ВИСОЦЬКА Тетяна

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: tetyana.vysotska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

історія мови, лексикологія, міжмовні зв’язки.

Курси

Публікації

исоцька Т. Сполучник АБЫ (АБИ) і його функція в українських пам’ятках XVI–XVII ст. / Тетяна Висоцька // Вісник Львівського ун-ту. Серія : філологічна / [ред. кол. : Я. Гарасим (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 38. – Ч. І. – С. 118–127.
2.      Висоцька Т. Уживання сполучника аж/аже/ажь у писемних пам’ятках української мови XVI–XVII ст. / Тетяна Висоцька // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. Винницький та ін.]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2007. – Вип. 5. – С. 378–395.
3.      Висоцька Т. Статус сполучника як частини мови / Тетяна Висоцька // Вісник Прикарпатського національного ун-ту ім. В. Стефаника. Філологія / [ред. кол. : В. Г. Матвіїшин (гол.) та ін.]. – Івано-Франківськ : Видав.-дизайнер. відділ ЦІТ, 2007. – Вип. ХV–ХVІІІ. – С. 91–94.
4.      Висоцька Т. Сполучники ач(е), аще та їх функції у писемних пам’ятках української мови XVI–XVII ст. / Тетяна Висоцька // Наук. записки Вінни-цького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Філологія : у 2 т. / [ред. кол. : Н. Л. Іваницька (наук. ред. ) та ін.]. – Вінниця, 2008. – Т. І. – С. 49–55.
5.      Висоцька Т. Слово бо в пам’ятках української мови XVI–XVII ст. / Тетяна Висоцька // Вісник Львівського ун-ту. Серія : філологічна / [ред. кол. : Т. Салига (гол. ред. ) та ін.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім І. Івана Франка, 2009. – Вип. 46. – Ч. ІІ. – С. 65–75.
6.      Висоцька Т. Сполучники віддієслівного походження в пам’ятках української мови XVI–XVII ст. (ес(т)ли, если(же), ежели) / Тетяна Висоцька // Наук. записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Серія : філологічні науки (мовознавство) / [ред. кол. : В. Ожоган (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. – С. 328–339.
7.      Висоцька Т. Й. Сполучники підрядності бо, ли, да, же в пам’ятках української мови XVI–XVII ст. / Т. Й. Висоцька // Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри : [мат-ли Міжнар. наук. конференції], (Кривий Ріг, 5-6 листопада 2009 р.) / [ред. кол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.) та ін.]. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2009. – С. 302–308.

8.      Висоцька Т. Функціонування сурядних сполучників у конфесійному письменстві української мови XVI–XVII ст. / Тетяна Висоцька // Наук. вісник Чернівецького національного ун-ту ім. Ю. Федьковича: зб. наук. праць. Вип. 506–508. Слов’янська філологія / [ред. Б. І. Бунчук]. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – С. 90–97.
9.      Висоцька Т.Сполучники чи, чили, ци в українських писемних пам’ятках XVI-XVII ст. / Тетяна Висоцька // Писемні пам’ятки: сучасне прочитання / Відп. ред. Г. Дидик-Меуш. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011 (Серія „Історія мови”). – С. 91-100.
10.     Висоцька Т. Функціонування сполучників хотя, хотя бы в українській мові XVI-XVII ст. Вісник Львівського ун-ту. Серія : філологічна / [ред. кол. : Ю. Салига (гол. ред.) та ін.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 57. – Ч. І. – С. 254-263.
11.     Висоцька Т. Теорія і практика вивчення службових частин мови у ВНЗ (на матеріалі сполучника) // Педагогіка і психологія професійної освіти : науковий пошук, проблеми, перспективи [Текст] ; [23 квіт. 2013] : матеріали науково-практичної конференції. – Львів, 2013. –  С. 51-53.
12.     Висоцька Т.Й. Сполучне слово і сполучник иж(е) в українській мові XVI – XVII ст. // Мовознавчий вісник : Зб. наук. пр. / МОН України Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького ; Відп.ред Г.І.Мартинова. – Черкаси, 2014. – Вип. 19. – С. 32-41.
13.     Висоцька Т. Сполучник АБО в українських пам”ятках ділової писемності XVI – XVII ст. // Україноцентризм наукового сумління : Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С 438-457.

Біографія

Народилася у м. Львові. Закінчила середню школу № 64 (м. Львів). 1996-2001 рр. – навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка.  З 2001 р. працює у Центрі італійської мови і культури Університету на посаді лаборанта, а згодом молодшого наукового співробітника, а з 2010  як фахівець ІІ категорії. З 2011 працює асистентом кафедри української мови Університету, з 2015 року – на посаді доцента кафедри української мови.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!