Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
390ФЛу-21мпрофесор КУПЧИНСЬКА Зоряна
ФЛт-21мпрофесор КУПЧИНСЬКА Зоряна

Опис курсу

Виробнича (переддипломна)  практика є невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, вона є завершальним етапом формування фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Ця практика  спрямована на поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, отриманих здобувачами у процесі навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок за обраною магістерською програмою. Переддипломна практика для студентів є однією із форм професійного навчання у вищій школі і становленні їх як професіоналів-дослідників. Повинні бути створені умови, що забезпечують не лише закріплення теоретичних знань зі спеціальних предметів, але й набуття практичних навиків роботи за спеціальністю на основі глибокого вивчення досвіду.

Предметом цієї практики є науково-дослідна робота як специфічний вид науково-практичної діяльности в галузі науки й освіти.

Виробнича (переддипломна)   практика підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться відповідно до навчального плану в 3 семестрі тривалістю два тижні. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання як зі спеціальних, так і загальних дисциплін, проводиться дослідження за темою магістерської роботи.

Програма складена відповідно до  Закону України «Про вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 року № 93, Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка  для закріплення теоретичних знань і здобуття практичних навиків роботи за фахом.

 

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Мета виробничої (переддипломної)  практики полягає в тому, щоб забезпечити зв’язок між навчальною і науково-дослідною роботою у вищому навчальному закладі, навчити студентів застосовувати на практиці одержані теоретичні знання сучасних напрямів та методів наукових досліджень у галузі філології для здійснення наукового пошуку методів і способів адекватного застосування одержаних теоретичних знань, розвитку вмінь роботи зі спеціальною науковою літературою, використання сучасних методів проведення наукових досліджень із філології.

Завданням виробничої (переддипломної)   практики магістрантів є  поглиблення філологічної підготовки студентів та закріплення навичок науково-дослідницької роботи, а саме: самостійного пошуку необхідної наукової та спеціальної літератури; опрацювання та критичного аналізу першоджерел; вибору та застосування відповідних методів лінгвістичного аналізу фактичного матеріалу, що досліджується; активного володіння всіма теоретичними фаховими знаннями; наукового викладу результатів проведеного дослідження; написання тез наукової статті та підготовки доповіді для виступу на захисті магістерської роботи; оволодіння сучасною методологією наукового дослідження; закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі вивчення дисциплін за магістерською програмою;  закріплення і поглиблення знань, які здобувачі освіти отримали під час    вивчення фахових дисциплін; залучення студентів до науково-дослідної діяльности випускової           катедри шляхом самостійного добору відповідного матеріалу; формування  професійних умінь і навичок    для         виконання завдань  інноваційного характеру;              систематичного поповнення своїх знань та їх  застосовування в практичній діяльності; підготовка презентації на захист кваліфікаційної роботи; підготовка наукової публікації з теми дослідження в студентському науковому збірнику; завершення магістерської  роботи; належне оформлення кваліфікаційної роботи відповідно до вимог.

Рекомендована література

 • Берко А. Ю. та інші. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: Навчальний посібник. Львів : «Новий Світ–2000», 2010.  282 с.
 • Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 260 с.
 • Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації. / Упоряд. Ю.І. Цеков; Попереднє слово Р.В. Бойка. К. : Ред. “Бюл. ВАК України”, 1999.  64 с.
 • Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник. К.: Центр навч. літ., 216 с.
 • Каламбет С.В., Іванов С.І., Півняк Ю.В. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 191 с
 • Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. К. : Кондор, 2003.  192 с.
 • Літнарович Р.М. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / МЕГУ ім. С.Дем’янчука ; Літнарович Р.М., Кубай О.В. – Рівне : Вид-во МЕГУ ім. С. Дем’янчука, 2010. 44 с.
 • Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання) : навчально-методичний посібник для студентів / Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Окуневич Т.Г. та ін. К. : Ленвіт, 2010.  120 с.
 • Основні вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів) : методична розробка / КНУ ім. Т.Шевченка, Ін-т філології ; кер.проекту Г.Ф.Семенюк. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2011.  82 с.
 • Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК. 2008. №   С. 9–13.
 • Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. 4-те вид., допов. і перероб.  К.: Університет «Україна», 2009.  295 с.
 • Староста В.І. Методологія наукових досліджень: навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів освіти. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 64 с.
 • Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Организація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. 3-є вид., стер.  К.: Знання-Прес, 2003.  295 с.
 • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 178 с.

 

Матеріали

Купчинська З.О., Асіїв Л.В. Виробнича (переддипломна) практика: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.01 – Українська мова та література. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 16 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Виробнича (переддипломна) практика

Завантажити силабус