Історична граматика української мови (прикладна лінгвістика, літературна творчість)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ПІЛЕЦЬКИЙ ВолодимирФЛл-21
432доцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛл-21доцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир
ФЛт-21доцент ТИМОШИК Галина
432ФЛл-21доцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир

Опис курсу

Курс історичної граматики української мови призначений для студентів-україністів другого року навчання. Як частина обов’язкової програми цей курс дає студентові знання з історії розвитку звукової системи (фонетики і фонології), граматичної будови (морфології і синтаксису), словотвору, лексики і фразеології; готує до вивчення курсу історії української літературної мови; вчить аналізувати явища, процеси і закономірності розвитку сучасної української мови, усвідомлювати їхню суть. Завдання курсу “Історична граматика української мови” – показати процес виникнення та розвиток української мови, формування її фонетичної і фонологічної систем, граматичної будови – морфології і синтаксису, зміни лексичного складу і фразеології. Історична основа дасть змогу глибоко зрозуміти і науково пояснити явища сучасної української мови.

Мета курсу – допомогти студентові засвоїти основні процеси формування і становлення української мови, засвідчити її безперервний історичний розвиток та вдосконалення, з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови.
Історична граматика має загальнотеоретичні і практичні цілі.
Загальнотеоретичні цілі курсу історичної граматики полягають в тому, щоб:
• зрозуміти головні процеси виникнення, формування і розвитку української мови;
• глибоко осмислити мовні явища;
• пізнати дію внутрішніх законів мови;

• усвідомити зв’язок між окремими структурними мовними явищами;
• зрозуміти мову як суспільне явище.
Практичні цілі курсу історичної граматики вбачаємо в тому, що він допоможе:
• усвідомити факти сучасної української літературної мови, зокрема історію фонологічних чергувань, орфоепічних норм та традиційної орфографії, уживання паралельних форм та ін.;
• глибше засвоїти курс історії літературної мови;
• осмислено сприймати курс давньої української літератури;
• фахово аналізувати мовні явища і засвоювати історичні норми сучасної української мови;
• правильно читати і розуміти зміст давніх писемних пам’яток;
• пояснювати використання архаїзмів у текстах сучасних творів на історичну тематику.

Рекомендована література

 • Основна
  Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Cамійленко С.П, Тараненко І.Й. Історична граматика української мови. – К., 1962. Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови. – Ужгород, 1960.
  Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Тараненко С.П. Історична граматика української мови. – К., 1980.
  Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Самійленко С.П., Слинько І.І. Історична граматика української мови. – К., 1980.
  Історія української мови: Фонетика. – К., 1979.
  Історія української мови: Морфологія. – К., 1978.
  Історія української мови: Синтаксис. – К., 1983.
  Історія української мови: Лексика і фразеологія. – К., 1983. Коломієць Л.І., Майборода А.В. Історична граматика української мови. Збірник вправ. – К., 1988.
  Крижанівська О.І. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика. – К., 2010.
  Купчинська Зоряна, Пілецький Володимир. Історична граматика української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. – Львів, 2014.
  Павленко Л.П. Історична граматика української мови. – К., 2010.
  2. Додаткова
  Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Г.Х. Числівник української мови. – К., 1980.
  Булаховський Л.А. Питання походження української мови: Історичний коментар до української мови // Вибр. праці: В 5-и т. – Т.2.- К., 1977. – С. 10 – 25.
  Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку // 2 Міжнародний конгрес україністів. – Львів, 1993. – С. 7 – 12.
  Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. – К., 1978.
  Гумецька Л.Л. Нарист словотворчої системи української актової мови. -К., 1958.
  Житецький П.Г. Вибрані праці: Філологія. – К., 1987.
  Залеський А.М. Прослідки зредукованих голосних у слабкій позиції в українській мові // Мовознавство. – 1986. – № 6. – С. 55 – 62.
 • Карпенко Юрій. Коли і як виникла українська мова // Мовознавство: Тези та повідомлення Ш Міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996. – С.75 – 81.
  Керницький І.М. Система словозміни в українській мові: На матеріалі пам’яток ХУІ ст. – К., 1985.
  Коломієць В.Т. Типологічні риси української літературної мови на фоні інших слов’янських мов // Мовознавство. – 1992. – №5. – С. 3 – 11.
  Кримский А. Украинская грамматика для учениковь вьісших классов ь гимназий и семинарий Приднепровья. – Т.1. – М., 1907. Медведєв Ф.П. Вступ до курсу історії української мови. – Харків,
  1965.
  Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення. – К., 1966.
  Німчук В.В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство. – 1997.- №6. – С. 3 – 15; 1998. – № 1.- С. 3 – 13.
  Німчук В.В. Про походження українських діалектів // Україна: Наука і культура. – К., 1983. – Вип. 26-28.
  Огієнко Іван. Історія української літературної мови. – К., 1999. Пещак М.М. Історичні писемні пам’ятки як джерело розвитку мовознавчої науки // Мовознавство. – 1987. – № 3. – С. 49 – 54.
 • Півторак Г.П. Проблема східнослов’янської прамови // Мовознавство: Доповіді та повідомлення на ІУ Міжнародному конгресі україністів / Відп. ред. В. Німчук. – К., 2002. – С. 268 – 272. Півторак Григорій. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993. Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови. – К., 1988.
  Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К., 1971. Русская палеография. – М., 1964.
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови. – К., 1964. – Ч. І; 1970. – Ч.ІІ.
  Скляренко В.Г. Нариси з історичної акцентології української мови. – К., 1983.
  Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 1992.
  Тараненко О.О. Мова Київської Русі: вузол історико-лінгвістичних і політико-ідеологічних проблем // Мовознавство. – 1993. – №2. – С. 35 – 38.
  Тимченко Є. Курс історії українського язика: Вступ. Фонетика. – К., 1927.
  Флаєр Майкл. Четверта палаталізація задньоязикових приголосних в українській мові: північноукраїнські говори // Мовознавство. – 1992.
  – №1. – С. 3 – 10.
  Царук О. Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. – Дніпропетровськ, 1998.
  Шевельов Ю. Чому общерусский язик, а не вібчоруська мова (з проблем східнослов’янської глотогонії) // ІІ Міжнародний конгрес україністів. – Львів, 1993. – С. 54 – 66.
 • George Shevelov. A Historikal Phonology of the Ukrainian Language. – Heidelberg, 1979.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус