Khrystyna Nikolaichuk

Position: Associate Professor, The Department of Polish Philology

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-33

Email: khrystyna.nikolaychuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

phraseology, linguistic culture, lexical semantics, media language, didactics, corpus linguistics, medical terminology

Publications

 1. Nikolaichuk K. The structure of the temporal microfield “YOUTH” (on the material of Polish phraseology) / Ніколайчук Х.М. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті ак. Л. Булаховського : зб. наук. праць. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2011. – Вип. 16.– С. 107–120.
 2. Nikolaichuk K. The role of corpus researching in Polish temporal phraseological units study / Христина Ніколайчук // Вісник Львів. ун-ту. Серія філологічна. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 56. – Ч. 1. – С. 160–171.
 3. Nikolaichuk K. Polish temporal phraseological units in the vocabulary definitions and texts / Христина Ніколайчук // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 186–198.
 4. Nikolaichuk K. „Jesień życiaˮ in Polish language picture of the world / Х.М. Ніколайчук // Словʼянський збірник : зб. наук. праць. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – Вип. – Ч. 2. – С. 128–134.
 5. Nikolaichuk K. The structure and composition of the microfield „childhoodˮ (based on Polish phraseology) / Х.М. Ніколайчук // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ „КНУˮ, 2013. – Вип. 9.– Ч. 2. – С. 121–135.
 6. Nikolaichuk K. Semantic features of the synonymous pairs stara panna and singielka, stary kawaler and singiel (on the material of modern Polish texts) / Ніколайчук Х. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : зб. наук. праць. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 33. – С. 81–90. 
 1. Nikolaichuk K. Symbolism of color in the poem “In Switzerland” by Juliusz Slowacki / Христина Ніколайчук // Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ століття. Матеріали міжнародної студентської наукової конференції. Львів, 2–3 грудня 2009 року ; за ред. Я. Гарасима. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С. 68–80.
 2. Nikolaichuk K. Starość nie radość? Polish phraseology denoting old age from the angle of the field theory / K. Nikołajczuk // Język Polski. – – XCIII. – S. 162–173.
 3. Nikolaichuk K. The competence of native speakers of Polish and foreigners (Ukrainians) in using Polish temporal phraseology / Krystyna Nikołajczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej ; pod red. I. Dembowskiej-Wosik, E. Paluszyńskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – T. 20. – S. 83–92.
 4. Nikolaichuk K. The innovation processes in Polish phraseology denoting the old age/ Krystyna Nikołajczuk // Wort – Text – Zeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawishen Sprachen. Zum 200. Geburtstag von Taras Ševčenko. Szczecin – Greifswald, 14–17.11.2013. – Greifswald, 2013. – S. 75.
 5. Nikolaichuk K. The innovation processes in Polish phraseology denoting the old age / Христина Ніколайчук // Słowo – Tekst – Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. W 200. Rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Tom 2 ; pod red. Michaiła Aleksiejenki, Halyny Biłowus, Mirosławy Hordy [i in.]. – Szczecin – Greifswald : VOLUMINA.PL, 2014. – S. 116–124.
 6. Nikolaichuk K. Old age: Polish temporal phraseology within semantic field / Krystyna Nikołajczuk // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. Tom II. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg–Opole, 10–13 lipca 2012 r. ; pod red. Stanisława Gajdy, Ireny Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 346–354.
 7. Nikolaichuk K. High time for phraseology. Teaching Polish phraseological units expressing time-related notions in the Ukrainian group / Krystyna Nikołajczuk // Linguo-cultural research on phraseology. Volume three / pod red. J. Szerszunowicz. – Białystok : University of Bialystok Publishing House, 2015. – P. 555 – 575.
 8. Nikolaichuk K. Dynamic processes in the phraseological microfield “middle age” (based on material of Polish language) / Христина Ніколайчук // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. – Київ: Фірма “Інкос”, 2015. – С. 614 – 627.
 9. Nikolaichuk K. „Młodość musi się wyszumieć”? The valuation of youth in Polish phraseology / Krystyna Nikołajczuk // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm. – 2017. – S. 151–168.
 10. Kravchuk A., Nikolaichuk K. Biblical phraseology as the Tower of Babel? The knowledge of normative biblical phraseology with nomen proprium among native speakers and Ukrainians learning Polish / Ałła Krawczuk, Krystyna Nikołajczuk // Prace Językoznawcze. – 2017. – XIX/1. – S. 101–120.
 11. Nikolaichuk K. “No living person comes back to the land of their youth”? A few remarks on the idioms describing youth / Krystyna Nikołajczuk // Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, percepcje, perspektywy. Współczesne aspekty badań nad językiem polskim. Teoria i praktyka. Tom III. VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice, 22–25 czerwca 2016 r. ; pod red. Jolanty Tambor, Marcina Maciołka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 165–177.
 12. Korol L., Nikolaichuk K. The modern stereotype of a teacher (based on the questionnaire of students of the Ivan Franko National University of Lviv)/ Леся Король, Христина Ніколайчук // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. – Київ: Фірма “Інкос”, 2017. – С. 153 – 172.
 13. Nikolaichuk K. How to not nabawić się kłopotu and odnieść sukces: a few reflections about the semantic prosody of the Polish verbs / Krystyna Nikołajczuk // Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych ; pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – S. 121-139.
 14. Nikolaichuk K. The structural and semantic features of Polish idioms (być) w kwiecie wieku and (być) w sile wieku / Krystyna Nikołajczuk // Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych ; pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kamper-Warejko. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. – S. 213-226.
 15. Nikolaichuk K. The axiological component of the meaning of Polish idioms to denote lifetime periods of man / Христина Ніколайчук // Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich; pod red. M. Gębki-Wolak, A. Krawczuk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2019. – S. 151–167.
 16. Bundza I., Nikolaichuk K. The use of textbooks in teaching Polish language to first-year students of Lviv Polonisticts / Христина Ніколайчук, Ірина Бундза // Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті ; за ред. А. Кравчук, В. Кметя. – Київ : ІНКОС, 2018.– С. 99–110.
 17. Nikolaichuk K. Changes in the Semantic Structure of Polish Idioms with the Seme ‘age of man’ in Dictionary Definitions and Texts / Христина М. Ніколайчук // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. – Warszawa, 2019. – T. 54. – 23 с.
 18. Nikolaichuk K. Radio drama at classes of Polish as a foreign language: the idea of the lesson and opinions of students of Polish studies in Lviv / Chrystyna Nikołajczuk // Kształcenie Językowe. – 2020. – T. 18 (28). – S. 75-88.
 19. Nikolaichuk K., Bundza I. The role of nonverbal communication during remote foreign language learning (based on surveys)/ Iryna Bundza, Chrystyna Nikołajczuk // Postscriptum Polonistyczne. – 2021. – nr 2 (28).
 20. Nikolaichuk K.. The recipe (przepis) for dessert as a recipe (recepta) for happiness and remedy (lekarstwo) for sadness: a few words about semantic compatibility/ Chrystyna Nikołajczuk // Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich ; pod red. J. Kulwickiej-Kamińskiej, A. Moroza. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2021. – S. 293–311.
 21. Nikolaichuk K. Teaching Polish Phraseology in Polish Studies in Lviv (curriculum content, didactic materials) / Chrystyna Nikołajczuk // Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди пʼятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка ; за ред. І. Бундзи, А. Кравчук. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2021. – С. 474 – 492.

Biography

EDUCATION AND TRAININGS

10.-12.2021 – participation in lectures “Castle talks. Polish royal residences” (12 hours Certificate)

22.06.2021, 29.11.2021, 30.11.2021, 01.12.2021, 02.12.2021 – participation in master classes on Polish as a foreign language (Polish language school “Glossa”, Krakow, Poland: Coaching językowy, a co to takiego Fonetyka – w dialogu i z przytupem Interaktywne gry i ćwiczenia Lekcja szyta na miarę_1 Skąd brać wciąż nowe pomysły na lekcje);

23-28.07.2020 – participation in lectures “Facilitation tools for effective online learning activities”, Association of Project Managers of Ukraine (30 hours)

2018 –  State Certificate of Proficiency in Polish as a Foreign Language (level С2).

04.2018 “Erasmus+” for academic teachers (Institute of Polish Philology of University of Zielona Góra, (Zielona Góra, Poland)

12.2017 “Erasmus+” for academic teachers (The University of Warmia and Mazury (Olsztyn, Poland).

2015  – Candidate of Philological Sciences (PhD), speciality 10.02.03 – Slavic languages

2011–2014 – doctoral student of the Department of Polish Philology, Faculty of Philology, Ivan Franko National University of Lviv.

10.2009–02.2010 – short-term studies (semester), Polish Philology – University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum”.

2006–2011 – master degree, Polish language and literature and Ukrainian language and literature – Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Philology.

 

WORK EXPERIENCE

27.09.2021 р. – Associate Professor (academic title), Teacher of the Polish Language, Ivan Franko National University of Lviv, Department of Polish Philology

01.01.2018 – present – Associate Professor (position), Teacher of the Polish Language, Ivan Franko National University of Lviv, Department of Polish Philology

2012–2017 – Assistant, Teacher of the Polish Language, Ivan Franko National University of Lviv, Department of Polish Philology

Projects

Khrystyna Nikolaichuk is one of the Kirkland Program‘s grantees in 2022-2023 academic year (scholarship for two-term university training courses on Polish university

Schedule

Page with teachers schedule not found!