Основи наукових філологічних досліджень (мовознавчих)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
41Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛу-21доцент АСІЇВ Любослава
ФЛу-22доцент АСІЇВ Любослава
ФЛу-23доцент ТИМОШИК Галина
ФЛу-23ВИСОЦЬКА Тетяна
416ФЛу-21доцент АСІЇВ Любослава
ФЛу-22доцент АСІЇВ Любослава
ФЛу-23доцент ДОБОСЕВИЧ Уляна
ФЛу-24ВИСОЦЬКА Тетяна

Опис курсу

Мета: залучити  студентів до вирішення актуальних проблем українського мовознавства,  формувати знання, вміння та навички для проведення наукових досліджень, навчити студентів писати науково-дослідницьку роботу. Практичні  цілі курсу полягають в тому, що він допоможе:

–  засвоїти основи методики наукових досліджень з лінгвістики;

– набути необхідних знань та вмінь для проведення власної науково-пошукової  діяльності та написання курсової роботи;

– оволодіти спеціальними знаннями та навичками роботи з науковою літературою;

навчити студентів писати наукову роботу, рецензувати роботи, залучити  студентів до вирішення актуальних проблем українського мовознавства.

Завдання:     ознайомити студентів з актуальними проблемами українського мовознавства,  навчити писати курсову роботу,  з’ясувати особливості кожного етапу роботи над курсовою, пояснити вимоги до написання наукової роботи, навчити рецензувати роботи, ставити питання, брати участь в дискусії.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: основні загальнонаукові та спеціально-лінгвістичні методи дослідження; вимоги до оформлення бібліографії; актуальні проблеми сучасного мовознавства; вимоги до курсової роботи, її структуру; особливості кожного розділу; особливості наукового стилю; основні інтернет-ресурси з лінгвістики; вимоги до наукової презентації;

вміти:

формулювати мету, завдання роботи; визначати актуальність дослідження; оформлювати покликання,  цитати,  список використаної літератури (бібліографію); карткувати досліджуваний матеріал; аналізувати мовні явища;  застосовувати загальнонаукові та спеціально-лінгвістичні методи дослідження; виявляти вплив позамовних чинників на функціонування різноманітних явищ; з’ясовувати  мовні закономірності та тенденції; коротко узагальнювати результати дослідження; писати наукові тези; готувати презентацію науково-дослідницької роботи; брати участь у науковій  дискусії.

Рекомендована література

Базова

 1. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / Г. І. Артемчук, В. М. Курило, М. П. Кочерган. – Київ: Форум, 2000. – 271 с.
 2. Асіїв Л. В. Курсова робота з українського мовознавства: Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи (для здобувачів  ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки  спеціальностей 035 Філологія (спеціалізація 035.01 Українська мова та література) і  014.01 Середня освіта (Українська мова і література) / Любослава Асіїв. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2023. URL:  https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/09/kurs-metod_-vypr.pdf
 3. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2004. – 21 с.
 4. Корнієнко І. А. Наукові основи курсової роботи: методичні рекомендації / І. А. Корнієнко. – Миколаїв, 2005. – 26 с.
 5. Кравченко Н. К. Методи лінгвістичних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://discourse.com.ua/lekcii/
 6. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навч.- метод. посібник / А. П. Мартинюк. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream
 7. Мороз І. В. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. – Київ, 1997. – 56 с.
 8. Мосейчук О. М. Методи проведення лінгвістичних досліджень: нав.- метод. посіб / О. М. Мосейчук. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 75 с.
 9. Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентів-філологів: метод. рекомендації / Уклад. О. Штонь, В. Буда. – Тернопіль, 2000. – 21 с.
 10. Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти / Є. С. Спіцин. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2003. – 120 с.
 11. Шейко В. М., Кушніренко Н. М. Організація та методика науково- дослідної діяльності: підручник для вищих навчальних закладів / В. М. Шейко. Н. М. Кушніренко. – Харків: ХДАК, 1998. – 288 с.
 12. Штонь О. П., Буда В. А. Курсова робота з української мови: навчально- методичний посібник для студентів-філологів / О. П. Штонь, В. А. Буда. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 63 с.

Допоміжна

 1. Глібчук Н. М., Асіїв Л. В. Діалектологічна практика: навчально- методичний посібник /Н. М. Глібчук, Л. В. Асіїв. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 103 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/11/Dialekt_praktyka_rob_prohr_Hlibczuk.pdf
 2. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2004. – 21 с.
 3. Конобродська В. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики: навч. посібник / В. Конобродська. – Житомир: Полісся, 2003. – 236 с.
 4. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: зб. вправ і завдань / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – Львів: Світ, 1996. – 228 с.
 5. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – Київ: Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 30–32.
 6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ: Либідь, 2001. – 240 с.
 7. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 711 c.
 8. Семотюк О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень: навч. посібник / О. Л. Семотюк. – Львів: Вид-цтво Львів. політехніки, 2011. – 152 с.
 9. Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словничок – довідник / Олександра Сербенська, Марія Білоус. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2003. – 68 с.
 10. Словник труднощів української мови / за ред. С.Єрмоленко. – Київ: Рад. школа, 1989. – 334 с.
 11. Тематика та методичні поради до написання курсових робіт з української мови: для викладачів і студентів філологічних факультетів педагогічних інститутів / Упоряд. М. І. Пентилюк, В. О.Нагіна. – Київ, 1990. – 52 с.
 12. Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів / Є. Д. Чак. – Київ: Рад. школа, 1984. – 185 с.

 Інформаційні ресурси

 1. Асіїв Л. В. Курсова робота з українського мовознавства: Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи (для здобувачів  ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки  спеціальностей 035 Філологія (спеціалізація 035.01 Українська мова та література) і  014.01 Середня освіта (Українська мова і література) / Любослава Асіїв. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2023. URL:  https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/09/kurs-metod_-vypr.pdf
 2. ГРАК (Генеральний регіонально анотований корпус української мови. – Режим доступу: http://uacorpus.org/.
 3. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/
 4. Львівський національний університет імені Івана Франка. Філологічний факультет. На сторінці Видання – Режим доступу: http://philology.lnu.edu.ua/research/vydannya
 5. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/

 

 

 

Матеріали

Асіїв Л. Курсова робота з українського мовознавства

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: “Основи наукових філологічних досліджень (мовознавчих)” (доц. Асіїв Л. В)

Завантажити силабус

Силабус: “Основи наукових філологічних досліджень (мовознавчих)” (доц. Висоцька Т. Й., доц. Тимошик Г. В.)

Завантажити силабус