війна як велика драма «маленької» людини: антивоєнні мотиви в прозі Наталії Кобринської та Марка Черемшини // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним» : Наталія Кобринська та літературний процес середини ХІХ‒ХХ ст.: збірник наукових праць / НАН України. Інститут Івана Франка; Всеукраїнська громадська організація Союз Українок України. Львів, 2015. С. 62‒68 (The First World War as a great drama of a “small” person: anti-war motives in the prose of Natalia Kobrynska and Marko Cheremshуna).
 8. Салій О. «Моя душа летить в наші високі кичери»: топос гуцульських гір в епістолярії та нарисах Петра Шекерика-Доникова //«Дивлячись на цей гірський світ» : літературознавчий збірник / НАН України. Інститут Івана Франка. Наукове товариство імені Шевченка ; [відп. ред. А. Швець; наук. ред. М. Котик-Чубінська, М. Лапій; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (гол.), Р. Кушнір (гол.) та ін.]. Львів, 2018. С. 41–49 (“My soul flies to our high mountains”: the topos of the Hutsul mountains in the epistolary and essays of Petro Shekeryk-Donykiv).
 9. Салій О. Іван Франко й Остап Луцький: амплітуда взаємин. URL: https://frankolive.wordpress.com/2017/05/21/ (Ivan Franko and Ostap Lutskyi: the amplitude of relations).
 10. Салій О. Природа contra людина: добро і зло в гуцульському тексті Гната Хоткевича й Ольги Кобилянської // Наукові записки. Серія: філологічні науки. Вип. 158. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 180‒195 (Nature versus man: good and evil in the Hutsul text of Hnat Hotkevych and Olga Kobylyanska).
 11. Салій О. «Іригація»: призабуте оповідання Івана Франка зі шляхетського прозового циклу // Науковий вісний національного музею Івана Франка. Львів, 2017. Вип. 1 (21) / редкол. Б. Тихолоз (голова) та ін.; відп. ред. вип. Н. Тихолоз. С. 39–45 (“Irrigation”: a forgotten story by Ivan Franko from the noble prose cycle).
 12. Салій О. «“О. Лунатикові” ‒ поетична відповідь Івана Франка на пародію Остапа Луцького (з історії взаємин)» // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2. Львів, 2019. С. 104–115 («To Lunatic» – Ivan Franko’s poetic response to Ostap Lutskyi’s parody (from the history of relationships).
 13. Салій О. Фольклорний код роману Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 45 : присвячений професору Лідії Дунаєвській. Київ, 2019. С. 137–151 (Folklore code of Petro Shekeryk-Donykiv’s novel “Dido Yvanchik”).
 14. Салій О. «Моїй (не моїй) дружині» – кому насправді Франко присвятив вірш // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії / НАН України. Інститут Івана Франка ; [відп. ред. А. Швець ; наук. ред.: К. Дронь, І. Котик, М. Лапій ; передм. А. Швець ; редкол.: Є. Нахлік (гол.) та ін.]. Львів, 2020. С. 91–107 (“To my (not my) wife” – to whom Franko actually dedicated the poem).
 15. Нахлік Є., Салій О. Хто криється під псевдонімом Лівобічний. URL: https: zbruc.eu/node/98414 (Who hides under the pseudonym Livobichnyi)
 16. Салій О. Мандруючи по Гуцульщині: літературний репортаж у творчості Гната Хоткевича // Українське літературознавство. Вип. 85. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. 85–93 (Traveling through the Hutsul region: a literary reportage in the work of Hnat Hotkevych).
 17. Салій О. Загублена «намистина» «Зів’ялого листя» // Слово і час. №5 (719). 2021. С. 22–39 (The Lost “Bead” of “Withered Leaves”).
 18. Salij O. Pronalazak sebe: guculski identitet u prozi Ljube-Paraskevije Strynadjuk // Književna Smotra. Godište LIII. 2021. № 202 (4). S. 105–116.
 19. Салій О. Михайло Котурницький (recte Еразм Кобилянський) в контексті взаємин з Іваном Франком // Слово і час. №4 (724). 2022. С. 28–44 (Mykhailo Koturnytskyi (recte Erasm Kobylanskyi) in the context of relations with Ivan Franko)/

Biography

I was born in 1986. Received secondary education in the village Zalukva Halytskyi district, Ivano-Frankivsk region. In 2008 I graduated from the Faculty of Philology of Ivan Franko Lviv National University and obtained a master’s degree in Ukrainian language and literature.

During 2009–2012 I studied at a postgraduate school at the Lviv branch of the Institute of Literature named after Taras Shevchenko of the National Academy of Sciences of Ukraine (in April 13, 2011 Institute was renamed to “Ivan Franko Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine”). Since 2012 I have been working in the department of Franko studies in the position of a research associate.

In 2017 I defended dissertation on the topic “Hutsul text of Ukrainian prose of the end of the 19th – beginning of the 20th century.”

In 2021–2022 read the author’s special course “Hutsul text: local stories – universal implications”

for students of the Department of Philology of the Faculty of Humanities of the Ukrainian Catholic University.

The scientific output includes two monographs, articles, literary and critical reviews, intelligence, interviews, etc.

Schedule

Page with teachers schedule not found!