Практика

Інформація про навчальні, виробничі та педагогічні практики

 

Фольклористична практика

(тип практики – навчальна; семестр – 2; тривалість – 3 тижні)

Студентська фольклористична практика – навчальна форма польового фольклористичного дослідження. Фольклористичне польове дослідження – це наукове дослідження, яке проводять безпосередньо серед народу з метою збирання відомостей про побутування фольклорної традиції: фольклорний репертуар, носіїв фольклору, обрядовий, побутовий і суспільно-історичний контексти функціонування фольклору.

Фольклористична практика дає студентові-філологу унікальну можливість безпосередньо пізнати один з феноменів української національної культури – фольклорну традицію. Саме під час практики студенти розкривають для себе специфіку живого побутування фольклору, вчаться практично застосовувати теоретичні знання, здобуті на заняттях з усної словесності (фольклору). Записуючи явища фольклорної традиції, студенти також долучаються до важливої справи наукового вивчення та репрезентації фольклору рідного народу.

Фольклористична практика передбачає такі основні види навчально-дослідницької праці студента:

  • польова збирацька робота (збирання фольклорно-етнографічного матеріалу);
  • транскрибування фольклорно-етнографічного матеріалу;
  • архівне опрацювання зібраного фольклорно-етнографічного матеріалу

Детальну інформацію про підготовку і проведення фольклористичної практики можна переглянути на інтернет-сторінці практики.

 

Діалектологічна практика

(тип практики – навчальна; семестр – 4; тривалість – 3 тижні)

Курс української діалектології відіграє особливу роль у підготовці спеціаліста-словесника, оскільки під час його вивчення значно розширюються знання про різні форми існування мови – діалектну і літературну. Його мета –  дати студентові глибокі теоретичні знання про структуру діалектної мови, її територіальну диференціацію, сформувати навики практичного аналізу діалектних явищ.

Завершує цей курс діалектологічна практика,  розрахована на 135 год.  Вона відбувається у формі експедиційних виїздів у різні регіони України, розпочинається після завершення літньої екзаменаційної сесії четвертого семестру і триває перші три тижні липня. Під час її проведення студенти поглиблюють свої знання з української діалектології, ознайомлюються з конкретними говорами і говірками української мови, з’ясовують їхні фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості.

Діалектологічна практика дає студентам перші навики роботи в польових умовах, прищеплює їм знання та вміння, потрібні для майбутньої педагогічної та наукової діяльності. Записи діалектного мовлення є свіжим і в багатьох випадках надійним джерелом для вивчення української діалектології, історії української мови. Кращі матеріали діалектологічних експедицій студентів українського відділення філологічного факультету опубліковано у двох хрестоматіях:

  1. Говірки південно-західного наріччя української мови / Упорядник Н. М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 155 с.
  2. Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 238 с.

Детальну інформацію про підготовку і проведення діалектологічної практики можна переглянути на інтернет-сторінці практики.

 

Педагогічна практика

(тип практики – навчальна; семестр – 7; тривалість – 6 тижнів)

Педагогічна практика – організаційна форма навчання, яка є важливою сполучною ланкою між теоретичною та практичною діяльністю студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Головна мета педагогічної практики – формування у студентів системи педагогічних умінь та навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань та вмінь, набутих у курсах педагогіки, психології, методики викладання української мови та літератури; забезпечення цілісної системи навчально-виховної роботи з учнями з виконанням функцій вчителя української мови та літератури і класного керівника; набуття досвіду самоорганізації педагогічної діяльності, стимулювання та розвиток пізнавальної активності, життєдіяльності учнів та організації взаємодії з ними.

Терміни проходження практики. Педагогічна практика студентів 4 курсу філологічного факультету спеціалізацій “Українська мова та література”, “Польська, чеська, словацька, болгарська, сербська, словенська, хорватська, російська мова та література”, “Арабська, перська, японська мова та література” триває шість тижнів з відривом від навчання у сьомому семестрі навчального року за спеціальністю “Українська мова і література”.

Детальну інформацію про підготовку і проведення педагогічної практики можна переглянути на інтернет-сторінці практики (за спеціалізаціями):

 

Педагогічна практика (ліцеї, гімназії та ін.)

другий (магістерський) рівень вищої  освіти

(тип практики –  навчальна ; семестр – 3; тривалість – 6 тижнів)

Педагогічна практика передбачена як обов’язковий компонент практичної  підготовки здобувачів освітньо-професійної  програми “Середня освіта (Українська мова і література) другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності  014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Педагогічну практику магістранти проходять в третьому семестрі. Педагогічна практика як організаційна форма навчання, яка є важливою сполучною ланкою між теоретичною та практичною діяльністю,  займає важливе місце в особистісно-професійному становленні майбутніх фахівців зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Практику здобувачі проходять в ліцеях, гімназіях та інших закладах середньої  освіти.

Детальну інформацію про практику можна переглянути на інтернет-сторінці практики.

 

Педагогічна (асистентська) практика

другий (магістерський) рівень вищої  освіти

(тип практики –  навчальна ; семестр – 3; тривалість – 4 тижні)

Педагогічна (асистентська) практика магістрів-філологів – це дисципліна, яка дозволяє студентам-магістрам отримати досвід роботи в галузі освіти. Педагогічна (асистентська)  практика студентів-магістрів є важливою частиною професійної підготовки фахівців-філологів та логічним продовженням усіх видів практики і завершує практичну підготовку висококваліфікованих магістрів. Як результат – дає можливість магістрам долучитися до процесу викладання у вищій школі,  набути відповідного досвіду.

Детальну інформацію про практику можна переглянути на інтернет-сторінці практики.