«Пруфи» і «скіли» у сучасній комунікації

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616ВИСОЦЬКА Тетяна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Дисципліна становить одну з вагомих складових форм навчальної роботи, адже  знайомить студентів з типами і видами комунікації на основі різножанрових текстів, поглиблює, розширює їхні знання з орфографії, граматики, стилістики сучасної української літературної мови, допомагає опанувати необхідний практичний інструментарій для ефективної комунікації. Окрім того, під час навчання студенти отримають необхідні навики для результативних комунікацій та доказів правильного і доцільного використання тієї чи іншої запозиченої лексеми .

На курсі студенти під час практичних занять аналізуватимуть словник мас-медіа і соціальних мереж, останні на сьогодні складають основну частку спілкування людей різних вікових категорій.

Метою вибіркової міжуніверситетської дисципліни є ознайомити студентів із сучасними навиками, методами комунікації на основі зразків різножанрових і різностильових текстів українських авторів; простежити за словником мас-медія і соціальних мереж, останні на сьогодні складають основну частку спілкування людей різних вікових категорій.

Практичні цілі курсу передбачають:

 • Під час навчання звернути увагу студентів на правописні та граматичні норми у комунікативному процесі.
 • Виявити зміни в лексико-семантичній системі української мови, особливо наголосити на джерелах нових запозичень і модифікаціях у семантичній структурі слів, доцільності і правильності використання тієї чи іншої іншомовної лексеми.
 • З’ясувати і вказати на причини порушення мовленнєвої компетенції.

 

Рекомендована література

 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
 2. Дзикович О. Комунікативно-прагматичні аспекти мовлення. Конспект лекцій для студентів фак-ту лінгвістики. – Київ, КПІ, 2015.Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія : підруч. // А. М. Єрмоленко. — К. : Лібра, 1999. — 488 с.
 3. Зражевська Н.І. Комунікаційні технології. Курс лекцій. – Черкаси, 2010.
 4. Ковальська Н. Питання типології дискурсу / Н. Ковальська // Науковий вісник Херсонського державного університету”. Сер. : Лінгвістика. – 2014. – Вип. 21. – С. 120-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu
 5. Малахов В. А. Етика спілкування : навч. посіб. / В. А. Малахов. — К. : Либідь, 2006. — 400 с.
 6. Мацюк Г. Взаємодія понять мова – війна як об’єкт лінгвістичного аналізу: результати і нові підходи / Г.Мацюк. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 35.Т.7. 2021.
 7. Мацько Л.І. Формування культури мовлення: чинники лінгводидактичні та культурологічні. / Л.І. Мацько. Українська мова в освітньому просторі: навч. пос. Для студентів студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». – К. : Вид-воНПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 607 с.
 8. Мацько Л. Феномен рідної мови в аспекті лінгвофілософії комунікативної лінгвістики / Л. Мацько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2012. – Вип. 4. – С. 3-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2012_4_3.
 9. Онуфрієнко Г. С. Навчальний тлумачний словник терміно-лексики теорії мовної комунікації для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної та заочної форм навчання. / Г. С. Онуфрієнко — Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. — 70 с.
 10. Онуфрієнко Г., Черневич А. Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті. – Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 675.
 11. Основи теорії мовної комунікації: [прогр. навч. дисц. для студ.] / [уклад. Г. С. Онуфрієнко]. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 20 с.
 12. Приходько І.В. Поетичний текст як особлива форма комунікації (на матеріалі англійськомовної канадської поезії) / Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 29 (68). No 1. 2018.
 13. Прищак М. Д. Дискурс поняття «комунікація» в контексті формування сучасної парадигми освіти / М. Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 1. — С. 25 — 29.
 14. Прищак М. Д. Комунікація, спілкування, комунікативність : категоріальний аналіз / М. Д. Прищак // Вісник Він-ницького політехнічного інституту. — 2010. — № 2. — С. 5—8.
 15. Романюк І.В. Вербальні та невербальні складники діалогічного мовлення мовців (на матеріалі прозових творів І. Нечуя-Левицького) / І.В.Романюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки. Мовознавство: Збірник наукових праць / Відп. ред. Л.І. Мацько. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 79-85.
 16. Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії / Л. А. Ситниченко. — К. : Либідь, 1996. — 176 с.
 17. Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації: [навчальний посібник] / З. В. Партико — Л.: Афіша, 2008. — 292 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус