Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія) (літературна творчість, фольклористика)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент ПІЛЕЦЬКИЙ ВолодимирФЛт-11, ФЛф-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛт-11мБОРІЙЧУК Лідія
ФЛф-11доцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир

Опис курсу

Курс “Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія)” призначений для студентів першого року навчання. Ця навчальна дисципліна є важливою складовою циклу професійної та практичної підготовки студентів-філологів. Як частина обов’язкової програми цей курс дає студентові знання фонетичної та фонологічної системи сучасної української літературної мови, основи розвитку звукової системи; готує до вивчення курсів історичної граматики української мови, української морфеміки та словотвору, української морфонології; вчить аналізувати явища, процеси і закономірності розвитку фонетичного рівня сучасної української мови, усвідомлювати їхню суть. Курс також передбачає вивчення мовознавчих дисциплін, які базуються на теорії звукового ладу мови, – ортоепії (орфоепії), графіки та ортографії (орфографії). Курс з фонетики та фонології є важливим для формування кваліфікованого фахівця, який не тільки ґрунтовно знає особливості української фонетичної системи, але й уміє реалізувати ці знання на практиці, мовлення якого відповідає ортоепічним (орфоепічним) нормам української літературної мови. Цей курс дає змогу студентові успішно засвоювати курси з історичної граматики, курси з української морфонології, морфеміки та словотвору.
Традиційна назва дисципліни – “Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія)” – є дещо умовною, оскільки курс охоплює не тільки фонетику і фонологію, а й ортоепію, основи акцентології, графіки та ортографії і морфонології.

Мета курсу – ознайомити студентів з українською фонетикою і фонологією як наукою, з’ясувати предмет, завдання, значення і систему термінів цієї науки, розкрити особливі риси української мови на фонетичному рівні, допомогти студентові засвоїти систему звукових одиниць сучасної української літературної мови, навчити їх виявляти типи звукових змін у мовленнєвому потоці та з’ясовувати способи і засоби передавання звукового мовлення на письмі, з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови.
Курс фонетики і фонології має загальнотеоретичні і практичні цілі.
Загальнотеоретичні цілі курсу фонетики і фонології української мови полягають в тому, щоб:
• глибоко осмислити мовні явища;
• пізнати дію внутрішніх законів мови;
• усвідомити зв’язок між окремими структурними мовними явищами;
• зрозуміти мову як суспільне явище.
Практичні цілі курсу фонетики і фонології української мови
вбачаємо в тому, що він допоможе:
• усвідомити факти сучасної української літературної мови, зокрема асиміляції, дисиміляції, фонологічні чергування, ортоепічні (орфоепічні) та ортографічні (орфографічні) норми та ін.;
• розуміти фонетичні особливості української літературної мови;
• розрізняти сучасні та історичні фонетичні зміни;
• глибше засвоїти курси історичної граматики української мови, української морфеміки, словотвору, морфонології;
• фахово аналізувати різні теоретичні та практичні підходи до звукового ладу мови і способів його передавання на письмі і засвоювати норми сучасної української мови;
• удосконалювати своє усне та писемне мовлення.
• виявляти тенденції розвитку звукового ладу української мови.

Рекомендована література

Основна
1. Асіїв Любослава, Пілецький Володимир. Фонетика і фонологія української мови. Збірник практичних, тестових і контрольних завдань. – Львів, 2015.
2. Асіїв Любослава, Пілецький Володимир. Тестові завдання з фонетики та фонології сучасної української літературної мови. – Львів, 2008.
3. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія.- К.: 2006. – С. 7 – 194.
4. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. -Ч. І, вид. 4-е. – К., 1972.
5. Практичні завдання з фонетики та фонології сучасної української літературної мови для студентів філологічного факультету. Уклав Володимир Пілецький. – Львів, 2001.
6. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. – К, 1969.
7. Сучасна українська літературна мова. За ред.. М. Я. Плющ. – К.: 2003. – С.17-115.
Додаткова
1. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999. – С. 162 – 204.

2. Ключковський Б.Г. Методичні вказівки і практичні завдання з фонетики і фонології сучасної української мови для студентів І курсу філологічного факультету. – Львів, 1987.
3. Коструба П.П. Основні поняття фонології // Українська мова і література в школі. – 1965. – № 7.
4. Коструба П.П. Про систему приголосних фонем сучасної української літературної мови // Питання українського мовознавства. Кн. 5. – Львів, 1962.
5. Коструба П.П. Фонетика української літературної мови. Ч.1 – Львів, 1963.
6. Коструба П.П. Фонетика, фонологія і морфонологія (їх предмет і місце в науці про мову) // Методологічні питання мовознавства. – К., 1966.
7. Курс сучасної української літературної мови. Т. І. За ред. Л. А. Булаховського. – К., 1951.
8. Орфографічний словник української мови. – К., 1994.
9. Орфоепічний словник. Укладач Погрібний М.І. – К., 1984.
10. Сучасна українська літературна мова. За ред. Грищенка А.П.
– 2-е вид. – К., 1997.
11. Словник труднощів української мови. За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 1989.
12. Тоцька Н. І. Голосні фонеми української літературної мови. – К., 1973.
13. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. – К., 1981.
14. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Завдання і вправи. – К., 1995.
15. Українська літературна вимова і наголос. Словник-довідник.
– К., 1973.
16. Український правопис. – 4-е вид. Виправлене і доповнене. – К., 1993.
17. Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність. – Львів, 1997.
18. Український правопис. Київ : Наукова думка, 2019. 391 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: “Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія)”, спеціалізація -літературна творчість, українська мова як іноземна

Завантажити силабус

Силабус: “Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія)”, спеціалізація 035.09 Фольклористика Львів -

Завантажити силабус