Основи наукових філологічних досліджень (середня освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Залік
41Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛо-21доцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛо-22доцент ТИМОШИК Галина
416ФЛо-21доцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛо-22доцент ТИМОШИК Галина

Опис курсу

Мета: залучити  студентів до вирішення актуальних проблем українського мовознавства,  формувати знання, вміння та навички для проведення наукових досліджень, навчити студентів писати науково-дослідницьку роботу. Практичні  цілі курсу полягають в тому, що він допоможе:

–  засвоїти основи методики наукових досліджень з лінгвістики;

– набути необхідних знань та вмінь для проведення власної науково-пошукової  діяльності та написання курсової роботи;

– оволодіти спеціальними знаннями та навичками роботи з науковою літературою;

навчити студентів писати наукову роботу, рецензувати роботи, залучити  студентів до вирішення актуальних проблем українського мовознавства.

Завдання:     ознайомити студентів з актуальними проблемами українського мовознавства,  навчити писати курсову роботу,  з’ясувати особливості кожного етапу роботи над курсовою, пояснити вимоги до написання наукової роботи, навчити рецензувати роботи, ставити питання, брати участь в дискусії.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: основні загальнонаукові та спеціально-лінгвістичні методи дослідження; вимоги до оформлення бібліографії; актуальні проблеми сучасного мовознавства; вимоги до курсової роботи, її структуру; особливості кожного розділу; особливості наукового стилю; основні інтернет-ресурси з лінгвістики; вимоги до наукової презентації;

вміти:

формулювати мету, завдання роботи; визначати актуальність дослідження; оформлювати покликання,  цитати,  список використаної літератури (бібліографію); карткувати досліджуваний матеріал; аналізувати мовні явища;  застосовувати загальнонаукові та спеціально-лінгвістичні методи дослідження; виявляти вплив позамовних чинників на функціонування різноманітних явищ; з’ясовувати  мовні закономірності та тенденції; коротко узагальнювати результати дослідження; писати наукові тези; готувати презентацію науково-дослідницької роботи; брати участь у науковій  дискусії.

Рекомендована література

Базова

 1. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / Г. І. Артемчук, В. М. Курило, М. П. Кочерган. – Київ: Форум, 2000. – 271 с.
 2. Асіїв Л. В. Курсова робота з українського мовознавства: Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи (для студентів ІІ курсу філологічного факультету спеціальностей 035 Філологія (спеціальність 035.01 Українська мова та література) і 014 Середня освіта (спеціалізація 014.01 Українська мова та література) / Любослава Асіїв. – Львів, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/kurs-metod.pdf
 3. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2004. – 21 с.
 4. Корнієнко І. А. Наукові основи курсової роботи: методичні рекомендації / І. А. Корнієнко. – Миколаїв, 2005. – 26 с.
 5. Кравченко Н. К. Методи лінгвістичних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://discourse.com.ua/lekcii/
 6. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навч.- метод. посібник / А. П. Мартинюк. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream
 7. Мороз І. В. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. – Київ, 1997. – 56 с.
 8. Мосейчук О. М. Методи проведення лінгвістичних досліджень: нав.- метод. посіб / О. М. Мосейчук. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 75 с.
 9. Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентів-філологів: метод. рекомендації / Уклад. О. Штонь, В. Буда. – Тернопіль, 2000. – 21 с.
 10. Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти / Є. С. Спіцин. – Київ: Вид.центр КНЛУ, 2003. – 120 с.
 11. Шейко В. М., Кушніренко Н. М. Організація та методика науково- дослідної діяльності: підручник для вищих навчальних закладів / В. М. Шейко. Н. М. Кушніренко. – Харків: ХДАК, 1998. – 288 с.
 12. Штонь О. П., Буда В. А. Курсова робота з української мови: навчально- методичний посібник для студентів-філологів / О. П. Штонь, В. А. Буда. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 63 с.

Допоміжна

 1. Глібчук Н. М., Асіїв Л. В. Діалектологічна практика: навчально- методичний посібник /Н. М. Глібчук, Л. В. Асіїв. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 103 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/11/Dialekt_praktyka_rob_prohr_Hlibczuk.pdf
 2. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник / О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна, Л. О. Попова. – Луганськ, 2004. – 21 с.
 3. Конобродська В. Курсова і дипломна роботи з етнолінгвістики: навч. посібник / В. Конобродська. – Житомир: Полісся, 2003. – 236 с.
 4. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: зб. вправ і завдань / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – Львів: Світ, 1996. – 228 с.
 5. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. – Київ: Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 30–32.
 6. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – Київ: Либідь, 2001. – 240 с.
 7. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 711 c.
 8. Семотюк О. Л. Сучасні технології лінгвістичних досліджень: навч. посібник / О. Л. Семотюк. – Львів: Вид-цтво Львів. політехніки, 2011. – 152 с.
 9. Сербенська О., Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словничок – довідник / Олександра Сербенська, Марія Білоус. – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2003. – 68 с.
 10. Словник труднощів української мови / за ред. С.Єрмоленко. – Київ: Рад. школа, 1989. – 334 с.
 11. Тематика та методичні поради до написання курсових робіт з української мови: для викладачів і студентів філологічних факультетів педагогічних інститутів / Упоряд. М. І. Пентилюк, В. О.Нагіна. – Київ, 1990. – 52 с.
 12. Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів / Є. Д. Чак. – Київ: Рад. школа, 1984. – 185 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Асіїв Л. В. Курсова робота з українського мовознавства: Методичні вказівки до написання та вимоги до оформлення курсової роботи (для студентів ІІ курсу філологічного факультету спеціальностей 035 Філологія (спеціальність 035.01 Українська мова та література) і 014 Середня освіта (спеціалізація 014.01 Українська мова та література) / Любослава Асіїв. – Львів, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/kurs-metod.pdf
 2. ГРАК (Генеральний регіонально анотований корпус української мови. – Режим доступу: http://uacorpus.org/.
 3. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/
 4. Львівський національний університет імені Івана Франка. Філологічний факультет. На сторінці Видання – Режим доступу: http://philology.lnu.edu.ua/research/vydannya
 5. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/

Матеріали

Асіїв Л. Курсова робота з українського мовознавства

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус