Лінгвістика реклами («Українська мова та література», «Середня освіта (Українська мова та література)»

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664доцент ГРИГОРУК СвітланаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛл-31, ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Курс  «Лінгвістика реклами» покликаний дати студентам уявлення про предмет і завдання лінгвістичного рекламознавства як новітнього напряму лінгвістичних досліджень.

Об’єкт вивчення курсу – явища вербальної та невербальної рекламної комунікації як організованої системи з певним інвентарем елементів та функціонально зумовленими структурованими відношеннями між ними. Предмет дослідження –лінгвістичні та семіотичні  особливості рекламних текстів і моделі їх породження.

 Мета курсу – дати  теоретичне обґрунтування особливостей рекламного дискурсу та ознайомити студентів з моделями рекламних текстів різного типу, що функціонують у сучасному комунікативному просторі.

Завдання курсу:

 • навчити студентів осмислювати складний багатоаспектний феномен реклами з лінгвістичних позицій;
 • показати, що сучасні теорії мовознавства є підґрунтям для такої прикладної галузі,  як створення рекламних текстів (вербальних і креалізованих);
 • навчити студентів усвідомлювати лінгвальні особливості рекламних текстів та засоби їх створення;
 • ознайомити студентів з основними принципами та прийомами створення рекламних текстів.

Курс допоможе студентам:

 • оволодіти основними принципами дослідження рекламних текстів, викладеними в працях сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників;
 • фахово аналізувати різнорівневі мовні засоби та стилістичні фігури у текстах реклами;
 • оволодіти навичками створення різножанрових рекламних текстів різного призначення;
 • оволодіти стратегіями і тактиками рекламного впливу за допомогою вербальних і невербальних засобів.

 Очікувані результати навчання:

знати:

 •  предмет та завдання курсу;
 • базові поняття курсу; метамову сучасного лінгвістичного рекламознавства;
 • основні напрями дослідження лінгвістики реклами;
 • види та форми реклами;
 • типологічні особливості рекламного дискурсу;
 • жанрову типологію рекламних повідомлень;
 • структуру рекламного тексту;
 • функції різнорівневих мовних одиниць  у рекламних текстах;
 • комунікативні стратегії й тактики реалізації сугестивно-маніпулятивного впливу в рекламному дискурсі;
 • основні принципи та прийоми створення рекламних текстів.

 вміти:

 • оцінювати здобутки вчених у розробці проблем лінгвістичного рекламознавства;
 • знаходити у рекламному  тексті та інтерпретувати різнорівневі мовні засоби: фонетичні, графічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні;
 • моделювати мовні і позамовні одиниці та конструкції, що функціонують у рекламі;
 • самостійно створювати рекламні тексти різних жанрів і різного призначення з використанням різних семіотичних кодів;

застосовувати набуті знання і вміння у практиці викладання рідної чи іноземної мови, зокрема пропонувати завдання, спрямовані на аналіз і конструювання рекламних текстів.Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Булах Т.Д. Реклама у видавничій справі: навч. посібник. – Харків: Форт, 2011.
 1. Гузенко С. В. Прагмалінгвістика рекламного дискурсу: монографія. – Миколаїв: Іліон, 2014.
 2. Джефкінс Ф. Реклама: практ. посіб. /пер. з 4-го англ. вид. О.О.Чистякова; доповнення і редакція Д. Ядіна]. – К.: Т-во Знання, 2008.
 3. Зірка В. В., Кожушко С.П., Столярова Л. П. Словник рекламних термінів: російсько-українсько-англійський. –Дніпропетровськ: ДУЕП, 2006.
 4. Іванова І. Б. Еволюція лінгвостилістикирекламного дискурсу в мовному просторі України.  – Харків: Юрайт, 2016.
 5. Іванова І. Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект: монографія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Харків: Юрайт, 2016.
 6. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі: монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2013.
 1. Кутуза Н.В. Комунікативна сугестія  в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект: монографія. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018.
 2. Кутуза Н.В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015.
 3. Кутуза Н.В., Ковалевська Т. Ю. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів. – Одеса: Астропринт, 2011.
 1. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі / [Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кондратенко, Н. В. Кутуза та ін.; за заг. ред. О. В. Александрова]. – Одеса: Астропринт, 2009.
 2. Рекламний креатив: навч. посібник / Укладачі: О.І.Вікарчук, О.О. Калініченко, С.М. Ніколаєнко, І.О. Пойта. – Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2018.
 3. Різун В. В. Лінгвістика впливу: монографія / Різун В.В., Непийвода Н. Ф., Корнєєв В. М. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005.
 4. Хавкіна Л.М. Сучасний український рекламний міф: монографія. – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2010..
 5. Benedikt A. Reklama jako proces komunikacji. – Wrocław: Astrum, 2005.
 6. Budzyński W. Reklama. Techniki skutecznej perswazji. – Warszawa: Poltext, 2006.
 7. Cook G. The Discourse of Advertising. – 2nd edition. – New York, 2001.
 8. Goddard A. The Language of Advertising: Written Texts. – London; New York, 2002.
 9. Hackley C. Advertising and Promotion: Communicating Brands. – London, 2005.
 10. Spychalska M., Hołota Słownik sloganów reklamowych. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 11. Vestergaard T., Shroder K. The Language of – Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1985.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус