Львів і його мова

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730ВИСОЦЬКА Тетяна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7

Опис курсу

Дисципліна становить одну із вагомих складових форм навчальної роботи, адже знайомить студентів з  урбанолінгвістикою та  дотичними до неї науковими напрямками (зокрема лексикологією, соціолінгвістикою, історією мови та ін.), розширює знання з актуальних проблем функціонування мови та особистості, мови і  соціуму, наскільки місто впливає на розвиток і творення безпосередньо мовного тла в різні періоди.

Мета курсу – на основі досліджень давніх пам’яток (Середньовіччя, Ренесанс), художніх творів письменників міжвоєнного Львова та сьогодення, лексикографічних праць ознайомити студентів із розвитком української мови у Галичині; висвітлити питання варіантності  української літературної мови, зокрема взаємодію між західноукраїнським та східноукраїнським варіантами.

Студент повинен знати:

 • Теоретико-методологічні засади і лінгвістичні поняття курсу «Львів і його мова»  
 • Принципи і критерії періодизації історії української літературної мови, основні етапи її становлення,
 • Внутрішньомовні процеси, явища та позамовні чинники, що характеризують стан української мови в кожний окремо означений період;
 • Основні наукові лінгвістичні поняття, що називають той чи інший варіант/різновид української літературної мови відповідно до періоду її функціонування;
 • Стан та перспективи дослідження варіантів української літературної мови в історичному аспекті.

 

Студент повинен вміти:

 • Коментувати і виявляти у текстах лексеми, властиві західноукраїнському варіанту мови; 
 • Характеризувати позицію, роль і вплив історичних постатей, серед яких словесники, лексикографи, письменники та ін., що працювали й жили у Львові, на мовотворчі процеси; 
 • оперувати основними методиками і прийомами лексикологічного та фразеологічного аналізів; 
 •  визначати лексикологічні характеристики слів сучасної української літературної мови; 
 • застосовувати лексикографічні видання як джерела необхідної лінгвістичної інформації; 
 • визначати стильову приналежність і емоційно-експресивне забарвлення слів та способи його вираження; 
 • витлумачувати значення фразеологічних одиниць і вводити їх у контекст; 
 • пояснювати лексичне значення слова й визначати семантичні компоненти (семи) в його структурі.

Рекомендована література

Основна
1. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
ХІ – ХХ ст. – К.: К.І.С., 2020. – 192 с.
2. Масенко Л. Мова і суспільство : постколоніальний вимір / Л. Масенко. – К. : Вид. Дім:
«Києво-Могилян. акад.», 2004. – 163 с.
3. Підкуймуха Л. Мова Львова, або коли й батяри говорили /Л. Підкуймуха; передм. Л.
Ткач. – К.: Кліо, 2020. – 328с.
4. Сікора Г. Львівське мовлення як об’єкт лінгвоукраїністики. – Волинь-Житомирщина :
Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2001. – С. 162-
170.
5. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг. – К.: Критика, 2004. – 464 с.
6. Степанов Є. Мова міста як соціолінгвістична проблема/ Вісник Львівського
університету. Серія філол. – 2006. – Вип. 38. – Ч. ІІ. – С. 65-71.
7. Стишов О.А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової
інформації).-К.. 2003.
8. Хобзей Н. Дещо про запозичення в мовленні львів’ян у контексті говірок південно-
західного наріччя / Діалектологічні студії. – Львів, 2010. – С. 113-120.
Додаткова
9. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. К., 1991.
10. Архієпископ Ігор Ісіченко. Історія української літератури : Середньовіччя. Ренесанс
(XI-XVI ст.). – Харків, Точка, 2021. – 639 с.
11. Горбач О. Арго українських вояків. Мюнхен, 1963. 35 с.
12. Горбач О. Арго українськх лірників. Мюнхен, 1057. 44 с.
13. Горбач О. Арго українських школярів і студентів. Мюнхен , 1956. 55 с.
14. Горбач О. Українське арго. Львів : Ін-т ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006. 636 с.
15. Друм Т. Сленг: погляд зсередини // Дивослово, 1998, № 12.
16. Ілько Лемко. Львів понад усе. Спогади львівянина другої половини двадцятого
століття : вид. 3-тє доп.. – Львів : Апріорі, 2017 . – 240 с.
17. Львів – місто, що надихає. Література /уроп. Ольга Муха. – Львів : ВСЛ, 2017. – 448 с.
18. Матвіяс І. Варіанти української літературної мови. – К., 1998. – 162с.
19. Мацюк Г. До типології мовних ситуацій в історичній соціолінгвістиці. Мовна
ситуація на Холмщині та Підляшші в 1815–1915 рр. Мовознавство. 2021. №3. С.
20–37.
20. Мацюк Г. Про природу взаємодії мови та ідентичності в Україні (на матеріалі
міського урбанімікону радянського та пострадянського періодів) // Україноцентризм
наукового сумління. Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака.
— Львів: Ліга-Прес, 2014. — С.539-565.
21. Мацюк Г. Розбудова україномовних комунікативних практик у Холмсько-Підляській
єпархії в 1940–1944 рр.: роль архиєпископа Іларіона (Огієнка). Іван Огієнко і сучасна
наука та освіта : наук. збірник. Сер. філологічна / [редкол.: Людмила Марчук (голов.
ред.), Олег Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-
Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2020. Вип. ХVІІ. С. 71–84.
22. Миколенко Т.М. Мова міста: динаміка та сучасний етап її вивчення. Режим доступу :
file:///C:/Users/Tanya/Downloads/Mikks_2013_43(3)__11.pdf
23. Ужченко В. Д. Народження і життя фразеологізму. – К.: Рад. школа, 1988.
24. Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII ст. : мовна
свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива.- Львів, 2015. – 656 с.
25. Чапленко В. Історія нової української літературної мови (17ст. -1933) / В.Чапленко. –
Нью-Йорк,1970.

26. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. – Львів-
Нью-Йорк,1996. – С.27-108.
27. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941).
Стан і статус.- Чернівці,1998. – С.113-139.
Лексикографічні джерела:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел (уклад. та голов.
ред.) – К.: Перун, 2005.
2. Винничук Ю. Словничок галицизмів / Винничук Ю. Мальва Ланда : Піраміда, 2007. –
428 с.
3. Лексикон Львівський : поважно і на жарт / Н.Хобзей та ін. – Львів: Інститут
українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012. – 852 с.
4. Ставицька Л. Український жаргон. Словник. – К.: Критика, 2005. – 496 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус