Svitlana HRYHORUK

Position: Associate Professor, The Department of General Linguistics

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-56

Email: svitlana.hryhoruk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

 • Lingual-and-semiotic studies
 • Translation studies
 • Semantics
 • Stylistic aspects of artistic texts

Publications

Selected  Publications:
 • Григорук Світлана.Особливості відтворення звертань у російських перекладах новел В. Стефаника: комунікативно-прагматичний аспект // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. – С.74-78.
 • Григорук Світлана.Відповідники лексем на позначення концептів негативних емоцій у російському перекладі ліричної драми І.Франка «Зів’яле листя» //Філологія та лінгвістика у сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 серпня 2018 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. C.74–79.
 • Григорук Светлана.Особенности воспроизведения речи персонажей новелл В. Стефаника в русских переводах В. Россельса // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Stalowa Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Volume 2. S.179–182.
 • Григорук Светлана.Коннотативная семантика лексем лазурь и лазурный в поэтических текстах символистов  //Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Гуманітарні науки. Запоріжжя, 2017. № 2 (49). С. 21–26.
 • Григорук Светлана.Использование русско-украинского переводного словаря словосочетаний Л.Г. Савченко при обучении письменному переводу //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». 2017. № 3. С. 20–25.
 • Григорук Светлана.Репрезентация семантики основных цветообозначений в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». Одеса, 2015. Вип. 15. Т.1. С.26-28.
 • Григорук Світлана.Поезії С. Єсеніна в українських перекладах Б. Чіпа: особливості відтворення семантики кольоропозначень //Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – № 5 (100), травень 2013. – С.91-94.
 • Григорук Светлана.Возможности использования «Русско-украинского словаря словосочетаний» Л.Г. Савченко в практике обучения переводу // Słowo. Tekst. Czas XІ. Frazeologia slowianska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. – Szczecin – Greifswald, 2012. – С.505–512.
 • Григорук Світлана.Поезії Богдана Ігоря Антонича в перекладах Зигмунда Левицького: особливості відтворення сенсорних характеристик образів дерев //«Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.  – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 11). – С.385-394.
 • Григорук Светлана.Коннотации наименований лазурного цвета в поэзии  русских символистов //Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych.    – Szczecin – Greifswald: Print Group Sp. z o.o., 2010. – С.158-166.
 • Григорук Світлана.Вірш О. Блока «Поздней осенью из гавани…» в перекладі Г. Кочура: особливості відтворення поетичної картини світу //Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра: Матеріали ІУ Міжнар. наук. конф. (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.173–182.
 • Григорук Светлана.Концепт синего цвета в поэзии А. Блока //Русская филология: Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды. Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы. – Харьков, 2009. – № 3 (40). – С. 43-49.
 • Григорук Світлана.“Зів’яле листя” І. Франка в перекладі А. Ахматової: особливості відтворення емоційних концептів //Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2008. – № 137. – Т.1. – С.102-105.
 • Григорук Светлана.Ориентация на широкий авторский контекст в поэтическом переводе //Język. Człowiek. Dyskurs.  – Szczecin: Wydawca Print Group D.Krzanowski, 2007.  – S.405-411.
 • Григорук Светлана.Модуляция в поэтическом переводе // Ритми сучасної філології: до 50-річчя проф. Т.А.Космеди: Зб. наук. статей.  – Львів: ПАІС, 2007. – С.253-263.
 • Григорук Светлана.Ассоциативная связь цветовых и эмоциональных концептов (на материале русской лирики начала ХХ века) //Славянские языки в свете культуры: Сб. научн. статей. – М.: ООО «А Темп», 2006. – С.289-295.
 • Григорук Светлана.Концепт белого цвета в русской поэзии серебряного века //Вісник Харківського національного університету імені В.Каразіна. – Харків, 2004. – №631. Серія філологія. – Вип.41. – С.172-176.
 • Григорук Светлана.Лексико-семантические трансформации цветообозначений в художественном переводе (на материале украинских переводов лирики А.Блока и С.Есенина) //Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2004. – № 49. – Т.2. – С.103-105.
 • Григорук Светлана.Концепт синего цвета в поэзии Георгия  Иванова //Культура народов Причерноморья. Научный журнал.  – Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2003. – № 44. – С.125-129.
 • Григорук Светлана.Концепт цвета в русской и украинской народной паремиологии (аксиологический аспект) //Слово. Фраза. Текст: Сб. научн. статей к 60-летию проф. М.А. Алексеенко. – М.: Азбуковник, 2002. – С.137-144.
 • Григорук Светлана.Проблема толкования основных цветообозначений: традиции и перспективы лексикографического описания //Видатні вчені Львівського університету ХХ століття: Євген Володимирович Кротевич (1901-1979). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С.505-514.
 • Григорук Светлана.Психологический аспект исследования поэтической колористики // Вісник Харківського національного університету. Серія філологія. – № 491. – Харків, 2000. – С.612-615.
 • Григорук Светлана.Колористическая лексика в моделировании поэтической картины мира А.С.Пушкина //Вісник Львівського універ­ситету. Сер. філологічна. – 2000. – Вип.28. – С.237-243.
 • Григорук Светлана. Психосемиотика цвета и семантика цветонаиме­нова­ний в восточно­славян­ских культурах и языках //Славянские народы и их культура в современном мире: Материалы международной научной конференции. – Гомель: БелГУТ, 1996. – С.196–197.

Biography

1992 – graduated from the Ivan Franko State University in L’viv, Faculty of Philology.

1993– 1996 – postgraduate studies (Ivan Franko National University in L’viv).

1998 – defended the thesis for the Candidate of Philological Sciences (PhD) “Colouristic vocabulary in the poetry of G.R. Derzhavin (within the context of poetic speech of the epoch)”. – O. PotebniaInstitute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv).

1999–2003 – Lecturer at the Department of Russian Philology at the Ivan Franko National University in L’viv.

2003–2017– Associate Professor at the Department of Russian Philology at the Ivan Franko National University in L’viv.

Since September 2017 – Associate Professor at the Department of General Linguistics at the Ivan Franko National University in L’viv.

Schedule

Page with teachers schedule not found!