Ulyana DOBOSEVYCH

Position: Associate Professor, The Ukrainian Language Department named after professor Ivan Kovalyk

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Email: ulyana.dobosevych@lnu.edu.ua

Web page: philology.lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

 • morphology
 • history of the Ukrainian language.

Publications

 • Добосевич У. Учительні Євангелія як джерело вивчення української мови XVI – першої половини XVII ст. Записки Львівської наукової бібліотеки   ім. В. Стефаника. Вип. 6. Львів, 1998. С.81 – 96. (Didactic gospels as a source of studying the Ukrainian language of the 16th – first half of the 17th centuries)
 • Добосевич У. Релігійне письменство у формуванні української книжної мови XVI – першої половини XVII ст. Християнство й українська мова. Матеріали наукової конференції. Львів, 2000. С. 353 – 361. (Religious writing in the formation of the Ukrainian simple speech of the 16th – the first half of the 17th centuries)
 • Добосевич У. Українська  мова  в  учительному  Євангелії середини ХVІІ століття. Діалектологічні студії. Мова в часі і просторі. Львів, 2003. С. 45-63. (The Ukrainian language in the Didactic gospel of the mid 17th century)
 • Добосевич У. „Я – русин” (Мова як засіб етноідентифікації в епоху пізнього середньовіччя). Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 38. Львів, 2006. С.102-110. (“I am a Ruthenian” (Language as a means of ethnic identification in the late Middle Ages))
 • Добосевич У.  Суспільний статус і престиж української мови на зламі ХVІ –ХVІІ ст. Матеріали VІ Міжнародного конгресу україністів. Мовознавство: Зб. наук. статей. К., 2007. Кн.5. С.278-288. (The social status and prestige of the Ukrainian language at the turn of the 16th and 17th centuries)
 • Глібчук Н., Добосевич У. Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум: Навч. посіб. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) К.:Знання, 2009. 486 с. (Modern Ukrainian Language. Morphology. Practicum: Textbook)
 • Глібчук Н., Добосевич У. Проблеми міжчастиномовної омонімії в сучасній українській літературній мові // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2010. – Вип. 50. – С. 386-403. (The problems of lexical-grammatical homonymy in modern Ukrainian language)
 • Добосевич У. Б., Глібчук Н. М. Лексикографічне опрацювання явища міжчастиномовної омонімії. Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium. Лексикографічний бюлетень. Харків, 2011. С.90-92. (Lexicographic study of the phenomenon of lexico-grammatical homonymy)
 • Добосевич У. Майстер // Сербенська О. Характерники: наша вдячність, пам’ять і шана. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. С. 82-84. (Kharakternyky: our gratitude, memory and respect)
 • Добосевич У. Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови. Лінгвістичні студії: зб. наук. Праць. Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. Донецьк: ДонНУ, 2011. Вип. 22. С. 91-97. (Substantivation as a manifestation of transposition capabilities of different parts of speech)
 • Добосевич У. Критерії та прийоми визначення частиномовного статусу морфологічних транспозитів. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип.57. 2012. С.37-47. old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/57_2012/57_2012_Dobosevych.pdf (Criteria and techniques for determining the part of speech of morphological transposits)
 • Добосевич У. Явище морфологічної транспозиції в аспекті синтаксичних параметрів. Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 2012. С. 101-105. (The phenomenon of morphological transposition through the aspect of syntactic parameters)
 • Добосевич У. Повернення крізь століття (Рец.: Добрилове Євангеліє 1164 року. Відп. ред. В.В.Німчук, упор. Ю.В.Осінчук. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. 804с.) Українська мова. – 2013. – № 4. – С. 153-157. (Return through the centuries)
 • Добосевич У. Роль влади і церкви у формуванні статусу і престижу української мови в XVI – першій половині XVII ст. Мова і суспільство : зб. наук. праць. Львів : Вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2013. Вип.4. С.81–87. sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/04/09.pdf (The role of the government and the church in shaping the status and prestige of the Ukrainian language in the 16th – the first half of the 17th centuries)
 • Добосевич У. У пошуках пожитку для душі: порівняльні конструкції в «Духовних бесідах»1627 року. Мовні обрії: зб. пам’яті Левка Полюги. Львів: Інститут українознавства ім.. І.Крип’якевича НАН України, 2013 С.60-75. (In the search of sustenance for the soul: comparative constructions in “Spiritual Conversations” of 1627)
 • Добосевич У. Українська релігійна писемна спадщина ХІ – XVII ст.: шлях до серця й розуму через рідну мову. Україноцентризм наукового сумління: Зб. наук. праць на пошану професора Зеновія Терлака. Львів, 2014. С. 403-418. (Ukrainian religious written heritage of the 11th – 17th centuries: a path to the heart and mind through the native language)
 • Добосевич У. «Треба би якоїсь сонячної чи ангельської мови…»: теорія і практика рідного слова Андрея Шептицького. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2016. Вип. 63. С. 84-94. irbis-nbuv.gov.ua/cgi…/cgiirbis_64.exe? (“We need some kind of sunny or angelic language…”: theory and practice of the native language of Andrey Sheptytsky)
 • Глібчук Н., Добосевич У. Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови / Н. Глібчук, У. Добосевич. Л.: Апріорі, 2016.  640 с. (The dictionary of Ukrainian lexico-grammatical homonyms)
 • Добосевич У. Археологія мови Іларіона Свєнціцького. У координатах мови: збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. Львів, 2016. С.181-194. (The archeology of the language of Hilarion Svientsitsky)
 • Глібчук Н., Добосевич У. Словник міжчастиномовних функціональних омонімів сучасної української мови: від ідеї до проекту. Україністика: минуле, сучасне, майбутнє. ІІІ. Мова.  Брно, 2015. С. 141-151. www.hi-phi.org.ua › До лектури › Публікації закордонні (The dictionary of modern Ukrainian lexico-grammatical homonyms: from idea to project)
 • Добосевич У. Деякі уваги до викладання історії української літературної мови.  Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, 2016.  Вип. 12. С. 213–221. (Some remarks on the teaching of the history of the Ukrainian language)
 • Добосевич У. До питання про частиномовний статус модальника. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2017. Вип. 64. Ч. І. С. 151-160. (On the issue of the part of speech status of the disjunct)
 • Добосевич У. Діалектна «інкрустація» тексту через призму мовотворчих тенденцій староукраїнського періоду. http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Al_8.pdf (Dialectal “inlay” of the text through the prism of language-making tendencies of the Old Ukrainian period)
 • Добосевич У. Манускрипт із Карпатських теренів: морфологічні особливості. Серце чистеє, думка чесная…: Зб. наук. праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. Львів, 2018. С. 597-610. (A manuscript from the Carpathian terrains: morphological features)
 • Добосевич У. Українська мова у практиці греко-католицького духівництва у ХVІІІ ст. Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ. ІІ Міжнародна конференція. Матеріали. Львів, 2018. С.38-39. (The Ukrainian language in the practice of the Greek-Catholic clergy in the 18th century)
 • Добосевич У. Слово крізь призму часу і динаміки. Рец. на: Гриценко С.П. Динаміка лексикону української мови ХVІ – ХVІІ ст. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2018.  Вип. 68.  С. 328–332. (The word through the prism of time and dynamics)
 • Добосевич У. «Я маю обов’язок» (кілька штрихів до портрета О.А.Сербенської. Теле- та радіожурналістика. Зб. наукових праць. Львів:, 2019. Вип.18. С. 11-14. (“I have a duty” (A few touches to the portrait of O. A. Serbenska)
 • Добосевич У. Лінгвістика в тексті: мовознавчі коментарі в есеях Юрія Шевельова. У вимірах слова: збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. Львів, 2019. С. 375-386. (Linguistics in the text: linguistic comments in the essays of Yuriy Shevelyov)
 • Добосевич У. Історія української мови в науковій спадщині Л. М. Полюги. Вісник Львівського університету. Серія: філологічна. 2020. Вип. 72. С. 117-131. (The history of the Ukrainian language in the scientific heritage of L. M. Polyuga)
 • Добосевич У. Українська мова в інстаграмі: тенденції, норми, перспективи. Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Панько.  Львів, 2021. С. 327-342. (The Ukrainian language on Instagram: trends, norms, prospects)

Biography

Ulyana Dobosevych is a linguist, Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor. She was born on September 3, 1970 in Lviv. In 1992, she graduated with honors from the Ukrainian Language Department of the Faculty of Philology of the Ivan Franko University of Lviv. Ulyana Dobosevych studied at the postgraduate course at the Ukrainian Language Department of the same university during 1992–1995. In 1997, she defended her PhD thesis on the topic: “Language and style of didactic gospels of the late 16th – early 17th centuries” (specialty: 10. 02. 02 – Ukrainian language). Since 1997, she had worked as an Assistant Lecturer at the Ukrainian Language Department at the Ivan Franko University of Lviv, since 2002 she had held the role of an Associate Professor, and in 2006 she received the academic rank of Associate Professor. Ulyana Bohdanivna Dobosevych gives lectures on the history of the Ukrainian language, modern Ukrainian language (morphology), current issues of Ukrainian grammar for the students of the Faculty of Philology. Her research interests include morphology and history of the Ukrainian language.

Schedule

Page with teachers schedule not found!