ТИМОШИК Галина

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: halyna.tymoshyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Історія української мови, біблійна ономастика, біблійна текстологія, пареміологія, лінгвокраїнознавство.

Курси

Публікації

 • Тимошик Г. Біблійна ономастика у тексті перекладу Святого Письма П.Куліша та І. Пулюя // Українська філологія : школи, постаті, проблеми : зб. наук. пр. Міжнар. наук. конф., присв. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – Ч.  – С. 436–440.
 • Тимошик Г. Біблійна пропріальна лексика у перекладі Святого Письма П.Куліша та І. Пулюя // Вісник Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 34, Ч. 2. – С. 204–208.
 • Тимошик Г. Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2005. – № 538 – С. 110–114.
 • Тимошик Г. Рецепція біблійної пропріальної лексики у творчості Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конгресу, присв. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 121–140.
 • Тимошик Г. Біблієконотоніми сучасної української мови у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 103–110.
 • Тимошик Г. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв у системі викладання української мови для чужоземної аудиторії (на матеріалі астрономічних назв) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. пр. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 262–265. (Cпівавтор І.Процик).
 • Тимошик Г. Біблієантропоніми-арамеїзми Нового Завіту в українських перекладах святописемних текстів другої половини ХІХ – кінця ХХ століття // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2007. – № 593. – С. 90–98.
 • Тимошик Г. Давньоримський ономастикон Новозавітного Канону в новочасних перекладах святописемних текстів українською мовою // Українська історична і діалектна лексика: зб. наук. пр. – Львів, 2007. – Вип. 5 – С. 225–278.
 • Тимошик Г. Арамеємовний компонент Нового Завіту в новочасних українських перекладах святописемних текстів (на матеріалі біблієонімів) // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. – Харків, 2008. – Вип. 24. – С. 16–22.
 • Тимошик Г. Семантико-генетична характеристика гебрейського іменникá новозавітного тексту в новочасних українських перекладах Святого Письма українською мовою (на матеріалі чоловічих найменувань) // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Харків, 2008. – Вип. 26. – С. 147–153.
 • Тимошик Г. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв у системі викладання української мови для чужоземної аудиторії (на матеріалі назв фестивалів, ярмарків, свят/ святкування) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. пр. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 103–111.
 • Тимошик Г. Латинські біблієантропоніми у новочасних перекладах Святого Письма українською мовою. – Українська мова. – 2009. – № 4. – С. 52–57.
 • Тимошик Г. Жіночі гебрейські імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. – Донецьк, 2009. – Вип. 19. – С. 263–268.
 • Тимошик Г. Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: „Проблеми української термінології”. – Львів, 2009. – № 648. – С. 99–105.
 • Тимошик Г. Давньогрецькі жіночі імена в новозавітному тексті (на матеріалі новочасних перекладів Святого Письма українською мовою // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 63–73.
 • Тимошик Г. Античні теофорні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Міфологія і фольклор. – Львів, 2009. – № 2–3 (3). – С. 58–71.
 • Тимошик Г. Античні теофорні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою (продовження) // Міфологія і фольклор. – Львів, 2010. – №. 2 (6). – С. 70–87.
 • Тимошик Г. Фонологічна адаптація давньогебрейського іменникá новозавітного тексту (на матеріалі українських новочасних перекладів Святого Письма) // Вісник Львівського університету. – Львів , 2010. – Вип. 50. – С. 429–440.
 • Тимошик Г. Давньогрецькі біблієантропоніми у структурі новозавітного тексту (на матеріалі новочасних українських перекладів Святого Письма українською мовою) // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція : зб. наук. пр.– Львів, 2010. – С. 253–304.
 • Тимошик Г. Давньоукраїнські теоніми в лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. пр. – Львів, 2010.– Вип. 5. – С. 93–101.
 • Тимошик Г. Біблієантропоніми новозавітного тексту в лексикографічному опрацюванні (на матеріалі перекладів Святого Письма українською мовою кінця ХІХ – ХХ століть) // Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium : сб. науч. трудов по лексикографии / [под ред. В. Дубичинского, Т. Ройтера]. – Харків, 2011. – Вып. 12. – С. 107–110.
 • Тимошик Г. Біблієантропоніми новозавітного тексту в українських перекладах ХІХ – ХХ століть : формування орфографічної норми // Писемні пам’ятки : сучасне прочитання : зб. наук. пр. – Львів, 2011. – С. 171–178.
 • Тимошик Г. Біблієантропоніми Авраам – Сара, Йосип – Марія : особливості рецепції в координатах українського мовнокультурного виміру // Вісник Львівського університету. – Львів, – Вип. 3. – С. 156–171.
 • Тимошик Г. Акцентуаційні особливості давньогрецького антропонімікону в українських перекладах Святого Письма другої половини ХІХ – ХХ століть // Słowo. Czas XI : Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym I lingwokulturologicznym i frazeograficznym / [pod red.Tomasza Szutkowskiego, Harrego Waltera]. – Szczecin; Greifswald, 2012. – S. 763–773.
 • Тимошик Г. Морфологічна адаптація давньоримського іменникá в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Ukrainica V. Současnaukrainistika. Problemy jazyka, literatury a cultury [sbornyk přispevku]. – Olomouc, 2012. – С. 237–240.
 • Тимошик Г. Особливості побудови давньогебрейського іменникá новозавітного тексту (на матеріалі новочасних українських перекладів Святого Письма українською мовою) // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 4.– С. 185–202.
 • Тимошик Г. Біблійна пропріальна лексика в системі сучасної української ономастики // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związkόw kulturowych. – Lublin, 2012. – Vol. VІІ.– С. 178–183.
 • Тимошик Г. Ономастикон у перекладі євангелій отця Маркіяна Шашкевича // Записки НТШ. Праці Філологічної секції. – Львів, 2012. – Т. CCLXIII. – С. 43–68.
 • Тимошик Г. Біблієантропоніми Адам і Єва в координатах українського мовно-культурного виміру // Мовні обрії : зб. пам’яті Левка Полюги / [відп. ред. О. Сімович]. – Львів, 2013 (Серія „Історія мови”). – С. 134–151.
 • Тимошик Г. Гетерогенні антропоформули новозавітного антропонімікону в новочасних українських перекладах Святого Письма // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. пр. / [відп.ред. Т. А. Космеда]. – Дрогобич, – Вип. 3. – С. 248–253.
 • Тимошик Г. Найменування курганів в аспекті лінгвокраїнознавчих студій // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. пр. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 202–205 (Співавтор І. Зух).
 • Тимошик Г. Давньоримські біблієантропоніми в українських перекладах Святого Письма ХІХ – ХХ століть (на матеріалі найменувань, що містять в своїй структурі назви посад, професій) // Слов’янський збірник. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – С. 89–98.
 • Тимошик Г. Біблієоніми в лексикографічному опрацюванні (на матеріалі „Словника-довідника біблійних осіб, племен, народів” // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : Тези доп. міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015р.). – Київ, 2015. – С. 37–39.
 • Тимошик Г. Паремії зі святописемними антропонімами в лексикографічному збірнику „Галицько-руські народні приповідки” Івана Франка// Słowiańska frazeologia gwarowa. Biblioteka „LingVariów” / [рod red. M. Raka i K. Sikory].– Kraków, 2016. – Т.  – С. 157–182.
 • Тимошик Г. Найменування ангелів у мікротекстах „Галицько-руських народних приповідок” Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / [відп. ред. І. В.Сабадош]. – Ужгород, 2016. – Вип. 21. (Ареалогія й ономастика). – С. 263–267.
 • Тимошик Г. „Увидимо сї на Сафатові долинї” : означення потойбіччя крізь призму есхатологічних образів у мікротекстах „Галицько-руських народних приповідок” Івана Франка // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. –Чернівці, 2016. – Вип. 772 (Романо-слов’янський дискурс). – С. 143–147.
 • Тимошик Г. Міфічні Рахмани та їхнє свято Рахманський Великдень в „Галицько-руських народних приповідках” Івана Франка // Матеріали міжнар. наук. конф. „Глобалізація : європеїзація і розвиток національних слов’янських культур” (до Дня слов’янської писемності і культури) / (Київ, 24 травня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 192–195.
 • Тимошик Г. „Ісус є Христос, Божий Син” : новозавітна містерія крізь призму мовних візій „Галицько-руських народних приповідок” І. Франка // Міфологія і фольклор. – Львів, 2016. – №3–4. – С. 90–107.
 • Тимошик Г. Вшанування Богородиці в українському мовно-культурному вимірі (на матеріалі лексикографічного збірника „Галицько-руські народнї приповідки” Івана Франка // Записки НТШ. –Т. CCLXIХ : Праці Філологічної секції [160-річчю від народження та 100-річчю від смерти Івана Франка присвячується]/ [ред. О. А. Купчинський]. – Львів,  – С. 459–491.
 • Тимошик Г. „Книга Псалмів” в мікротекстах „Галицько-руських народних приповідок Івана Франка” // „Я єсть пролог…”  : Матеріали міжнар. наук. конф. до 160-річчя від дня народження Івана Франка : У 2-ох т. – Львів, 2018. – Т. 2. –С. 502–512.
 • Тимошик Г. Девтероканонічна та апокрифічна література в мікротекстах „Галицько-руських народних приповідок Івана Франка” // Вісник Львівського університету. – Львів, 2018. – Вип. 68. – С. 112–127.
 • Тимошик Г. Українські міфоніми в лінгводидактичного аспекті : спроба лексикографічного опису // У вимірах слова : зб. наук. пр. на пошану проф. Ірини Кочан / [упоряди.: О. Антонів, О. Туркевич, І. Фецко]. – Львів, 2019. – С. 320–335 (Співавтор Д. Якимович-Чапран).
 • Тимошик Г. Святе Письмо Старозавітного канону в мікротекстах „Галицько-руських народних приповідок” Івана Франка // Діалектологічні студії. 12 : Діалект і пам’ятка : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – С. 70 – 117.
 • Тимошик Г. Гагіономен Святий Іван в українському мовно-культурному вимірі (на матеріялі „Галицько-руських народних приповідок” Д-ра Івана Франка) // Збірник
  наукових праць на пошану професора Таміли Іванівни Панько. – Львів : Растр, 2021. – С. 531–562.

 

Біографія

У 1994 році закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю „Філолог. Викладач української мови та літератури”.

Упродовж 1995–1999 років навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови Львівського національного університету імені Івана Франка

З 1999 року працює на кафедрі українського прикладного мовознавства.

У 2010 році захистила дисертацію „Біблієантропоніми в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою” (науковий керівник проф. Лев Полюга).

З 2012 року доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор біля70 наукових праць, 43 з яких – з проблем ономастики.

З 2008 року – член НТШ, 2017 – 2019 рр. – секретар мовознавчої секції НТШ.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!