Загальна ономастика

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232доцент КУПЧИНСЬКА Зоряна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216доцент КУПЧИНСЬКА Зоряна

Опис курсу

  Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна ономастика” є показати процес розвитку української ономастики, допомогти аспірантові засвоїти основні етапи формування і становлення української онімії, засвідчити її безперервний історичний розвиток та вдосконалення, з’ясувати взаємодію між окремими структурними ономастичними явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони розвитку власної назви

Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна ономастика” є:

1) сформувати необхідні теоретичні знання щодо сутності й природи власної назви, ономастичних теорій;

2)  ознайомити з терміносистемою ономастики;

3) репрезентувати  методи дослідження онімів;

4) ознайомити з галузями ономастики та проблемами, які пов’язані з функціонуванням імені в суспільстві.

У результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен

знати:

 • зміст і вектори розвитку сучасної ономастики;
 • методологію ономастичного аналізу;
 • історію дослідження онімів у світовій та вітчизняній практиці;
 • стан вивчення власних назв на сучасному етапі;
 • проблеми, пов’язані з функціонуванням різного рівня онімів у суспільстві.

вміти:

 • проводити ономастичний аналіз різних видів онімів,
 • застосовуючи сучасні методи і способи дослідження власних назв;
 • здійснювати аналітично-синтезуючу актуалізацію накопичених знань;
 • практично застосувати їх в процесі ономастичного аналізу.

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год.). Курс складається з 32 год. лекційних занять, 16 год. практичних занять та 42 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 3 год. аудиторних занять та 2,625 год. самостійної роботи.

 1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1

Ономастика як наука про власні назви.

Розділи ономастики. Сутність і природа оніма. Семантика онімів. Ознаки власних назв. Систематизація пропріативів. Типи назв і їх класифікації.

Тема 2

Апелятив і його онімізація.

Географічна номенклатура як джерело формування власних назв. Мотиваційна структура ономастикону. Етимологія онімії. Апелятизація оніма.

Тема 3

Синхронія і діахронія в ономастиці. 

Джерела вивчення власних назв. Історичні пам’ятки – основа діахронної ономастики. Хронологія назв людей і території. Проблеми синхронної онімії. Власна назва і суспільство. Соціолінгвістичний аспект вивчення номенів. Суспільно-історичні передумови виникнення власних назв.

Тема 4

Теоретична основа номінації.

Знакова сутність оніма. Принцип системності у назвотворенні. Соціально-історична обумовленість назви. «Топономастичні закони» П.Скока. Онімні універсалії.

Тема 5

Історія ономастики. Стан вивчення власних назв у славістиці й світововому науковому контексті.

Світова практика дослідження власних назв. Славістика й ономастика. Історія вивчення онімів в українському мовознавстві. Дослідження онімії на сторінках видань НТШ. Вивчення проблем ономастики в журналі “Рідна мова”.

Тема 6

Ономастичні школи України.

Поняття наукової та ономастичної школи. Львівська ономастична школа: історія формування, проблеми й персоналії. Дослідницькі центри, які займаються вивченням питань ономастики. Українська ономастична комісія  НАН України. Відділ ономастики в Інституті  української мови НАН України. Західнополіський ономастико-діалектологічний центр. Одеська ономастична школа. Донецька ономастична школа. Ужгородська ономастична школа.    Періодичні ономастичні видання. Всеукраїнські ономастичні конференції.

Тема 7

Методи та способи, аспекти  дослідження власних назв.

Найбільш поширені методи ономастичних студій: класифікація онімів; реконструкція імен та їх форм; етимологічний аналіз; словотвірний аналіз; структурний аналіз; формантний аналіз;  картографічний метод; статистичний метод;  ме­тод стратиграфії. Аспекти опрацювання онімної системи: лексикологічний, лексикографічний, семасіологічний,  термінологічний, типологічний, соціологічний, історичний, географічний, культорологічний.

Тема 8

Термінний корпус ономастики.

Словники ономастичної термінології. Загальнонаукові та спеціальні ономастичні терміни. Уніфікація ономастичної термінології. Структура онімного простору української мови.

Тема 9

Способи творення власних назв.

Онімізація і трансонімізація. Типи онімів. Моделі власних назв. Твірна основа. Закон ряду.

Тема 10

Типологія онімів.

Типологічна ономастика як частина загальної ономастики. Ономастична семасіологія. Онімна метафора. Онімна метонімія.  Топонімна синекдоха як універсальний принцип пропріальної номінації. Типологія онімізації апелятивів.

Тема 11

Онімна ареалогія.

Поняття онімного ареалу. Типи онімних ареалів. Онімний ландшафт окресленої території. Онімний простір, його склад та характеристика. Стратиграфія власних назв. Загальнослов’янський ономастичний атлас: історія, принципи укладання, проблеми і перспективи. Досягнення слов’янської ономастики в стратиграфічному опрацюванні власних назв.

Тема 12

Антропоніміка.

Склад сучасного та діахронного іменникá. Автохтонні та християнські імена. Давні слов’янські композити та відкомпозити. Відапелятивні назви людей. Адаптація канонічних імен. Розмовно-побутові варіанти імен.  Типи антропонімів, класифікації. Прізвище та прізвищева назва.  Способи творення прізвищ та прізвиськ.  З історії становлення українського прізвища. Імена по батькові. Псевдоніми. Криптоніми. Матроніми.

Тема 13

Топономастика.

Ойконімія. Гідронімія. Мікротопонімія. Інші різновиди топонімів. Автохтонні та запозичені   твірні бази топонімів. Семантичні класифікації за твірною основою. Структурні типи топонімів. Картографування ойконімії. Хронологія і статистика топонімів в діахронії та синхронії.

Тема 14

Літературно-художня ономастика.

Власні назви у художньому тексті. Їхня функція. Особливості функціонування літературно-художніх власних назв.  Зв’язок літературної ономастики з іншими галузями науки. З історії дослідження поетонімії. Школи літературної ономастики в Україні. Перспективи розвитку цієї галузі ономастики. Біблієоніми. Фольклорна ономастика.

Тема 15

Інші типи онімів та галузі ономастики.

Ергогіми. Прагматоніми. Хороніми. Хрематоніми. Космоніми. Зооніми.  Теоніми. Етноніми. Історія вивчення різноманітних типів онімів.

Тема 16

Ономастична лексикографія.

Словники антропонімів. Словники топонімів.  Етимологічні словники та онімний матеріал. Принципи укладання словників онімів.

Рекомендована література

 1. Безлай Ф. Назвотворчий процес у словенській мові / Ф. Безлай // Повідомлення української ономастичної комісії. – К. : Наук. думка, 1967. – Вип. 4. – С. 11–14.
 2. Бучко Д. Словник української ономастичної термінології / Д. Бучко, Н.Ткачова. – Х.: Ранок-НТ, 2012. – 256 с.
 3. Бучко Д.Г. Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя / Д.Г. Бучко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філолог. – 2004. – Вип. 34. – Ч. II. – С. 18–23; 154–164.
 4. Бучко Д.Г. Засади укладання Ономастичного атласу України / Д.Г. Бучко // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: мовознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. І. – С. 35–39.
 5. Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д.Г. Бучко. – Львів : Світ, 1990. – 144 с.
 6. Бушаков В.А. Історична топонімія Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.02.13 „Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії“ / В.А. Бушако. – К., 2005. – 37 с.
 7. Вербич С.О. Гідронімія басейну Верхнього Дністра. Етимологічний словник-довідник / С.О. Вербич. – К. : Пульсари, 2007. – 120 с.
 8. Волянюк І.О. Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопільщини ХІІ–ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / І.О. Волянюк. – Тернопіль, 2009. – 18 с.
 9. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / за ред. О.С. Мельничука. – К : Наукова думка, 1966. – 596 с.
 10. Габорак М.М. Семантико-словотвірні типи ойконімів Прикарпаття (XII–XX ст.) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Мирослав Михайлович Габорак. – Івано-Франківськ, 1999. – 208 с.
 11. Галас К.И. Топонимика Закарпатской области (названия населенных пунктов) : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. філол. наук : спец. 10.02.02 „Русский язык“ / К.И. Галас. – Ужгород, 1960. – 16 с.
 12. Герета Н.М. Ойконімія Північної Хмельниччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / Н.М. Герета. – К., 2004. – 20 с.
 13. Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / І.С. Гонца. – К., 2006. – 18 с.
 14. Гриценко П.Ю. Простір і час у лінгвістичній географії / П.Ю. Гриценко // Проблеми сучасної ареалогії. – К. : Наук. думка, 1994. – С. 102–110.
 15. Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови Х1V–ХV ст. / Л.Л. Гумецька. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – 298 с.
 16. Демчук М.О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців ХIV–ХVII ст. / М.О. Демчук. – К. : Наук. думка, 1988. – 172 с.
 17. Дика Л.Л. Ойконімія Східного Поділля (XIV–XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / Л.Л. Дика. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с.
 18. Желєзняк І.М. Багатомірність ономастичних ареалів / І.М. Желєзняк // Проблеми регіональної ономастики : тези доп. і повід. наук. семінару. – К., 1994. – С. 24–25.
 19. Желєзняк І.М. Слов’янська антропоніміка / І.М. Желєзняк. – К. : Кий, 2011. – 288 с.
 20. Желєзняк І.М. Слов’янсько-транс’європейські топонімні ареали / І.М. Желєзняк // ХІ Міжнар. з’їзд славістів (Братислава, 30 серпня – 8 вересня 1993р.). Слов’янське мовознавство : допов. / відп. ред. В.М. Русанівський. – К., 1993. – С. 5–15.
 21. Заимов Й. Български географски імена с –jь / Йордан Заимов. – София : Изд-во БАН, 1973. – 193 с.
 22. Заимов Й. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване на жителските имена в българската топонимия / Й. Заимов. – София : Изд-во БАН, 1967. – 352 c.
 23. Илчев С. Увод. Лични імена / С. Илчев // Речник на личните и фамилни имена у българите. – София, 1969. – С. 9–37.
 24. Іваненко О.В. Походження назв населених пунктів Сумської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / О.В. Іваненко. – К., 2006. – 20 с.
 25. Карпенко О.П. Гідронімікон Центрального Полісся / О.П. Карпенко. – К. : Кий, 2003. – 318 с.
 26. Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини / Ю.О. Карпенко. – К. : Наук. думка, 1973. – 238 с.
 27. Касім Г.Ю. Топонімічні композити північного Причорномор’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук : 10.02.02 „Російська мова“ / Г.Ю. Касим. – Ужгород : Ужгор. держ. ун-т, 1978. – 26 с.
 28. Керста Р.Й. Українська антропонімія ХV1 ст. (чоловічі іменування) / Р.Й. Керста. – К. : Наук. думка, 1984. – 152 с.
 29. Ковачев Н. Местните названия в Габровско / Н. Ковачев. – София : Изд-во БАН, 1965. – 200 с.
 30. Ковачев Н. Местните названия от Савеловско / Н. Ковачев. – София : Изд-во БАН, 1961. – 265 с.
 31. Корепанова А.П. Архаїчні типи як вихідна база для історико-типологічного дослідження топонімії слов’янських мов / А.П. Корепанова // Мовознавство. – 1983. – № 3. – С. 31–34.
 32. Корепанова А.П. До укладання топонімічної картотеки / А.П. Корепанова // Питання топоніміки та ономастики. – К. : Вид-во АН Української РСР, 1961. – С. 183–191.
 33. Корепанова А.П. Про топонімічну стратиграфію / А.П. Корепанова // Мовознавство. – 1976. – № 6. – С. 36–39.
 34. Котович В.В. Походження населених пунктів Опілля / В.В. Котович. Дрогобич : Відродження, 2000. – 156 с.
 35. Коць-Григорчук Л.М. Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору / Л.М. Коць-Григорчук. – Нью Йорк ; Львів : Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, 2002. – 267 с.
 36. Купчинська З.О. Лексико-семантична і словотвірна структура географічних назв на -ин, -ів (територія України, Х–ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.15 „Загальне мовознавство“ / З.О. Купчинська. – Львів, 1993. – 18 с.
 37. Купчинська З. Українсько-західнослов’янські лексичні паралелі (ойконіми на *ьn) / З. Купчинська // Lexika slovenskej onymie. Zbornik materialov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie Trnava 12–14.09.2007. – Bratislava, 2010. – S. 80–101.
 38. Купчинська З.О. Genetivus possessivus в ойконімії України (назви жіночого роду) / Зоряна Купчинська // Наук. записки. Сер. Філологічні науки: мовознавство – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2011. – Вип. 100. – С. 98–101.
 39. Купчинська З.О. Nomen negativum як твірна основа архаїчного ойконіма (назви з компонентом не-) / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології – К., 2009. – С. 76–87.
 40. Купчинська З.О. Архаїчні ойконіми на –ичі в системі плюративів / З.О. Купчинська // Українська мова. – 2012. – № 3. – С. 73–93.
 41. Купчинська З.О. Просторо-часовий вимір української ойконімії: система і тенденції / З.О. Купчинська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. філолог. – Львів, 2009. – Вип. 46. – Ч. 2. – С. 83–91.
 42. Купчинська З. Стратиграфія архаїчної ойконімії України : монографія / Зоряна Олегівна   Купчинська. – Львів : НТШ, 2016. – 1278 с.; 56 картосхем.
 43. Купчинський О.А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень. Географічні назви на –ичі / О.А. Купчинський. – К. : Наук. думка, 1981. – 251 с.
 44. Лобода В. Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя / В. Лобода. – К. : Вища школа, 1976. – 232 с.
 45. Лучик В.В. Автохтонні гідроніми Середнього Дніпро-Бузького межиріччя / В.В. Лучик. – Кіровоград, 1996. – 236 с.
 46. Лучик В.В. Етимологічний словник топонімів України / В.В. Лучик. – К. : Академія, 2014. – 544 с.
 47. Львівська ономастична школа : Хрестоматія / [відп. ред. Купчинська З. О.]. – Львів, 2019. – 556.
 48. Михайличенко Н.Є. Структурно-семантичні типи українських ойконімів із формантами –ець, –иця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / Н.Є. Михайличенко. – Львів, 2011. – 20 с.
 49. Осташ Р.І. До походження прізвищевих назв Реєстру (спроба етимологічного словника) / Р.І. Осташ // Реєстр Війська Запорозького. – К., 1995. – С. 517–568.
 50. Петров В.П. Етногенез слов’ян / В.П. Петров. – К. : Наук. думка, 1972. – 215 с.
 51. Посацька-Черняхівська Є.М. Топонімічні ландшафтні назви /
  Є.М. Посацька-Черняхівська // Питання українського мовознавства. – 1958. – Кн. 3. – С. 164–169.
 52. Поспелов Е.М. Картографирование как метод исследования субстратной топонимики / Е.М. Поспелов // ВЯ. – 1967. – № 1. – С. 80–91.
 53. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике / А.А. Потебня. – М., 1958. – Т. 1–2. – 536 с.
 54. Проблеми сучасної ареалогії. – К. : Наук. думка, 1994. – 386 с.
 55. Пура Я.О. Походження назв населених пунктів Ровенщини / Я.О. Пура. – Львів : Світ, 1990. – 144 с.
 56. Редьква Я.П. Гідронімія Західного Поділля : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец 10.02.01 „Українська мова“ / Я.П. Редьква. – Тернопіль, 1998. – 22 с.
 57. Радьо Л.Н. Ойконіми України на *-jъ, (*-jа, *-jе) у Х–ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / Л.Н. Радьо. – Івано-Франківськ, 2004. – 18 с.
 58. Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища / Ю.К. Редько. – К. : Наук. думка, 1966. – 216 с.
 59. Стрижак О.С. Етнонімія Геродотової Скіфії / О.С. Стрижак. – К.: Наук. думка, 1988. – 222 с.
 60. Суперанская A.В. Структура имени собственного (фонология и морфология) / A.В. Суперанская. – М. : Наука, 1969. – 206 с.
 61. Топорова Т.В. Культура в зеркале языка: древнегерманские двучленные имена собственные / Т.В. Топорова. – М. : Школа „Языки русской культуры“, 1996. – 255 с.
 62. Торчинська Н. М. . Торчинський М.М. Словник власних географічних назв Хмельницької області / Н.М. Торчинська, М.М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 549 с.
 63. Торчинський М.М. Ойконімія Південно-Західного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец 10.02.01 „Українська мова“ / М.М. Торчинський. – К.,1993. – 20 с.
 64. Трубачов О.М. Етимологічні спостереження над стратиграфією східнослов’янської топонімії / О.М. Трубачов // Мовознавство. – 1971. – № 6. – С. 3–18.
 65. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имен / Н.М. Тупиков. – СПб., 1903. – Т. 6. – 913 с.
 66. Франко З.Т. Системно-ареальна характеристика гідронімії України / З.Т. Франко // Мовознавство. – 1978. – № 5. – С. 41–47.
 67. Худаш М. З історії української антропонімії / М.Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.
 68. Худаш М.Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М.Л. Худаш, М.О. Демчук. – К. : Наук. думка, 1991. – 266 с.
 69. Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від відапелятивних антропонімів) / М.Л. Худаш. – Львів : Ін-т народознавства, 2004. – 536 с.
 70. Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від слов’янських автохтонних відкомпозитних скорочених особових власних імен) / М.Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1995. – 362 с.
 71. Царалунга І. Українські ойконіми на -ани (-яни) / Інна Царалунга. – Хмельницький : Авіст, 2007. – 162 с.
 72. Черепанова Є.О. Топонімічна стратиграфія Східного Полісся України / Є.О. Черепанова // Питання історичної ономастики України / відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 1994. – С. 121–131.
 73. Черняхівська Є.М. Топонімія Львівщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / Є.М. Черняхівська. – Львів, 1966. – 20 с.
 74. Чучка П.П. Антропонімія Закарпаття : конспект лекцій / П.П. Чучка. –Ужгород : Вид-во УДУ, 1970 – 104 с.
 75. Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії / В.П. Шульгач. К. : Довіра, 2008. – Ч. І. – 413 с.
 76. Шульгач В.П. Ойконімія Волині: етимологічний словник-довідник / П.В. Шульгач. – К. : Кий, 2001. – 189 с.
 77. Шульгач В.П. Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції) / В.П. Шульгач. – К., 1998. – 368 с.
 78. Яцій В. О. Ойконімія Івано-Франківської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова“ / В.О. Яцій. – К., 2009. – 18 с.
 79. Bal J. «Niemotywowane» pluralis niektórych nazw terenowych / J. Bal // Onomastica. – Wrocław, 1963. – Rocz. VIII. – Zesz. 1–2. – S. 171–194.
 80. Barac-Grum V. Motiviranost toponomastičkih osnova tvorenih sufiksom –ane / V. Barac-Grum // Втора jyгословенска ономастичка конференциja (Скопjе, 6–9 окт., 1977 г.). – Скопjе, 1980. – С. 27–31.
 81. Beneš J. O českých přijmeních / J. Beneš // Práce ČSAV, Studie a prameny sv. 14.– Praha : Nakl. ČSAV, 1962. – 355 s.
 82. Bezlaj F. Današnje stanje onomastike pri Slovanih / F. Bezlaj // Zbrani jezikoslovni spisi. I. Uredila Metka Furlan. – Ljubljana, 2003. – S. 81–178.
 83. Bily I. Der atlas altsorbischer ortsnamentypen: zur reihenfolge der bearbeitung und zu weiteren möglichkeiten der kartierung / I. Bily // Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16 slovenskej onomastickej konferencie / Zost. M. Považaj a P. Žigo. – Bratislava, 2007. – S. 148–156.
 84. Borek H. Zahodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem -ьn- / H. Borek. – Wrocław, 1968. – 482 s.
 85. Breza E. Toponimia powiatu kościerskiego / E. Breza // Pomorskie Monografie Toponomastyczne 1. – Gdańsk, 1974. – 349 s.
 86. Čornejová M. Místní jména z materiálu 11–13 století / M. Čornejová // Acta onomastica. – 2006. – 47. – S. 140–150.
 87. Čornejová  M. Studie k dokladům českých místních jmen na –any v 11–13. stolet [Електронний ресурс] / M. Čornejová  // Linguistyka online. – 2007. – č. 6. – Режим доступу : http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/issues/issue-006.pdf.
 88. Czapla A. Nazwy miejscowści historycznej ziemi Lwowskiej / A.Czapla. – Lublin, 2011. – 328 s.
 89. Czopek B. Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach państwa polskiego) / B. Czopek. – Wrocław ; Warszawa ; Gdańsk, 1988. – 208 s.
 90. Czopek-Kopciuch B. Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry / B. Czopek-Kopciuch. – Kraków, 2004. – 118 s.
 91. Dejna K. Terenowe nazwy śląskie / K. Dejna // Onomastica. – Wrocław, 1956. – Rocz. II. – Zesz. I. – S. 103–126.
 92. Dictionary of Canadian place names / by Alan Rayburn. – Toronto ; Oxford : Oxford University Press, 1997. – 461 p.
 93. Domański J. Śląskie nazwy miejscowe na -’anie (→ -’any) / J. Domański // Onomastiсa – Wrocław, 1969. – Rocz. XІV. – Zesz. I–II. – S. 5–25.
 94. English place-names / Kenneth Cameron. – L. : Batsford, 1961. – 256 p.
 95. Frank O. Studien zur serbo-kroatischen Ortsnamenkunde / O. Frank. – Berlin, 1932. – 434 s.
 96. Geographische Namen in Deutschland : Herkunft und Bedeutung der Namen von Ländern, Städten, Bergen und Gewässern / von Dieter Berger. – Mannheim : Dudenverlag, 1993. – 296 S.
 97. Gołębiowska T. Terenowe nazwy Orawskie / T. Gołębiowska // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. XCVI. Prace językoznawcze. Z. 11. Studia Orawskie. – Kraków, 1974. – № 3. – s. 13–15.
 98. Górnowicz H. Rodowe nazwy miejscowe Mazur i Warmii / H. Górnowicz // Komunikaty mazursko-warmińskie. – Olsztyn, 1965. – S. 197–228.
 99. Górnowicz H. Rodowe nazwy miejscowe Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza / H. Górnowicz. – Gdańsk, 1968. – 196 s.
 100. Górnowicz H. Studia nad rodowymi nazwami miejscowymi w języku polskim na tle innych języków słowiańskich (synteza) / Н. Górnowicz. – Gdańsk, 1968. – 203 s.
 101. Hosák L. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I. A-L / Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek. – Praha : Academia, 1970 – 573 s.
 102. Hosák L. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II. M-Ž / Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek. – Praha : Academia, 1980. – 962 s.
 103. Inge B. Ortsnamenbuch des Mittelelbegebietes / Bily Inge. – Berlin : Akademie Verlag, 1996.  – 512 s.
 104. Jakus-Borkowa E. Nazwy miejscowości w Polsce Układ a tergo / E. Jakus-Borkowa, K. Nowik – Opole, 2010. – 532 s.
 105. Jakus-Borkowa E. Słowiański atlas оnоmastyczny – dawniej і dziś / E. Jakus-Borkowa, K. Nowik // Onomastica Slavogermanica. – Wrocław : Wyd-wo Un-tu Wrocław., 2008. – XXVII. – S. 97–104.
 106. Kamińska M. Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego / M. Kamińska. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk, 1964. – Cz. 1. – 152 s.
 107. Kamińska M. Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego / M. Kamińska. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk, 1965. – Cz. 2. – 341 s.
 108. Karaś M. Nazwy miejscowe typu Podgόra, Zalas w języku polskim i w innych językach słowiańskich / Mieczysław Karaś. – Wrocław : Zakład imienia Ossolińskich. Wyd-wo polskiej akademii nauk, 1955. – 146 s.
 109. Kenneth C. English Place Names / Cameron Kenneth. – L., 1996. – 257 p.
 110. Kopertowska D. Nazwy miejscowe województwa radomskiego / D. Kopertowska. – Kielce, 1994. – 237 s.
 111. Language contact in the place-names of Britain and Ireland / ed. by Paul Cavill and George Broderick. – Nottingham : English Place-Name Society, 2007. –183 p. + maps.
 112. Łesiów M. Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny / M. Łesiów. – Lublin, 1972. –    216 s.
 113. Lubaś W. Słowotwórstwo południowosłowiańskich nazw miejscowych z sufiksami –ci, –ovci, –inci itp. / W. Lubaś. – Katowice, 1971. – 202 s.
 114. Majtán M. Slovanské topoizoglosy na území Slovenska / M. Majtán // Slavica Slovaca. – 1978. – № 13. – S. 264–270.
 115. Makarski W. Nazwy miejscowści dawnej ziemi przemyskiej / W. Makarski. – Lublin, 1999. – 429 s. + mapa.
 116. Makarski W. Nazwy miejscowści dawnej ziemi sanockiej / W. Makarski. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1986. – 233 s. + mapa.
 117. Malec M. Budowa morfologiczna staropolskich złoźоnych imion osobowych / M. Malec. – Wrocław, 1971. – 186 s.
 118. Malicki J. Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim / J. Malicki. – Wrocław : Wyd-wo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 233 s. + mapу.
 119. Maretić T. O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba / T. Maretić // Rad. Jugosl. Akad. Znanosti i Umietnosti. – 1886. – Kn. 81–82. – 150 s.
 120. Milewski T. O pochodzeniu słowiańskich imion złoźonych / T. Milewski // Prace onomastyczne. – Wrocław, 1961. – № 5. – S. 233–247.
 121. Moszyński L. Z zagadnień słowotwórstwa prasłowiańskkich nazw plemiennych / L. Moszyński // Etnogeneza i topogeneza słowian. – Warszawa ; Poznań, 1980. – S. 65–74.
 122. Mrózek R. Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego / Mrózek. – Katowice, 1984. – 269 s.
 123. Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany / pod. red. Kazimierzа Rymutа. – Kraków, 1996 – 2013. – T. 1–9.
 124. Nieckula F. Nazwy miejscowe  z sufiksami –ov-, –in- na obszarze Wielkopolski i Małopolski / F. Nieckula. – Wrocław, 1971. – 400 s.
 125. Pluskota T. Nazwy miejscowe  ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego / Т. Pluskota. – Bydgoszcz, 1998. – 381 s.
 126. Podlawska D. Nazwy etniczne z sufiksami -any i -ice na terenie Polski / D. Podlawska // Onomastiсa. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk, 1972. – Rocz. XVII. – Zesz. I–II. – S. 65–82.
 127. Pospiszylowa A. Toponimia południowej Warmii / A. Pospiszylowa. – Olsztyn, 1987. – 274 s.
 128. Profous A. Místní jmena v Čechách / A. Profous. – Praha, 1957. – T. IV. – 328 s.
 129. Profous A. Mistni jména v Čechach, jejich vznik, puwodní vyznam a změny / A. Profous. – Praha, 1947–1957. – Dil I–IV. – 862 s.
 130. Rieger J. Nazwy wodne dorzecza Sanu. Prace onomastyczne / J. Rieger. –Warszawa ; Wrocław ; Kraków,  1969. – 248 s.
 131. Rospond S. Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych / S. Rospond. – Wrocław, 1957. – 73 s.
 132. Rospond S. Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku / S. Rospond. – Wrocław, 1964. – 215 s.
 133. Rospond S. Śląskie studia toponomastyczne. II : Possesiva / S. Rospond // Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. – Wrocław, 1961. – III. – S. 5–100.
 134. Rospond S. Słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem  -ьsk- / S. Rospond. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1969. – 433 s.
 135. Rospond S. Słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem –jь / S. Rospond. – Wrocław, 1983. – 182 s.
 136. Rospond S. Słownik nazwisk śląskich. Сz.1: A-F. ; Сz.2: G-K. –  Warszawa, 1967. – 266 s. ; Warszawa, 1973. – 240 s.
 137. Rospond S. Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych. Prόbny atlas toponimastyczny / Stanislaw Rospond. – Wrocław, 1974. – 240 s.
 138. Rymut K. Etniczne nazwy miejscowe w Małopolsce / K. Rymut // Onomastika. – 1973. – № 18. – s. 5–27.
 139. Rymut K. Patronimiczne nazwy miejscowe w  Małopolsce / K. Rymut. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk, 1971. – 120 s.
 140. Rzetelska-Feleszko E. Rozwój i zmiany toponimicznego formantu -ica na obszarze zachodniosłowiańskim / Ewa Rzetelska-Feleszko. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wyd-two Polskiej Akademii Nauk, 1978. – 176 s.
 141. Safarewiczowa H. Nazwy miejscowe typu Mroczkowizna, Klimontowszczyzna / H. Safarewiczowa. – Wroclaw, 1956. – 352 s.
 142. Skulina T. Staroruskie imennictwo osobowe / T. Skulina. –  Wrocław, 1974. – Cz. 2. – 240 s.
 143. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / wyd. pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego. – Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880–1902. – Т. І–XV.
 144. Slownik praslowiański / pod red. F. Slawskiego. – Wroclaw, 1974. – T. 1. – 596 s.
 145. Šmilauer V. Atlas místních jmen v Čechách / V. Šmilauer. – Praha, 1969. – 674 s.
 146. Šmilauer V. Osídlení Čech ve světle místních jmen Čechách / V. Šmilauer. – Praha, 1960. – 391 s.
 147. Šrámek R. Místní jména na Moravě a ve Slezsku II., Academia / Rudolf Šrámek. – Praha, 1980. – 962 s.
 148. Šrámek R. Úvod do obecné оnоmastiky / R. Šrámek. – Brno : Masarykova univerzita, 1999. – 199 s. + 19 strán mapové prílohy.
 149. Stanislav J. Slovenský juh v stredoveku / J. Stanislav. – Bratislava : Národné literárne centrum, 1999. – I. diel – 486 s.
 150. Stanislav J. Slovenský juh v stredoveku. II. diel. Slovník mien / J. Stanislav. – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. – 534 s.
 151. Stanislav J. Slovenský juh v stredoveku. Mapové prílohy / J. Stanislav. – Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. – 533 s.
 152. The Holy Land: a historical geography from the Persian to the Arab conquest (536 B.C. –A.D. 640) / Michael Avi-Yonah ; with text revisions and toponymic index by Anson F. Rainey. – Jerusalem : Carta, 2002. – 249 p. + maps.
 153. Strukturní typy slovanské oikonymie. Der strukturtypen slawischen Ortsnamen (anhand der westslawischen Sprachen). Probeheft, hrsg. von H.-D. Pohl i Šrámek R., «Ősterreichische Namenforschung». –  Klagenfurt, 1993. –  Jahrgang 21/1. ] / Bily I., Jakus-Borkowa E., Eichler E., Nowik K., Šrámek R.  // Eichler E., Bily I., Breitfeld B., Züfle M. Atlas Altsorbischer Ortsnamentypen. Studien zu toponymischen Arealen des altsorbischen Gebietes im westslavischen Sprachraum / Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften: Stuttgart. – 2000. – Heft 1. – 100 s. ; 2003. – Heft 2. – 182 s. + 21 map ; Heft 3/4. – 197s. + 8 map; 2004. – Heft 5. – 216 + 1 mapa.
 154. Strukturtypen der slawischen Ortsnamen. Strukturní typy slovanské oikonymie. Im Auftrage der Subkommission für den Slawischen Onomastischen Atlas / hrsg. von E. Eichler und R. Šrámek. – Leipzig, 1988. – 368 s.
 155. Svoboda J. Staročeská osobní jména a naše příjmení / J. Svoboda. – Praha, 1964. –               320 s.
 156. Szydłowska-Ceglowa B. Materialna kultura ludowa drzewian połabskich w świetle poshukiwań słownikowych / B. Szydłowska-Ceglowa // Lud. – Wrocław, 1963. – T. 48. –  S. 19–256.
 157. Taszycki W. Słowiańskie nazwy miejscowe (ustalenie podziału). T.1 : Onomastyka / W. Taszycki // Rozprawy i studia polonistyczne. – Wrocław ; Kraków, 1958. – S. 228–268.
 158. Taszycki W. W sprawie pochodzenia nazw miejscowych typu Konary, Kuchary, Piekary itp. T.I : Onomastyka / W. Taszycki // Rozprawy i studia polonistyczne. – Wrocław, 1958. –   S. 174–177.
 159. Udolph J. Namenkundliche Studien zum Germanenproblem. – Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1994. – 1036 s. + 75maps.

Робоча програма

Завантажити робочу програму