ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: volodymyr.piletskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Термінологія, методологія, психологія творчості

Курси

Публікації

 • Функціонування термінів в українській радянській прозі //Науково- технічний прогрес і проблеми термінології. Тези доповідей. – К., 1980. – С. 144-145.
 • Генеза лексико-семантичної групи назв будівель у наддністрянських говорох півдня Тернопільщини// Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами. Тези доповідей. –Ужгород, 1982. – С.103-104.
 • О специфике словообразовательного гнезда в терминологии// Русский язык: вопросы типологии и функционального развития. Вестник Львов. ун-та. Сер. филол., вып. 14. – Львов, 1984. – С. 20-23.
 • Украинские физические термины на –ість в сопоставлении с русскими// Там же, вып. 16. – Львов, 1985. –С. 29-33.
 • Українські фізичні терміни з суфіксом –ник у зіставленні з російськими// Вестник Львівського ун-та. Сер. філол., вып. 19. – Львов, 1988. –С. 48-51.
 • Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з орфографічного практикуму. – Львів, 1988. –23 с./у співавторстві/.
 • І. Нечуй-Левицький про розвиток наукового стилю української мови// Творча індивідуальність І.С.Нечуя-Левицького і літературний процес. Тези доп. – Черкаси, 1988. – С. 101-102.
 • Структура і функціонування українських фізичних термінів на -ння в порівнянні з російськими// Українське мовознавство. – Вип.. 16. – К., 1989. –С. 186-195.
 • Про мову публіцистичних виступів Олеся Гончара// Літературний процес і творча індивідуальність письменника. Тези доп. – Дніпропетровськ, 1988. – С. 214 – 215.
 • Я.Головацький про розвиток ділового стилю української мови // Я.Головацький і рух за національне відродження та культурне єднання слов’янських народів. – Тернопіль, 1989. – С. 160 – 161.
 • Русько-польська угода 1848 року про шляхи вирішення національно-мовних проблем і її оцінка І.Франком // Мова і духовність нації Тези доп. – Львів, 1989. – С. 13 – 14.
 • Термінологічні дослідження на західноукраїнських землях // 50 років возз’єднання Західної України з Українською Радянською Соціалістичною Республікою Тези доп. – Львів, 1989. – С. 334.
 • Методичні вказівки і робочі програми з української мови і літератури для слухачів підготовчих відділень вузів. – К., 1989. – 34 с. (у співавторстві).
 • Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з української мови для російськомовних слухачів вечірніх курсів. Ч. 1. – Львів, 1989. – 1989. – 64 с ( у співавторстві).
 • Іван Огієнко про викладання рідної мови в українській школі // Методичні читання, присвячені 80-ій річниці від дня народження М.М.Шкільника. Тези доп. – Львів, 1990. – С. 67-68.
 • Іван Огієнко про принципи укладання підручників з української мови для початкових класів // Мова і культура нації Тези доп. – Львів, 1990. – С. 80—81.
 • Програма з української мови для слухачів підготовчих відділень- К., 1990. – 12 с. ( у співавторстві).
 • Словотвірна мотивованість термінів з інтернаціональними суфіксами // Методичні читання, присвячені пам’яті засновника дериватологічної школи на Україні проф. Івана Ковалика. – Львів, 1991. – С. 79-80.
 • І.Огієнко про зміст синтаксису і принципи його викладання в середній школі // Іван Огієнко (незабутні іменна української науки). Тез доп. – Львів, 1992. – С. 148 – 150.
 • Ярослав Рудницький про критерії відбору нових термінів // Розвиток мовознавства на Західній Україні в 20-30-их роках ХХ ст.. Тез доп. – Львів, 1992. – С. 59 – 60.
 • Іван Огієнко про викладання української мови в школі (програма та принципи укладання підручника) // Духовна і науково-педагогічна діяльність І.І.Огієнка в контексті українського національного відродження. Тези доп. – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 170 – 172.
 • Про будову нового “Російсько-українського словника фізичних термінів” //Проблеми української науково-технічної термінології. Тези доп. – Львів, 1992. – С. 123 – 125.
 • Конкурсні тестові завдання з української мови та літератури –Львів, 1993. – 82 с. ( у співавторстві).
 • Про перший словник української фізичної термінології// Проблеми української науково-технічної термінології. Тези доповідей 4-ї Міжнародної наукової конференції. –Львів, 1996. – С. 175 – 176.
 • Два напрямки розвитку української природничо-наукової термінології //Українська термінологія і сучасність. Матеріали П Всеукраїнської наукової конференції. – К., 1997. – С. 42 – 43.
 • Дещо про віддієслівні прикметники в українській науково-технічній термінології/ Проблеми української термінології: Матеріали 5-ї міжнародної наукової конференції. – Львів, 1998 . – С. 41 – 43.
 • Нові російсько-українсько-англійські тлумачні словники технічних термінів //Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2002. – №4. С. 137 – 138.. 2002. – №4. С. 137 – 138.
 • Проблеми української термінології //Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2002. – №6 . – С. 117 – 118.
 • Збірник типових конкурсних тестових завдань з української мови (співавторство). – Львів, 2003. – 348 с.
 • Фонологічні студії Івана Ковалика// Збірник матеріалів на пошану професора Івана Ковалика. – Львів, 2003. – С. 62-64.
 • Нові словники технічних термінів)// Вісник Львівського університету. Сер. Філол.. Вип. 30.  – Львів, 2003. – С.313 – 316.
 • Українські відповідники іншомовних термінів// Національні інтереси. Вип. 12. –Львів, 2005. – С.34-41.
 • Український сучасний термін (збереження мовної самобутности)// Національні інтереси. Вип. 13. – Львів, 2005. – С.18-30.
 • Тестові завдання з фонетики та фонології сучасної української літературної мови. – Львів, 2008 .– 119 с. (у співаваторстві з Л.Асіїв).
 • Михайло Шкільник про проблемне вивчення дієприкметника в школі//Вісник Львівського університету. Сер. філол. Вип. 50. – Львів, 2010. С.335-338..
 • Віддієслівні прикметники в науковому мовленні // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 57. – Львів, 2012. – С.48–53 (у співавторстві).
 • Історична граматика української мови. Навчальний посібник для студентів філологічного факультету. – Львів, 2013. – 196 с. (у співавторстві із З.Купчинською).
 • Взаємодія деяких дієслівних форм та похідників у науково-технічній термінології //У координатах мови. Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 407 – 417.
 • Дієслівні форми та віддієслівні іменники і прикметники в науково-технічній термінології (проблеми творення та функціювання) [Електронний ресурс] / В. Пілецький // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 38. – С. 236–249.
 • Дискусійні питання української фонології в працях Івана Ковалика [Електронний ресурс] / В. І. Пілецький // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Вип. 64(1). – С. 232-237.
 • Живе слово про дерев’яну мову [Електронний ресурс] / В. Пілецький // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2018. – Вип. 68. – С. 338-342.
 • Історія власних географічних назв в інтерпретації Олега Купчинського [Електронний ресурс] / В. І. Пілецький // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 71(1). – С. 102-111.
 • Interconnection of different-structure verb forms in scientific and technical terminology (у співавторстві з О.Кочергою) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 63. – Львів, 2016. – С.286–290.
 • Взаємодія деяких дієслівних форм та похідників у науково-технічній термінології //У координатах мови. Збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 407 – 417.
 • Дієслівні форми та віддієслівні іменники і прикметники в науково-технічній термінології (проблеми творення та функціонування) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць . Філологія. Випуск 38/ Володимир Пілецький/. – Дрогобич: РВ відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – С. 236 – 247.
 • Дискусійні питання української фонології в працях Івана Ковалика //Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 64. Ч. 1/Володимир Пілецький/. – Львів, 2017. – С.232–238.
 • Ще раз про мовну самобутність українського терміна// Серце чистеє, думка чесная… Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Ірини Ощипко. –Львів: Вид-во «Левада», 2018.  – С.292–313.
 • Українське обличчя науково-технічного терміна // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі»: Тези доповідей (Черкаси, 25-26 жовтня 2018р.). Черкаси, 2018.– С.110 –112.
 • Живе слово про дерев’яну мову  // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 68. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 338 – 342.
 • Сучасні правописні дискусії: нейролінгвістичний аспект // У вимірах слова.Збірник наукових праць ра пошану професора Ірини Кочан – Львів-Дрогобич:  Посвіт, 2019. – С.99 – 104.
 • Збірник типових конкурсних тестових завдань з української мови– Львів, 2018. – 450 с. (співавторство).
 • Історія власних географічних назв в інтерпретації Олега Купчинського//Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 71. – Львів, 2019. – Ч.І. –  С. 102-111.
 • Пілецький В. Про деякі дієслова та віддієслівні похідники в науково-технічній термінології //Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 72. – Львів, 2020. –С. 3 –11.
 • Назви носіїв процесових ознак в українській фізичній термінологіЇ / В. Пілецький // Збірник наукових праць на пошану професора Таміли Панько.  – Львів, 2021. – С. 435-447
 • Номінації статичних ознак в українській фізичній термінології // East Europian Scientific Journal. 2022. № 1 (77). С. 34-39.
 • Найменування опредметнених ознак в українській фізичній термінології / // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. 2022. С. 482-493.
 •  Назви опредметнених дій з інтернаціональними суфіксами в українській фізичній терміносистемі порівняно з англійською/ Лингвистични проблеми. Година ІІІ, кн.3. Научни текстове от четвъртата международна научна конференция «Лингвистиката – история, предизвикательства, перспективи». (Благоевград, 1–2 июни 2023 г.). В чест на проф.д.р. Лилия Илия. Благоевград, 2023. С. 200-206.
 • Фізичні терміни-назви опредметнених дій з суфіксом -ацій(а)/-ation в українській фізичній термінології порівняно з англійською// Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 31 березня 2023/Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова програма, 2023. С.161-166.
 •  Про деякі дієслова та віддієслівні похідники в науково-технічній термінології // The process and dynamics of the scientific path: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, February 9, 2024. Athens, Hellenic Republic: International Center of Scientific Research. – Athens, 2024. – С. 81 – 86.

Біографія

Народився в селі Коропець Монастириського району Тернопільської області. Із золотою медаллю закінчив Коропецьку середню школу (1972 рік) та із відзнакою – українське відділення філологічного факультету Львівського державного університету (1988 рік). Працював лаборантом та асистентом кафедри української мови Львівського університету, а в 1982-85рр  тут же навчався в аспірантурі. 1986 року захистив кандидатську дисертацію.  З 1990  року  – доцент кафедри. Одружений. Дружина Леся – вчителька української мови та літератури  СШ № 54 м.Львова. Батько 2 дорослих дочок. Підготував 3 кандидати філологічних наук.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!