Історія української літературної мови (середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ВИСОЦЬКА Тетяна

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛо-31ВИСОЦЬКА Тетяна
ФЛо-31доцент ТИМОШИК Галина

Опис курсу

Одним із виявів самобутності кожного народу, нації є мова. У відношенні до людської спільноти вона стає одночасно і засобом консолідації, і своєрідним духовно-інтелектуальним витвором. Вища форма функціонування національної мови – мова літературна – це результат тривалої праці над словом, спільного чину народу і особистості. “Гарна, образова та многовіковим досвідом збагачена”, за словами Івана Франка, українська літературна мова має тисячолітню традицію утвердження. Це утвердження всупереч численним заборонам, утвердження і в умовах існування держави, й  у часи чужого політичного, релігійного, культурного засилля. Шлях цей, довжиною у сотні років, був позначений пошуками, сумнівами, напругою, перемогами. Ми стоїмо на цьому шляху, ми зобов’язані знати, звідки він бере свій початок, зобов’язані пройти його ще раз, щоб не втратити орієнтирів, щоб бачити перспективу.

Історія народу через призму формування літературної мови. Історія становлення літературної мови, закорінена в історію народу. Це історія української літературної мови.

Курс історії української літературної мови є частиною історії української мови як спеціальної навчальної дисципліни у вищій школі. Це один із завершальних етапів підготовки студента, який передбачає не лише фахове удосконалення, але й розширення світогляду спеціаліста-філолога та викладача української мови.

Предметом історії української літературної мови як окремої навчальної дисципліни є вивчення загальних процесів  розвитку літературної мови, її зародження, становлення, еволюція від початків до сучасного стану.

Основними завданнями курсу є:

 • виділити етапи формування української літературної мови та охарактеризувати основні тенденції у межах кожного часового зрізу;
 • простежити взаємозв’язки між певними періодами становлення літературної мови – традиційне і нове у загальному спрямуванні мовотворчих процесів;
 • виявити домінантні джерела творення літературної мови  кожного періоду;
 • з’ясувати причини взаємодії української літературної(писемної) мови з іншими слов’янськими та неслов’янськими мовами та наслідки міжмовних контактів;
 • прослідкувати за взаємодією літературної мови з живою розмовною мовою, репрезентованою різноманітністю територіальних  та соціальних діалектів;
 • окреслити шляхи вироблення лексичного і стильового фондів мови, закріплення граматичних і правописних норм;
 • ознайомити студентів з основними писемними пам’ятками  української мови;
 • визначити місце видатних письменників, учених, церковних, політичних і культурних діячів у літературному мовотворенні.

 

Очікувані результати

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • предмет, завдання, значення та основні поняття курсу історії української літературної мови,
 • періодизацію історії української літературної мови, основні етапи її становлення,
 • загальні тенденції формування літературно-писемної мови у межах кожного з періодів
 • особливості писемних пам’яток української мови
 • історію становлення українського правопису
 • стан та перспективи дослідження історії української літературної мови

вміти:

 • аналізувати особливості мови писемних пам’яток різних періодів, виявляти риси української мови,
 • інтерпретувати традиційні чи інноваційні мовні явища кожного з періодів творення української літератуної мови,
 • виявляти у текстах ознаки різних правописних систем

Рекомендована література

Підручники

 1. Огієнко І.(Іларіон). Історія української літературної мови. – К.,1995.
 2. Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.,1971
 3. Чапленко В. Історія нової української літературної мови (17ст. -1933).- Нью-Йорк,1970.
 4. Курс історії української літературної мови / За ред. І.Білодіда.- У 2-х т. – К.,1958. – Т.1.; Т.2 – К., 1961.
 5. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.,2001.

Практичні посібники

 1. Бабич Н.Д. Історія української літературної мови: Практичний курс. – Львів,1993.
 2. Блик О.П. Історія української літературної мови: Практичні заняття. – К.,1987.
 3. Конобродська В. Історія української літературної мови. Практичні заняття. – Житомир,2002.

 

Хрестоматії

 1. Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови: У 2-х ч. – К.,1959, 1961.
 2. Історія української мови: Хрестоматія/ Упор. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко. – К.,1996.
 3. Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття: Хрестоматія/ Упор. В.В.Німчук, Н.В. Пуряєва. – К.,2004.

 

Додаткова література

 1. Ажнюк Б. Національна ідентичність і мова в українській діаспорі//Сучасність. – 1999. – № 3. – С.128-140.
 2. Бідер Г. Українська мова в Габсбурзькій монархії//Мовознавство. – 1997. – №1.
 3. Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку// Другий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Доповіді і повідомлення. – Львів,1993.- С.8-12.
 4. Єдлінська У. Ділова мова ХІV – ХVст. в українському мовотворчому процесі// Другий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Доповіді і повідомлення. – Львів,1993.- С.17-22.
 5. Жовтобрюх М. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). – К.,1991.
 6. Жовтобрюх М. Староукраїнські грамоти як пам’ятки літературної мови// Мовознавство. – 1976. – №4. – С.6-10.
 7. Жовтобрюх М.Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХст.) – К.,1970.
 8. Кобилянський Б. Мова Григорія Сковороди// Кобилянський Б. Лекції з історії української літературної мови. – Львів,1965.
 9. Куць О.М. Мовна політика в державотворчих процесах України. – Харків,2004.
 10. Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини ХІХ ст. – К.-Х.,1946. – С.107-140.
 11. Мазурик Д. Сучасні тенденції в оновленні лексики української літературної мови// Вісник ЛНУ. Серія філологічна. – Вип..29. – Львів, 2000. – С.177-182.
 12. Масенко Л. До проблеми спадкоємності старої писемної традиції в новій українській літературній мові// Мовознавство. – 1995. – № 4-5.
 13. Масенко Л.Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – К.,2004.
 14. Матвіяс І. Українська літературна мова і територіальні діалекти в їх взаємодії на різних історичних етапах //Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. К.,1977. – С.5-31.
 15. Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ – на початку ХХст. – Х.,1985.
 16. Німчук В. Періодизація як напрямок дослідження генезису та  історії української мови.// Мовознавство. – 1997. – №6; 1998. – №1.
 17. Німчук В. Початки літературних мов Київської Русі // Мовознавство. – 1982. – № 2. – С.21-31.
 18. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в ХІV – ХVІІст. – К.,1985.
 19. Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія у її зв’язках з російською та білоруською. – К.,1980.
 20. Передрієнко В. Формування української літературної мови ХVІІІ ст. на народній основі. – К.,1979.
 21. Півторак Гр. Мовна ситуація в Київській Русі та її вплив на давньоруську периферію // Мовознавство. – 1997. – № 4-5. – С.3-10.
 22. Півторак Гр. Походження українців, росіян,  білорусів та їхніх мов . Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – К.,2001. – С.54-97.
 23. Статєєва В. Українські письменники про проблеми літературної мови та мовознавства кінця ХІХ – початку ХХ ст.- Ужгород,1997.
 24. Стишов О. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХст.( на матеріалі мови засобів масової інформації). – К.,2003.
 25. Ткаченко О. Українська мова і українська культура// Українська мова. – 2003. – № 1, – С.3-13, № 2. – С.3-22 та №3-4. – С.3-17.
 26. Чепіга І. Концепція літературної мови староукраїнських книжників ХVІ – першої половини ХVІІ ст.// Жанри і стилі в історії української літературної мови. – К.,1989. – С.79-93.
 27. Чепіга І. Народнорозмовні елементи у мові українських ділових текстів ХVІ – першої половини ХVІІ ст. //Мовознавство. – 1992. – № 6. – С.3-11.
 28. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. – Львів-Нью-Йорк,1996. – С.27-108.
 29. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус.- Чернівці,1998. – С.113-139.
 30. Шевельов Ю.Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.П.Котляревського. – Чернівці, 1998.

Робоча програма

Завантажити робочу програму