Сучасна українська літературна мова (лексикологія) (прикладна лінгвістика, фольклор, літературна творчість)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132ВИСОЦЬКА ТетянаФЛл-11, ФЛт-11, ФЛф-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛл-11БОРІЙЧУК Лідія
ФЛт-11КУХАРЧИШИН Марія
ФЛф-11КУХАРЧИШИН Марія

Опис курсу

Програма курсу «Сучасна українська літературна мова. Лексикологія» як окрема навчальна дисципліна відображає академічний підхід у висвітленні питань найновіших наукових досягнень, що ґрунтуються на системно-семасіологічній характеристиці словникового складу української мови, основних системних відношеннях у лексиці: парадигматичних, синтагматичних і варіантних. Окрім того, вивчення лексикології в системно-семіологічному аспекті зорієнтоване на внутрішні закономірності лексичної семантики слова зосібна й закономірності системної організації словникового складу загалом (інтралінгвістичний підхід). Структура курсу передбачає ознайомлення студентів із низкою окремих розділів мовознавства, як-от: фразеології, ономастики та лексикографії, знання яких формують розуміння про фундаментальні основи укладання словників, фразеологічних досліджень, ключові засади в теорії власних назв.

Основні завдання курсу передбачають вивчення

– лексичного значення слова, його структури, основних типів;

– основних аспектів лексичної семантики – семасіології й ономасіології;

– словникового складу сучасної української літературної мови з погляду його походження, сфери вживання;

– активних і пасивних компонентів лексики, а також найважливіших процесів, що відбуваються в ній на сучасному етапі;

– основних напрямків фразеологічних досліджень, системних відношень у фразеології, її джерел і властивостей;

– ознайомлення з методикою компонентного аналізу лексичних одиниць;

– висвітлення основних лексикографічних понять і ознайомлення з історією словникарства та найважливішими його працями.

Рекомендована література

Основні джерела:

 1. Бодик О. П., Рудакова Т. М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. – Київ, 2011.
 2. Демська О. Вступ до лексикографії. – К., 2010. – 266 с.
 3. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія. – К., 2008. – 268 с.
 4. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. – Харків, 1977.
 5. Микитюк О. Сучасна українська літературна мова: самобутність, система, норма: навч. посібник. – Львів, 2010.
 6. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія / За ред. І. К. Білодіда. – Київ, 1973.
 7. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А.П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ, та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге вид. – Київ, 1997.
 8. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – 3-є вид. – Київ, 2001.
 9. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А. К. Мойсієнка. – Київ, 2013.
 10. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д.  Пономарева. – 3-є вид. – Київ, 2005.
 11. Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін. – Київ, 2000, 2004, 2007.
 12. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О.М.,  Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. – Київ, 2000.
 13. Ющук І.П.  Українська мова. – Київ, 2005.

Додаткові джерела:

 1. Авксентьєва Л. Г., Калашник В. С., Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови. – Ужгород, 1977.
 2. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / Заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.
 3. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – Київ, 1991 (та ін. видання).
 4. Бевзенко С. П. Українська діалектологія. – Київ, 1995.
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел (уклад. та голов. ред.). – Київ, 2005.
 6. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови. – Київ, 1998.
 7. Волощак М. Неправильно – правильно: Довідник з українського слововживання. За матеріалами ЗМІ. – Київ, 2000.
 8. Ганич Д. І., Олійник І. C. Словник лінгвістичних термінів. – Київ,1985.
 9. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / За ред. В.М. Русанівського. – Київ, 1989.
 10. Горецький П. Й. Історія української лексикографії. – Київ, 1963.
 11. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. – Київ, 1986.
 12. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.
 13. Демська О. М., Кульчинський І. М. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996.
 14. Демський М. Т. Фраземна паронімія // УМЛШ. – 1988. – № 1.
 15. Друм Т. Сленг: погляд зсередини // Дивослово. – 1998. – № 12.
 16. Івченко А. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія. – Харків, 1997.
 17. Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок. – Львів, 2000.
 18. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне «я». – Київ, 2002.
 19. Караванський С. Секрети української мови. – Київ, 1994.
 20. Коваль А. П. Слово про слово. – Київ, 1976.
 21. Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К., 1975.
 22. Критенко А. П. Паронімія в українській мові // Мовознавство. – 1986. – № 3.
 23. Кровицька О. Українська лексикографія : теорія і практика / Ольга Кровицька ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. — Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2005. — 175 с.
 24. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – Київ, 1990.
 25. Кульчицька Т. Ю. Українська лексикографія ХІІІ – ХХ ст.: Бібліограф. покажчик. – Львів, 1999.
 26. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова. – Харків, 1977.
 27. Мамрак А. В. Проблеми словотвірної омонімії // Мовознавство. – 1992. – № 3.
 28. Мацько Л. І., Сидоренко О. М. Українська мова: Посібник. – 2-е вид. – Київ, 1996.
 1. Митько Н. А. Сучасна українська мова. Лексикологія. Матеріали для практичних занять : навчально-методичний посібник. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 64 с.

30.  Москаленко А. А. Нарис з історії української лексикографії. – Київ, 1961.

 1. Мукан Г. М. Багатозначність і омонімія // УМЛШ. – 1970. – № 8.
 2. Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. – Київ, 1998.
 3. Нечитайло О. І. Синоніми в лексикографії. – Київ, 1987.
 4. Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. – Київ, 1992.
 5. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови. К., 2019. 426с.
 6. Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення. – Київ, 1995.
 7. Пилипчук Д. Словники української мови: 1596-2018 : бібліогр. покажчик / Дмитро Пилипович Пилипчук ; упоряд. і автор передм. Дмитро Пилипович Пилипчук. – Київ : ВЦ “Просвіта”, 2020. – 1067, [5] с.
 8. Полюга Л. М. Словник антонімів / За ред. Л. Г. Паламарчука. – Київ, 2001.
 9. Полюга Л. Структура і функції словникових статей у лексиконах різних типів / Л. Полюга // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук.праць. — Львів, 2003. — Вип. 3. — С. 16—23.
 10. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – Київ, 2003.
 11. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. – Київ, 2002.
 12. Різун В. В., Мамалига А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст. – Київ, 1998.
 13. Селіванова О. О. Концептуалізація просторової орієнтації в українських фраземах // Мовознавство. – 2004. – № 1.
 14. Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психолінгвістичний та етнокультурний аспекти). – Київ ; Черкаси, 2004.
 15. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – Київ, 2001.
 16. Сімонок В. П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу. – Харків, 2000.
 17. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. – Київ, 1973.
 18. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. – Київ, 1984.
 19. Словник синонімів української мови: у 2 т / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – Київ, 2001.
 20. Ставицька Л. Арґо, жарґон, сленг. – Київ, 2005.
 21. Ставицька Л. О. Незаконослухняна мова // Коментар. – 2004. – № 3.
 22. Ставицька Л. О. Проблеми й аспекти вивчення жаргонної лексики: Соціолінгвістичний аспект // Українська мова. – 2001. – № 1.
 23. Сухопар В. Ф. Бібліографія українських словників (1990–1997) // Вестник Международного славянского университета. – Харків, 2000.
 24. Сучасна українська літературна мова: Довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; За ред. О. Д. Пономарева. – 2-е вид. – Київ, 1996.
 25. Тараненко О. О. Деякі питання теорії синонімії словника // Мовознавство. – 1983. – № 3.
 26. Тараненко О. О. Новий словник української мови: Концепція і принципи укладання словника. – Кам’янець-Подільський, 1996.
 27. Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму // Мовознавство. – 2006. – № 1.
 28. Ткаченко О. До концепції нового «Словника української мови» // Українська мова. – 2002. – № 1.
 29. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: Завдання і вправи. – Київ, 1995.
 30. Український правопис (4-е видання, виправлене й доповнене). – Київ, 1997 (і наст. стереотип. видання).
 31. Фразеологічний словник української мови: у 2 т. – Київ, 1993.
 32. Чак Є. Д. Складні випадки правопису та слововживання. – Київ, 1998.
 33. Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова: Довідник. – Київ, 1993.

Джерела Internet:

 1. www. univ.kiev.ua
 2. mova.info
 3. vesna.org.ua
 4. Електронна бібліотека Інституту журналістики (www. journ.univ.kiev.ua)

Методичне забезпечення:

 1. Лексикологія сучасної української літературної мови. Практикум: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу філологічного факультету / І. Ціхоцький, О. Левчук. – Львів, 2014. – 258 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус