Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛу-11мпрофесор КУПЧИНСЬКА Зоряна
232ФЛу-11мпрофесор КУПЧИНСЬКА Зоряна

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Магістерський семінар» є створення для магістрантів сприятливого фахового середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш відповідних методів його проведення та опрацювання наукової літератури за напрямом; формування практичних знань, необхідних для належної підготовки та успішного захисту магістерської роботи.

 

Завдання:

 • створити навчально-наукову дослідницьку групу, робота в якій допоможе магістрантам здійснювати наукові дослідження на належному рівні та відповідно до встановленого плану;
 • сформувати в магістрантів цілісне теоретичне уявлення про методологію наукового пізнання;
 • ознайомити учасників семінару з вимогами до наукових досліджень, основами їх планування, організації;
 • ознайомити магістрантів із науковими методами, які застосовуються в процесі дослідження;
 • передати магістрантам знання та вміння зі здійснення пошукової та творчої діяльності в професійній сфері;
 • навчити магістрантів здійснювати наукові комунікації, брати участь у публічному обговоренні результатів науково-дослідної діяльності на різних етапах виконання магістерської роботи;
 • спрямувати магістрантів у сучасне русло гуманітаристики, адже магістерська робота має містити покликання на відповідний досвід не лише мовознавства та літературознавства, а й на досягнення суміжних наук.

 

У результаті вивчення курсу магістрант повинен знати:

 • методологію наукового пізнання;
 • сучасні наукові дослідження з проблематики своєї наукової теми, зокрема бути всебічно обізнаним із історіографією, щоб у своїй роботі врахувати напрацювання попередників;
 • сучасні тенденції, напрями і закономірності розвитку української науки;
 • принципи організації наукової діяльності та наукових досліджень;
 • алгоритми постановки теми, проблеми та мети наукового дослідження;
 • принципи системного мислення у науковій діяльності;
 • основи методології емпіричних досліджень;
 • методи теоретичних та прикладних досліджень;
 • технологію роботи над магістерською роботою;
 • особливості постановки і доведення наукової проблематики, адже магістерська робота – це самостійне дослідження, теоретичний та практичний матеріал якого має бути  викладено конкретно, логічно й аргументовано, без надмірного цитування, з перевагою власних оцінок і думок випускника як автора;
 • технологію презентації, захисту та впровадження результатів наукових досліджень.

 

повинен вміти:

 • ефективно організовувати науково-дослідну діяльність;
 • аналізувати сучасні процеси розвитку мовознавства/літературознавства і вибирати адекватні методи наукових досліджень;
 • формулювати тему, проблему та мету наукового дослідження;
 • виділяти об’єкт і предмет дослідження;
 • розробляти план проведення науково-дослідних робіт;
 • вибирати й ефективно використовувати сучасну методологію дослідження;
 • здійснювати системний підхід до дослідження явищ і процесів;
 • проводити наукові дослідження із застосуванням емпіричних методів;
 • виконувати обробку емпіричного фактажу;
 • формулювати гіпотези, розроблювати класифікації, отримувати і обґрунтовувати наукові результати з використанням методів теоретичного дослідження;
 • ефективно використовувати існуючі інформаційні ресурси з різних джерел, аналізувати й обробляти інформацію;
 • застосовувати сучасні методи та інструменти наукового дослідження;
 • виконувати оформлення, презентацію, захист та           впровадження  результатів науково-дослідної роботи;
 • аналізувати, оцінювати і порівнювати різні теоретичні концепції в галузі дослідження і робити висновки;
 • проводити самостійне наукове дослідження, що характеризується академічною доброчесністю;
 • генерувати власні нові наукові ідеї, доводити їх до кола зацікавлених осіб, розширюючи межі наукового пізнання;
 • демонструвати уміння самостійно аналізувати мовне явище або ж літературний твір та обґрунтовувати власну інтерпретацію наукової проблеми;
 • оцінювати достовірність результатів наукових досліджень;
 • провадити наукову дискусію.

Рекомендована література

Базова 

 • Вержиховська О.М., Гурський В.А., Плахтій М.П. Науково-дослідна діяльність у галузі освіти.: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2015. 137 с.
 • Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний посібник. Харків : ХНАУ, 2017. 272 c.
 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII/ https://zakon.rada.gov.ua/
 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015р. № 848- VIII/https://zakon.rada.gov.ua/
 • Каламбет С.В. Методолія наукових досліджень: Навчальний посібник. Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. 191 с.
 • Карпаш О.М., Райтер П.М., Карпаш М.О. Методологія наукових досліджень. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 253 с.
 • Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень. К.: Алерта, 2014. 622 с.
 • Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010.
 • Постанова КМ України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23.03.2016р.№261/https://zakon.rada.gov.ua/
 • Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник. К.: Знання, 2005.309 с.
 • Ференц Н. Сучасні методологічні засади літературознавства: навчально-методичний посібник. Ужгород, 2021. 140 с.

 

Додаткова 

 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. 70 c.
 • Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навчальний посібник длястудентівтавикладачіввищихнавчальнихзакладів. Київ: Форум, 2000. 271 с.
 • Асіїв Л. В. Курсова робота з українського мовознавства: Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи (для студентів ІІ курсу філологічного факультету спеціальностей 035 Філологія (спеціальність 035.01 Українська мова та література) і 014 Середня освіта (спеціалізація 014.01 Українська мова та література)/ Львів: ВЦ ЛНУ, 2018.
 • Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень. К.: Центр учбової літератури, 2014. 142с.
 • Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи : навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. К. : Центр навчальної літератури, 2005. 396 с.
 • Глущенко В. А. Лінгвістичний метод і його структура. Мовознавство. 2010. № 6.  С. 32–44.
 • Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник. Луганськ, 2004.  21 с.
 • Денисюк І. Франкова концепція національної літератури // Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. Львів: [У надзаг.: Львівський національний університет імені Івана Франка], 2005.  Т. 2: Франкознавчі дослідження.  С. 299–305.
 • ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальнівимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація).  З внесеними поправками. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302- pdf
 • Зосимов А. М. Дисертаційні помилки: монографія. Х. : ІНЖЕК, 2009.  264с.
 • Комплексна експертиза дисертаційних робіт: економічні спеціальності: [рекомендації] / Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Черніг. держ. технол. ун-т МОНМСУкраїни; [уклад.: Кизим М. О. та ін.]. Х. : ІНЖЕК, 2012. 118 с.
 • Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 176 с.
 • Корнієнко І. А. Наукові основи курсової роботи: методичні рекомендації. Миколаїв, 2005. 26 с.
 • Кравченко Н. К. Методи лінгвістичних досліджень: URL:  http://discourse.com.ua/lekcii/
 • Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний посібник. Полтава: Оріяна, 2012.  183 с.
 • Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навч.- метод. посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007.  40 с.: URL:  http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream
 • Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : Навчальний посібник. / С. У. Гончаренко, П.М. Олійник, В. К. Федорченко та ін. ; за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника.  К. : Вища шк., 2003.  323 с.: іл.
 • Микитюк В. Педагогічні концепти Івана Франка (теорія та методика навчання літератури) : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 408 с.
 • Мороз І. В. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. Київ, 1997.  56 с.
 • Мосейчук О. М. Методи проведення лінгвістичних досліджень: нав.- метод. посіб. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2012.  75 с.
 • Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентів-філологів: метод. рекомендації / Уклад. О. Штонь, В. Буда. Тернопіль, 2000.  21 с.
 • Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації: Навчальний посібник. Запоріжжя : КПУ, 2015. 235с.
 • Русанівський В.М. Методологія, теорія і часткові методи лінгвістичних досліджень // Мовознавство.   № 2.  С. 3–12.
 • Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава: Довкілля-К, 2008.
 • Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти. Київ: Вид.центр КНЛУ, 2003.  120 с.
 • Чернілевський Д.В. Методологія наукової діяльності: Навчальний посібник.: Вид. 2-ге, допов. Вінниця, 2010.
 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. К.: Знання, 2006.  307с.
 • Burzyńska А., Markowski M. Teorieliteratury ХХ wieku: podręcznik.  Kraków : WydawnictwoZnak, 2006. 514 s.
 • Ingarden R. O dzieleliterackim. Badania z pograniczaontologii, teoriijęzyka i filozofiiliteratury. Warszawa : PaństwoweWydawnictwoNaukowe, 1988. 494 s.
 • Półturzycki J. Dydaktykadlanauczycieli. Toruń : Wydawnictwо A. Marszałek, 2001.  322 s.
 • Witzenbacher K. DieUnterrichtsplanung / K. Witzenbacher // Metodykaliteratury. Opracowania. Т. 2.  Warszawa : «PLEJADA» S.C., 2002. S. 531–537. (Переклад з німецької).

 

Матеріали

Купчинська З., Микитюк В., Асіїв Л. Магістерський семінар: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні наукиз а спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.01 – Українська мова та література.  Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 20 с.

Асіїв Л.В., Купчинська З.О. Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.01 Українська мова та література (освітня програма “Українська мова та література”). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 43с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус