Методологія мовознавчих студій

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ПІЛЕЦЬКИЙ ВолодимирФЛу-11м, ФЛл-11м, ФЛт-11м, ФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛу-11мдоцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир
ФЛл-11мдоцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир
ФЛт-11мдоцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир
ФЛф-11мдоцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир

Опис курсу

Завдання  спецкурсу – ознайомити студентів з філософськими засадами мовознавчої методології та виробити в них  уміння і  навички користуватись конкретнонауковими методами  у власних  мовознавчих дослідженнях. Курс базується на розумінні методології як сукупності  вихідних принципів, якими керується вчений-мовознавець на різних етапах дослідження, починаючи із визначення мети і до формулювання одержаних унаслідок дослідження результатів.

 

Результати навчання:

знати:

 • філософські засади аналізу мовних явищ;
 • співвідношення загальнофілософської і мовознавчої методології;
 • загальнонаукові методи і прийоми і їх заломлення крізь призму мовознавчих студій;
 • методологічні пошуки українських мовознавців;
 • основні методи і прийоми досліджень у працях українських лінгвістів;
 • способи і засоби впровадження новітніх технологій у сучасні студії з українського мовознавства.

вміти:

 • застосовувати різноманітні методи в дослідженнях з українського мовознавства;
 • обирати методи і прийоми лінгвістичного аналізу залежно від предмета і об’єкта дослідження, а також від поставлених завдань;
 • аналізувати новітні технології в мовознавчих дослідженнях, особливо в галузі українського мовознавства;
 • усвідомлювати взаємозв’язок результатів лінгвістичного аналізу із обраною методологією дослідження;
 • проводити лінгвістичні спостереження та експерименти.

 

Тематика спецкурсу

 

Загальне поняття про методологію. Філософські засади мовознавчої методології. Взаємозв’язок загальних і конкретних методів у мовознавстві. Поняття про конкретно наукові мовознавчі методи. Методологічні засади українського мовознавства початку ХХІ століття. Сучасні методологічні пошуки.

Описовий метод. Прийоми зовнішньої і внутрішньої інтерпретації. Порівняльно-історичний метод, його виникнення, основні етапи розвитку та сучасне використання. Використання зіставного методу. Структурний метод та його основні різновиди: дистрибутивний аналіз, метод безпосередніх складників,  трансформаційний аналіз, компонентний аналіз.

Соціолінгвістичний і психолінгвістичний методи. Психолінгвістичний експеримент. Математичні методи в мовознавстві. Кількісні характеристики мовних одиниць у текстах різних стилів і жанрів. Частотні словники української мови.

 

 

Рекомендована література

 1. Білецький О.А. Про мову і мовознавство. – К., 1997.
 2.          Булаховський Л.А. Питання походження української мови. – К., 1956.
 3.          Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. – К.,1966.
 4.          Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 1983.
 5.          Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність. – Львів, 2002.
 6.          Кобилянський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства. – К., 1964.
 7.          Ковалик І.І. та ін. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень. – К.,1985.
 8.          Кочерган М.І.Загальне мовознавство. – К., 1999.
 9.         Методологічні питання мовознавства. – К,  1966.
 10.          Нариси з контрастивної лінгвістики. – К., 1979.
 11.           Соссюр Ф. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.
 12.          Статистичні параметри стилів. – К., 1967.
 13.          Українська мова. Енциклопедія. – К.,2002.
 14.          Шевельов Ю.А.  Історична фонологія української мови. Переклад з англійської. – Харків, 2002.
 15.          Шевельов Ю. Мовознавство на Україні. – Париж-Мюнхен, 1966.

Силабус:

Завантажити силабус