ГРИГОРУК Світлана

Посада: доцент кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-56

Електронна пошта: svitlana.hryhoruk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Лінгвосеміотика, перекладознавство, лінгвокультурологія, лінгвістична поетика, лексична семантика, історична лексикологія.

Курси

Публікації

Статті

2020

 • Григорук Світлана. Особливості відтворення звертань у російських перекладах новел В. Стефаника: комунікативно-прагматичний аспект // Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали Міжнародноїнауково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: Класичний приватнийуніверситет, 2020. – С.74-78.
 • Григорук Світлана. Особливості відтворення кольоропозначень у поетичному перекладі (на матеріалі україномовних перекладів поезій С. Єсеніна) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав, 2020. – Вип. 63. – С.62-64. – Режим доступу:

2019

2018

 • Григорук Світлана. Відповідники лексем на позначення концептів негативних емоцій у російському перекладі ліричної драми І.Франка «Зів’яле листя» //Філологія та лінгвістика у сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 серпня 2018 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. C.74–79.
 • Григорук Светлана. Особенности воспроизведения речи персонажей новелл В. Стефаника в русских переводах В. Россельса // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland», Stalowa Wola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. Stalowa Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Volume 2. S.179–182.

2017

 2016

2015

 • Григорук Светлана. Репрезентация семантики основных цветообозначений в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». Одеса, 2015. Вип. 15. Т.1. С.26-28.
 • Григорук Светлана. Воспроизведение контекстуальной семантики обращения «небого» в русских переводах новелл В.Стефаника //Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція, м.Одеса, 25-26 грудня 2015 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. С.93–97.

 2014

 • Григорук Світлана. Творчість Миколи Гоголя в оцінці Івана Франка / С. І. Григорук, І. А. Єременко // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2014. – № 3(110). – С. 41-44.

2013

2012

 • Григорук Светлана. Возможности использования «Русско-украинского словаря словосочетаний» Л.Г. Савченко в практике обучения переводу // Słowo. Tekst. Czas XІ. Frazeologia slowianska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym. – Szczecin – Greifswald, 2012. – С.505–512.

2011

 • Григорук Світлана. Поезії Богдана Ігоря Антонича в перекладах Зигмунда Левицького: особливості відтворення сенсорних характеристик образів дерев //«Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації: збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.  – (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»; вип. 11). – С.385-394.
 • Григорук Светлана. Воссоздание авторского художественного целого в поэтических переводах Г. Кочура и Д. Павлычко //Вісник Запорізького національного університету:  Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. –  № 2. – С.16-21.

 2010

 • Григорук Светлана. Коннотации наименований лазурного цвета в поэзии  русских символистов //Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych.    – Szczecin – Greifswald: Print Group Sp. z o.o., 2010. – С.158-166.

2009

 • Григорук Світлана. Вірш О. Блока «Поздней осенью из гавани…» в перекладі Г. Кочура: особливості відтворення поетичної картини світу //Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: до 100-річчя від дня народження Майстра: Матеріали ІУ Міжнар. наук. конф. (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.173–182.
 • Григорук Светлана. Концепт синего цвета в поэзии А. Блока //Русская филология: Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды. Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы. – Харьков, 2009. – № 3 (40). – С. 43-49.

2008

 • Григорук Светлана. Аверченко А.; Максимов В.; Пришвін М.; Твардовський О.; Тихонов М.; Шаламов В. // Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови, Р.Шуста. – Львів: Літопис, 2008. – С.11-12; 502;  664-665; 795; 799-800; 935.
 • Григорук Світлана. “Зів’яле листя” І. Франка в перекладі А. Ахматової: особливості відтворення емоційних концептів //Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – Симферополь: Изд-во Таврического нац. ун-та им.В.И.Вернадского, 2008. – № 137. – Т.1. – С.102-105.

 2007

 • Григорук Светлана. Ориентация на широкий авторский контекст в поэтическом переводе //Język. Człowiek. Dyskurs.  – Szczecin: Wydawca Print Group D.Krzanowski, 2007.  – S.405-411.
 • Григорук Світлана. Іван Франко як дослідник, перекладач та популяризатор творчості Миколи Гоголя / С. І. Григорук, І. А. Єременко //Jezyk. Czlowiek.Dyskurs. – Szczecin: Wydawca Print Group D.Krzanowski, 2007. – S.439-445.
 • Григорук Светлана. Художественно-изобразительное и лингвостилистическое новаторство поэзии Г.Р.Державина (на материале языковых средств колористики) //Русская филология.  Украинский вестник: Республиканский      научно-метод. журнал. – Харьков, 2007. – №4 (34). – С.22-27.
 • Григорук Світлана. І.Франко і М.Гоголь: до  125-річчя  видання поеми “Мертвые души” українською мовою / С. І. Григорук, І. А. Єременко // Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. – Симферополь, 2007. – Т.20 (59). – № 4. Серия. Филология.– С.318-322.
 • Григорук Светлана. Модуляция в поэтическом переводе // Ритми сучасної філології: до 50-річчя проф. Т.А.Космеди: Зб. наук. статей.  – Львів: ПАІС, 2007. – С.253-263.

2006

 • Григорук Светлана. Ассоциативная связь цветовых и эмоциональных концептов (на материале русской лирики начала ХХ века) //Славянские языки в свете культуры: Сб. научн. статей. – М.: ООО «А Темп», 2006. – С.289-295.

2004

2003

2002

 • Григорук Светлана. Концепт цвета в русской и украинской народной паремиологии (аксиологический аспект) //Слово. Фраза. Текст: Сб. научн. статей к 60-летию проф. М.А. Алексеенко. – М.: Азбуковник, 2002. – С.137-144.
 • Григорук Светлана. Проблема толкования основных цветообозначений: традиции и перспективы лексикографического описания //Видатні вчені Львівського університету ХХ століття: Євген Володимирович Кротевич (1901-1979). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С.505-514.
 • Григорук Светлана. Фразеологизмы с цветовым компонентом как носители этнокультурной информации (на материале сборника В.Даля «Пословицы русского народа») //Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования: Сб. научных работ. – Киев: Изд.-полиграф. центр «Київський університет», 2002. – С.132-134.

 2000

 • Григорук Світлана. Концепт кольору в українській та російській релігійній поезії //Історія релігій в Україні: Праці ХІ Міжнародної наукової конференції, 16-19 травня 2001 р. – Львів: Логос, 2001. – Кн.2. – С.273–279.
 • Григорук Светлана. Концепт Беларусь в поэзии Максима Танка (на материале русскоязычных переводов) //Бела­рускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: Матэрыялы ІІ Міжнароднага кангрэса, 17-19 мая 2000 г. – Мінск, 2001. – Кн.3. – Ч.1. – С.52-57.
 • Григорук Світлана. Прагматичні функції колористичної лексики у художньому тексті (на прикладі поезії Г.Державіна) //Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – 2000. – Вип.29. – С.183-189.
 • Григорук Светлана. Психологический аспект исследования поэтической колористики // Вісник Харківського національного університету. Серія філологія. – № 491. – Харків, 2000. – С.612-615.
 • Григорук Светлана. Колористическая лексика в моделировании поэтической картины мира А.С.Пушкина //Вісник Львівського універ­ситету. Сер. філологічна. – 2000. – Вип.28. – С.237-243.

 1998

 • Григорук Светлана. Специфика колористики поэтического текста Г.Р.Державина //Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. – № 177. Slavica Stetinensia. – 1998. – № 6. – С.97–103.

1997

 • Григорук Светлана. Цветовая лексика в поэти­ческой речи Г.Держа­вина (на материале наиме­нований со значением синего тона) //Мова і соціальні процеси: Вісник Львівського держав­ного університету ім.І.Франка. Серія філологічна. – Львів, 1997. – Вип.26. – С.95-100.

 1996

 • Григорук Светлана. Уникальные колоризмы в поэтическом тексте Г.Дер­жавина//Słowo. Tekst. Czas. Materiały z Międzynarodowej Konferencji naukowej. – Szczecin: Uniwer­sytet Szczecinski, 1996. – С.147-152.
 • Григорук Светлана. Психосемиотика цвета и семантика цветонаиме­нова­ний в восточно­славян­ских культурах и языках //Славянские народы и их культура в современном мире: Материалы международной научной конференции. – Гомель: БелГУТ, 1996. – С.196–197.

1994

 • Григорук Світлана. Проблеми мовної коло­ристики у працях філологів Львівського університету// Українська філологія: досягнення, перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1994. – С.95-99.

 

Наукова біографія

Мовознавець, кандидат філологічних наук (1999), доцент (2005).

1992 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1993-1996 роках навчалася в аспірантурі.

У вересні 1998 року в Інституті мовознавства імені Олександра Потебні НАН України (м. Київ) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук “Колористична лексика в поезії Г. Державіна (у контексті поетичного мовлення епохи)”.

У 1999–2003 роках – асистент,  2003–2017 роках – доцент Кафедри російської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2017 року – доцент Кафедри загального мовознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!