ТИМОШИК Галина

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-17

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

історія української мови, міжкультурна комунікація, вивчення української мови як іноземної

Курси

Публікації

Автореферат дисертації

 

 1. Біблієантропоніми в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Галина Тимошик ; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 25 с.

 

Статті

 1. Біблійна ономастика у тексті перекладу Святого Письма П. Куліша та І. Пулюя // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 436–440.
 2. Старослов’янізми у тексті перекладу Святого Письма П. Куліша та І. Пулюя // Проблеми слов’янознавства. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000. – Вип. 51. – С. 243–245.
 3. Із спостережень над мовними особливостями перекладів Святого Письма М. Шашкевича // Шашкевичіана.– Львів ; Вінніпег, 2000. – Вип. 3–4. – С. 100–107.
 4. Біблійна пропріальна лексика у перекладі Святого Письма П. Куліша та І. Пулюя // Вісник Львівського університету. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – Вип. 34, Ч. 2. – 2004. – С. 204–208.
 5. Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2005. – № 538 – С. 110–114.
 6. Акцентуація у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 220–223.
 7. Українські астроніми в лінгвокраїнознавчому аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 220–223. (у співавторстві з І. Процик).
 8. Рецепція біблійної пропріальної лексики у творчості Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конгресу, присвячені 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 121–140.
 9. Біблієконотоніми сучасної української мови у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 103–110.
 10. Жанр розмовника у контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі „Есперантсько-українського розмовника”) // Есперанто у ХХІ столітті: стан і перспективи розвитку. До 100-річчя книги Михайла Юрківа „Підручник міжнародного язика есперанто” : матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 29–30 червня 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 78–72.
 11. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв у системі викладання української мови для чужоземної аудиторії (на матеріалі астрономічних назв) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С. 262–265. (у співавторстві з І. Процик).
 12. Біблієантропоніми-арамеїзми Нового Завіту в українських перекладах святописемних текстів другої половини ХІХ – кінця ХХ століття // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія „Проблеми української термінології”. – Львів, 2007. – № 593. –  С. 90–98.
 13. Давньоримський ономастикон Новозавітного Канону в новочасних перекладах святописемних текстів українською мовою // Українська історична і діалектна лексика : зб. наук. праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – 2007. – Вип. 5 – С. 225–278.
 14. Жанр розмовника у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 329–335.
 15. Арамеємовний компонент Нового Завіту в новочасних українських перекладах святописемних текстів (на матеріалі біблієонімів) // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х., 2008. – Вип. 24. – С. 16–22.
 16. Семантико-генетична характеристика гебрейського іменникá новозавітного тексту в новочасних українських перекладах Святого Письма українською мовою (на матеріалі чоловічих найменувань) // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Х., 2008. – Вип. 26. – С. 147–153.
 17. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв у системі викладання української мови для чужоземної аудиторії (на матеріалі назв фестивалів, ярмарків, свят/ святкування) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 103–111.
 18. Латинські біблієантропоніми у новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Українська мова. – 2009. – № 4. – С. 52–57.
 19. Жіночі гебрейські імена у новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 263–268.
 20. Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: „Проблеми української термінології”. – Львів, 2009. – № 648. – С. 99–105.
 21. Давньогрецькі жіночі імена у новозавітному тексті (на матеріалі новочасних перекладів Святого Письма українською мовою // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 63–73.
 22. Античні теофорні імена у новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Міфологія і фольклор. – Львів, 2009. – № 2–3 (3). – С. 58–71.
 23. Античні теофорні імена у новочасних перекладах Святого Письма українською мовою (продовження) // Міфологія і фольклор. – Львів, 2010. – №. 2 (6). – С. 70–87.
 24. Фонологічна адаптація давньогебрейського іменникá новозавітного тексту (на матеріалі українських новочасних перекладів Святого Письма) // Вісник Львівського університету. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Вип. 50. – С. 429–440.
 25. Давньогрецькі біблієантропоніми у структурі новозавітного тексту (на матеріалі новочасних українських перекладів Святого Письма українською мовою) // Діалектологічні студії. 9. Запозичення та інтерференція: зб. наук. праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – С. 253–304.
 26. Давньоукраїнські теоніми у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 93–101.
 27. Біблієантропоніми новозавітного тексту в лексикографічному опрацюванні (на матеріалі перекладів Святого Письма українською мовою кінця ХІХ – ХХ століть) // Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium : сб. науч. трудов по лексикографии / под ред. В. Дубичинского, Т. Ройтера. – Х. : Вид-во „Підручник НТУ ХПІ”, 2011. – Вып. 12. – С. 107–110.
 28. Біблієантропоніми новозавітного тексту в українських перекладах ХІХ – ХХ століть: формування орфографічної норми // Писемні пам’ятки: сучасне прочитання: зб. наук.праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – С. 171–178.
 29. Біблієантропоніми Авраам – Сара, Йосип – Марія: особливості рецепції в координатах українського мовнокультурного виміру // Вісник Львівського університету. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 3. – С. 156–171.
 30. Акцентуаційні особливості давньогрецького антропонімікону в українських перекладах Святого Письма другої половини ХІХ – ХХ століть // Słowo. Tekst. Czas XI: Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym I lingwokulturologicznym i frazeograficznym / pod red. Tomasza Szutkowskiego, Harrego Waltera. – Szczecin ; Greifswald, 2012. – S. 763–773.
 31. Морфологічна адаптація давньоримського іменникá в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою // Ukrainica V. Současnaukrainistika. Problemy jazyka, literatury a cultury [sbornykpřispevku]. – Olomouc : UniversitaPalackego v Olomouci, 2012. – С. 237–240.
 32. „Слово о полку Ігоревім” у системі українських студій ХІХ століття (на матеріалі творчої спадщини Якова Головацького) // Матеріали міжнародної наукової конференції „Слово о полку Ігоревім (на посвяту Ярославу Осмомислу)” (8 листопада 2012 р.). – Галич : Інформ.-видавн. відділ Нац. заповідника „Давній Галич”, 2012. – С. 194–195.
 33. Особливості побудови давньогебрейського іменникá новозавітного тексту (на матеріалі новочасних українських перекладів Святого Письма українською мовою) // Вісник Львівського університету. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 4. – С. 185–202.
 34. Лексика бджільництва у лінгводидактичному аспекті (на матеріалі номена ”мед”) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 103–110.
 35. Біблійна пропріальна лексика в системі сучасної української ономастики / Галина Тимошик // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związkόw kulturowych. – Lublin, 2012. – Vol. VІІ. – С. 178–183.
 36. Переклади Святого Письма отця Маркіяна Шашкевича // Матеріали. Праці Філологічної секції. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Т. CCLXIII. – С. 571–613.
 37. Ономастикон у перекладі євангелій отця Маркіяна Шашкевича // Записки Наукового товариства Шевченка. Праці Філологічної секції. – Львів, 2012. – Т. CCLXIII. – С. 43–68.
 38. Біблієантропоніми Адам і Єва в координатах українського мовно-культурного виміру // Мовні обрії : збірник пам’яті Левка Полюги / відп. ред. О. Сімович. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2013 (Серія „Історія мови”). – С. 134–151.
 39. Гетерогенні антропоформули новозавітного антропонімікону в новочасних українських перекладах Святого Письма // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. праць / відп. ред. : Т. А. Космеда ; Дрогобицький державний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка. – 2013. – Вип. 3. – С. 248–253.
 40. Найменування курганів в аспекті лінгвокраїнознавчих студій // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 202–205.
 41. Лексика бджільництва у лінгводидактичному аспекті (на матеріалі номена „трутень”) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 106–112.
 42. Давньоримські біблієантропоніми в українських перекладах Святого Письма ХІХ – ХХ століть (на матеріалі найменувань, що містять в своїй структурі назви посад, професій) // Слов’янський збірник. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – С. 89–98.
 43. Лексика бджільництва у лінгводидактичному аспекті (на матеріалі номена „вулик”) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 195–200.

 

Тези доповідей

 

 1. Псалтир в новочасній українській перекладній традиції (на матеріалі творчої спадщини Д-ра Івана Пулюя) // Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики : тези доп. Міжнар. інтердисциплінарної конф. (Берегове, 25–26 березня 2015). – Берегове, 2015. – С. 114–115.
 2. Біблієоніми в лексикографічному опрацюванні (на матеріалі „Словника-довідника біблійних осіб, племен, народів” // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. До Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 37–39.

Навчально-методичні матеріали

 1. Методика викладання фонетики української мови як іноземної для студентів українського відділення філологічного факультету спеціалізації „Українська мова як іноземна”: програма спецкурсу. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 45 с.
 2. Українська мова за професійним спрямуванням : зб. тестових завдань / уклад. : З. Мацюк, Д. Мазурик, Н. Станкевич та ін. ; за заг. ред. І. Кочан. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 174 с.

Біографія

Народилася 13 травня 1972 р., м. Львів. У 1994 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність «Українська мова та література»). Упродовж 1995-1999 років навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови Львівського університету. З 2000 року працює на кафедрі українського прикладного мовознавства. У 2010 році захистила дисертацію “Біблієантропоніми в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!