СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.sokil-klepar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

ономастика, діалектологія, фонетика, лінгвофольклористика, цифрове навчання

Курси

Публікації

Монографії:

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. – Львів: Афіша, 2008. – 206 с.

Статті:

Сокіл Н. Псевдоніми повстанців Сколівщини // Визвольний шлях. – Лондон-Київ, 1999. – Кн. 6(615). – С. 717–734.

Сокіл Н. Семантика твірних основ повстанських псевдонімів // «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. – Львів, 2005. – С. 303–306.

Сокіл Н. Відонімні мікротопоніми Сколівщини // Наукові записки. Серія: Мовознавство. 1(13). – Тернопіль, 2005. – С. 117–128.

Сокіл Н. Географічні терміни в мікротопонімії Центральної Бойківщини: порівняльний аспект // Проблеми української термінології. – Львів, 2006. –  № 559. – С. 288–292.

Сокіл Н. Мікротопоніми Сколівщини, що походять від термінів на означення рельєфу місцевості // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2006. – Вип. 38. – Ч. І. – С. 192–202.

Сокіл Н. Мікротопоніми суфіксальної деривації (на матеріалі мікротопонімії Сколівщини) // Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, 4-5 жовтня 2006. – Вінниця, 2006. – С. 88–93.

Сокіл Н. Топоніми як важливе джерело для формування світогляду туриста-краєзнавця (за матеріалами с. Тухлі та повісті І. Франка “Захар Беркут”) // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів, 2007. – № 2. – С. 124–128.

Сокіл Н. Морфологічний спосіб деривації мікротопонімів Сколівщини // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – Вип. ХV–ХVІІІ. – С. 460–463.

Сокіл Н. Мікротопоніми і ойконіми: питання взаємозв’язку // Студії з ономастики та етимології. – К., 2007. – С. 267–272.

Сокіл Н. Географічні назви села Тухлі (за повістю Івана Франка «Захар Беркут») // Народознавчі зошити. – Львів, 2006. – Зош. 5-6. – С. 737-741.

Сокіл Н. Динаміка мікротопонімів Бойківщини // Українська культура: з нових досліджень. Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття. – Львів, 2007. – С. 414–419.

Сокіл Н. Народна географічна термінологія Гуцульщини та Бойківщини // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (мовознавство). – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХІХ–ХХ. – С. 43–46.

Сокіл Н. Мікротопоніми села Тухлі у творі Івана Франка «Захар Беркут» // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006). – Львів, 2009. – Т. 2. – С. 424–430.

Сокіл Н. Метафоричні мікротопоніми Центральної Бойківщини: етнолінгвістична візія // Народознавчі зошити. – 2009. – Зош. 1–2. – С. 230–238.

Сокіл Н. Етнокультурний аспект мікротопонімів Бойківщини // Народознавчі зошити. – 2009. – Зош. 5–6. – С. 757–763.

Сокіл Н. Мікротопоніми Франкового села // Українське літературознавство. – 2010. – Вип. 72. – С. 99–107.

Сокіл-Клепар Н. Вербалізатори кольору в мікротопонімах Бойківщини // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць / МОН України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького / Відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. – 2010. – Вип. 10. – С. 56–58.

Сокіл-Клепар Н. Семантичне наповнення концепту «Вода» в мікротопонімах Українських Карпат // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. –– Івано-Франківськ, 2011. Вип. ХХІХ–ХХХІ. – С. 187–190.

Сокіл-Клепар Н. Концепт «Гора» в мікротопонімах Українських Карпат // Народознавчі зошити. – 2011. – №3. – С. 482–488.

Сокіл-Клепар Н. Ментальне відображення простору в мікротопонімах Українських Карпат // Народознавчі зошити. – 2012. – №5. – С. 845–851.

Сокіл-Клепар Н. Мікротопоніми крізь призму когнітивної науки // Когнітологія в системі гуманітарних наук: зб. наук. праць. – Полтава: ПП Шевченко, 2013. – Вип. 2. – С. 62–67.

Сокіл-Клепар Н. Дендрологічні мотиви номінування мікротериторій Українських Карпат // Народознавчі зошити. – 2013. – № 5. – С. 811–818.

Сокіл-Клепар Н. Сакральна мікротопонімія в українському ономастиконі // Народознавчі зошити. – 2014. – № 5. – С. 771–777.

Сокіл-Клепар Н. Роль антропонімів у номінації мікротопооб’єктів Українських Карпат // Наукові записки. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2014. Вип. ІІ (24). – С. 259–264.

Сокіл-Клепар Н. Землеробська лексика як складова мікротопонімів // Народознавчі зошити. Серія філологічна. – 2015. – № 3 (123). – С. 660–667.

Сокіл-Клепар Н. Конотативні мікротопоніми Українських Карпат // Записки з ономастики. – Одеса: «Астропринт», 2015. – Вип. 18. – С. 623–633.

Сокіл-Клепар Н. Ономастикон малої прози Наталії Кобринської // «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним»: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ ст.: збірник наукових праць. – Львів, 2015. – Вип. 22. – С. 114–120.

Сокіл-Клепар Н. Номінація вершин Бойківщини: семантико-мотиваційний аспект // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2016. – Вип. 63. – С. 186–195.

Сокіл-Клепар Н. Соматична лексика в номінації географічного простору Карпат // Народознавчі зошити.– 2016. – № 3 (129). – С. 642–648.

Сокіл-Клепар Н. Високе покликання педагога, фольклориста (До ювілею Ганни Сокіл) // Народознавчі зошити. –– 2016. –№ 3 (129). – С. 503–518. (У співавторстві).

Сокіл-Клепар Н. Споруди в номінації невеликих географічних об’єктів Карпат // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту.– Ужгород, 2016. – Вип. 3. – С. 272–276.

Сокіл-Клепар Н. Функціонально-прагматичні особливості мікротопонімів // У координатах мови: збірник наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 322–329.

Сокіл-Клепар Н. В. Говіркові особливості мікротопонімів Карпат // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Вип. 64. – Ч. ІІ.– С. 128–134.

Сокіл-Клепар Н. В. Варіантність мікротопонімів Карпат // Наукові записки. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1(27). – С. 291–294.

Сокіл-Клепар Н. В. Мікротопоніми та живопис: точки дотику // Състояние и проблеми на българската ономастика. – Велико Търново,  2018. – Том 15. – Брой 1. – С. 333–345.

Сокіл-Клепар Н. В. Мікротопонімний фрагмент мовної картини світу : теоретичні рефлексії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2018. – Вип. 68. – С. 199–205.

Сокіл-Клепар Н. В. Мовно-культурні особливості мікротопонімів // Dialog der Sprachen – dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. – München, 2019. – S. 160–165.

Сокіл-Клепар Н. В. Григорій Дем’ян – збирач і дослідник мікротопонімів // Народознавчі зошити. –  2019. – № 4 (148). – С. 818–822.

Сокіл-Клепар Н. В. Ономастичні здобутки львівської дослідниці Марії Демчук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 71. – Ч. 1. – С. 120–127.

Сокіл-Клепар Н. В. Основні засади творення мікротопонімів // Народознавчі зошити. Серія філологічна. – 2019. – № 5 (149). – С. 1233–1238.

Сокіл-Клепар Н. В. Роль власних назв у формуванні національної ідентичності учнів // Національна ідентичність як проблема науки й освіти: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 269–272.

Сокіл-Клепар Н. В. Мікротопоніми в усній народній словесності // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2020. – Вип. 72.  – С. 194–199.

Сокіл-Клепар Н. В. Онімна лексика як креативний потенціал для навчальної діяльності школярів // Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали XІI Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції (Київ, 20–21 трав. 2020 р.). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – С. 292–295.

Сокіл-Клепар Н. Релігійні споруди в номінації локального простору // Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich Literatura. Język. Kultura. Historia. Seria V. Monastycyzm i mistycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian. – Białystok, 2021– S. 407–415.

Сокіл-Клепар Н. Семантико-мотиваційні основи псевдонімів УПА // Народознавчі зошити– № 4 (160). – 2021. – С. 969–974 

Сокіл-Клепар Н. Мікротопоніми в контексті культурної спадщини українців. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. XXXII / 2022 / 2. Brno, 2022. S. 7–16.  

Сокіл-Клепар Н. Способи та засоби формування повстанських псевдонімів. Народознавчі зошити.  2022. № 4 (166).  С. 987–994. 

 

Енциклопедичні статті:

Сокіл-Клепар Н. В. Лінгвофольклористика // Українська фольклористична енциклопедія / [кер. проекту, наук. ред., упоряд. В. Сокіл]. – Львів, 2018. – С. 449.

Сокіл-Клепар Н. В. Мова фольклору // Українська фольклористична енциклопедія / [кер. проекту, наук. ред., упоряд. В. Сокіл]. – Львів, 2018. – С. 507.

Сокіл-Клепар Н. В. Народна етимологія //  Українська фольклористична енциклопедія / [кер. проекту, наук. ред., упоряд. В. Сокіл]. – Львів, 2018. – С. 524.

Сокіл-Клепар Н. В. Фольклорна ономастика //  Українська фольклористична енциклопедія / [кер. проекту, наук. ред., упоряд. В. Сокіл]. – Львів, 2018. – С. 731–732.

 

 

Біографія

Сокіл-Клепар Наталія Василівна – мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент. Народилася 12 травня 1982 р. у с. Ялинкувате Сколівського району Львівської області. 2004 року закінчила навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, магістр філології. 2004 – 2007 рр. – аспірант при кафедрі української мови цього ж університету. 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Мікротопонімія Сколівщини» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Д. Г. Бучко). З 2007 р. працює на посаді асистента кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2014 р. – на посаді доцента.

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!