Українська літературна мова в історичному аспекті

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ВИСОЦЬКА ТетянаФЛо-31, ФЛо-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛо-31ВИСОЦЬКА Тетяна
ФЛо-32доцент ТИМОШИК Галина

Опис курсу

Дисципліна «Українська літературна мова в історичному аспекті» є нормативною
дисципліною зі спеціальності 014.01 «Середня освіта» (українська мова і література) для
освітньої програми «Середня освіта (українська мова і література)», яка викладається в 5
семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЄКТС).
Як окрема навчальна дисципліна відображає академічний підхід у висвітленні питань
найновіших наукових досягнень, що стосуються процесів творення літературної мови, її
походження, унормування та функціонування від найдавніших часів і до сьогодні,
формування лексичного фонду мови, її стильової різноманітності у взаємозв’язках з іншими
слов’янськими і неслов’янськими мовами, історії та культури народу загалом.
Основні завдання курсу передбачають:
– розкриття етапів виникнення та розвитку української літературної мови;
– характеристику ідейно-філософського тла в межах кожного часового зрізу та його мовне
втілення;
– ознайомлення з джерелами творення української літературної мови кожного періоду;
– аналіз основних мовних рис на основі текстів з оригіналів українських писемних пам’яток
відповідно до соціокультурного періоду,
– з’ясування стилістичних особливостей конкретного тексту;
– виявлення причин взаємодії української літературної (писемної) мови з іншими
слов’янськими та неслов’янськими мовами та наслідки міжмовних контактів;
– висвітлення ролі і місця мови в системі суспільних цінностей крізь призму персоналій;
– виокремлення найхарактерніших досліджень провідних науковців-лінгвістів, істориків,
філософів, письменників, культурних діячів, позиція і погляди яких вплинули на літературне
мовотворення.

Рекомендована література

  1. Добосевич У.Б. Методичні вказівки для самостійної роботи з історії української
    літературної мови / Ук. Добосевич У.Б. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка,
    2005. – 56с.

Основна

1.Бабич Н.Д. Історія української літературної мови: Практичний курс / Н.Д.Бабич. – Львів,
1993.
2. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови ІХ-ХХ
ст. – Київ, 2020. – 192 с.
3.Ніка О. Історія української літературної мови / О.Ніка. – К., 2014.
4.Огієнко І. (Іларіон). Історія української літературної мови / І. (Іларіон) Огієнко. – К., 1995.
5.Русанівський В.М. Історія української літературної мови / В.М.Русанівський. – К., 2001.

Додаткова

1. Ажнюк Б. Національна ідентичність і мова в українській діаспорі//Сучасність. – 1999. –
№ 3. – С.128-140.
2. Архієпископ Ігор Ісіченко. Історія української літератури: Середньовіччя. Ренесанс
(ХІ-XVIст.). – Харків, 2021. – 639 с.
3. Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її
розвитку // 2 Міжнародний конгрес україністів. – Львів, 1993. – С. 7 – 12.
4. Житецький П.Г. Вибрані праці: Філологія. – К., 1987.
5. Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття: Хрестоматія/ Упор. В.В.Німчук,
Н.В. Пуряєва. – К., 2004.
6. Історія української мови: Хрестоматія / Упор. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко. – К.,
1996.
7. Карпенко Ю. Коли і як виникла українська мова // Мовознавство: Тези та
повідомлення Ш Міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996. – С.75 – 81.
8. Коломієць В.Т. Типологічні риси української літературної мови на фоні інших
слов’янських мов//Мовознавство. – 1992.–№5. – С.3–11.
9. Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини ХІХ
ст. – К.-Х.,1946. – С.107-140.
10. Масенко Л.Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – К.,2004.
11. Мозер М. Історія української мови. – Київ, 2018. – 30 с.
12. Мозер М. Тарас Шевченко і сучасна українська мова : спроба гідної оцінки. –
Українознавча наукова бібліотека НТШ. – Ч. 32. – Львів, 2012 (Серія «Історія мови»). – 328
с.
13. Німчук В.В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови
// Мовознавство. – 1997.–№6. – С. 3 – 15; 1998. – № 1.– С. 3 – 13.
14. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.
15. Радевич-Винницький Я. Історія української мови : іноетнічні персоналії мови. – Львів
: Апріорі, 2020. – 260 с.
16. Росовецький С. Шевченко. Сучасна біографія. – К.: Дух і літера, 2020. – 472 с.
17. Старченко Н. Українські світи Речі Посолитої. Історія про історію – Київ : Laurus,
2021. – 616 с.
18. Стасів, о.Климентій Василь, ЧСВВ. Місія високого слова: Василиянське
книговидання : минуле, сучасне, майбутнє. – Жовква : Місіонер, 2015. – 464 с.
19. Стишов О. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХст. (на
матеріалі мови засобів масової інформації). – К., 2003.
20. Тараненко О.О. Мова Київської Русі: вузол історико-лінгвістичних і політико-
ідеологічних проблем // Мовознавство. – 1993. – №2. – С. 35 – 38.
21. Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XVI-XVII ст. : мовна
свідомість, мовні дійсність, мовна перспектива : монографія /І.Д.Фаріон. – Львів, 2015. – 656
с.
22. Царук О. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні
параметри. – Дніпропетровськ, 1998.
23. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. – Львів-
Нью-Йорк,1996. – С.27-108.
24. Якимович-Чапран Д. Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу
/Д.Якимович-Чапран ; ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2016. – 168 с.

Інтернет-джерела:
http://irbis-nbuv.gov.ua; http://litopys.org.ua; https://diasporiana.org.ua

Матеріали

E-learning coursesУкраїнська літературна мова в історичному аспекті (3 курс, середня освіта) 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус