Стилі сучасної української літературної мови крізь призму мовних норм

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент ТИМОШИК ГалинаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , , ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Курс «Стилі сучасної української літературної мови» призначений для студентів-україністів третього року навчання. Як частина додаткової програми цей курс дає студентові знання з історії формування правописного стандарту української мови. Головну увагу зосереджуємо на порушенні мовних норм, що трапляються у низці популярних жанрів наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, епістолярного, художнього та релігійного стилів сучасної української літературної мови.

Завдання курсу «Стилі сучасної української літературної мови» – показати особливості функціювання правописного стандарту та його порушення в різножанрових текстах сучасної української літературної мови.

Мета курсу – допомогти студентові засвоїти основні аспекти правописного стандарту та означити типові порушення моних норм у різножанрових текстах наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, епістолярного, художнього та релігійного стилів сучасної української літературної мови.

Курс «Стилі сучасної української літературної мови» має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу «Стилі сучасної української літературної мови» полягають в тому, щоб:

 • зрозуміти головні процеси виникнення, формування та розвитку мовних норм сучасної української літературної мови;
 • глибоко осмислити питання формування правописного стандарту та типові його порушення;
 • пізнати особливості побудови та компонування різножанрових текстів;
 • зрозуміти мову як соціокультурний феномен.

Практичні цілі курсу Курс «Стилі сучасної української літературної мови» вбачаємо в тому, що він допоможе:

 • усвідомити типові порушення мовних норм сучасної української літературної мови;
 • фахово аналізувати різножанрові тексти сучасної української літературної мови;
 • правильно компонувати поодинокі різновиди текстів різних стилів сучасної української літературної мови;

виявляти типові порушення мовних норм у різножанрових текстах сучасної української літературної мови.

Рекомендована література

основна

 1. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту / А. П. Коваль. – Київ : Вища школа, 1970 – 306 с.
 2. Мацько Л. Культура української фахової мови : навч. посібник / Любов Мацько, Лариса Кравець. – Київ : Вид. центр «Академія», 2007. – 360 с.
 3. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. / Онуфрієнко Г.С. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.
 4. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради [Текст] : навч. посібн. /О. Пономарів – К. : Либідь, 2001. – 240 с.
 5. Семеног О. М. Культура наукової української мови / Ольга Семеног. – Київ : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.
 6. Філіпенко А. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / Антон Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2004. – С. 85-153
 7. Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова / Ірина Фаріон. – Івано-Франківськ, 2013. – 313 с..
 8. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 712 с.
 9. Антоненко-Давидович Борис. Як ми говоримо. – К., 1970 (перевидання 1991 р. та ін.).
 10. Караванський Святослав. Пошук українського слова, або боротьба за національне „Я”. – К., 2001.
 11. Пилинський Микола. Мовна норма і стиль. – К., 1970.
 12. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.
 13. Довідник з культури мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К., 2005.
 14. Словник труднощів української мови / Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А., Терлак З.М. та ін.– К., 1989.
 15. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996; 2006 (3-є вид.).
 16. Єрмоленко С. Літературна норма в часовому і просторовому вимірі // Культура слова. − Вип. 57-58. − К., 2001.
 17. Єрмоленко С. Тенденції розвитку літературної мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. − Вип. ІІ, − К., 2001.
 18. Єрмоленко С. Динаміка літературних норм // Українська мова. − Ополе, 1999.
 19. Яворська Г. Генеза сучасних проблем нормалізації та кодифікації // Українська мова. − Ополе, 1999.
 20. Синявський Олекса. Норми української літературної мови. – К., 1931.
 21. Огієнко Іван. Український стилістичний словник. –Львів, 1924.
 22. Сімович Василь. На теми мови. – Прага, 1924.
 23. Курило Олена. Уваги до сучасної української літературної мови. – К., 1925 (перевидання 2004 р.).
 24. Смеречинський Сергій. Нариси з української синтакси у зв’язку з фразеологією та стилістикою. – К., 193.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус