Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент АСІЇВ ЛюбославаФЛу-11, ФЛу-12, ФЛу-13, ФЛу-14, ФЛі-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛу-11доцент АСІЇВ Любослава
ФЛу-12доцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛу-13БОРІЙЧУК Лідія
ФЛу-14доцент АСІЇВ Любослава
ФЛі-11БОРІЙЧУК Лідія

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з системою звукових одиниць сучасної української літературної мови, навчити їх виявляти типи звукових змін у мовленнєвому потоці та з’ясовувати способи і засоби передавання звукового мовлення на письмі. Завдання: формувати у студентів навички аналізувати різні теоретичні та практичні підходи до звукового ладу мови і способів його передавання на письмі та вміння використовувати здобуті знання в повсякденному усному й писемному мовленні.

Студенти повинні вміти:

 • визначати звуки мовлення за особливостями роботи органів мовного апарата, визначати функції фонем, добирати мінімальні пари для встановлення фонематичного статусу звуків, визначати головний вияв фонеми та його позиційний та комбінаторний варіанти; записувати слова та тексти фонологічною та спрощеною фонетичною транскрипціями.

 

 • та приголосних фонем, визначати позиційні та комбінаторні вияви голосних та приголосних фонем та причини їхньої появи; характеризувати звукові зміни в мовленнєвому потоці: асиміляції, дисиміляції, спрощення.

 

 • виявляти групи приголосних, у яких відбулося історичне спрощення; правильно вимовляти і транскрибувати слова із сучасним спрощенням; виявляти морфонологічні чергування при словотворенні та словозміні різних частин мови; ділити слова на склади, характеризувати склади, правильно наголошувати слова.

Зміст курсу:

1.Фонетика як наука.

Фонетика описова, історична,  зіставна,  загальна. Діалектна

і соціальна фонетика. Акустичний, анатомо-фізіологічний, лінгвістичний аспекти вивчення мовного звука.  Методи вивчення звуків мовлення: спостереження,  перцептивні методи, експериментальні методи. Фонетика і фонологія.

 1. Артикуляційна фонетика. Будова і робота мовленнєвого апарата. Активні і пасивні органи мовлення. Національна специфіка артикуляційної бази української мови.

Артикуляційні особливості голосних і приголосних звуків. Артикуляційна класифікація голосних. Типи голосних за рядом, ступенем піднесення язика, участю губ у вимові. Артикуляційна класифікація приголосних звуків. Місце творення приголосних. Спосіб творення. Участь голосових зв’язок.  Рух язика до твердого піднебіння. Класифікаційні таблиці приголосних звуків. Додаткові артикуляційні і акустичні ознаки приголосних звуків: співвідношення між голосом і шумом, довгота, веляризація, лабіалізація. Методи дослідження артикуляції мовних звуків.

 1. Акустична фонетика. Акустичні властивості звуків. Розрізнення звуків за висотою, силою, тривалістю, тембром. Роль резонаторів у творенні звуків. Акустична природа шумів і тонів. Акустична класифікація українських звуків. Акустичні ознаки класифікації: вокальність-невокальність, консонантність – неконсонантність, компактність – дифузність, низька тональність – висока тональність, бемольність – небемольність, дієзність – недієзність, переривчастість – непереривчастість, різкість – нерізкість, дзвінкість – глухість, носовість – неносовість. Співвідношення між артикуляційною і акустичною класифікаціями звуків української мови. Методи вивчення акустичних властивостей мовних звуків.
 2. Фонологія. Основні поняття фонології: фонема, алофон, мінімальна пара, диференційна ознака фонеми, фонологічна система. Основні функції фонеми: будівельна, ототожнювальна, розрізнювальна. Звукові вияви фонем: головні вияви, позиційні, комбінаторні, позиційні варіанти.

Фонологічна система сучасної української літературної мови, її національна специфіка. Система голосних фонем і їх звукових виявів. Система приголосних фонем і їх звукових виявів. Фонематична і фонетична транскрипції. Повна і спрощена фонетична транскрипція. Система знаків у фонетичній та фонематичній транскрипціях.

 1. Звукові і фонемні зміни в мовленнєвому потоці. Акомодація і асиміляція голосних звуків. Акомодація голосних і приголосних. Асиміляція приголосних звуків, її артикуляційна природа. Типи асимілятивних змін: за напрямом, обсягом, характером. Асиміляція за дзвінкістю-глухістю, твердістю-м’якістю, місцем і способом творення. Дисиміляція приголосних звуків, її різновиди за напрямом, ступенем сусідства розподібнюваних звуків, характером. Спрощення в групах приголосних.
 2. Чергування фонем і їх варіантів. Чергування варіантів голосних фонем. Чергування варіантів приголосних фонем. Чергування голосних фонем. Чергування о, е – і.       Чергування о,е з нулем фонеми. Чергування  е – о  після шиплячих і й. Найдавніші якісні і кількісні чергування. Інші  чергування голосних фонем. Чергування приголосних фонем. Чергування  г –ж – з′,  к  – ч – ц′,  х – ш  – с′. Чергування твердих і м’яких фонем. Чергування зубних з яенними. Чергування однієї фонеми з двома. Чергування  д, т – с, л – в.
 3. Сегментні і суперсегментні одиниці. Фраза, такт, фонетичне слово, склад, звук як сегменти мовленнєвого потоку. Наголос та інтонація як суперсегментні одиниці.

Склад з артикуляційної і акустичної точки зору. Теорії складу.  Основи складоподілу в українській мові. Склади відкриті і закриті, прикриті і неприкриті. Звуки складові і нескладові.

Наголос. Словесний наголос. Місце наголосу в слові. Рухомість українського наголосу. Склади наголошені і ненаголошені. Побічний наголос. Проклітики і енклітики.

Інтонація . Мелодика як компонент інтонації. Текстотворча і фразотворча функції інтонації.

 1. Орфоепія. Орфоепічні норми і типові відхилення від них. Вимова голосних звуків. Вимова приголосних. Особливості вимови слів іншомовного походження. Орфоепічні словники.
 2. Графіка і орфографія. Поняття “графіка”, “графема”. Український алфавіт. Фонематичний і складовий принципи української графіки. Відхилення від фонематичного принципу графіки.

Основні поняття орфографії: орфограма, принцип правопису. Типи  орфограм. Орфограми буквені і небуквені. Принципи  українського правопису: фонематичний, фонетичний, традиційний, смисловий. Аналіз найголовніших правил українського правопису з огляду на принципи правопису. Аналіз змін в українському правописі протягом ХХ століття. Правописні дискусії   наприкінці ХХ століття. Шляхи вдосконалення українського правопису на сучасному етапі.  Аналіз сучасних орфографічних словників.

 

Рекомендована література

 1. Асіїв Л., Пілецький В. Тестові завдання з фонетики та фонології сучасної української літературної мови для студентів філологічного факультету. – Львів, 2008.
 2. Асіїв Любослава, Пілецький Володимир. Фонетика і фонологія української мови. Збірник практичних, тестових і контрольних завдань. – Львів, 2015.
 3. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфе­міка. Сло­вотвір. Морфонологія. – К., 1999. – С.162-204.
 4. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літера­тур­ної мови. Ч.1, – 4-е вид. – К., 1972.
 5. Коструба П.П. Фонетика сучасної української літературної мови. Ч.1. – Львів, 1963.
 6. Орфоепічний словник. Укладач М.І.Погрібний. – К., 1984.
 7. Пілецький В. Практичні завдання з фонетики та фонології су­часної української літературної мови для студентів філологі­чного факуль­тету. – Львів, 2001.
 8. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я.Плющ – К., 1994. – С.16 -115.
 9. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1969.
 10. Український правопис. Київ : Наукова думка, 2019. 391 с.

Матеріали

Любослава Асіїв, Володимир Пілецькийю Фонетика і фонологія української мови. Збірник практичних, тестових і контрольних завдань. – Львів, 2015. – 300 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус