Nataliia FARYNA

Position: Associate Professor, The Department of Ukrainian Applied Linguistics

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-43-55

Email: nataliya.faryna@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

LinkedIn profile: www.linkedin.com

Research interests

Syntax of the Ukrainian language, Ivan Franko studies, methods of teaching the Ukrainian language as a foreign language.

Publications

 1. Антонів О. Репрезентативність української літератури в лінгвокраїнознавчому аспекті (на матеріалі історичного роману Ліни Костенко “Маруся Чурай”) / О. Антонів, Н. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2012. – Вип. 7. – С. 232–241.
 2. Антонів О. Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай” як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії / О Антонів, Н. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2013. – Вип. 8. – С. 209-216.  
 3. Фарина Н. Г. Сполучні засоби у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики на заняттях з української мови як іноземної / Н. Г. Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 162–170. 
 4. Фарина Н. Г. Займенниково-означальні речення у синтаксичній структурі повісті „Захар Беркут” І. Я. Франка / Н. Г. Фарина // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія Філологічна : зб. наук. праць / уклад. :  І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту„Острозька академія”, 2014. – Вип. 49. – С.123–125.  
 5. Фарина Н. Г. Редакторська праця І. Я. Франка над мовою своїх творів (синтаксичний рівень) / Н. Г. Фарина // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 313–319. 
 6. Фарина Н. Г. Критерії виокремлення складнопідрядних речень нерозчленованої структури / Н. Г. Фарина // Studiamethodologica. – Ternopil’, 2015. – No. 40. – S. 412–417. 
 7. Фарина Н. Г. Функціонування складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики в повісті І. Я. Франка „Захар Беркут”(1883 р.) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2016. – Вип. 63.– С. 267–276. 
 8. Фарина Н. Г. Синкретизм у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики / Н. Г. Фарина // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. Вип. 34. – К. : Університет «Україна», 2016. – С.164–176. 
 9. Faryna N. Syncretismincomplexsentencesofobjectivesemantics / N. Faryna // SpheresofCulture / ed. byIhorNabytovych. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska UniversityinLublin, 2016.  – Vol.  ХIV. – S. 323–329.
 10. Фарина Н. Г. Складнопідрядні  речення  нерозчленованої  структури  в художній прозі Івана Франка : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Н. Г. Фарина. – Львів, 2017. – 217 с.  
 11. Фарина Н. Г. Асемантизовані засоби зв’язку в складних реченнях з підрядними об’єктної семантики / Наталія Фарина // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 64.–Ч 1. – С. 201 – 208. 
 12. ФаринаН. Г. Динаміка синтаксичної структури художнього тексту Івана Франка / Н. Фарина // Філологічні діалоги. – Ізмаїл, 2017.
 13. Фарина Н. Синтаксична структура художньої прози Івана Франка: складні речення з підрядними об”єктної семантики // Серце чистеє, думка чесная… : Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. − Львів : 2018. − с. 462−477.
 14. Фарина Наталія Мовні правки Івана Франка у  повістях  «Boa constrictor» та «Захар Беркут» (синтаксичний рівень) / Наталія Фарина // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 336 – 346.
 15. Фарина Наталія Синтаксична структура художнього тексту Івана Франка: зі спостережень над ідіостилем / Наталія Фарина // «Я єсть пролог…»: матеріали міжнародного наукового конгресу, до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т.Т. 2. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 591 – 599.
 16. Фарина Наталія Німецько-українська Мовна Майстерня | ä та ї | deutsch-ukrainische sprachwerkstatt: неформальна освіта в дії / Наталія Фарина // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2019. 
 17. Фарина Н. Мовна практика І. Я. Франка в аспекті кодифікації синтаксичних норм. Українське літературознавство. Львів, 2019. Вип. 84. – С. 105–114.
 18. Фарина Н. «Будуючи золотий міст зрозуміння і спочування»: Іван Франко для іноземців Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів, Вип. 15. С. 56 – 61. 
 19. Олександра Антонів, Віра Коваленко, Наталія Фарина, Ольга Ценюх. Learn Ukrainian – Test yourself : навчальний посібник з української мови як іноземної (рівні А2-В1). Київ : Фірма «ІНКОС», 2022. 90 с.
 20. Фарина Наталія Франко – Нечуй-Левицький: до полеміки про «Сьогочасну часописну мову в Україні. Korean Journal of Ukrainian Studies. Vol. 3. (Dec. 30, 2022).
 21. Фарина Н. Синтаксис у викладанні української мови як іноземної: до проблеми наповнення курсу. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2023. Вип. 17. С. 145 – 152.

Schedule

Page with teachers schedule not found!