Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Немає
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛо-11мдоцент КУПЧИНСЬКА Зоряна
1032ФЛо-11мдоцент КУПЧИНСЬКА Зоряна

Опис курсу

Магістерський семінар» дозволить здобувачам поглибити знання та вдосконалити навички, необхідні для написання магістерської роботи, зокрема для оптимального планування роботи над темою обраного дослідження, виконання теоретичного та практичного розділів, оформлення та презентації магістерської роботи, розвинути вміння планувати і здійснювати дослідницьку діяльність.

Метою навчальної дисципліни «Магістерський семінар» є створення для здобувачів сприятливого фахового середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш відповідних методів його проведення та опрацювання наукової літератури за напрямом; формування практичних знань, необхідних для належної підготовки та успішного захисту магістерської роботи.

Завдання:

 •   створити навчально-наукову дослідницьку групу, робота в якій допоможе здобувачам здійснювати наукові дослідження на належному рівні та відповідно до встановленого плану;
 •   сформувати в здобувачів цілісне теоретичне уявлення про методологію наукового пізнання;
 •  ознайомити учасників семінару з вимогами до наукових досліджень, основами їх планування, організації;
 •  ознайомити здобувачів із науковими методами, які застосовуються в процесі дослідження;
 •   передати здобувачам знання та вміння зі здійснення пошукової та творчої діяльності в професійній сфері;
 • навчити магістрантів здійснювати наукові комунікації, брати участь у публічному обговоренні результатів науково- дослідної діяльності на різних етапах виконання дисертаційної роботи;
 • спрямувати здобувачів у сучасне русло гуманітаристики, педагогічної думки, адже магістерська робота має містити покликання на відповідний досвід не лише мовознавства, літературознавста чи педагогіки, а й на досягнення суміжних наук.

Рекомендована література

Основна :

 1. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
 2. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во Закарпатського ун-ту, 2003. 62 с.
 3. Вержиховська О.М., Гурський В.А., Плахтій М.П. Науково- дослідна діяльність у галузі освіти.: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2015. 137 с.
 4. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. О.І. Гуторов. Харків : ХНАУ, 2017. 272 c.
 5. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
 6. Каламбет С.В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. 191 с.
 7. Карпаш О.М., Райтер П.М., Карпаш М.О. Методологія наукових досліджень. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 253 с.
 8. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка. – Режим доступу: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and- tomorrow/documents/
 9. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. Вінниця : Нова Книга, 2013. 119 с.
 10. Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень. К.: Алерта, 2014. 622 с.
 11. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання): Науково-методичний посібник для студентів / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : Ленвіт, 2010. – 120 с.
 12. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник. К.: Знання, 2005. 309 с.
 13. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. С. 115–116.
 14. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Академія, 2010. 215 с.
 15. Ференц Н. Сучасні методологічні засади літературознавства: навчально-методичний посібник. Ужгород, 2021. 140 с.
 16. Ясіновська Оксана. Наукова робота студентів-лінгвістів: навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, виправлене і доповнене. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 356с.

Додаткова:

 • Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70.
 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. No 1556-VII/ https://zakon.rada.gov.ua/
 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015р. No 848- VIII /https://zakon.rada.gov.ua/
 • Постанова КМ України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23.03.2016р. No261/https://zakon.rada.gov.ua/

Інформаційні ресурси

 • Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
 • Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lnulibrary.lviv.ua/
 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
 • Інтернет-ресурси
 • Committee on Publication Ethics. URL: https://publicationethics.org 2. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com
 • Google scholar. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
 • Committee on Publication Ethics. URL: https://publicationethics.org 9. Universal Decimal Classification. URL: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y
 • OpenScience in Ukraine(OSU). Комплексна підтримки наукових журналів в мережі Інтернет. URL:https://openscience.in.ua/doi-suffix.html
 • Scimago Journal & Country Rank. URL: https://www.scimagojr.com 12. SCOPUS. URL: https://www.scopus.com/home.uri

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус