КУПЧИНСЬКА Зоряна

Посада: завідувач кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: zoryana.kupchynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

історія мови, ономастика

Курси

Публікації

Монографії:

Публікації у фахових виданнях:

Закордонні публікації:

 Інші публікації:

 • Дослідження в галузі топономастики в НТШ  Матеріали наукового симпозіуму “Т. Шевченко і українська національна культура”. – Львів, 1990. – С. 104-106.
 • Купчинська З.О. Ономастичні проблеми на сторінках журналу “Рідна мова”// збірник “Словотвір як вияв динаміки мови”.– Т. 2. – Львів, 1994. – С. 5–6.
 • Купчинська З.О. Адаптовані іншомовні антропоніми як твірні основи відприсвійної топонімії// Збірник “Актуальні проблеми українського словотвору”.– Івано-Франківськ, 1995. – С. 89–90.
 • Купчинська З.О. Ташицький В. як ономаст// збірник “Українська філологія: досягнення і перспективи”. – Львів, – С. 137–139.
 • Купчинська З.О. Українські топоніми з формантом -ани в ХІХ-ХХ ст. // зб. “Ономастика східних слов’ян”. – К., 1996. – С. 41–42.
 • Купчинська З.О. До питання про ономастичний термін// збірник “Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення”. – Львів, 1996. – С. 143–148
 • Купчинська З.О. До питання про принципи укладання регіонального словника мікротопонімії //Сборник научных трудов по лексикографии. – Вып. 4. – Харків, 1997. – С. 101–102.
 • Купчинська З.О. Географічний термін – власна назва: лексико-семантичний зв”язок// збірник “Український правопис і наукова терміно­логія”. – Київ, 1997. – С. 124–130.
 • Купчинська З.О. Стратиграфія відприсвійних топонімів України / З.О. Купчинська // ЗНТШ. – Львів, –Т. ССХХХІV. – С. 261–280.
 • Купчинська З.О. До питання про спецкурс із ономастики// збірник “Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні”. – Київ, 1998. – С. 187–190
 • Купчинська З.О. До проблеми балто-слов”янських мовних взаємин // збірник “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Київ, 1999. – Ч. ІІ. – С. 37–44.
 • Купчинська З.О. Семантичний простір у межах опорних лексем-термінів яр-рівнина-гора (На основі матеріалів топонімії України) // збірник “Мовознавчі студії”. Праці сесій, конференцій, симпозіумів, “круглих столів” НТШ. – Том 13. – Львів, 2002. – С. 235–249.
 • Купчинська З.О. Про деякі історично-фонетичні зміни в системі української топонімії / З.О. Купчинська // До джерел. – Львів – Київ, 2004. – С. 302–313.
 • Купчинська З.О. Дещо з мікротопонімії Карпатського регіону / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2004. – К., 2004. – С. 107–114.
 • Купчинська З.О. Праслов’янський лексичний фонд – основа української архаїчної ойконімії (лексикографічний аспект) / З.О. Купчинська // Шостий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. – Київ – Донецьк, 2005. – Кн. 5. – С. 296–307.
 • Купчинська З.О. Семантична модель і семантичне поле (на матеріалі архаїчної української ойконімії / З.О. Купчинська // Традиційне і нове у вивченні власних назв. Тези доповідей міжнародної ономастичної конференції (Донецьк, 13–16 жовтня 2005). – Донецьк – Горлівка – Святогірськ, 2005. – С. 22–24
 • Купчинська З.О. Українські ойконіми з іє. коренем *ghel // *gel / З.О. Купчинська // Слово і доля. – Львів, 2005. – С. 271–277.
 • Купчинська З.О. Ареал українських ойконімів на –ів (до XIV ст. і XX  ст.) / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2007. –  К., 2007. – С. 158–166.
 • Купчинська З.О. Nomen negativum як твірна основа архаїчного ойконіма (назви з компонентом не-) / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2009. – К., 2009. – С. 76–87.
 • Купчинська З.О. Прикметники на *ьn як твірні основи ойконімів України / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2010. – К., – С. 137–146.
 • Купчинська З.О. Назви на -ич-і та -ан-и: від етнонімів до мікротопонімів / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2011–2012. – К. : Кий, 2012. – С. 131–140.
 • Купчинська З.О. Ойконімна архаїка України / З.О. Купчинська // Писемні пам’ятки: сучасне прочитання. – Львів, 2011. – С. 139–148.
 • Купчинська З.О. Соціально-історичний запит на власну назву поселення (на матеріалі архаїчної ойконімії України) / З.О. Купчинська // Україноцентризм наукового сумління. Зб. наук. пр. на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів, 2014. – С. 351–368.
 • Купчинська З.О. Стратиграфія та ойконімна ареалогія: до історії питання / З.О. Купчинська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – С. 226–230.
 • Купчинська З.О. Антропоніміка в Науковому товаристві ім. Шевченка // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2012. – С. 227 – 230.
 • Купчинська З.О. Ареальна лінгвістика (ареологія, просторова лінгвістика) // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2012. – С. 250 – 252.
 • Купчинська З.О. Ареал архаїчних ойконімів на *-inъ у ХХ столітті // Діалектологічні студії. 10. Традиції і новаторство. – Львів, 2015. – С. 504–518.
 • Купчинська З.О. Вондрак Вацлав / З. О. Купчинська // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”.– Львів, 2016. – Т. 3. –  С.265–267.
 • Купчинська З.О., Здирко Т.М. Рукописна ономастична спадщина  Мирона Кордуби // Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія. – Київ – Луцьк: Терен, 2016. – Вип. 2 (17). –  С. 27–51.
 • Купчинська З. О. Архаїчні ойконіми на *-ьskъ: ареал і статистика до XIV і ХХ ст. / З. О. Купчинська // У координатах мови : зб. наук. праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук . – Л., 2016. – С. 265–310.
 • Купчинська З.О. Деантропонімна архаїчна ойконімія України: відкомпозити. IІІ.// Серце чистеє, думка чесная…: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. – Львів : 2018. – С. 491-511.
 • Купчинська З.О. Ономастична робота на кафедрі української мови Львівського національного університету ім. І. Франка // Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія. – Київ – Луцьк: Терен, 2016. – Вип. 2 (17). –  С. 11–17.
 • Купчинська З.О. Галицько-Волинське князівство крізь призму ойконімії (Володимирська, Луцька, Дорогобузько-Пересопницька землі)// Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Зб. наук. пр., присвячений 70-річчю від дня народження професора Петра Івановича Білоусенка. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС», ЛТД,  2018. – С. 73–83.
 • Купчинська З.О. Обговорення проекту нової редакції українського правопису (засідання президії НТШ 11 вересня 2018 року)// Вісник НТШ. –  Число 60. – Львів, 2018. – С. 25-26.
 • Купчинська З.О. До словника власних назв (на матеріалі архаїчної ойконімії України). IV. //У вимірах слова: збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан / упоряд. Олександра Антонів, Оксана Туркевич, Іванна Фецко. – Дрогобич: «Посвіт», 2019. – С. 296–310.
 • Купчинська З.О. Ойконімний ландшафт: історія його вивчення та перспективи дослідження // ІХ міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Зб. наук. статей. – Київ: Видавництво ІМФЕ, 2018. – С. 249–258.
 • Купчинська З.О. Антропонімний та ойконімний ареали: точки перетину: // Студії з ономастики та етимології. 2017–2018 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К., 2018. – С. 95 –104.
 • Купчинська З.О. До словника власних назв (на матеріалі архаїчної ойконімії України)//На сторожі слова: зб. наук. праць на пошану професора Василя Грещука. –  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. –  С. 171 – 182.
 • Купчинська З.О. Ретро- і перспектива Львівської ономастичної школи// Львівська ономастична школа : Хрестоматія / [відп. ред. Купчинська З. О.]. – Львів, 2019. –  С. 4–28.
 • Купчинська З.О. Про ХVIII Всеукраїнську ономастичну конференцю // Вісник НТШ. –  Число 62. – Львів, 2019. – С. 116–117.
 • Купчинська Зоряна.  Мікротопонімія Львівщини з компонентом ЗА// Записки  НТШ. Праці філологічної секції.  –  Том 272. – Львів, 2019. – С. 443–459.
 • Купчинська Зоряна.  До питання порівняльно-історичної ойконіміки.  URI:http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17614С. 69–72. 
 • Купчинська Зоряна.  До словника власних назв (на матеріалі архаїчної ойконімії України). V. // До глибин сутности мови. Зб.наук. праць на пошану проф. Миколи Лесюка. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. – С. 196–203.
 • Купчинська Зоряна. Голоскевич Григорій / З. О. Купчинська // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2019. – Т. 4. – С. 116–118.
 •  Купчинська З.О. Львівська школа історичної ономастики// Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія. – Київ – Луцьк: Терен, 2020. – Вип. 5(20). –  С. 30–90.
 • Купчинська З.О. Ряшки та околиця // Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Іванівни Панько. – Львів: Растр-7,  2021. – С. 356–375
 • Купчинська Зоряна. Соціолінгвістика: Інтегральний напрям досліджень. Навчальна дисципліна: монографія/за ред Мацюк Г.П. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 29-30.
 • Купчинська З.О. Желехів і околиця// Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. – Львів: Растр-7,  2022. – С.437450.
 • Купчинська З.О. Яскравий представник Львівської ономастичної школи. Передмова до: Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища (походження, словотвір, поширення). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – С.7–22.
 • Купчинська Зоряна. ЮЛІАН  РЕДЬКО: МОВОЗНАВЕЦЬ, ПИСЬМЕННИК,              ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК, МЕМУАРИСТ, ПЕРЕКЛАДАЧ // Світогляд. Київ: Національна академія наук України, 2023. 2022, No5 (103), С.41-47.

Рецензії: 

 • Купчинська Зоряна. Гринчишин Дмитро/ З. О. Купчинська // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2019. – Т. 4. – С. 284–287.
 • Купчинська Зоряна. Грунський Микола/ З. О. Купчинська // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2019. – Т. 4. – С. 354–357.
 • Купчинська Зоряна. Гумецька Лукія/ З. О. Купчинська // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2019. – Т. 4. – С. 431–435.
 • Купчинська Зоряна. Ґартнер Теодор/ З. О. Купчинська // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2019. – Т. 4. – С. 500–502.
 • Купчинська Зоряна. Східне Полісся: мікротопонімія в контексті регіональної лексичної системи  (рец. на Шклярык В. А. Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы / В. А. Шклярык. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 196 с.) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 72. – Львів, 2020. – Ч.І. –  С. 344–346.
 • Купчинська Зоряна.  Дещо про українські прізвища (рец. на Анатолій Поповський. Дещиця про українські прізвища.  – Дніпро : ЛІРА, 2020. – 304 с. ) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 72. – Львів, 2020. – Ч.І. –  С. 360– 362.
 • Lushnycky Alexander, Ph. D. Ukrainians of the Delaware Valley. Images of America. – Charleston, SC: Arcadia pub., 2009 // Вісник НТШ.. – Ч. 44. – Львів, – С. 70–71.
 • Українці всюди українці (рецензія на книгу-альбом О. Лужницького “Українці Великої Філадельфії”) // Вісник НТШ. – Ч. 40. – Львів  –  С. 61–63.
 • Нові здобутки істориків мови // Діалектологічні студії. 1. Мова в часі і просторі. – Львів, 2003. – С. 401–405. (рецензія на „Словник української мови ХVI – першої половини ХVII ст.”)
 • Все-таки видано // Урок української. – №1. – С. 64. (рецензія на монографію Фаріон І.Д. „Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини кін. ХVIII – поч. ХIХ ст.”)
 • Купчинська З.О. Рец.: Цілісне дослідження антропонімії Холмщини XVIXVII ст. (Irena Mytnik. Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVIXVII wieku. –  Warszawa,  2017. –  320 s. Irena Mytnik. Słownik historycznoetymologiczny antroponimii ziemi chełmskiej XVIXVII wieku. –  Warszawa,  2017. –  318 s.) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 71. – Львів, 2019. – Ч.ІІ. –  С. 450-452.
 • Zoriana KUPCHYNSKA. DOCUMENTS OF THE EARLY MODERN AGE AS A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE SOURCE SCIENCE OF UKRAINE(a peer-review of the collection: Documents of Bratslav Voivodeship in 1607 – 1648 from the Pisochynskis’ archive / Editors M. Krykun, O. Piddubniak, O. Vinnychenko.Lviv–Vinnytsia, 2022. 1023 p.)
 • Купчинська Зоряна. Документи ранньомодерної доби як вагомий внесок у джерелознавство України  (рецензія на збірник: Документи Брацлавського воєводства 1607–1648 років з архіву Пісочинських //Упорядники М.Крикун, О. Піддубняк, О. Вінниченко.  Львів–Вінниця, 2022.  1023 с.) // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич, 2023. Випуск 27. С. 272–276.
 • Желехівський Євген-Іронім / З. О. Купчинська // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2023. – Т. 5. –  С. 614–617.
 • Дидик-Меуш Ганна / З. О. Купчинська // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2023. – Т. 5. –  С. 148–150.

Методичні публікації:

 • Купчинська З.О. Практичні заняття з курсу “Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія”. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 52 с.
 • Купчинська З.О. Програма для збирання мікротопонімії та географічної номенклатури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 22 с.
 • Купчинська З.О. Практичні заняття з курсу “Історична граматика української мови”. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 28 с.
 • Зоряна Купчинська, Володимир Пілецький. Історична граматика української мови. Збірник практичних і тестових завдань. – Львів, 2011. – 108 с.
 • Зоряна Купчинська, Володимир Пілецький.Історична граматика української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. – Львів, 2013. – 196 с.
 • Зоряна Купчинська, Володимир Пілецький. Історична граматика української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. – Львів, 2014. – 295 с.

Біографія

Народилася 26 лютого 1964 року у Львові, закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка  у 1986 році, 1986 -1990 працювала вчителем української мови і літератури у середній школі, 1990 – 1993 – навчання в аспірантурі на кафедрі української мови ЛНУ ім. І.Франка. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Лексико-семантична і словотвірна структура географічних назв на –ин, –ів (територія України, Х–ХХ ст.)(Львів).

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: “Стратиграфія архаїчної ойконімії України”.

Методичні матеріали

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!