Педагогічна практика (середня освіта, магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3ФЛо-21мдоцент КУПЧИНСЬКА Зоряна, доцент ТИМОШИК Галина
доцент ДОБОСЕВИЧ Уляна

Опис курсу

Наказ про педагогічну практику (середня освіта 2 курс магістри)

 

Педагогічна практика як організаційна форма навчання, яка є важливою сполучною ланкою між теоретичною та практичною діяльністю,  займає важливе місце в особистісно-професійному становленні майбутніх фахівців зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Практику здобувачі проходять в ліцеях, гімназіях та інших закладах середньої  освіти в третьому семестрі  в обсязі 9 кредитів (ECTS) – 270 годин самостійної роботи. Триває  практика 6 тижнів.

Головна мета педагогічної практики – формування у студентів системи педагогічних умінь та навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на практиці знань та вмінь, набутих у курсах педагогіки середньої школи, методики викладання української мови та літератури; забезпечення цілісної системи навчально-виховної роботи з учнями з виконанням функцій вчителя української мови та літератури і класного керівника; набуття досвіду самоорганізації педагогічної діяльності, стимулювання та розвиток пізнавальної активності, життєдіяльності учнів та організації взаємодії з ними.

Завдання педагогічної практики полягає в ознайомленні студентів-практикантів із управлінням освітою на рівні загальноосвітніх закладів; реалізації знань і умінь студентів, використанні сучасних підходів, необхідних для організації роботи загальноосвітніх закладів та управління ними, підвищення інтересу до професійно-організаторської діяльності, формуванні професійної майстерності, організаційно-педагогічних навичок, умінь творчо застосовувати теоретичні та методичні знання в практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Боровік О. Педагогічне проектування як показник творчого потенціалу вчителя. Херсон, 2010.
 2. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Київ, 1997.
 3. Використання хмарних технологій в освіті / [укл. Н. Каштан]. URL: https://naurok.com.ua/metodichka-vikoristannya-hmarnih-tehnologiy-v-osviti-44241.html
 4. Горошкіна О. М., Голуб Н. Б. Концепція навчання української мови учнів ліцею. К.: «Педагогічна думка», 2019.
 5. Забєйворота І. М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури. Запоріжжя, 2013.
 6. Зміст і технології шкільної освіти: збірник наукових праць. Київ, 2007.
 7. Ігрові технології на уроках української мови: 5-8 класи / [упоряд. Н. Б. Коржова та ін.]. Київ, 2012.
 8. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод. посіб. / [уклад. О. Пометун, Л. Пироженко]. Київ, 2002.
 9. Кабан Л. В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі. Народна освіта. 2017. Вип. 1 (31).
 10. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Київ: Ленвіт, 2000.
 11. Костів О., Сколоздра О. Методика викладання української мови: Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Посвіт, 2018.
 12. Кучеренко І. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в основній школі : монографія. Умань, 2014.
 13. Мелентьєв О.Б. Теорія і методика позашкільної освіти. Умань.: „АЛМІ‖, 2013.
 14. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури. Львів, 2011.
 15. Мирошниченко С. М. Удосконалення інтелектуально-креативних здібностей учнів шляхом використання технології розвитку критичного мислення на уроках української мови та літератури. Навчально-методичний посібник. Кременчук, 2022. URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4499
 16. Пентилюк М., Нікітіна А., Горошкіна О. Концепція когнітивної методики навчання української мови. Дивослово. № 8.
 17. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007.
 18. Пометун О. І. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. Київ, 2003.
 19. Рускуліс Л. В. Методика навчання української мови у схемах, таблицях, рисунках та коментарях. Навчальний посібник. Одеса, 2022.
 20. Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. Львів: Каменяр, 1998.
 21. Сокол І. Впровадження квест-технології в освітній процес: навчальний посібник. Запоріжжя, 2014.

Інтернет-ресурси:

http://mon.gov.ua

https://naurok.com.ua/

https://vseosvita.ua/

https://www.schoollife.org.ua/

https://osvita.ua/legislation/

e-pidruchnyky.net

Матеріали

Що потрібно зробити

Заліковий лист

Графік проведення уроків

Щоденник практики

Структура конспекту уроку

Схема аналізу відвіданого заняття

Аналіз професійної компетентності (катедра психології)

Методичні вказівки для виконання завдань ( каф. психології )

Зразок виховного заходу

Зразок виконання завдань (каф. психології)…

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус